Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń elektrycznych oświetlenia parków Źródliska I i II, Widzewska Górka I i II oraz zieleńca przy ul. Junackiej w roku 2011


Numer ogłoszenia: 11161 - 2011; data zamieszczenia: 11.01.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń elektrycznych oświetlenia parków Źródliska I i II, Widzewska Górka I i II oraz zieleńca przy ul. Junackiej w roku 2011.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: dokonywanie bieżących przeglądów i konserwacji ww. instalacji 2 x w tyg. w poniedziałki i piątki; b) wymiana zużytych, skradzionych i uszkodzonych źródeł światła tj. wszystkich żarówek i bezpieczników wraz z materiałami; c) coroczne, dwukrotne umycie wszystkich opraw oświetleniowych w maju i sierpniu; d) comiesięczne odczytywanie wskazań liczników i podlicznika w ww. obiektach i przekazywanie pisemnej informacji do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ na koniec każdego miesiąca wraz z fakturą; e) każdorazowe niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu uszkodzeń i awarii ( telefonicznie, e-mailem, faxem), a następnie potwierdzenie zgłoszeniem pisemnym, f) usuwanie awarii ( również w dni wolne od pracy ) oświetlenia w ciągu 24 godzin od powzięcia wiadomości o jej zaistnieniu lub w wypadku zagrożenia zdrowia lub życia, natychmiastowe odłączanie napięcia i naprawa urządzeń w możliwie najkrótszym terminie; g) okresowe ustawianie zegarów sterujących włączaniem i wyłączaniem oświetlenia w zależności od długości dnia i wskazań Zamawiającego. Usługa świadczona będzie na terenie 4 parków i jednego zieleńca..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.23.20.00-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 2 (dwie) usługi w zakresie konserwacji i napraw zewnętrznych energetycznych instalacji, sieci, urządzeń, osprzętu o łącznej wartości co najmniej 25 000 PLN brutto. W przypadku usług nadal wykonywanych należy podać wartość usługi zrealizowanej do dnia składania ofert. Zamawiający nie dopuszcza, na potwierdzenie spełnienia ww. warunku, wykazania wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych tj. budowy, przebudowy, remontu i modernizacji instalacji, sieci i urządzeń energetycznych.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać dysponowanie co najmniej: a) jedną osobą spełniającą wymagania kwalifikacyjne do sprawowania dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 89 poz. 828), b) dwoma osobami spełniającymi wymagania kwalifikacyjne do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 89 poz. 828)


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 50 000 zł.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa a pkt III.4.3.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio dla miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Łodzi Wydział Zamówień Publicznych, 90-532 Łódź, ul. ks.I. Skorupki 21, III piętro.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
19.01.2011 godzina 09:45, miejsce: Urząd Miasta Łodzi Wydział Zamówień Publicznych, 90-532 Łódź, ul. ks.I. Skorupki 21, III piętro, sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani aukcji elektronicznej.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łódź: Utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń elektrycznych oświetlenia parków Źródliska I i II, Widzewska Górka I i II oraz zieleńca przy ul. Junackiej w roku 2011


Numer ogłoszenia: 28994 - 2011; data zamieszczenia: 24.02.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 11161 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń elektrycznych oświetlenia parków Źródliska I i II, Widzewska Górka I i II oraz zieleńca przy ul. Junackiej w roku 2011.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: a) dokonywanie bieżących przeglądów i konserwacji ww. instalacji 2 x w tyg. w poniedziałki i piątki; b) wymiana zużytych, skradzionych i uszkodzonych źródeł światła tj. wszystkich żarówek i bezpieczników wraz z materiałami; c) coroczne, dwukrotne umycie wszystkich opraw oświetleniowych w maju i sierpniu; d) comiesięczne odczytywanie wskazań liczników i podlicznika w ww. obiektach i przekazywanie pisemnej informacji do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ na koniec każdego miesiąca wraz z fakturą; e) każdorazowe niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu uszkodzeń i awarii ( telefonicznie, e-mailem, faxem), a następnie potwierdzenie zgłoszeniem pisemnym, f) usuwanie awarii ( również w dni wolne od pracy ) oświetlenia w ciągu 24 godzin od powzięcia wiadomości o jej zaistnieniu lub w wypadku zagrożenia zdrowia lub życia, natychmiastowe odłączanie napięcia i naprawa urządzeń w możliwie najkrótszym terminie; g) okresowe ustawianie zegarów sterujących włączaniem i wyłączaniem oświetlenia w zależności od długości dnia i wskazań Zamawiającego. Usługa będzie świadczona na terenie 4 parków i 1 zieleńca..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.23.20.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Dariusz Gorzewski - TEN, ul. Wólczańska 41 m 18b, 90-608 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 18764,74 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  19531,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  10224,66
  / Oferta z najwyższą ceną:
  20111,29


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-01-19
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 1116120110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-01-11
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 346 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta Łodzi Wydział Zamówień Publicznych, 90-532 Łódź, ul. ks.I. Skorupki 21, III piętro
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
50232000-0 Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń elektrycznych oświetlenia parków Źródliska I i II, Widzewska Górka I i II oraz zieleńca przy ul. Junackiej w roku 2011 Dariusz Gorzewski - TEN
ul. Wólczańska 41 m 18b, 90-608 Łódź, woj. łódzkie
2011-02-24 19 531,00