Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł PL-Warszawa: Asfalt
ND Nr dokumentu 10882-2013
PD Data publikacji 12/01/2013
OJ Dz.U. S 9
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
DS Dokument wysłany 09/01/2013
DT Termin 19/02/2013
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 44113620 - Asfalt
OC Pierwotny kod CPV 44113620 - Asfalt
RC Kod NUTS PL12
IA Adres internetowy (URL) www.mzdw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

12/01/2013    S9    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Warszawa: Asfalt

2013/S 009-010882

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Osoba do kontaktów: Anna Goebel
00-048 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 222449000
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Faks: +48 222449013

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mzdw.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawę kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 361 Mg do jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, z podziałem na 8 części.”
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Siedziby obwodów Drogowych lub bazy Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewodzkich w Warszawie.

Kod NUTS PL12

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 361 Mg do jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, z podziałem na 8 części.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

44113620

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 361 Mg do jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, z podziałem na 8 części.
Szacunkowa wartość bez VAT: 916 940 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: „Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 34 Mg do Rejonu Drogowego Gostynin – Płock”
1)Krótki opis
„Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 34 Mg do Rejonu Drogowego Gostynin – Płock”
Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

44113620

3)Wielkość lub zakres
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 34 Mg do Rejonu Drogowego Gostynin – Płock
Szacunkowa wartość bez VAT: 86 360 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: „Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 28 Mg do Rejonu Drogowego Ciechanów"
1)Krótki opis
„Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 28 Mg do Rejonu Drogowego Ciechanów
Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

44113620

3)Wielkość lub zakres
„Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 28 Mg do Rejonu Drogowego Ciechanów
Szacunkowa wartość bez VAT: 71 120 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: „Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 40 Mg do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki”
1)Krótki opis
„Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 40 Mg do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki”
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

44113620

3)Wielkość lub zakres
„Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 40 Mg do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki”
Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego Grodzisk Mazowiecki.
Szacunkowa wartość bez VAT: 101 600 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: „Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 40 Mg do Rejonu Drogowego Ostrołęka”
1)Krótki opis
„Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 40 Mg do Rejonu Drogowego Ostrołęka”
Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

44113620

3)Wielkość lub zakres
„Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 40 Mg do Rejonu Drogowego Ostrołęka”
Szacunkowa wartość bez VAT: 101 600 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: „Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 50 Mg do Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki”
1)Krótki opis
„Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 50 Mg do Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki”
Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

44113620

3)Wielkość lub zakres
„Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 50 Mg do Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki”
Szacunkowa wartość bez VAT: 127 000 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: „Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 42 Mg do Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce”
1)Krótki opis
„Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 42 Mg do Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce”
Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

44113620

3)Wielkość lub zakres
„Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 42 Mg do Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce”
Szacunkowa wartość bez VAT: 106 680 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: „Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 40 Mg do Rejonu Drogowego Radom”
1)Krótki opis
„Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 40 Mg do Rejonu Drogowego Radom”
Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

44113620

3)Wielkość lub zakres
„Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 40 Mg do Rejonu Drogowego Radom”
Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego.
Szacunkowa wartość bez VAT: 101 600 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: „Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 87 Mg do Rejonu Drogowego Otwock – Piaseczno”
1)Krótki opis
„Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 87 Mg do Rejonu Drogowego Otwock – Piaseczno”
Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

44113620

3)Wielkość lub zakres
„Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 87 Mg do Rejonu Drogowego Otwock – Piaseczno”
Szacunkowa wartość bez VAT: 220 980 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
Część 1: 2 100 PLN słownie: dwa tysiące sto złotych i zero groszy
Część 2: 1 700 PLN słownie: jeden tysiąc siedemset złotych i zero groszy
Część 3: 2 500 PLN słownie: dwa tysiące pięćset złotych i zero groszy
Część 4: 2 500 PLN słownie: dwa tysiące pięćset złotych i zero groszy
Część 5: 3 100 PLN słownie: trzy tysiące sto złotych i zero groszy
Część 6: 2 600 PLN słownie: dwa tysiące sześćset złotych i zero groszy
Część 7: 2 500 PLN słownie: dwa tysiące pięćset złotych i zero groszy
Część 8: 5 400 PLN słownie: pięć tysięcy czterysta złotych i zero groszy
7.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 25 1050 1025 1000 0023 2544 7569,
o poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
7.3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego – w Kancelarii ogólnej.
7.4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert
7.5. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które
w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.
7.6. Dyspozycję w zakresie zwrotu wszystkim Wykonawcom wniesionego wadium Zamawiający przekaże niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy.
7.7. Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego zawiadomienia
o wycofaniu się.
7.8. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
8.1. Przed podpisaniem Umowy, Wykonawca wnosi Zamawiającemu zabezpieczenie z tytułu należytego wykonania Umowy w wysokości 10% wartości Umowy brutto.
8.2. Zabezpieczenie może być wniesione:
1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 25 1050 1025 1000 0023 2544 7569,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
8.3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy powinno obejmować okres o jeden miesiąc dłuższy od umownego terminu wykonania Zamówienia.
8.4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej powinno być w szczególności zaopatrzone w klauzulę, że gwarant zobowiązuje się dokonać wpłaty do wysokości sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego – bezwarunkowo i bezzwłocznie.
8.5. Zabezpieczenie, o którym mowa w punkcie 8.1 podlega akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem umowy – w tym celu wzór gwarancji Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej.
8.6. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiającego wzoru gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia
w pieniądzu zgodnie z punktem 8.2, najpóźniej w dniu podpisania Umowy.
8.7. Jeśli Wykonawca nie spełni wymogów zawartych w pkt.8.1 i 8.2 Umowa nie zostanie zawarta, a zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie miał prawo do ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.
8.8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zapewnia Zamawiającemu zapłatę za straty
w przypadku niepełnego lub niewłaściwego wywiązania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z umowy.
8.9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do zapewnienia, że Wykonawca:
1) wykona dostawy zgodnie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia (Część III SIWZ),
2) ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową i techniczną ,
3) dotrzyma wszystkich pozostałych warunków umowy.
8.10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty obustronnie podpisanego protokołu ostatecznego odbioru dostaw.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Należność będzie regulowana na podstawie faktur częściowych wystawianych raz w miesiącu na Zamawiającego na postawie protokołu odbioru częściowego i dokumentów Wz oraz faktury końcowej wystawionej na Zamawiającego, wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego i dokumentów Wz
2. Strony postanawiają, że płatność za wykonaną dostawę nastąpi na podstawie miesięcznych faktur wystawianych na Zamawiającego, na postawie protokołu odbioru częściowego i dokumentów Wz oraz faktury końcowej wystawionej na Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru końcowego i dokumentów Wz.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
3..2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
3.3 W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunki określone w pkt 3.1. wykonawcy mogą spełnić wspólnie, zaś żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1.
W celu spełnienia warunku nalezy załączyć do oferty:
1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
4. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
5. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
9. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczącego niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 Ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przez notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
Zamawiający prosi o ułożenie i zszycie składanych dokumentów w podanej wyżej kolejności.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 11 ppkt. 4, 5, ppkt. 6, ppkt. 7, oraz ppkt. 8., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 11 pkt. 8., składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionych nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem.
12. Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać następujące wymogi:
12.1. Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Pełnomocnictwa winny być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza
12.2. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz
z tłumaczeniem na język polski.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:
1) wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie dostawy polegające na dostawie kationowej emulsji asfaltowej o wartości każde nie mniejszej niż:
- CZĘŚĆ I 50 000 PLN słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy brutto
- CZĘŚĆ II 40 000 PLN słownie: czterdzieści tysięcy złotych i zero groszy brutto
- CZĘŚĆ III 60 000 PLN słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy brutto
- CZĘŚĆ IV 60 000 PLN słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy brutto
- CZĘŚĆ V 75 000 PLN słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych i zero groszy brutto
- CZĘŚĆ VI 65 000 PLN słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych i zero groszy brutto
- CZĘŚĆ VII 60 000 PLN słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy brutto
- CZĘŚĆ VIII 135 000 PLN słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych i zero groszy brutto
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. 3. wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie;
9. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
002/13.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
19.2.2013 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 19.2.2013 - 10:30

Miejscowość:

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, sala konferencyjna nr 208, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, Polska.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Wymagany termin realizacji: do 31.10.2013 r.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni oddnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostałyprzesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni — jeżeli zostały przesłane w innysposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczeniaSpecyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż:
1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniuz amówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzadu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
9.1.2013
TI Tytuł PL-Warszawa: Asfalt
ND Nr dokumentu 191213-2013
PD Data publikacji 12/06/2013
OJ Dz.U. S 112
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
DS Dokument wysłany 11/06/2013
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Udzielenie zamówienia
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 44113620 - Asfalt
OC Pierwotny kod CPV 44113620 - Asfalt
RC Kod NUTS PL12
IA Adres internetowy (URL) www.mzdw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

12/06/2013    S112    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Warszawa: Asfalt

2013/S 112-191213

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Osoba do kontaktów: Anna Goebel
00-048 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 222449000
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Faks: +48 222449013

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mzdw.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawę kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 361 Mg do jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, z podziałem na 8 części.”
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Siedzibyobwodów Drogowych lub bazy Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewodzkich w Warszawie.

Kod NUTS PL12

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 361 Mg do jednostek organizacyjnych MazowieckiegoZarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, z podziałem na 8 części.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

44113620

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 054 410,12 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
002/13
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 9-010882 z dnia 12.1.2013

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 002/13 Część nr: 1 - Nazwa: „Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 34 Mg do Rejonu Drogowego Gostynin – Płock”
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
19.3.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne KAREX
Ociąż, ul. Torowa 16
63-460 Nowe Skalmierzyce
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 86 360 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 94 513,20 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 002/13 Część nr: 2 - Nazwa: „Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 28 Mg do Rejonu Drogowego Ciechanów"
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
19.3.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne KAREX
Ociąż, ul. Torowa 16
63-460 Nowe Skalmierzyce
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 71 120 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 77 834,40 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 002/13 Część nr: 3 - Nazwa: „Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 40 Mg do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki”
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
19.3.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne KAREX
Ociąż, ul. Torowa 16
63-460 Nowe Skalmierzyce
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 101 600 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 111 192 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 002/13 Część nr: 4 - Nazwa: „Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 40 Mg do Rejonu Drogowego Ostrołęka”
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
19.3.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

FEDRO Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 1
08-445 Osieck
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 101 600 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 124 230 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 002/13 Część nr: 5 - Nazwa: „Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 50 Mg do Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki”
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
19.3.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

BITUNOVA Sp. z o.o.
ul. Wólczyńska 237
01-919 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 127 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 146 985 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 002/13 Część nr: 6 - Nazwa: „Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 42 Mg do Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce”
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
19.3.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT Sp. z o.o.
Górki Szczukowskie 1
26-065 Piekoszów k/Kielc
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 106 680 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 124 242,30 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 002/13 Część nr: 7 - Nazwa: „Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 40 Mg do Rejonu Drogowego Radom”
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
19.3.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT Sp. z o.o.
Górki Szczukowskie 1
26-065 Piekoszów k/Kielc
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 101 600 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 109 814,40 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 002/13 Część nr: 8 - Nazwa: „Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 87 Mg do Rejonu Drogowego Otwock – Piaseczno”
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
19.3.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT Sp. z o.o.
Górki Szczukowskie 1
26-065 Piekoszów k/Kielc
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 220 980 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 265 598,82 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wobec treści ogłoszenia wnosi się nie później niż 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11.6.2013

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-02-19
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 1088220131
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-01-12
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 22400 ZŁ
Szacowana wartość* 746 666 PLN  -  1 120 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 8
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
44113620-7 Asfalt
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Tomograf komputerowy Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne KAREX
Ociąż, ul. Torowa 16, 63-460 Nowe Skalmierzyce, woj. WIELKOPOLSKIE
2013-03-19 94 513,00
Tomograf komputerowy Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne KAREX
Ociąż, ul. Torowa 16, 63-460 Nowe Skalmierzyce, woj. WIELKOPOLSKIE
2013-03-19 77 834,00
Tomograf komputerowy Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne KAREX
Ociąż, ul. Torowa 16, 63-460 Nowe Skalmierzyce, woj. WIELKOPOLSKIE
2013-03-19 111 192,00
Tomograf komputerowy FEDRO Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 1, 08-445 Osieck, woj. MAZOWIECKIE
2013-03-19 124 230,00
Tomograf komputerowy BITUNOVA Sp. z o.o.
ul. Wólczyńska 237, 01-919 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2013-03-19 146 985,00
Tomograf komputerowy Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT Sp. z o.o.
Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów k/Kielc, woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE
2013-03-19 124 242,00
Tomograf komputerowy Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT Sp. z o.o.
Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów k/Kielc, woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE
2013-03-19 109 814,00
Tomograf komputerowy Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT Sp. z o.o.
Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów k/Kielc, woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE
2013-03-19 265 598,00