Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Brodnica: Dostawa siatki do grodzenia upraw leśnych Nadleśnictwa Brodnica


Numer ogłoszenia: 112902 - 2010; data zamieszczenia: 21.04.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica , ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  brodnica.torun.lasy.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednostka nioeposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa siatki do grodzenia upraw leśnych Nadleśnictwa Brodnica.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Nadleśnictwa Brodnica siatki grodzeniowej (wraz z dowiezieniem do magazynu zamawiającego) o cechach konstrukcyjnych umożliwiających grodzenie upraw leśnych. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Lp.Wyszczególnienie Wymagania i parametry 1Materiał konstrukcyjny Drut stalowy ocynkowany. 2Wysokość siatki Min. 160 cm 3Odstęp pomiędzy drutami pionowymi Max. 30 cm 4Odstępy pomiędzy kolejnymi drutami poziomymi (kolejność od górnego skraju siatki)Max. 20 cm, 15 cm, 15 cm, 10 cm, 10 cm, 10 cm, 10 cm, 10 cm, 10 cm, 10 cm, 10 cm, 10 cm, 10 cm 5Liczba drutów poziomych Min. 15 6Średnice drutów skrajnych (górnego i dolnego) 2,5 mm ?0,12 mm lub większa (z wymienioną tolerancją) 7Średnice pozostałych drutów wypełniających 2,0 mm ?0,10 mm lub większa (z wymienioną tolerancją) 8Warstwa powłoki cynku dla drutów poziomych Min. 210 g/m2 9Warstwa powłoki cynku dla drutów pionowych Min. 210 g/m2 10Wytrzymałość na rozciąganie drutów poziomych Min. 1100 N/mm2 11Wytrzymałość na rozciąganie drutów pionowych Min. 400 N/mm2 12Łączenie drutów Min. splot podwójny 13Sposób konfekcjonowania Siatka zwinięta fabrycznie w rolki, zawierające 50 lub 100 mb. 14Wielkość zamówienia 29 000 mb 3.Dodatkowe warunki wykonania zamówienia. a.Spełnianie minimalnych wymagań i parametrów technicznych wg opisu przedmiotu zamówienia musi być jednoznacznie w ofercie potwierdzone poprzez dołączenie np. wyników badań technicznych, rozpowszechnianych przez producenta specyfikacji technicznych lub materiałów reklamowych. b.Posiadanie atestu producenta. c.Roczna rękojmia za wady.4. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 44.31.31.00-8 Siatka druciana ogrodzeniowa..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
44.31.31.00-8, 44.31.31.00-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Rozpoczęcie: 29.04.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium (zgodnie z art. 45. ust. 4.) o wartości: 1.000,00 zł słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100).


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22. i 24. ustawy);


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 2)oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22. i 24. ustawy (ujęte np. na formularzu ofertowym. stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ);


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22. i 24. ustawy (ujęte np. na formularzu ofertowym. stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ);


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22. i 24.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 2.Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 5. SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe zgodnie z art. 26.ust. 3 i 4 ustawy PZP. 3.Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania, a ofertę uznaje się za odrzuconą.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
brodnica.torun.lasy.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Nadleśnictwo Brodnica ul. Sądowa 16 87-300 Brodnica.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
29.04.2010 godzina 08:00, miejsce: Nadleśnictwo Brodnica ul. Sądowa 16 87-300 Brodnica pokój nr 7 (sekretariat).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
do 28.05.2010.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Brodnica: Dostawa siatki do grodzenie upraw leśnych Nadleśnictwa Brodnica


Numer ogłoszenia: 123546 - 2010; data zamieszczenia: 05.05.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 112902 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka państwowa nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa siatki do grodzenie upraw leśnych Nadleśnictwa Brodnica.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
dostawa siatki.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
44.31.31.00-8, 44.31.31.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Nadleśnictwo Brodnica


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.05.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo-Produkcyjno Handlowe TEX-1 Adam Cichowlaz, Kwidzyn, 82-500 ul. Kamionka 28, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 67860,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  75980,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  75980,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  75980,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: brodnica@torun.lasy.gov.pl
tel: 056 4943900, 660 735 193
fax: 564 943 923
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-04-29
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 11290220100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-04-21
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: brodnica.torun.lasy.gov.pl
Informacja dostępna pod: Nadleśnictwo Brodnica ul. Sądowa 16 87-300 Brodnica
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
44313100-8 Siatka druciana ogrodzeniowa
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Nadleśnictwo Brodnica Przedsiębiorstwo-Produkcyjno Handlowe TEX-1 Adam Cichowlaz
Kwidzyn, 82-500 ul. Kamionka 28, woj. kujawsko-pomorskie
2010-05-05 75 980,00