Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Warszawa: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4 - 0,8 mm i trwałości co najmniej 1 roku w ilości 381805,00 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9 - 3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 1573,51 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 4184,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 4448 szt. na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego - nr postępowania 052/15


Numer ogłoszenia: 112326 - 2015; data zamieszczenia: 13.05.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie , ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mzdw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4 - 0,8 mm i trwałości co najmniej 1 roku w ilości 381805,00 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9 - 3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 1573,51 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 4184,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 4448 szt. na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego - nr postępowania 052/15.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4 - 0,8 mm i trwałości co najmniej 1 roku w ilości 381805,00 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9 - 3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 1573,51 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 4184,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 4448 szt. na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego. Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 części/zadań. Zadanie 1: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 44700,00 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 71,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 150,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 1130 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Gostynin-Płock, Zadanie 2: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 9900,00 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 250,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 220,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 458 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Ciechanów, Zadanie 3 : wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 42956,00 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 229,00 m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowiecki, Zadanie 4: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 30300,00 m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Ostrołęka, Zadanie 5: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 56300,00 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 890,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 1370,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 2600 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Wołomin-Nowy Dwór Mazowiecki Zadanie 6: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 42796,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 250,00 m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Węgrów-Siedlce, Zadanie 7: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 65663,00 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 110,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 124,00 m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Radom, Zadanie 8: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 89190,00 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 23,51 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 2070,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 260 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Otwock-Piaseczno..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.32.21-4, 45.23.32.20-7.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 8.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
8.1 Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: CZĘŚĆ 1 - 6 016,00 zł słownie: sześć tysięcy szesnaście złotych i zero groszy CZĘŚĆ 2 - 1 512,00 zł słownie: jeden tysiąc pięćset dwanaście złotych i zero groszy CZĘŚĆ 3 - 5 335,00 zł słownie: pięć tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych i zero groszy CZĘŚĆ 4 -3 914,00 zł słownie: trzy tysiące dziewięćset czternaście złotych i zero groszy CZĘŚĆ 5 -9 395,00 zł słownie: dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych i zero groszy CZĘŚĆ 6 - 5 264,00 zł słownie: pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote i zero groszy CZĘŚĆ 7 - 8 166,00 zł słownie: osiem tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych i zero groszy CZĘŚĆ 8 - 12 338,00 zł słownie: dwanaście tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych i zero groszy 8.2 Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056 (w tytule przelewu należy podać Wykonawcę i numer postepowania), -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 8.3 Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej. 8.4 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 8.5 Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 8.6 Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się. 8.7 Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu na drogach publicznych oznakowania poziomego o wartości nie mniejszej niż: - dla zadania 1 - 300.000,00 zł brutto każda, - dla zadania 2 - 90.000,00 zł brutto każda, - dla zadania 3 - 300.000,00 zł brutto każda, - dla zadania 4 - 200.000,00 zł brutto każda, - dla zadania 5 - 500.000,00 zł brutto każda, - dla zadania 6 - 300.000,00 zł brutto każda, - dla zadania 7 - 500.000,00 zł brutto każda, - dla zadania 8 - 500.000,00 zł brutto każda, przy czym w przypadku składania oferty na kilka części do każdej części mogą być te same roboty.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że dysponują niezbędnym sprzętem umożliwiającym wykonanie Zamówienia, w tym dysponują minimum: 2 malowarkami do każdej z części zamówienia, przy czym w przypadku składania oferty na kilka części do każdej części może być ten sam sprzęt


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj.: minimum 1 osoba z uprawnieniami do kierowania robotami drogowymi do każdej z części zamówienia, a w przypadku składania oferty na 4 i więcej części minimum 2 osoby z uprawnieniami do kierowania robotami drogowymi, przy czym w przypadku składania oferty na wszystkie części do każdej części mogą to być te same osoby. Wymienione osoby powinny wykazać się doświadczeniem w kierowaniu jedną budową lub robotą budowlaną polegającą na wykonaniu oznakowania poziomego, remoncie, przebudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej niż: - dla zadania 1 - 300.000,00 zł brutto każda, - dla zadania 2 - 90.000,00 zł brutto każda, - dla zadania 3 - 300.000,00 zł brutto każda, - dla zadania 4 - 200.000,00 zł brutto każda, - dla zadania 5 - 500.000,00 zł brutto każda, - dla zadania 6 - 300.000,00 zł brutto każda, - dla zadania 7 - 500.000,00 zł brutto każda, - dla zadania 8 - 500.000,00 zł brutto każda, przy czym w przypadku składania oferty na kilka części do każdej części mogą być te same roboty.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 8. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, ze wskazaniem zakresu dostępnych wykonawcy zasobów tych podmiotów, sposobu wykorzystania zasobów tych podmiotów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z tymi podmiotami oraz zakresu i okresu udziału tych podmiotów w wykonaniu zamówienia; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 11 ppkt. 4 ( aktualny odpis ...), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionych nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem. 12. Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać następujące wymogi: 12.1.Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty 12.2.Pełnomocnictwo oraz zobowiązanie o którym mowa w pkt 11.8 ( Wykonawca może polegać ...) powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 12.3.Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 12.4.W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy składają łącznie, zaś dokumenty wymienione w pkt 11 ppkt. 3 ( lista podmiotów ...) i ppkt. 4 ( aktualny odpis ....) składa każdy z wykonawców, a dokumenty o których mowa w pkt. 11 ppkt 5 ( wykaz robót ...), ppkt. 6 ( wykaz osób...), ppkt. 7 ( oświadczenia ..), ppkt. 8 ( Wykonawca może polegać ...) mogą być złożone przez wykonawców łącznie.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 92
 • 2 - Termin realizacji - 8


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy dopuszczalna jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach na warunkach ściśle określonych w SIWZ.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mzdw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, pokój 206, 207.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
28.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, Kancelaria ogólna...


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Zadanie 1: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 44700,00 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 71,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 150,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 1130 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Gostynin-Płock,.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie 1: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 44700,00 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 71,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 150,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 1130 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Gostynin-Płock. Zamawiający dodatkowo informuje, że Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do opracowania, zatwierdzenia i wykonania czasowej organizacji ruchu na czas trwania realizacji zamówienia..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.21-4, 45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.08.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 92
  • 2. Termin realizacji - 8


CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Zadanie 2: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 9900,00 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 250,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 220,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 458 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Ciechanów,.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie 2: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 9900,00 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 250,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 220,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 458 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Ciechanów. Zamawiający dodatkowo informuje, że Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do opracowania, zatwierdzenia i wykonania czasowej organizacji ruchu na czas trwania realizacji Zamówienia..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.21-4, 45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.08.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 92
  • 2. Termin realizacji - 8


CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Zadanie 3 : wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 42956,00 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 229,00 m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowiecki,.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie 3 : wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 42956,00 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 229,00 m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowiecki. Zamawiający dodatkowo informuje, że Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do opracowania, zatwierdzenia i wykonania czasowej organizacji ruchu na czas trwania realizacji Zamówienia..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.21-4, 45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.08.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 92
  • 2. Termin realizacji - 8


CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Zadanie 4: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 30300,00 m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Ostrołęka,.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 30300,00 m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Ostrołęka. ). Zamawiający dodatkowo informuje, że Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do opracowania, zatwierdzenia i wykonania czasowej organizacji ruchu na czas trwania realizacji Zamówienia..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.21-4, 45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.08.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 92
  • 2. Termin realizacji - 8


CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Zadanie 5: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 56300,00 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 890,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 1370,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 2600 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Wołomin-Nowy Dwór Mazowiecki.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 56300,00 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 890,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 1370,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 2600 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Wołomin-Nowy Dwór Mazowiecki.Zamawiający dodatkowo informuje, że Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do opracowania, zatwierdzenia i wykonania czasowej organizacji ruchu na czas trwania realizacji Zamówienia..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.21-4, 45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.08.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 92
  • 2. Termin realizacji - 8


CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Zadanie 6: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 42796,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 250,00 m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Węgrów-Siedlce,.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 42796,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 250,00 m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Węgrów-Siedlce. ). Zamawiający dodatkowo informuje, że Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do opracowania, zatwierdzenia i wykonania czasowej organizacji ruchu na czas trwania realizacji Zamówienia..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.21-4, 45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.08.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 92
  • 2. Termin realizacji - 8


CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Zadanie 7: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 65663,00 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 110,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 124,00 m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Radom,.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 65663,00 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 110,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 124,00 m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Radom. Zamawiający dodatkowo informuje, że Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do opracowania, zatwierdzenia i wykonania czasowej organizacji ruchu na czas trwania realizacji Zamówienia..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.21-4, 45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.08.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 92
  • 2. Termin realizacji - 8


CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
Zadanie 8: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 89190,00 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 23,51 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 2070,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 260 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Otwock-Piaseczno..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 89190,00 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 23,51 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 2070,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 260 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Otwock-Piaseczno. Zamawiający dodatkowo informuje, że Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do opracowania, zatwierdzenia i wykonania czasowej organizacji ruchu na czas trwania realizacji Zamówienia..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.21-4, 45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.08.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 92
  • 2. Termin realizacji - 8


Warszawa: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4 - 0,8 mm i trwałości co najmniej 1 roku w ilości 381805,00 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9 - 3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 1573,51 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 4184,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 4448 szt. na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego - nr postępowania 052/15.


Numer ogłoszenia: 209920 - 2015; data zamieszczenia: 17.08.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 112326 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4 - 0,8 mm i trwałości co najmniej 1 roku w ilości 381805,00 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9 - 3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 1573,51 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 4184,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 4448 szt. na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego - nr postępowania 052/15..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4 - 0,8 mm i trwałości co najmniej 1 roku w ilości 381805,00 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9 - 3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 1573,51 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 4184,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 4448 szt. na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego. Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 części/zadań. Zadanie 1: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 44700,00 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 71,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 150,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 1130 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Gostynin-Płock, Zadanie 2: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 9900,00 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 250,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 220,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 458 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Ciechanów, Zadanie 3 : wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 42956,00 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 229,00 m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowiecki, Zadanie 4: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 30300,00 m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Ostrołęka, Zadanie 5: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 56300,00 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 890,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 1370,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 2600 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Wołomin-Nowy Dwór Mazowiecki Zadanie 6: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 42796,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 250,00 m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Węgrów-Siedlce, Zadanie 7: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 65663,00 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 110,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 124,00 m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Radom, Zadanie 8: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 89190,00 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 23,51 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 2070,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 260 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Otwock-Piaseczno...


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.32.21-4, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 44700,00 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 71,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 150,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 1130 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Gostynin-Płock,


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.06.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo DUBR Sp. z o.o., ul. Łódzka 247d, 25-655 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 300817,43 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  301898,58


 • Oferta z najniższą ceną:
  301898,58
  / Oferta z najwyższą ceną:
  381149,94


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 9900,00 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 250,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 220,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 458 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Ciechanów,


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.06.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo DUBR Sp. z o.o., ul. Łódzka 247d, 25-655 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 75605,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  84213,18


 • Oferta z najniższą ceną:
  84213,18
  / Oferta z najwyższą ceną:
  107271,99


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 42956,00 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 229,00 m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowiecki,


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.06.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe DROGOWNICTWA S.A., Woskrzenice Duże 132, 21-500 Biała Podlaska, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 266771,01 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  266996,10


 • Oferta z najniższą ceną:
  266996,10
  / Oferta z najwyższą ceną:
  399117,14


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 30300,00 m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Ostrołęka


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.06.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
9.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo DUBR Sp. z o.o., ul. Łódzka 247d, 25-655 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 195738,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  188208,45


 • Oferta z najniższą ceną:
  188208,45
  / Oferta z najwyższą ceną:
  256410,72


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 56300,00 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 890,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 1370,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 2600 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Wołomin-Nowy Dwór Mazowiecki


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.06.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe DROGOWNICTWA S.A., Woskrzenice Duże 132, 21-500 Biała Podlaska, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 469799,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  464884,65


 • Oferta z najniższą ceną:
  464884,65
  / Oferta z najwyższą ceną:
  639358,92


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 42796,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 250,00 m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Węgrów-Siedlce,


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.06.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe DROGOWNICTWA S.A., Woskrzenice Duże 132, 21-500 Biała Podlaska, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 263233,56 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  263349,15


 • Oferta z najniższą ceną:
  263349,15
  / Oferta z najwyższą ceną:
  358519,07


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 65663,00 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 110,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 124,00 m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Radom,


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.06.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Drogownictwa S.A., Woskrzenice Duże 132, 21-500 Biała Podlaska, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 408300,49 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  405256,71


 • Oferta z najniższą ceną:
  405256,71
  / Oferta z najwyższą ceną:
  595180,57


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 89190,00 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 23,51 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 2070,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 260 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Otwock-Piaseczno.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.06.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe DROGOWNICTWA S.A., Woskrzenice Duże 132, 21-500 Biała Podlaska, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 616901,37 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  616745,84


 • Oferta z najniższą ceną:
  616745,84
  / Oferta z najwyższą ceną:
  834726,73


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-05-28
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 11232620150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-05-13
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 95 dni
Wadium: 8 ZŁ
Szacowana wartość* 266 PLN  -  400 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 8
Kryterium ceny: 92%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, pokój 206, 207
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233221-4 Malowanie nawierzchi
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 44700,00 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 71,00 m2 i likwidacja oznakowa Przedsiębiorstwo DUBR Sp. z o.o.
ul. Łódzka 247d, 25-655 Kielce, woj. świętokrzyskie
2015-08-17 301 898,00
wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 9900,00 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 250,00 m2 i likwidacja oznakowan Przedsiębiorstwo DUBR Sp. z o.o.
ul. Łódzka 247d, 25-655 Kielce, woj. świętokrzyskie
2015-08-17 84 213,00
wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 42956,00 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 229,00 m2 na drogach wojewódzk Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe DROGOWNICTWA S.A.
Woskrzenice Duże 132, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
2015-08-17 266 996,00
Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 30300,00 m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Ostrołęka Przedsiębiorstwo DUBR Sp. z o.o.
ul. Łódzka 247d, 25-655 Kielce, woj. świętokrzyskie
2015-08-17 188 208,00
Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 56300,00 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 890,00 m2 i likwidacja oznakowa Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe DROGOWNICTWA S.A.
Woskrzenice Duże 132, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
2015-08-17 464 884,00
wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 42796,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 250,00 m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Węgrów-Siedlce, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe DROGOWNICTWA S.A.
Woskrzenice Duże 132, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
2015-08-17 263 349,00
Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 65663,00 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 110,00 m2 i likwidacja oznakow Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Drogownictwa S.A.
Woskrzenice Duże 132, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
2015-08-17 405 256,00
Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 89190,00 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 23,51 m2 i likwidacja oznakowan Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe DROGOWNICTWA S.A.
Woskrzenice Duże 132, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
2015-08-17 616 745,00