Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Wykonanie druku oraz dostawa materiałów promujących Miasto Łódź


Numer ogłoszenia: 109661 - 2010; data zamieszczenia: 06.05.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Łodzi - Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą , ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0 42 638 44 76, faks 0 42 638 40 89.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie druku oraz dostawa materiałów promujących Miasto Łódź.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem umowy jest, przygotowanie do druku, wykonanie próbnego druku, wykonanie druku oraz dostawa materiałów promujących Miasto Łódź w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegajacych na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.81.00.00-5, 30.19.97.40-9, 22.46.20.00-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • działalność stanowiąca przedmiot zamówienia nie wymaga posiadania szczególnych uprawnień wynikających z przepisów prawa


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający nie określa szczególnych wymagań


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający nie określa szczególnych wymagań


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający nie określa szczególnych wymagań


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie określa szczególnych wymagań


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
UMŁ Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą ul. Piotrkowska 87 90-423 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
13.05.2010 godzina 12:00, miejsce: UMŁ Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą ul. Piotrkowska 87 90-423 Łódź I piętro Sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Łodzi w oparciu o nowe tematyczne trasy turystyczne w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa: III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.5 Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łódź: Wykonanie druku oraz dostawa materiałów promujacych Miasto Łódź


Numer ogłoszenia: 154281 - 2010; data zamieszczenia: 15.06.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 109661 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Łodzi - Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0 42 638 44 76, faks 0 42 638 40 89.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie druku oraz dostawa materiałów promujacych Miasto Łódź.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem umowy jest orzygotowanie do druku, wykonanie probnego druku oraz dostawa materiałów promujących Miasto Łódź w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.81.00.00-5, 30.19.97.40-9, 22.46.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Łodzi w oparciu o nowe tematyczne trasy turystyczne w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.5 Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.05.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
18.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • HELDRUK Helena Rąbalska, ul. Partyzantów 3B, 82-200 Malbork, kraj/woj. pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6994,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5734,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  5612,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  11224,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-05-13
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 10966120100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-05-06
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 14 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: UMŁ Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą ul. Piotrkowska 87 90-423 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
22462000-6 Materiały reklamowe
30199740-9 Druki okazjonalne
79810000-5 Usługi drukowania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie druku oraz dostawa materiałów promujacych Miasto Łódź HELDRUK Helena Rąbalska
ul. Partyzantów 3B, 82-200 Malbork, woj. pomorskie
2010-06-15 5 734,00