Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Zastępstwo procesowe oraz doradztwo prawne dla Miasta Łódź w związku z realizacją projektu Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne


Numer ogłoszenia: 111613 - 2013; data zamieszczenia: 13.06.2013

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77 , strona internetowa www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zastępstwo procesowe oraz doradztwo prawne dla Miasta Łódź w związku z realizacją projektu Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie przez Kancelarię usługi prawniczej polegającej na wykonywaniu zastępstwa procesowego obejmującego reprezentowanie Zamawiającego jako interwenienta ubocznego w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach, prowadzonym obecnie przed Sądem Okręgowym w Łodzi, II Wydział Cywilny, pod sygn. akt II C 1455/12 (w sprawie z powództwa PORR (Polska) S.A z siedzibą w Warszawie i PORR Bau GmbH z siedziba w Wiedniu (zwanych dalej łącznie -Powodem) przeciwko instytucji kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury (zwanej dalej Pozwanym) o zapłatę roszczeń odszkodowawczych związanych z realizacją inwestycji pn. Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalne i artystyczne - Zadanie nr 2 EC-1 Zachód (zwanej dalej Inwestycją) 2. Zamówienie zostanie udzielone na czas określony do dnia 31 października 2013 r., o ile wcześniej nie nastąpi prawomocne zakończenie postępowania sądowego..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.11.00.00-8.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 5 ust. 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  W toku realizacji projektu pn. Rewitalizacja EC1 i jej adaptacja na cele kulturalne i artystyczne zaistniał spór z wykonawcą robót budowlanych - konsorcjum spółek PORR. Wobec bezpośredniego realizatora i płatnika inwestycji - Instytucji Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury - konsorcjum zgłosiło finansowe i terminowe roszczenia. Na skutek tychże roszczeń Wykonawca wystąpił na drogę sądową. Podstawą żądań finansowych i terminowych powoda - tj. konsorcjum PORR są twierdzenia o istnieniu wad dokumentacji projektowej, uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prawidłowe i terminowe realizowanie prac budowlanych powierzonych wykonawcy do realizacji na podstawie umowy nr 41/2010 z dnia 26.07.2010 r. na Zadanie 2 EC-1 Zachód. Pozwany (Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury) nie uznaje roszczeń wykonawcy, stosownie do czego złożył odpowiedź na pozew, w którym wskazał szereg okoliczności faktycznych i prawnych skutkujących brakiem zasadności roszczeń zgłoszonych przez Wykonawcę. Równocześnie z uwagi na sporny charakter sprawy oraz wpływ toczącego się postępowania na interes prawny Miasta Łodzi wnioskowano o zawiadomienie gminy o toczącym się postępowaniu celem wstąpienia do procesu w charakterze interwenienta procesowego ubocznego. Opisana sytuacja faktyczna i procesowa w istotny sposób może oddziaływać na sytuację prawną i finansową Miasta Łodzi. Równocześnie skala i zakres przedsięwzięcia, którego dotyczą zgłoszone roszczenia cechuje znaczny stopień złożoności i skomplikowania, zarówno pod względem faktycznym jak i prawnym, w następstwie czego wynik sporu na tym etapie jest dalece niepewny i wymaga dogłębnej i specjalistycznej oceny oraz niezwłocznego podjęcia związanych z tym stosownych działań prawnych. W szczególności wskazać należy na następujące najistotniejsze obszary ryzyk dla Miasta Łodzi: - aktualizacja odpowiedzialności regresowej z tytułu przekazania wadliwej dokumentacji projektowej; - konieczność finansowania roszczeń Wykonawcy ze środków z dotacji przekazywanej przez Miasto (niekorzystne rozstrzygnięcie będzie finalnie obciążać budżet Miasta); - powstanie zagrożeń w wykorzystaniu dofinansowania UE (z uwagi na zagrożenie terminowej realizacji umowy istnieje ryzyko ograniczenia lub całkowitej utraty dofinansowania UE); - istotny uszczerbek w obszarze promocji Miasta w związku z ewentualnym niepowodzeniem sztandarowej inwestycji miejskiej. Wszystkie wskazane obszary ryzyk w przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia sądowego, jak też w przypadku przedłużającego się stanu niepewności co do wzajemnych praw i obowiązków stron, mogą istotnie i dalece negatywnie oddziaływać na sytuacje finansową gminy (będą wprost skutkować dla budżetu Miasta). Powyższe oznacza, iż Miasto Łódź ma jednoznaczny interes prawny w rozumieniu art. 76 kpc w przystąpieniu do toczącego się obecnie przed Sądem Okręgowym w Łodzi procesu pomiędzy EC1 Łódź - Miasto Kultury a konsorcjum spółek PORR (sygn. akt II C 1455/12) i winno niezwłocznie wstąpić jako interwenient uboczny do tego procesu celem zapewnienia aktywnej i należytej ochrony interesów Miasta Łodzi. Waga sprawy wymaga zapewnienia Miastu specjalistycznego zastępstwa procesowego i to na najwyższym poziomie. Z uwagi na rozległość materiału dowodowego oraz jego znaczny stopień skomplikowania, w tym olbrzymia ilość szczegółów technicznych istotnych dla oceny prawnej, wyłącznie zewnętrzny podmiot, dysponujący zespołem interdyscyplinarnych prawników o najwyższym poziomie doświadczenia w sporach budowlanych i dostępie do doradców technicznych będzie w stanie zagwarantować prawidłową i wzmożona ochronę procesową interesów Miasta Łodzi. Potrzeba pozyskania przedmiotowych usług ma charakter nieplanowany i jest wynikiem aktualnego ukształtowania sporu sądowego. Z uwagi na charakter przedmiotowej usługi - zastępstwo procesowe - udzielenie przedmiotowego zamówienia nastąpi w trybie zamówienia z wolnej ręki. Podstawę prawną udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki stanowi art. 5 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych (D.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 ze zm.)

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Wierzbowski Eversheds Spółka Komandytowa, ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


Łódź: Zastępstwo procesowe oraz doradztwo prawne dla Miasta Łódź w związku z realizacją projektu Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne


Numer ogłoszenia: 265388 - 2013; data zamieszczenia: 08.07.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 111613 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zastępstwo procesowe oraz doradztwo prawne dla Miasta Łódź w związku z realizacją projektu Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie przez Kancelarię usługi prawniczej polegającej na wykonywaniu zastępstwa procesowego obejmującego reprezentowanie Zamawiającego jako interwenienta ubocznego w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach, prowadzonym obecnie przed Sądem Okręgowym w Łodzi, II Wydział Cywilny, pod sygn. akt II C 1455/12 (w sprawie z powództwa PORR (Polska) S.A z siedzibą w Warszawie i PORR Bau GmbH z siedziba w Wiedniu (zwanych dalej łącznie Powodem) przeciwko instytucji kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury (zwanej dalej Pozwanym) o zapłatę roszczeń odszkodowawczych związanych z realizacją inwestycji pn. Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalne i artystyczne - Zadanie nr 2 EC-1 Zachód (zwanej dalej Inwestycją) 2. Termin realizacji Zamówienie zostanie udzielone na czas określony do dnia 31 października 2013 r., o ile wcześniej nie nastąpi prawomocne zakończenie postępowania sądowego..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.11.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.06.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Wierzbowski Eversheds Spółka Komandytowa, ul. Jasna 14/16a,, 00-041 Warszawa., kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 220000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  260000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  260000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  260000,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  W toku realizacji projektu pn. Rewitalizacja EC1 i jej adaptacja na cele kulturalne i artystyczne zaistniał spór z wykonawcą robót budowlanych - konsorcjum spółek PORR. Wobec bezpośredniego realizatora i płatnika inwestycji - Instytucji Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury - konsorcjum zgłosiło finansowe i terminowe roszczenia. Na skutek tychże roszczeń Wykonawca wystąpił na drogę sądową. Podstawą żądań finansowych i terminowych powoda - tj. konsorcjum PORR są twierdzenia o istnieniu wad dokumentacji projektowej, uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prawidłowe i terminowe realizowanie prac budowlanych powierzonych wykonawcy do realizacji na podstawie umowy nr 41/2010 z dnia 26.07.2010 r. na Zadanie 2 EC-1 Zachód. Pozwany (Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury) nie uznaje roszczeń wykonawcy, stosownie do czego złożył odpowiedź na pozew, w którym wskazał szereg okoliczności faktycznych i prawnych skutkujących brakiem zasadności roszczeń zgłoszonych przez Wykonawcę. Równocześnie z uwagi na sporny charakter sprawy oraz wpływ toczącego się postępowania na interes prawny Miasta Łodzi wnioskowano o zawiadomienie gminy o toczącym się postępowaniu celem wstąpienia do procesu w charakterze interwenienta procesowego ubocznego. Opisana sytuacja faktyczna i procesowa w istotny sposób może oddziaływać na sytuację prawną i finansową Miasta Łodzi. Równocześnie skala i zakres przedsięwzięcia, którego dotyczą zgłoszone roszczenia cechuje znaczny stopień złożoności i skomplikowania, zarówno pod względem faktycznym jak i prawnym, w następstwie czego wynik sporu na tym etapie jest dalece niepewny i wymaga dogłębnej i specjalistycznej oceny oraz niezwłocznego podjęcia związanych z tym stosownych działań prawnych. W szczególności wskazać należy na następujące najistotniejsze obszary ryzyk dla Miasta Łodzi: - aktualizacja odpowiedzialności regresowej z tytułu przekazania wadliwej dokumentacji projektowej; - konieczność finansowania roszczeń Wykonawcy ze środków z dotacji przekazywanej przez Miasto (niekorzystne rozstrzygnięcie będzie finalnie obciążać budżet Miasta); - powstanie zagrożeń w wykorzystaniu dofinansowania UE (z uwagi na zagrożenie terminowej realizacji umowy istnieje ryzyko ograniczenia lub całkowitej utraty dofinansowania UE); - istotny uszczerbek w obszarze promocji Miasta w związku z ewentualnym niepowodzeniem sztandarowej inwestycji miejskiej. Wszystkie wskazane obszary ryzyk w przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia sądowego, jak też w przypadku przedłużającego się stanu niepewności co do wzajemnych praw i obowiązków stron, mogą istotnie i dalece negatywnie oddziaływać na sytuacje finansową gminy (będą wprost skutkować dla budżetu Miasta). Powyższe oznacza, iż Miasto Łódź ma jednoznaczny interes prawny w rozumieniu art. 76 kpc w przystąpieniu do toczącego się obecnie przed Sądem Okręgowym w Łodzi procesu pomiędzy EC1 Łódź - Miasto Kultury a konsorcjum spółek PORR (sygn. akt II C 1455/12) i winno niezwłocznie wstąpić jako interwenient uboczny do tego procesu celem zapewnienia aktywnej i należytej ochrony interesów Miasta Łodzi. Waga sprawy wymaga zapewnienia Miastu specjalistycznego zastępstwa procesowego i to na najwyższym poziomie. Z uwagi na rozległość materiału dowodowego oraz jego znaczny stopień skomplikowania, w tym olbrzymia ilość szczegółów technicznych istotnych dla oceny prawnej, wyłącznie zewnętrzny podmiot, dysponujący zespołem interdyscyplinarnych prawników o najwyższym poziomie doświadczenia w sporach budowlanych i dostępie do doradców technicznych będzie w stanie zagwarantować prawidłową i wzmożona ochronę procesową interesów Miasta Łodzi. Potrzeba pozyskania przedmiotowych usług ma charakter nieplanowany i jest wynikiem aktualnego ukształtowania sporu sądowego. Z uwagi na charakter przedmiotowej usługi - zastępstwo procesowe - udzielenie przedmiotowego zamówienia nastąpi w trybie zamówienia z wolnej ręki. Podstawę prawną udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki stanowi art. 5 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych (D.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 ze zm.)

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 11161320130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-06-13
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
79110000-8 Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zastępstwo procesowe oraz doradztwo prawne dla Miasta Łódź w związku z realizacją projektu Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne Wierzbowski Eversheds Spółka Komandytowa
ul. Jasna 14/16a,, 00-041 Warszawa., woj. mazowieckie
2013-07-08 260 000,00