Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TITytułPolska-Warszawa: Wyroby kute
NDNr dokumentu110501-2017
PDData publikacji24/03/2017
OJDz.U. S59
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiOperator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany22/03/2017
DTTermin08/05/2017
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV44316500 - Wyroby kute
OCPierwotny kod CPV44316500 - Wyroby kute
RCKod NUTSPL
IAAdres internetowy (URL)http://www.gaz-system.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie sektora użyteczności publicznej (gospodarka wodna, energetyka, transport i usługi pocztowe) (2014/25/UE)

24/03/2017    S59    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Wyroby kute

2017/S 059-110501

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
ul. Mszczonowska 4
Warszawa
02-337
Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Kalisz
Tel.: +48 222201833
E-mail: jaroslaw.kalisz@gaz-system.pl
Faks: +48 222201874
Kod NUTS: PL


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.gaz-system.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.gaz-system.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej na dostawę trójników, zwężek i łuków wytwarzanych za pomocą gięcia indukcyjnego dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez OGP Gaz-System S.A.

Numer referencyjny: ZP/2017/03/0010/PI
II.1.2)Główny kod CPV
44316500
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówień udzielanych na podstawie Umowy Ramowej będzie dostawa w zakresie:

a) Części nr 1 – fabrycznie nowych łuków wytwarzanych za pomocą grzania indukcyjnego spełniające wymagania normy PN-EN14870-1 i wykonane z rur ze szwem wzdłużnym SAWL zgodnych z wymagania normy PN-EN ISO 3183 spełniające wymagania poziomu PSL 2, przeznaczone do pracy pod ciśnieniem 8,4 MPa z materiału w gatunku L485ME.

b) Części nr 2 – fabrycznie nowych kształtek rurowych zgodnie z PN-10253-2:2010 „Kształtki rurowe do przyspawania doczołowego. Cześć 2 Stale niestopowe i stale ferrytyczne ze specjalnymi wymaganiami dotyczącymi kontroli” typu B (do przyspawania doczołowego stosowane przy pełnym ciśnieniu roboczym) ze stali gatunku L485ME oraz L485QE klasy PSL-2 wg PN-EN ISO 3183 przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych u Zamawiającego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 1 – dostawa łuków

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44316500
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówień udzielanych na podstawie Umowy Ramowej będzie dostawa w zakresie Części nr 1 – fabrycznie nowych łuków wytwarzanych za pomocą grzania indukcyjnego spełniające wymagania normy PN-EN14870-1 i wykonane z rur ze szwem wzdłużnym SAWL zgodnych z wymagania normy PN-EN ISO 3183 spełniające wymagania poziomu PSL 2, przeznaczone do pracy pod ciśnieniem 8,4 MPa z materiału w gatunku L485ME.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Projekt jest planowany do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 2 – dostawa kształtek rurowych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44316500
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówień udzielanych na podstawie Umowy Ramowej będzie dostawa w zakresie Części nr 2 – fabrycznie nowych kształtek rurowych zgodnie z PN-10253-2:2010 „Kształtki rurowe do przyspawania doczołowego. Cześć 2 Stale niestopowe i stale ferrytyczne ze specjalnymi wymaganiami dotyczącymi kontroli” typu B (do przyspawania doczołowego stosowane przy pełnym ciśnieniu roboczym) ze stali gatunku L485ME oraz L485QE klasy PSL-2 wg PN-EN ISO 3183 przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych u Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Projekt jest planowany do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – pkt

23) ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 2164 ze zm. – zwanej dalej „Ustawą”).

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt

1) – pkt 2) Ustawy.

Do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania oferty wstępne oświadczenie potwierdzające, że

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Rzeczone oświadczenie

Wykonawca jest zobowiązany złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,

sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym

Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 ustanawiającego standardowy formularz jednolitego

europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”.

a) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

wymóg złożenia jednolitego dokumentu dotyczy każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak

podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

b) Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, w

celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz spełniania, w

zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

Dokumenty, które będą wymagane na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy zostały wskazane w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Powyższe dotyczy również Sekcji III.1.2) i III.1.3) ogłoszenia o zamówieniu, chyba że Zamawiający nie opisał warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O zawarcie Umowy Ramowej mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy potwierdzą posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż:

1) dla Części nr 1 – 2 500 000 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych),

2) dla Części nr 2 – 400 000 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych).

Uwaga:

Wykonawca ubiegający się o zawarcie Umowy Ramowej na więcej niż jedną Część musi wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową na kwotę nie mniejszą niż suma kwot dla wszystkich Części zamówienia, w których zamierza złożyć ofertę w celu zawarcia Umowy Ramowej.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O zawarcie Umowy Ramowej mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali:

1) dla Części nr 1 – co najmniej 2 (dwa) zamówienia na dostawę łuków wytwarzanych za pomocą gięcia indukcyjnego, w tym minimum 1 (jedno) zamówienie, które obejmowało dostawy co najmniej 30 łuków o średnicy minimum DN 700 ze stali w gatunku L485 (X70) lub o wyższej granicy plastyczności.

2) Dla Części nr 2 – co najmniej 3 (trzy) zamówienia na dostawę kształtek rurowych, w ramach których dostarczono łącznie:

a) co najmniej 10 sztuk trójników o średnicy DN 700 lub większej, wykonanych z gatunku stali L485 (X70) lub o wyższej granicy plastyczności,

b) co najmniej 10 sztuk zwężek o średnicy DN 700 lub większej, wykonanych z gatunku stali L485 (X70) lub o wyższej granicy plastyczności.

Uwaga:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie Zamówienia na więcej niż jedną Część musi wykazać się spełnianiem warunków dla każdej Części odrębnie.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim przypadku

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców

o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w

sprawie zamówienia. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie

wybrana, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia

przedłożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 20
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/05/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/05/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.

ul. Mszczonowska 4

02-337 Warszawa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Uwaga do Sekcji IV.2.6) ogłoszenia: Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni.

2. Zamawiający wymaga, aby wytwórca/producent oferowanego przedmiotu Zamówienia stosował System Zarządzania Jakością w zakresie produkcji trójników, zwężek lub łuków wytwarzanych za pomocą gięcia indukcyjnego, zgodnie z normą PN-EN ISO 9001 lub równoważną.

3. Na potwierdzenie, że oferowany przedmiot Zamówienia spełnia wymagania określone w ust. 2 powyżej Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normą PN-EN ISO 9001 lub równoważną.

4. Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, iż Przedmiot Umowy Częściowej będzie pochodził z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, w udziale przekraczającym 50 % wartości Przedmiotu Umowy Częściowej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/03/2017
TITytułPolska-Warszawa: Wyroby kute
NDNr dokumentu159221-2017
PDData publikacji27/04/2017
OJDz.U. S82
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiOperator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany26/04/2017
DTTermin22/05/2017
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV44316500 - Wyroby kute
OCPierwotny kod CPV44316500 - Wyroby kute
RCKod NUTSPL
IAAdres internetowy (URL)http://www.gaz-system.pl

27/04/2017    S82    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Wyroby kute

2017/S 082-159221

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 059-110501)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
ul. Mszczonowska 4
Warszawa
02-337
Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Kalisz
Tel.: +48 222201833
E-mail: jaroslaw.kalisz@gaz-system.pl
Faks: +48 222201874
Kod NUTS: PL


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.gaz-system.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej na dostawę trójników, zwężek i łuków wytwarzanych za pomocą gięcia indukcyjnego dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez OGP Gaz-System S.A.

Numer referencyjny: ZP/2017/03/0010/PI
II.1.2)Główny kod CPV
44316500
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówień udzielanych na podstawie Umowy Ramowej będzie dostawa w zakresie:

a) Części nr 1 – fabrycznie nowych łuków wytwarzanych za pomocą grzania indukcyjnego spełniające wymagania normy PN-EN14870-1 i wykonane z rur ze szwem wzdłużnym SAWL zgodnych z wymagania normy PN-EN ISO 3183 spełniające wymagania poziomu PSL 2, przeznaczone do pracy pod ciśnieniem 8,4 MPa z materiału w gatunku L485ME.

b) Części nr 2 – fabrycznie nowych kształtek rurowych zgodnie z PN-10253-2:2010 „Kształtki rurowe do przyspawania doczołowego. Cześć 2 Stale niestopowe i stale ferrytyczne ze specjalnymi wymaganiami dotyczącymi kontroli” typu B (do przyspawania doczołowego stosowane przy pełnym ciśnieniu roboczym) ze stali gatunku L485ME oraz L485QE klasy PSL-2 wg PN-EN ISO 3183 przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych u Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/04/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 059-110501

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 08/05/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 22/05/2017
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 08/05/2017
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 22/05/2017
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Warszawa: Wyroby kute
NDNr dokumentu180633-2017
PDData publikacji12/05/2017
OJDz.U. S91
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiOperator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany10/05/2017
DTTermin26/05/2017
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV44316500 - Wyroby kute
OCPierwotny kod CPV44316500 - Wyroby kute
RCKod NUTSPL
IAAdres internetowy (URL)http://www.gaz-system.pl

12/05/2017    S91    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Wyroby kute

2017/S 091-180633

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 059-110501)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
ul. Mszczonowska 4
Warszawa
02-337
Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Kalisz
Tel.: +48 222201833
E-mail: jaroslaw.kalisz@gaz-system.pl
Faks: +48 222201874
Kod NUTS: PL


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.gaz-system.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej na dostawę trójników, zwężek i łuków wytwarzanych za pomocą gięcia indukcyjnego dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Numer referencyjny: ZP/2017/03/0010/PI
II.1.2)Główny kod CPV
44316500
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówień udzielanych na podstawie Umowy Ramowej będzie dostawa w zakresie:

a) Części nr 1 – fabrycznie nowych łuków wytwarzanych za pomocą grzania indukcyjnego spełniające wymagania normy PN-EN14870-1 i wykonane z rur ze szwem wzdłużnym SAWL zgodnych z wymagania normy PN-EN ISO 3183 spełniające wymagania poziomu PSL 2, przeznaczone do pracy pod ciśnieniem 8,4 MPa z materiału w gatunku L485ME.

b) Części nr 2 – fabrycznie nowych kształtek rurowych zgodnie z PN-10253-2:2010 „Kształtki rurowe do przyspawania doczołowego. Cześć 2 Stale niestopowe i stale ferrytyczne ze specjalnymi wymaganiami dotyczącymi kontroli” typu B (do przyspawania doczołowego stosowane przy pełnym ciśnieniu roboczym) ze stali gatunku L485ME oraz L485QE klasy PSL-2 wg PN-EN ISO 3183 przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych u Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/05/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 059-110501

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
Zamiast:

1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – pkt

23) ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 2164 ze zm. – zwanej dalej „Ustawą”).

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt

1) – pkt 2) Ustawy.

Do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania oferty wstępne oświadczenie potwierdzające, że

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Rzeczone oświadczenie

Wykonawca jest zobowiązany złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,

sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym

Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 ustanawiającego standardowy formularz jednolitego

europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”.

a) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

wymóg złożenia jednolitego dokumentu dotyczy każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak

podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

b) Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, w

celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz spełniania, w

zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

Dokumenty, które będą wymagane na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy zostały wskazane w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Powyższe dotyczy również Sekcji III.1.2) i III.1.3) ogłoszenia o zamówieniu, chyba że Zamawiający nie opisał warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Powinno być:

1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – pkt 23) ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 2164 ze zm. – zwanej dalej „Ustawą”).

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), pkt 2) i pkt 8) Ustawy.

Do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania oferty wstępne oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Rzeczone oświadczenie Wykonawca jest zobowiązany złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”.

a) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymóg złożenia jednolitego dokumentu dotyczy każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

b) Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz spełniania, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. Dokumenty, które będą wymagane na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy zostały wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Powyższe dotyczy również Sekcji III.1.2) i III.1.3) ogłoszenia o zamówieniu, chyba że Zamawiający nie opisał warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 22/05/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 26/05/2017
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 22/05/2017
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 26/05/2017
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Warszawa: Wyroby kute
NDNr dokumentu194474-2017
PDData publikacji23/05/2017
OJDz.U. S98
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiOperator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany19/05/2017
DTTermin02/06/2017
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV44316500 - Wyroby kute
OCPierwotny kod CPV44316500 - Wyroby kute
RCKod NUTSPL
IAAdres internetowy (URL)http://www.gaz-system.pl

23/05/2017    S98    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Wyroby kute

2017/S 098-194474

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 059-110501)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
ul. Mszczonowska 4
Warszawa
02-337
Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Kalisz
Tel.: +48 222201833
E-mail: jaroslaw.kalisz@gaz-system.pl
Faks: +48 222201874
Kod NUTS: PL


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.gaz-system.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej na dostawę trójników, zwężek i łuków wytwarzanych za pomocą gięcia indukcyjnego dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez OGP Gaz-System S.A.

Numer referencyjny: ZP/2017/03/0010/PI
II.1.2)Główny kod CPV
44316500
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówień udzielanych na podstawie Umowy Ramowej będzie dostawa w zakresie:

a) Części nr 1 – fabrycznie nowych łuków wytwarzanych za pomocą grzania indukcyjnego spełniające wymagania normy PN-EN14870-1 i wykonane z rur ze szwem wzdłużnym SAWL zgodnych z wymagania normy PN-EN ISO 3183 spełniające wymagania poziomu PSL 2, przeznaczone do pracy pod ciśnieniem 8,4 MPa z materiału w gatunku L485ME.

b) Części nr 2 – fabrycznie nowych kształtek rurowych zgodnie z PN-10253-2:2010 „Kształtki rurowe do przyspawania doczołowego. Cześć 2 Stale niestopowe i stale ferrytyczne ze specjalnymi wymaganiami dotyczącymi kontroli” typu B (do przyspawania doczołowego stosowane przy pełnym ciśnieniu roboczym) ze stali gatunku L485ME oraz L485QE klasy PSL-2 wg PN-EN ISO 3183 przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych u Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/05/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 059-110501

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 26/05/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 02/06/2017
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 26/05/2017
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 02/06/2017
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Warszawa: Wyroby kute
NDNr dokumentu208270-2017
PDData publikacji01/06/2017
OJDz.U. S104
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiOperator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany30/05/2017
DTTermin09/06/2017
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV44316500 - Wyroby kute
OCPierwotny kod CPV44316500 - Wyroby kute
RCKod NUTSPL
IAAdres internetowy (URL)http://www.gaz-system.pl

01/06/2017    S104    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Wyroby kute

2017/S 104-208270

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 059-110501)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
ul. Mszczonowska 4
Warszawa
02-337
Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Kalisz
Tel.: +48 222201833
E-mail: jaroslaw.kalisz@gaz-system.pl
Faks: +48 222201874
Kod NUTS: PL


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.gaz-system.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej na dostawę trójników, zwężek i łuków wytwarzanych za pomocą gięcia indukcyjnego dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez OGP Gaz-System S.A.

Numer referencyjny: ZP/2017/03/0010/PI
II.1.2)Główny kod CPV
44316500
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówień udzielanych na podstawie Umowy Ramowej będzie dostawa w zakresie:

a) Części nr 1 – fabrycznie nowych łuków wytwarzanych za pomocą grzania indukcyjnego spełniające wymagania normy PN-EN14870-1 i wykonane z rur ze szwem wzdłużnym SAWL zgodnych z wymagania normy PN-EN ISO 3183 spełniające wymagania poziomu PSL 2, przeznaczone do pracy pod ciśnieniem 8,4 MPa z materiału w gatunku L485ME.

b) Części nr 2 – fabrycznie nowych kształtek rurowych zgodnie z PN-10253-2:2010 „Kształtki rurowe do przyspawania doczołowego. Cześć 2 Stale niestopowe i stale ferrytyczne ze specjalnymi wymaganiami dotyczącymi kontroli” typu B (do przyspawania doczołowego stosowane przy pełnym ciśnieniu roboczym) ze stali gatunku L485ME oraz L485QE klasy PSL-2 wg PN-EN ISO 3183 przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych u Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/05/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 059-110501

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 02/06/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 09/06/2017
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 02/06/2017
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 09/06/2017
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Warszawa: Wyroby kute
NDNr dokumentu220089-2017
PDData publikacji09/06/2017
OJDz.U. S109
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiOperator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany07/06/2017
DTTermin20/06/2017
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV44316500 - Wyroby kute
OCPierwotny kod CPV44316500 - Wyroby kute
RCKod NUTSPL
IAAdres internetowy (URL)http://www.gaz-system.pl

09/06/2017    S109    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Wyroby kute

2017/S 109-220089

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 059-110501)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
ul. Mszczonowska 4
Warszawa
02-337
Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Kalisz
Tel.: +48 222201833
E-mail: jaroslaw.kalisz@gaz-system.pl
Faks: +48 222201874
Kod NUTS: PL


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.gaz-system.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej na dostawę trójników, zwężek i łuków wytwarzanych za pomocą gięcia indukcyjnego dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez OGP Gaz-System S.A.

Numer referencyjny: ZP/2017/03/0010/PI
II.1.2)Główny kod CPV
44316500
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówień udzielanych na podstawie Umowy Ramowej będzie dostawa w zakresie:

a) Części nr 1 – fabrycznie nowych łuków wytwarzanych za pomocą grzania indukcyjnego spełniające wymagania normy PN-EN14870-1 i wykonane z rur ze szwem wzdłużnym SAWL zgodnych z wymagania normy PN-EN ISO 3183 spełniające wymagania poziomu PSL 2, przeznaczone do pracy pod ciśnieniem 8,4 MPa z materiału w gatunku L485ME.

b) Części nr 2 – fabrycznie nowych kształtek rurowych zgodnie z PN-10253-2:2010 „Kształtki rurowe do przyspawania doczołowego. Cześć 2 Stale niestopowe i stale ferrytyczne ze specjalnymi wymaganiami dotyczącymi kontroli” typu B (do przyspawania doczołowego stosowane przy pełnym ciśnieniu roboczym) ze stali gatunku L485ME oraz L485QE klasy PSL-2 wg PN-EN ISO 3183 przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych u Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/06/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 059-110501

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 09/06/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 20/06/2017
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 09/06/2017
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 20/06/2017
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Warszawa: Wyroby kute
NDNr dokumentu79293-2018
PDData publikacji21/02/2018
OJDz.U. S36
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiOperator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany20/02/2018
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV44316500 - Wyroby kute
OCPierwotny kod CPV44316500 - Wyroby kute
RCKod NUTSPL
IAAdres internetowy (URL)http://www.gaz-system.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie sektora użyteczności publicznej (gospodarka wodna, energetyka, transport i usługi pocztowe) 2014/25/UE

21/02/2018    S36    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Wyroby kute

2018/S 036-079293

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
ul. Mszczonowska 4
Warszawa
02-337
Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Kalisz
Tel.: +48 222201833
E-mail: jaroslaw.kalisz@gaz-system.pl
Faks: +48 222201874
Kod NUTS: PL


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.gaz-system.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.6)Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej na dostawę trójników, zwężek i łuków wytwarzanych za pomocą gięcia indukcyjnego dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez OGP Gaz-System S.A.

Numer referencyjny: ZP/2017/03/0010/PI
II.1.2)Główny kod CPV
44316500
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówień udzielanych na podstawie Umowy Ramowej będzie dostawa w zakresie:

a) Części nr 1 - fabrycznie nowych łuków wytwarzanych za pomocą grzania indukcyjnego spełniające wymagania normy PN-EN14870-1 i wykonane z rur ze szwem wzdłużnym SAWL zgodnych z wymagania normy PN-EN ISO 3183 spełniające wymagania poziomu PSL 2, przeznaczone do pracy pod ciśnieniem 8,4 MPa z materiału w gatunku L485ME.

b) Części nr 2 - fabrycznie nowych kształtek rurowych zgodnie z PN-10253-2:2010 „Kształtki rurowe do przyspawania doczołowego. Cześć 2 Stale niestopowe i stale ferrytyczne ze specjalnymi wymaganiami dotyczącymi kontroli” typu B (do przyspawania doczołowego stosowane przy pełnym ciśnieniu roboczym) ze stali gatunku L485ME oraz L485QE klasy PSL-2 wg PN-EN ISO 3183 przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych u Zamawiającego.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 86 090 694.61 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 1 - dostawa łuków

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44316500
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówień udzielanych na podstawie Umowy Ramowej będzie dostawa w zakresie Części nr 1 - fabrycznie nowych łuków wytwarzanych za pomocą grzania indukcyjnego spełniające wymagania normy PN-EN14870-1 i wykonane z rur ze szwem wzdłużnym SAWL zgodnych z wymagania normy PN-EN ISO 3183 spełniające wymagania poziomu PSL 2, przeznaczone do pracy pod ciśnieniem 8,4 MPa z materiału w gatunku L485ME.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Projekt jest planowany do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 2 - dostawa kształtek rurowych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44316500
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówień udzielanych na podstawie Umowy Ramowej będzie dostawa w zakresie Części nr 2 - fabrycznie nowych kształtek rurowych zgodnie z PN-10253-2:2010 „Kształtki rurowe do przyspawania doczołowego. Cześć 2 Stale niestopowe i stale ferrytyczne ze specjalnymi wymaganiami dotyczącymi kontroli” typu B (do przyspawania doczołowego stosowane przy pełnym ciśnieniu roboczym) ze stali gatunku L485ME oraz L485QE klasy PSL-2 wg PN-EN ISO 3183 przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych u Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Projekt jest planowany do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 059-110501
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
ZP/2017/03/0010/PI

Część nr:
1

Nazwa:

Część nr 1 - dostawa łuków

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
05/02/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Chemar Rurociągi Sp. z o.o.
ul. K. Olszewskiego 6
Kielce
25-95
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 74 147 249.87 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 74 147 249.87 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
ZP/2017/03/0010/PI

Część nr:
2

Nazwa:

Część nr 2 - dostawa kształtek rurowych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
05/02/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
D.E.F.T. Polska Marian Buro
ul. Świętochłowicka 3
Bytom
41-909
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
MSA a.s.
ul. Hlucinska 641
Dolni Benesov
747 22
Czechy
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 11 943 444.74 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 11 943 444.74 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
ZP/2017/03/0010/PI

Część nr:
1

Nazwa:

Część nr 1 - dostawa łuków

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
05/02/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Izostal S.A.
ul. Opolska 29
Kolonowskie
47-113
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 74 147 249.87 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 74 147 249.87 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
ZP/2017/03/0010/PI

Część nr:
1

Nazwa:

Część nr 1 - dostawa łuków

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
05/02/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
D.E.F.T. Polska Marian Buroń
ul. Świętochłowicka 3
Bytom
41-909
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
MSA a.s.
ul. Hlucinska 641
Dolni Benesov
747 22
Czechy
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 74 147 249.87 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
ZP/2017/03/0010/PI

Część nr:
1

Nazwa:

Część nr 1 - dostawa łuków

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
05/02/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
PW Metkom Sp. z o.o.Sp. K.
ul. Gajowa 17
Warszowice
43-254
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 74 147 249.87 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
ZP/2017/03/0010/PI

Część nr:
2

Nazwa:

Część nr 2 - dostawa kształtek rurowych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
05/02/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
PW Metkom Sp. z o.o.Sp. K.
ul. Gajowa 17
Warszowice
43-254
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 11 943 444.74 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/02/2018

Adres: ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
woj. MAZOWIECKIE
Dane kontaktowe: email: henryka.kocjan@gaz-system.pl
tel: +48 324392500
fax: +48 324392560
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-05-08
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 11050120171
ID postępowania Zamawiającego: ZP/2017/03/0010/PI
Data publikacji zamówienia: 2017-03-24
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.gaz-system.pl
Informacja dostępna pod: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
Okres związania ofertą: 90 dni
Kody CPV
44316500-3 Wyroby kute
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Część nr 1 - dostawa łuków Chemar Rurociągi Sp. z o.o.
ul. K. Olszewskiego 6, 25-95 Kielce, woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE
2018-02-05 74 147 249,00