Warszawa: Świadczenie usług porządkowych w pomieszczeniach Wydziału Historycznego i Instytutu Historycznego UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie.


Numer ogłoszenia: 108992 - 2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Warszawski , ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5520360, faks 022 5522507.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uw.edu.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług porządkowych w pomieszczeniach Wydziału Historycznego i Instytutu Historycznego UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Świadczenie usług porządkowych w pomieszczeniach Wydziału Historycznego i Instytutu Historycznego UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie.Przedmiot zamówienia obejmuje prace związane z utrzymaniem czystości w budynku przy użyciu własnych środków czystości, dezynfekujących, zapachowych oraz worków na śmieci. Szczegółowe warunki, zakres prac i częstotliwość wykonywania usług stanowi załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją lub SIWZ, pt.: Opis przedmiotu zamówienia. Wszystkie stosowane środki chemiczne muszą być zgodne z instrukcjami eksploatacji poszczególnych powierzchni. Wykonawca zobowiązany jest do używania własnych urządzeń mechanicznych służących do utrzymania porządku wewnątrz budynku, wykonywać usługę przy pomocy własnego personelu, którego imienny wykaz przedstawi Zamawiającemu oraz pod własnym nadzorem. Zamawiający wymaga, aby osoby uczestniczące bezpośrednio przy wykonywaniu usług nie były karane. Wykonawca zobowiązany będzie do informowania Zamawiającego o wszelkich widocznych nieprawidłowościach w stanie poszczególnych pomieszczeń i urządzeń w budynku. Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt wyposażyć pracowników w jednolity ubiór roboczy. Wykonawca zobowiązany będzie w czasie wykonywania usług do zapewnienia na terenie objętym umową należnego ładu, porządku, przestrzegania przepisów BHP i ppoż oraz ponosić będzie odpowiedzialność za szkody powstałe z realizacją usług oraz w skutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia swojej działalność od odpowiedzialności cywilnej na cały okres trwania umowy. Dokument ubezpieczenia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy..


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy. Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i będą dotyczyły zakresu określonego w opisie przedmiotu zamówienia tj. prac związanych z utrzymaniem czystości w budynku.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.91.00.00-9.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości: 1.900,00zł (słownie: tysiąc dziewięćset złotych) lub równowartością tej kwoty wg średniego kursu NBP z dnia wniesienia wadium. W tytule przelewu należy wpisać wadium i numer postępowania.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże główne usługi wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, których przedmiotem w całości lub w części było wykonywanie usług porządkowych w budynku lub budynkach zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej. Wymagane jest wykazanie minimum 2 (dwóch) usług porządkowych wykonywanych co najmniej przez 1 rok , o rocznej wartości umowy nie mniejszej niż 95.000,00 zł brutto każda.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże narzędzia i urządzenia techniczne dostępne wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Wykonawca jest zobowiązany do wykazania następujących narzędzi i urządzeń technicznych, spełniających poniższe wymogi: Polerka wysokoobrotowa min 1200 rpm -2 szt.,Szorowarka jednotarczowa 150 rpm - 2 szt.,Maszyna ekstrakcyjna do czyszczenia wykładzin i tapicerki - 1 szt., Kombajn myjąco - zbierający - 2 szt.,Maszyna MULTIDRIVE - 2 szt.,Maszyna ciśnieniowa - 1 szt.,Zamiatarka - 1 szt.Odkurzacz sucho-mokro - 3 szt.Odkurzacz -6 szt., Ręczny sprzęt pomocniczy ;wózki, mopy, zestawy do mycia


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Wykonawca jest zobowiązany wykazać: - 1 osobę, uczestniczącą w wykonywaniu zamówienia przewidzianą jako kierownik, Wykonawca oświadczy, że do realizacji zamówienia przeznaczone zostanie 8 osób, których imienny wykaz zostanie dostarczony Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy i będzie stanowił załącznik nr 4 do umowy.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, które będą mogły być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy w szczególności: - zwiększenia lub zmniejszenia zakresu usług objętych przedmiotem umowy, - zmiany pracowników Wykonawcy, - zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, rachunek bankowy),


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.uw.edu.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
UNIWERSYTET WARSZAWSKI Dział Zamówień Publicznych ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa pok. 32.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
09.04.2014 godzina 10:00, miejsce: UNIWERSYTET WARSZAWSKI Dział Zamówień Publicznych ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa pok.32.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
W postępowaniach o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający pracuje (z wyjątkiem świąt oraz dni wolnych określonych w odpowiednim Zarządzeniu Rektora UW) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: w sprawach proceduralnych - Silwana Królikowska - Dział Zamówień Publicznych tel. 22 55 22 510..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 118198 - 2014; data zamieszczenia: 08.04.2014


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
108992 - 2014 data 01.04.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5520360, fax. 022 5522507.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.04.2014 godzina 10:00, miejsce: UNIWERSYTET WARSZAWSKI Dział Zamówień Publicznych ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa pok.32..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.04.2014 godzina 10:00, miejsce: UNIWERSYTET WARSZAWSKI Dział Zamówień Publicznych ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa pok.32..


Warszawa: Świadczenie usług porządkowych w pomieszczeniach Wydziału Historycznego i Instytutu Historycznego UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie.


Numer ogłoszenia: 150658 - 2014; data zamieszczenia: 06.05.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 108992 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5520360, faks 022 5522507.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług porządkowych w pomieszczeniach Wydziału Historycznego i Instytutu Historycznego UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Świadczenie usług porządkowych w pomieszczeniach Wydziału Historycznego i Instytutu Historycznego UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie. Przedmiot zamówienia obejmuje prace związane z utrzymaniem czystości w budynku przy użyciu własnych środków czystości, dezynfekujących, zapachowych oraz worków na śmieci. Używane środki powinny być wyłącznie wysokiej jakości, właściwe dla danego rodzaju nawierzchni (muszą posiadać atesty lub karty charakterystyki substancji). W trakcie trwania umowy, na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie musiał przedstawić ww. dokumenty. Szczegółowe warunki, zakres prac i częstotliwość wykonywania usług stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ, pt.: -Opis przedmiotu zamówienia. Wszystkie stosowane środki chemiczne muszą być zgodne z instrukcjami eksploatacji poszczególnych powierzchni. Wykonawca zobowiązany jest do używania własnych urządzeń mechanicznych służących do utrzymania porządku wewnątrz budynku, wykonywać usługę przy pomocy własnego personelu, którego imienny wykaz przedstawi Zamawiającemu oraz pod własnym nadzorem. Zamawiający wymaga, aby osoby uczestniczące bezpośrednio przy wykonywaniu usług nie były karane. Wykonawca zobowiązany będzie do informowania Zamawiającego o wszelkich widocznych nieprawidłowościach w stanie poszczególnych pomieszczeń i urządzeń w budynku. Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt wyposażyć pracowników w jednolity ubiór roboczy. Wykonawca zobowiązany będzie w czasie wykonywania usług do zapewnienia na terenie objętym umową należnego ładu, porządku, przestrzegania przepisów BHP i ppoż oraz ponosić będzie odpowiedzialność za szkody powstałe z realizacją usług oraz w skutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.91.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.05.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
9.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AWIMA sj, {Dane ukryte}, 05-410 Józefów, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 154472,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  174463,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  174463,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  341225,04


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: marta.jaczewska@adm.uw.edu.pl
tel: 22 5522009
fax: 022 8749115
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-04-08
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 10899220140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-03-31
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 24 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uw.edu.pl
Informacja dostępna pod: UNIWERSYTET WARSZAWSKI Dział Zamówień Publicznych ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa pok. 32
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
90910000-9 Usługi sprzątania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Świadczenie usług porządkowych w pomieszczeniach Wydziału Historycznego i Instytutu Historycznego UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie. AWIMA sj
Józefów
2014-05-06 174 463,00