Gdańsk: DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH


Numer ogłoszenia: 10927 - 2012; data zamieszczenia: 11.01.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku , ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 326 18 88, faks 58 326 18 89.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.gdansk.rzgw.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych: tonerów i tuszy do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych w roku 2012r. 2.Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający typ sprzętu, jakim dysponuje Zamawiający oraz orientacyjne ilości dostaw w okresie objętym zamówieniem, został zawarty w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Część III SIWZ. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert na materiały eksploatacyjne jakościowo równoważne, spełniające równoważne parametry. Pod pojęciem fabrycznie nowe Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów lub pełnowartościowych komponentów z odzysku, bez śladów uszkodzenia w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu terminem przydatności do użytku, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony, o parametrach takich samych bądź lepszych (pojemność tuszu/tonera, wydajność i jakość wydruku, szybszy czas schnięcia) w stosunku do oryginału produkowanego przez producenta urządzenia. 3.Wymagania stawiane Wykonawcy: 1)Wykonawca gwarantuje, że dostarczone tonery i wkłady drukujące będą wysokiej jakości oraz zapewniają kompatybilność pracy z urządzeniami Zamawiającego, zapewniają należyte bezpieczeństwo oraz posiadają właściwe opakowanie i oznakowanie. 2)Wykonawca gwarantuje, że zamontowanie i używanie dostarczonych przez niego wkładów drukujących nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta urządzenia, do którego są przeznaczone. 3)Jeżeli w trakcie umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od wymagań producenta urządzenia, Wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy, wolny od wad w terminie 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego o wadliwym produkcie (mailem lub faksem). Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w razie stwierdzenia wad produktu. 4)Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy urządzenia, gdy jego uszkodzenie powstało w wyniku stosowania tonera lub tuszu dostarczonego przez Wykonawcę. Za podstawę żądania przez Zamawiającego naprawy urządzenia (włączając w to wymianę bębna lub głowicy) uważa się pisemną opinię autoryzowanego serwisu producenta urządzenia. Naprawa urządzenia wykonana zostanie w autoryzowanym serwisie producenta sprzętu w ciągu 3 dni od momentu zgłoszenia (faksem) Wykonawcy przez Zamawiającego konieczności wykonania naprawy. Koszty związane z naprawą ponosi Wykonawca. 5)Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo producenta, nazwę (typ, symbol) materiału, numer katalogowy, opis zawartości, termin przydatności do użycia. 6)Okres gwarancji na materiały eksploatacyjne nie może być krótszy niż 2/3 terminu podanego przez producenta na opakowaniu. 7)Ilości wskazane w Części III SIWZ są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w tabeli (Część III SIWZ). Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, iż minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie 70% ceny podanej w formularzu ofertowym. 8)Materiały eksploatacyjne będą dostarczane partiami, stosownie do potrzeb, od dnia podpisania umowy do 31.12.2012r. 9)Wielkość dostarczenia każdej partii materiałów eksploatacyjnych będzie wynikać z jednostronnej dyspozycji osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy. 10)Wykonawca dostarczy zamówione materiały eksploatacyjne swoim transportem, w ciągu 3 dni roboczych do siedziby Zamawiającego, w godz. 8:00 - 15:00 poniedziałek - piątek. 11)Przy oferowaniu przez Wykonawcę materiałów równoważnych Zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów potwierdzających równoważność każdego z oferowanych materiałów: a)zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości wraz z raportem z testu wydajności wg normy ISO 19752 dla tonerów monochromatycznych, normy ISO 19798 dla tonerów kolorowych i normy ISO 24711 dla wkładów atramentowych, informujące o wydajności produktów przetestowanych zgodnie z normą, potwierdzające, że produkty będące przedmiotem dostawy (równoważne - zaproponowane w formularzu cenowym w kol. nr. 7) odpowiadają parametrom produktów zalecanych przez producenta urządzeń określonych w formularzu cenowym (kol. nr 2); b)karty charakterystyki bezpieczeństwa tuszy i tonerów przygotowane zgodnie z wymogami Dyrektywy Unii Europejskiej 91155EEC wraz z poprawkami 200158EC lub równoważnymi; c)certyfikat ISO 14001 lub równoważny na proces produkcji tuszy i tonerów, pozwalające zweryfikować czy producent spełnia przepisy związane z ochroną środowiska oraz potwierdzający, że materiały są produkowane w sposób bezpieczny i niewpływający negatywnie na środowisko. 12)Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu cenowym tylko jednego producenta danego artykułu. 4.Miejsce dostawy: 1)siedziba RZGW Gdańsk, ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk - Pakiet I 2)RZGW Gdańsk Zarząd Zlewni Żuław i Rzek Przymorza Wschodniego z siedzibą w Tczewie, ul. Wodna 14, 83-110 Tczew - Pakiet II 3)RZGW Gdańsk Zarząd Zlewni Wisły Kujawskiej z siedzibą w Toruniu, ul. Klonowica 7, 87-100 Toruń - Pakiet III 5.Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od Zamawiającego pojemników po tuszach, tonerach i taśmach. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Przy oferowaniu przez Wykonawcę materiałów równoważnych Zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów potwierdzających równoważność każdego z oferowanych materiałów: a)zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości wraz z raportem z testu wydajności wg normy ISO 19752 dla tonerów monochromatycznych, normy ISO 19798 dla tonerów kolorowych i normy ISO 24711 dla wkładów atramentowych, informujące o wydajności produktów przetestowanych zgodnie z normą, potwierdzające, że produkty będące przedmiotem dostawy (równoważne - zaproponowane w formularzu cenowym w kol. nr. 7) odpowiadają parametrom produktów zalecanych przez producenta urządzeń określonych w formularzu cenowym (kol. nr 2); b)karty charakterystyki bezpieczeństwa tuszy i tonerów przygotowane zgodnie z wymogami Dyrektywy Unii Europejskiej 91155EEC wraz z poprawkami 200158EC lub równoważnymi; c)certyfikat ISO 14001 lub równoważny na proces produkcji tuszy i tonerów, pozwalające zweryfikować czy producent spełnia przepisy związane z ochroną środowiska oraz potwierdzający, że materiały są produkowane w sposób bezpieczny i niewpływający negatywnie na środowisko.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (lub mającej być zawartą) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpieniach najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego; 2) zmiana miejsca dostarczenia przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy zmiana taka będzie wprowadzana na wniosek Wykonawcy, a w wyniku zmiany dostarczenie będzie odbywać się do miejsca, wiążącego się z niższymi kosztami dla Wykonawcy, Zamawiający zgodzi się na nią jeśli zostanie obniżone wynagrodzenie za dostarczany przedmiot. 3) Zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych i niemożliwych do przewidzenia przez Zamawiającego. Wynagrodzenie w takiej sytuacji zostanie zmniejszone w oparciu o stawki jednostkowe wymienione w ofercie z uwzględnieniem ilości rzeczywiście niewykonanych prac. 4) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 5) zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę; Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.gdansk.rzgw.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19 80-804 Gdańsk.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
19.01.2012 godzina 10:00, miejsce: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19 80-804 Gdańsk pok. 317 - sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do siedziby RZGW Gdańsk, ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych: tonerów i tuszy do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych w roku 2012r. do siedziby RZGW Gdańsk, ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.10-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do siedziby Zarządu Zlewni Żuław i Rzek Przymorza Wschodniego z siedzibą w Tczewie, ul. Wodna 14, 83-110 Tczew.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych: tonerów i tuszy do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych w roku 2012r. do siedziby Zarządu Zlewni Żuław i Rzek Przymorza Wschodniego z siedzibą w Tczewie, ul. Wodna 14, 83-110 Tczew. ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.10-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do siedziby Zarządu Zlewni Wisły Kujawskiej z siedzibą w Toruniu, ul. Klonowica 7, 87-100 Toruń.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych: tonerów i tuszy do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych w roku 2012r. do siedziby Zarządu Zlewni Wisły Kujawskiej z siedzibą w Toruniu, ul. Klonowica 7, 87-100 Toruń..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.10-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Numer ogłoszenia: 13689 - 2012; data zamieszczenia: 13.01.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
10927 - 2012 data 11.01.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 326 18 88, fax. 58 326 18 89.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.01.2012 godzina 10:00, miejsce: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19 80-804 Gdańsk pok. 317 - sekretariat..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.01.2012 godzina 11:00, miejsce: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19 80-804 Gdańsk pok. 317 - sekretariat..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.1.3).

 • W ogłoszeniu jest:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych: tonerów i tuszy do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych w roku 2012r. 2.Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający typ sprzętu, jakim dysponuje Zamawiający oraz orientacyjne ilości dostaw w okresie objętym zamówieniem, został zawarty w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Część III SIWZ. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert na materiały eksploatacyjne jakościowo równoważne, spełniające równoważne parametry. Pod pojęciem fabrycznie nowe Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów lub pełnowartościowych komponentów z odzysku, bez śladów uszkodzenia w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu terminem przydatności do użytku, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony, o parametrach takich samych bądź lepszych (pojemność tuszu/tonera, wydajność i jakość wydruku, szybszy czas schnięcia) w stosunku do oryginału produkowanego przez producenta urządzenia. 3.Wymagania stawiane Wykonawcy: 1)Wykonawca gwarantuje, że dostarczone tonery i wkłady drukujące będą wysokiej jakości oraz zapewniają kompatybilność pracy z urządzeniami Zamawiającego, zapewniają należyte bezpieczeństwo oraz posiadają właściwe opakowanie i oznakowanie. 2)Wykonawca gwarantuje, że zamontowanie i używanie dostarczonych przez niego wkładów drukujących nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta urządzenia, do którego są przeznaczone. 3)Jeżeli w trakcie umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od wymagań producenta urządzenia, Wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy, wolny od wad w terminie 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego o wadliwym produkcie (mailem lub faksem). Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w razie stwierdzenia wad produktu. 4)Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy urządzenia, gdy jego uszkodzenie powstało w wyniku stosowania tonera lub tuszu dostarczonego przez Wykonawcę. Za podstawę żądania przez Zamawiającego naprawy urządzenia (włączając w to wymianę bębna lub głowicy) uważa się pisemną opinię autoryzowanego serwisu producenta urządzenia. Naprawa urządzenia wykonana zostanie w autoryzowanym serwisie producenta sprzętu w ciągu 3 dni od momentu zgłoszenia (faksem) Wykonawcy przez Zamawiającego konieczności wykonania naprawy. Koszty związane z naprawą ponosi Wykonawca. 5)Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo producenta, nazwę (typ, symbol) materiału, numer katalogowy, opis zawartości, termin przydatności do użycia. 6)Okres gwarancji na materiały eksploatacyjne nie może być krótszy niż 2/3 terminu podanego przez producenta na opakowaniu. 7)Ilości wskazane w Części III SIWZ są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w tabeli (Część III SIWZ). Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, iż minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie 70% ceny podanej w formularzu ofertowym. 8)Materiały eksploatacyjne będą dostarczane partiami, stosownie do potrzeb, od dnia podpisania umowy do 31.12.2012r. 9)Wielkość dostarczenia każdej partii materiałów eksploatacyjnych będzie wynikać z jednostronnej dyspozycji osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy. 10)Wykonawca dostarczy zamówione materiały eksploatacyjne swoim transportem, w ciągu 3 dni roboczych do siedziby Zamawiającego, w godz. 8:00 - 15:00 poniedziałek - piątek. 11)Przy oferowaniu przez Wykonawcę materiałów równoważnych Zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów potwierdzających równoważność każdego z oferowanych materiałów: a)zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości wraz z raportem z testu wydajności wg normy ISO 19752 dla tonerów monochromatycznych, normy ISO 19798 dla tonerów kolorowych i normy ISO 24711 dla wkładów atramentowych, informujące o wydajności produktów przetestowanych zgodnie z normą, potwierdzające, że produkty będące przedmiotem dostawy (równoważne - zaproponowane w formularzu cenowym w kol. nr. 7) odpowiadają parametrom produktów zalecanych przez producenta urządzeń określonych w formularzu cenowym (kol. nr 2); b)karty charakterystyki bezpieczeństwa tuszy i tonerów przygotowane zgodnie z wymogami Dyrektywy Unii Europejskiej 91155EEC wraz z poprawkami 200158EC lub równoważnymi; c)certyfikat ISO 14001 lub równoważny na proces produkcji tuszy i tonerów, pozwalające zweryfikować czy producent spełnia przepisy związane z ochroną środowiska oraz potwierdzający, że materiały są produkowane w sposób bezpieczny i niewpływający negatywnie na środowisko. 12)Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu cenowym tylko jednego producenta danego artykułu. 4.Miejsce dostawy: 1)siedziba RZGW Gdańsk, ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk - Pakiet I 2)RZGW Gdańsk Zarząd Zlewni Żuław i Rzek Przymorza Wschodniego z siedzibą w Tczewie, ul. Wodna 14, 83-110 Tczew - Pakiet II 3)RZGW Gdańsk Zarząd Zlewni Wisły Kujawskiej z siedzibą w Toruniu, ul. Klonowica 7, 87-100 Toruń - Pakiet III 5.Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od Zamawiającego pojemników po tuszach, tonerach i taśmach. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy...

 • W ogłoszeniu powinno być:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych: tonerów i tuszy do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych w roku 2012r. 2.Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający typ sprzętu, jakim dysponuje Zamawiający oraz orientacyjne ilości dostaw w okresie objętym zamówieniem, został zawarty w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Część III SIWZ. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert na materiały eksploatacyjne jakościowo równoważne, spełniające równoważne parametry. Pod pojęciem fabrycznie nowe Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów lub pełnowartościowych komponentów z odzysku, bez śladów uszkodzenia w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu terminem przydatności do użytku, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony, o parametrach takich samych bądź lepszych (pojemność tuszu/tonera, wydajność i jakość wydruku, szybszy czas schnięcia) w stosunku do oryginału produkowanego przez producenta urządzenia. 3.Wymagania stawiane Wykonawcy: 1)Wykonawca gwarantuje, że dostarczone tonery i wkłady drukujące będą wysokiej jakości oraz zapewniają kompatybilność pracy z urządzeniami Zamawiającego, zapewniają należyte bezpieczeństwo oraz posiadają właściwe opakowanie i oznakowanie. 2)Wykonawca gwarantuje, że zamontowanie i używanie dostarczonych przez niego wkładów drukujących nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta urządzenia, do którego są przeznaczone. 3)Jeżeli w trakcie umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od wymagań producenta urządzenia, Wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy, wolny od wad w terminie 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego o wadliwym produkcie (mailem lub faksem). Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w razie stwierdzenia wad produktu. 4)Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy urządzenia, gdy jego uszkodzenie powstało w wyniku stosowania tonera lub tuszu dostarczonego przez Wykonawcę. Za podstawę żądania przez Zamawiającego naprawy urządzenia (włączając w to wymianę bębna lub głowicy) uważa się pisemną opinię autoryzowanego serwisu producenta urządzenia. Naprawa urządzenia wykonana zostanie w autoryzowanym serwisie producenta sprzętu w ciągu 3 dni od momentu zgłoszenia (faksem) Wykonawcy przez Zamawiającego konieczności wykonania naprawy. Koszty związane z naprawą ponosi Wykonawca. 5)Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo producenta, nazwę (typ, symbol) materiału, numer katalogowy, opis zawartości, termin przydatności do użycia. 6)Okres gwarancji na materiały eksploatacyjne nie może być krótszy niż 2/3 terminu podanego przez producenta na opakowaniu. 7)Ilości wskazane w Części III SIWZ są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w tabeli (Część III SIWZ). Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, iż minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie 70% ceny podanej w formularzu ofertowym. 8)Materiały eksploatacyjne będą dostarczane partiami, stosownie do potrzeb, od dnia podpisania umowy do 31.12.2012r. 9)Wielkość dostarczenia każdej partii materiałów eksploatacyjnych będzie wynikać z jednostronnej dyspozycji osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy. 10)Wykonawca dostarczy zamówione materiały eksploatacyjne swoim transportem, w ciągu 3 dni roboczych do siedziby Zamawiającego, w godz. 8:00 - 15:00 poniedziałek - piątek. 11)Przy oferowaniu przez Wykonawcę materiałów równoważnych Zamawiający żąda dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających równoważność każdego z oferowanych materiałów, tj. zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że produkty równoważne odpowiadają określonym normom: ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla tonerów kolorowych i ISO/IEC 24711 dla wkładów atramentowych. Przez podmiot uprawniony do kontroli jakości Zamawiający rozumie podmiot zewnętrzny uprawniony do kontroli jakości, który powinien posiadać stosowną akredytację, pod kątem wymogów norm: ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798, ISO/IEC 24711. 12)Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu cenowym tylko jednego producenta danego artykułu. 4.Miejsce dostawy: 1)siedziba RZGW Gdańsk, ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk - Pakiet I 2)RZGW Gdańsk Zarząd Zlewni Żuław i Rzek Przymorza Wschodniego z siedzibą w Tczewie, ul. Wodna 14, 83-110 Tczew - Pakiet II 3)RZGW Gdańsk Zarząd Zlewni Wisły Kujawskiej z siedzibą w Toruniu, ul. Klonowica 7, 87-100 Toruń - Pakiet III 5.Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od Zamawiającego pojemników po tuszach, tonerach i taśmach. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy..


Numer ogłoszenia: 17977 - 2012; data zamieszczenia: 19.01.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
10927 - 2012 data 11.01.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 326 18 88, fax. 58 326 18 89.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.01.2012 r. godz. 11:00; miejsce: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w gdańsku, ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, pok. 317 - sekretariat..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.01.2012 r. godz. 11:00; miejsce: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w gdańsku, ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, pok. 317 - sekretariat..


Numer ogłoszenia: 20123 - 2012; data zamieszczenia: 23.01.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
10927 - 2012 data 11.01.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 326 18 88, fax. 58 326 18 89.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.01.2012 r. godz. 11:00; miejsce: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, pok. 317 - sekretariat.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.01.2012 r. godz. 11:00; miejsce: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, pok. 317 - sekretariat.


Gdańsk: DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH


Numer ogłoszenia: 31913 - 2012; data zamieszczenia: 08.02.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 10927 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 326 18 88, faks 58 326 18 89.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych: tonerów i tuszy do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych w roku 2012r. 2.Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający typ sprzętu, jakim dysponuje Zamawiający oraz orientacyjne ilości dostaw w okresie objętym zamówieniem, został zawarty w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Część III SIWZ. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert na materiały eksploatacyjne jakościowo równoważne, spełniające równoważne parametry. Pod pojęciem fabrycznie nowe Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów lub pełnowartościowych komponentów z odzysku, bez śladów uszkodzenia w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu terminem przydatności do użytku, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony, o parametrach takich samych bądź lepszych (pojemność tuszu/tonera, wydajność i jakość wydruku, szybszy czas schnięcia) w stosunku do oryginału produkowanego przez producenta urządzenia. 3.Wymagania stawiane Wykonawcy: 1)Wykonawca gwarantuje, że dostarczone tonery i wkłady drukujące będą wysokiej jakości oraz zapewniają kompatybilność pracy z urządzeniami Zamawiającego, zapewniają należyte bezpieczeństwo oraz posiadają właściwe opakowanie i oznakowanie. 2)Wykonawca gwarantuje, że zamontowanie i używanie dostarczonych przez niego wkładów drukujących nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta urządzenia, do którego są przeznaczone. 3)Jeżeli w trakcie umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od wymagań producenta urządzenia, Wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy, wolny od wad w terminie 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego o wadliwym produkcie (mailem lub faksem). Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w razie stwierdzenia wad produktu. 4)Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy urządzenia, gdy jego uszkodzenie powstało w wyniku stosowania tonera lub tuszu dostarczonego przez Wykonawcę. Za podstawę żądania przez Zamawiającego naprawy urządzenia (włączając w to wymianę bębna lub głowicy) uważa się pisemną opinię autoryzowanego serwisu producenta urządzenia. Naprawa urządzenia wykonana zostanie w autoryzowanym serwisie producenta sprzętu w ciągu 3 dni od momentu zgłoszenia (faksem) Wykonawcy przez Zamawiającego konieczności wykonania naprawy. Koszty związane z naprawą ponosi Wykonawca. 5)Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo producenta, nazwę (typ, symbol) materiału, numer katalogowy, opis zawartości, termin przydatności do użycia. 6)Okres gwarancji na materiały eksploatacyjne nie może być krótszy niż 2/3 terminu podanego przez producenta na opakowaniu. 7)Ilości wskazane w Części III SIWZ są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w tabeli (Część III SIWZ). Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, iż minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie 70% ceny podanej w formularzu ofertowym. 8)Materiały eksploatacyjne będą dostarczane partiami, stosownie do potrzeb, od dnia podpisania umowy do 31.12.2012r. 9)Wielkość dostarczenia każdej partii materiałów eksploatacyjnych będzie wynikać z jednostronnej dyspozycji osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy. 10)Wykonawca dostarczy zamówione materiały eksploatacyjne swoim transportem, w ciągu 3 dni roboczych do siedziby Zamawiającego, w godz. 8:00 - 15:00 poniedziałek - piątek. 11)Przy oferowaniu przez Wykonawcę materiałów równoważnych Zamawiający żąda dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających równoważność każdego z oferowanych materiałów, tj. zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że produkty równoważne odpowiadają określonym normom: ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla tonerów kolorowych i ISO/IEC 24711 dla wkładów atramentowych. Przez podmiot uprawniony do kontroli jakości Zamawiający rozumie podmiot zewnętrzny uprawniony do kontroli jakości, który powinien posiadać stosowną akredytację, pod kątem wymogów norm: ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798, ISO/IEC 24711. 12)Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu cenowym tylko jednego producenta danego artykułu. 4.Miejsce dostawy: 1)siedziba RZGW Gdańsk, ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk - Pakiet I 2)RZGW Gdańsk Zarząd Zlewni Żuław i Rzek Przymorza Wschodniego z siedzibą w Tczewie, ul. Wodna 14, 83-110 Tczew - Pakiet II 3)RZGW Gdańsk Zarząd Zlewni Wisły Kujawskiej z siedzibą w Toruniu, ul. Klonowica 7, 87-100 Toruń - Pakiet III 5.Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od Zamawiającego pojemników po tuszach, tonerach i taśmach. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy...


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do siedziby RZGW Gdańsk, ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.02.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM Data s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 28455,28 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  40507,59


 • Oferta z najniższą ceną:
  40507,59
  / Oferta z najwyższą ceną:
  41845,77


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do siedziby Zarządu Zlewni Żuław i Rzek Przymorza Wschodniego z siedzibą w Tczewie, ul. Wodna 14, 83-110 Tczew


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.02.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM Data s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 12215,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  15764,91


 • Oferta z najniższą ceną:
  15764,91
  / Oferta z najwyższą ceną:
  16793,19


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do siedziby Zarządu Zlewni Wisły Kujawskiej z siedzibą w Toruniu, ul. Klonowica 7, 87-100 Toruń


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.02.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM Data s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 12100,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  14702,19


 • Oferta z najniższą ceną:
  14702,19
  / Oferta z najwyższą ceną:
  15399,60


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Franciszka Rogaczewskiego, 80-804 Gdańsk
woj. pomorskie
Dane kontaktowe: email: sekretariat@gdansk.rzgw.gov.pl
tel: 58 326 18 88
fax: 58 326 18 89
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-01-18
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 1092720120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-01-10
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 347 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.gdansk.rzgw.gov.pl
Informacja dostępna pod: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19 80-804 Gdańsk
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do siedziby RZGW Gdańsk, ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk. JM Data s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
2012-02-08 40 507,00
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do siedziby Zarządu Zlewni Żuław i Rzek Przymorza Wschodniego z siedzibą w Tczewie, ul. Wodna 14, 83-110 Tczew JM Data s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
2012-02-08 15 764,00
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do siedziby Zarządu Zlewni Wisły Kujawskiej z siedzibą w Toruniu, ul. Klonowica 7, 87-100 Toruń JM Data s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
2012-02-08 14 702,00