Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Dzień Chopina w Paryżu. W hołdzie Fryderykowi Chopinowi i Arturowi Rubinsteinowi.


Numer ogłoszenia: 109072 - 2010; data zamieszczenia: 16.04.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Łodzi - Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0 42 638 44 76, faks 0 42 638 40 89


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dzień Chopina w Paryżu. W hołdzie Fryderykowi Chopinowi i Arturowi Rubinsteinowi..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Organizacja wydarzenia kulturalno-artystycznego Dzień Chopina w Paryżu. W hołdzie Fryderykowi Chopinowi i Arturowi Rubinsteinowi..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.95.21.00-3.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 66,67.1.1.b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Zamawiający udzieli zamówienia po negocjacjach z jednym wykonawcą w zakresie organizacji imprezy kulturalno-artystycznej. Wykonawca jest autorem projektu imprezy i zastrzegł sobie, że jest to jego projekt autorski. W przypadku tego zamówienia ma zastosowanie ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z art. 1 ust.1 ww. ustawy przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Ust. 2 art.1 wyszczególnia, że przedmiotem prawa autorskiego są m. in. utwory muzyczne, sceniczne i sceniczno-muzyczne.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Międzynarodowa Fundacja Muzyczna im. Artura Rubinsteina w Łodzi, Piotrkowska 112, 90-007 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


Łódź: DZIEŃ CHOPINA W PARYŻU. W HOŁDZIE FRYDERYKOWI CHOPINOWI I ARTUROWI RUBINSTEINOWI


Numer ogłoszenia: 114863 - 2010; data zamieszczenia: 10.05.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 109072 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Łodzi - Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0 42 638 44 76, faks 0 42 638 40 89.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DZIEŃ CHOPINA W PARYŻU. W HOŁDZIE FRYDERYKOWI CHOPINOWI I ARTUROWI RUBINSTEINOWI.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
ORGANIZACJA WYDARZENIA KULTURALNO ARTYSTYCZNEGO DZIEŃ CHOPINA W PARYŻU. W HOŁDZIE FRYDERYKOWI CHOPINOWI I ARTUROWI RUBINSTEINOWI.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.95.21.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.04.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Międzynarodowa Fundacja Muzyczna im. Artura Rubinsteina w Łodzi, Piotrkowska 112, 90-007 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 50000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  50000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  50000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  50000,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 66,67.1.1.B ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  ZAMÓWIENIE PO NEGOCJACJACH Z JEDNYM WYKONAWCĄ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZY KULTURALNO- ARTYSTYCZNEJ Z PRZYCZYN ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ PRAW WYŁĄCZNYCH.Wykonawca jest autorem projektu i zastrzegł sobie, że jest to jego projekt autorski. W przypadku tego zamówienia ma również zastosowanie ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z art.1 ust.1 ustawy przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Ust. 2 art. 1 wyszczególnia, że przedmiotem prawa autorskiego są m.in. utwory muzyczne, sceniczne i sceniczno- muzyczne.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 10907220100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-04-16
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia:
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
79952100-3 Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
DZIEŃ CHOPINA W PARYŻU. W HOŁDZIE FRYDERYKOWI CHOPINOWI I ARTUROWI RUBINSTEINOWI Międzynarodowa Fundacja Muzyczna im. Artura Rubinsteina w Łodzi
Piotrkowska 112, 90-007 Łódź, woj. łódzkie
2010-05-10 50 000,00