Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TITytułPolska-Łódź: Urządzenia bezpośredniego monitorowania
NDNr dokumentu111759-2018
PDData publikacji13/03/2018
OJDz.U. S50
TWMiejscowośćŁÓDŹ
AUNazwa instytucjiStraż Miejska w Łodzi
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji3 - Władze lokalne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany09/03/2018
DTTermin23/04/2018
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj ofertyZ - Nie określono
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV32234000 - Kamery telewizyjne o obwodzie zamkniętym
32333200 - Kamery wideo
32400000 - Sieci
32420000 - Urządzenia sieciowe
32421000 - Okablowanie sieciowe
32422000 - Elementy składowe sieci
32562200 - Światłowodowe kable telekomunikacyjne
34971000 - Urządzenia bezpośredniego monitorowania
45310000 - Roboty instalacyjne elektryczne
45314000 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
51511400 - Usługi instalowania specjalnych systemów przesyłowych
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
72000000 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
80511000 - Usługi szkolenia personelu
OCPierwotny kod CPV32234000 - Kamery telewizyjne o obwodzie zamkniętym
32333200 - Kamery wideo
32400000 - Sieci
32420000 - Urządzenia sieciowe
32421000 - Okablowanie sieciowe
32422000 - Elementy składowe sieci
32562200 - Światłowodowe kable telekomunikacyjne
34971000 - Urządzenia bezpośredniego monitorowania
45310000 - Roboty instalacyjne elektryczne
45314000 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
51511400 - Usługi instalowania specjalnych systemów przesyłowych
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
72000000 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
80511000 - Usługi szkolenia personelu
RCKod NUTSPL711
IAAdres internetowy (URL)http://www.strazmiejska.lodz.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa klasyczna 2004/18/WE

13/03/2018    S50    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Łódź: Urządzenia bezpośredniego monitorowania

2018/S 050-111759

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Straż Miejska w Łodzi
Kilińskiego 81
Punkt kontaktowy: Straż Miejska w Łodzi
Osoba do kontaktów: Ryszard Kozłowski
90-229 Łódź
Polska
Tel.: +48 601955312
E-mail: rkozlowski@strazmiejska.lodz.pl
Faks: +48 426309322


Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.strazmiejska.lodz.pl


Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Straż Miejska w Łodzi
Kilińskiego 81
Punkt kontaktowy: Straż Miejska w Łodzi
Osoba do kontaktów: Ryszard Kozłowski
90-229 Łódź
Polska
Tel.: +48 601955312
E-mail: rkozlowski@strazmiejska.lodz.pl
Faks: +48 426309322
Adres internetowy: http://www.strazmiejska.lodz.pl


Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Straż Miejska w Łodzi
Kilińskiego 81
Punkt kontaktowy: Straż Miejska w Łodzi
Osoba do kontaktów: Maria Śmiechowska
90-119 Łódź
Polska
Tel.: +48 2502228
E-mail: msmiechowska@strazmiejska.lodz.pl
Faks: +48 426309322
Adres internetowy: https://bip.strazmiejska.lodz.pl/


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Straż Miejska w Łodzi
Kilińskiego 81
Punkt kontaktowy: Straż Miejska w Łodzi
Osoba do kontaktów: Ryszard Kozłowski
90-229 Łódź
Polska
Tel.: +48 601955312
E-mail: rkozlowski@strazmiejska.lodz.pl
Faks: +48 426309322
Adres internetowy: http://www.strazmiejska.lodz.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Górniak 2018 - Budowa SMM
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto Łódź

Kod NUTS PL711

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i montaż wskazanych w niniejszym opracowaniu elementów Systemu Monitoringu Miejskiego w Łodzi polegające na budowie nowych punktów kamerowych, uruchomienie i włączenie ich w istniejący System Monitoringu Miejskiego, zestawienie transmisji między punktami, serwerownią i centrami oglądowymi oraz świadczenie usług gwarancyjnych i usług wsparcia technicznego przez okres minimum 2 lat, a także świadczenie przez okres co najmniej 2 lat wsparcia technicznego na elementy działającego już Systemu Monitoringu Miejskiego wymienione w Załączniku nr 1a do OPZ oraz dostawę, instalację i uruchomienie 30 lokalizatorów GPS w pojazdach Zamawiającego oraz dostawę, instalację i uruchomienie oprogramowania do zarządzania podsystemem lokalizatorów GPS.
System Monitoringu będzie obejmował swoim zasięgiem wskazane lokalizacje oraz teren w ich bliskim sąsiedztwie. Standardowo w skład jednego punktu kamerowego planuje się montaż 1 kamery obrotowej i 4 kamer stałopozycyjnych lub 1 kamery dookólnej. Z uwagi na specyfikę danego punktu kamerowego, w poszczególnych punktach występować będą odstępstwa od standardu. Łącznie należy zainstalować 42 punkty kamerowe, na które składać się będzie 30 kamer szybkoobrotowych, 121 kamer stałopozycyjnych, łącznie 153 kamery możliwe do wykorzystania na istniejących stanowiskach oglądowych zlokalizowanych w: KMP, KWP, WZKiB oraz SM.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34971000, 32234000, 32421000, 32422000, 32562200, 32333200, 45314000, 45310000, 51511400, 71320000, 72000000, 80511000, 32400000, 32420000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 24.4.2018. Zakończenie 30.11.2018

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
9.1 Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości:
125 000,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy PLN)
9.2 Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.:
9.2.1 pieniądzu;
9.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
9.2.3 gwarancjach bankowych;
9.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;
9.2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
9.3 Wadium wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Wpłaty pieniężnej należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego nr:
Getin Bank S.A. Oddział w Łodzi.
Kod BIC (SWIFT): GBGCPLPK.
IBAN: PL 72 1560 0013 2026 0000 0169 0004.
W tytule przelewu powołując się na nr referencyjny postępowania:
LZ/231/4/18.
„Górniak 2018 – Budowa SMM”.
9.4 Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu to wymagany jest oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium (dokonania przelewu bankowego) załączona do oferty.
9.5 Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu to do oferty należy załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty - oryginał nie może być na trwałe zespolony z ofertą. W przypadku niezastosowania się do powyższego zwrot oryginału będzie niemożliwy.
9.6 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej:
9.6.1 nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji (Zamawiającego), poręczyciela/gwaranta, oraz wskazanie ich siedzib;
Beneficjentem poręczenia /gwarancji (Zamawiającym) jest Miasto Łódź – Straż Miejska w Łodzi, ul. Kilińskiego 81, 90-119 Łódź,
9.6.2 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/ gwarancją,
9.6.3 kwotę wadium,
9.6.4 termin ważności poręczenia/gwarancji - nie krótszy niż termin związania ofertą,
9.6.5 zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji, jeżeli Wykonawca:
9.6.5.1 w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp,
Z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszej.
9.6.5.2 którego oferta została wybrana:
9.6.5.2.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
9.6.5.2.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
9.6.5.2.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
9.7 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający nie uzna dokumentów, które nie spełniają wymagań, o których mowa w pkt 9.6 SIWZ.
9.8 Zamawiający zatrzyma wadium lub dokona jego zwrotu na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.
9.9 Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawcy muszą wykazać, że posiadają koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową na kwotę: 3 200 000,00 PLN.
Uwaga:
Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
5.1.3.1 Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zamówienia w zakresie odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia, przez co należy rozumieć zamówienia o wartości, co najmniej 3 200 000,00 PLN brutto każde, zamówienia które zawierały zakres obejmujący łączne wykonanie dokumentacji projektowej oraz wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego wraz z systemem inteligentnej analizy zdarzeń.
Wzór wykazu zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
Uwaga:
1. W przypadku, gdy wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien on wyodrębnić i podać wartość realizowanego zamówienia, o którym mowa powyżej.
2. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
3. Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.
4. Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego były wykonane.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
5.1.3.2 Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
a) co najmniej jedną osobą: projektantem posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń
b) co najmniej jedną osobą: kierownikiem robót budowlanych posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń.
c) co najmniej jedną osobą: kierownikiem projektu posiadającym kwalifikacje zawodowe w zakresie zarządzania projektami, w tym co najmniej zarządzanie dwoma projektami o wartości powyżej 3 200 000 PLN, w okresie 10 lat. Kierownik projektu musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Kierownik projektu musi posiadać certyfikat z metodyki zarządzania projektami co najmniej Prince 2 lub inny równoważny.
d) co najmniej jednej osoby - specjalisty z zaświadczeniem o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego,
e) co najmniej jednej osoby - specjalisty z zaświadczeniem o ukończeniu kursu projektowania systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1-4.
f) co najmniej jednej osoby - specjalisty z zaświadczeniem o ukończeniu kursu instalowania i konserwacji systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1-4.
g) co najmniej jednej osoby - eksperta w dziedzinie zabezpieczeń technicznych, posiadającego certyfikat / świadectwo / dokumenty, które poświadczają jego kwalifikacje na poziomie eksperckim w dziedzinie zabezpieczeń technicznych, wydane przez podmioty działające na rynku zabezpieczeń technicznych i spełniające warunki ustawy o systemie oświaty (posiadające wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych).
h) co najmniej jednego inżyniera certyfikowanego przez producenta oferowanej macierzy dyskowej,
i) co najmniej trzech inżynierów certyfikowanych przez producenta posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do rejestracji i zarządzania wideo „Genetec Security Center – certyfikat poziom 2”,
j) Możliwe jest łączenie ww. kompetencji.
Wzór wykazu osób przewidzianych do realizacji zamówienia stanowi Załącznik nr 6 a do SIWZ.
5.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5.1.1 - 5.1.3 SIWZ oceniane będzie łącznie.
5.3 Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.
5.3.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5.3.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5.3.3 Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
5.3.4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują zamówienie, do realizacji, którego te zdolności są wymagane.
5.3.5 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5.4 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena oferty brutto w PLN (C). Waga 60

2. Okres gwarancji i rękojmi (minimalny 24 – miesięczny) (G). Waga 25

3. Czas reakcji - szybkość usunięcia awarii lub usterki (R). Waga 15

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
LZ/231/4/18
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
23.4.2018 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 23.4.2018 - 11:00

Miejscowość:

Łódź, ul. Kilińskiego 81

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza/Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
9.3.2018
Adres: ul. Kilińskiego 81, 90-119 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: msmiechowska@strazmiejska.pl
tel: 42 250 22 28
fax: 42 250 22 32
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-04-23
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 11175920181
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2018-03-13
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 220 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.strazmiejska.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Straż Miejska w Łodzi
Kilińskiego 81, 90-229 Łódź, woj. ŁÓDZKIE
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
32234000-2 Kamery telewizyjne o obwodzie zamkniętym
32333200-8 Kamery wideo
32400000-7 Sieci
32420000-3 Urządzenia sieciowe
32421000-0 Okablowanie sieciowe
32422000-7 Elementy składowe sieci
32562200-2 Światłowodowe kable telekomunikacyjne
34971000-4 Urządzenia bezpośredniego monitorowania
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
51511400-1 Usługi instalowania specjalnych systemów przesyłowych
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
80511000-9 Usługi szkolenia personelu