TI Tytuł Polska-Warszawa: Usługi sprzątania
ND Nr dokumentu 112965-2015
PD Data publikacji 01/04/2015
OJ Dz.U. S 64
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 27/03/2015
DT Termin 08/05/2015
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 77314100 - Usługi w zakresie trawników
90620000 - Usługi odśnieżania
90910000 - Usługi sprzątania
90911300 - Usługi czyszczenia okien
90919200 - Usługi sprzątania biur
98310000 - Usługi prania i czyszczenia na sucho
OC Pierwotny kod CPV 77314100 - Usługi w zakresie trawników
90620000 - Usługi odśnieżania
90910000 - Usługi sprzątania
90911300 - Usługi czyszczenia okien
90919200 - Usługi sprzątania biur
98310000 - Usługi prania i czyszczenia na sucho
RC Kod NUTS PL127
IA Adres internetowy (URL) http://www.warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

01/04/2015    S64    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi sprzątania

2015/S 064-112965

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie
ul. Terespolska 15 A
Punkt kontaktowy: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, Oddział Gospodarczy, 03-813 Warszawa, ul. Terespolska 15A, pok. 731
Osoba do kontaktów: Wiesław Fornal
03-813 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 225091534
E-mail: srwarprag-poludnie@warszawapraga.so.gov.pl
Faks: +48 225091534

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: sąd
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: wymiar sprawiedliwości
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych Sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 14: Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmach Sądów, ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa.

Kod NUTS PL127

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest świadczenia usługi sprzątania i utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych Sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie.
Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje:
1) utrzymanie czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych w ramach serwisu dziennego i popołudniowego,
2) mycie okien wraz z ramami okiennymi i parapetami zewnętrznymi, zgodnie z harmonogramem,
3) usuwanie śniegu, sopli i lodu oraz nawisów śnieżnych z dachu gmachu Sądów w zależności od potrzeb,
4) czyszczenie wykładzin dywanowych,
5) ręczny transport ciężkich przedmiotów.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90910000, 90919200, 90911300, 90620000, 98310000, 77314100

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 582 000 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium.
2. Wadium wynosi: 20 000 PLN ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych ).
3. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert, tj. do 8.5.2015, do godz. 13:00. Nie wniesienie wadium w tym terminie powoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, nr konta: 50 1130 1017 0021 1001 3290 0004 z adnotacją: „Wadium do przetargu - sygnatura postępowania: ZP-Pd/G/5/2015”. Dowodem wniesienia wadium będzie odcinek polecenia dokonania przelewu, przy czym w terminie określonym dla wniesienia wadium środki muszą znaleźć się na rachunku bankowym zamawiającego.
6. Gwarancje lub poręczenia wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie zamawiającego tj. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie 03 - 813 Warszawa, ul. Terespolska 15A, Oddział Gospodarczy - pok. 731.
7. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy, w szczególności określać bezwarunkową, nieodwołalną możliwość ściągnięcia go na pierwsze żądanie zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy-Prawo zamówień publicznych oraz być ważne przez okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wadium nie może mieć zapisów ograniczających możliwość ściągnięcia wadium. Dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji.
W przypadku wnoszenia wadium w postaci poręczenia bankowego lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, lub w gwarancjach bankowych, lub w gwarancjach ubezpieczeniowych, lub w formie poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275), wykonawca powinien przedłożyć stosowny dokument, wystawiony przez poręczyciela lub gwaranta, zawierający informację o udzieleniu poręczenia lub gwarancji na kwotę wymienioną w ust. 2, stanowiące zabezpieczenie wadium na rzecz Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie w przetargu nieograniczonym na „ Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych Sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie - sygnatura postępowania: ZP-Pd/G/5/2015”.
8. Wykonawca wnoszący wadium w formie, która ze względu na obowiązujące przepisy może zostać wystawiona jako terminowa, jest zobowiązany do niezwłocznego przedłużenia jej ważności pod rygorem odrzucenia oferty - w przypadku, gdy będą tego wymagały warunki prowadzonej procedury zamówienia.
9. Wszelkie koszty związane z wniesieniem wadium ponosi wykonawca.
10. Zamawiający przedstawia główne zapisy, jakie powinny zawierać poręczenia lub gwarancje:
„Przedmiotem niniejszej gwarancji jest kwota wadium w wysokości ....... zł (słownie .....................złotych), do wniesienia, którego zobowiązany jest ................(nazwa wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej – wykonawców składających ofertę wspólną) stający do postępowania o zamówienie publiczne na „............................” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie.
Niniejszym .............................. (nazwa Gwaranta) gwarantuje zapłatę na rzecz Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie ul. Terespolska 15A kwoty wadium, o której mowa wyżej, gdy ......................... (nazwa wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej – wykonawców składających ofertę wspólną):
1) odmówiła podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
2)zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie .............. (nazwa Wykonawcy jak wyżej),
3) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy-Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1ustawy-Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy-Prawo zamówień publicznych, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy-Prawo zamówień publicznych, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Gwarancja obowiązuje od dnia ...................(termin składania ofert) do dnia..................
Gwarant zobowiązuje się do wypłacenia dla Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie ul. Terespolska 15A kwoty do wysokości określonej powyżej na pierwsze pisemne żądanie, bez konieczności uzasadnienia żądania przez zamawiającego, o ile zamawiający stwierdzi w swoim żądaniu, że kwota roszczenia jest mu należna w związku z zaistnieniem choćby jednego z wymienionych wyżej warunków i wyszczególni zaistniały warunek lub warunki.”
11. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci wykonawcy, zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek wskazany przez wykonawcę.
12. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy-Prawo zamówień publicznych.
13. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
14. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
15. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
16. Wykonawca, którego oferta została wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego w przypadku, gdy:
a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
17. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy-Prawo zamówień publicznych, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy- Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie zrealizował lub realizuje co najmniej 1 usługę sprzątania obiektu użyteczności publicznej o wartości zamówienia co najmniej 300.000 zł brutto ( przez wartość zamówienia zamawiający rozumie całkowite wynagrodzenie należne wykonawcy wynikające z umowy ), przy czym usługa realizowana jest/była przez okres do najmniej 12 kolejnych miesięcy na podstawie jednego zamówienia (umowy). Dokument potwierdzający należyte wykonywanie umowy musi być wystawiony minimum po 12 miesiącach od rozpoczęcia realizacji zamówienia. Przez obiekt użyteczności publicznej zamawiający rozumie obiekty wymienione w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm. ).
Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek na podstawie przedłożonego do oferty wykazu usług oraz dokumentu potwierdzającego, że usługa została lub jest wykonywana należycie oraz na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunek zostanie uznany za spełniony poprzez złożenie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, iż wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości nie mniejszej niż 500.000 zł. ( słownie: pięćset tysięcy złotych ).W przypadku gdy suma ubezpieczenia wyrażona będzie w walucie obcej do określenia jej wartości w złotych polskich, zamawiający przyjmie średni kurs NBP obowiązujący w dniu wydania dokumentu przez ubezpieczyciela.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy- Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż:
a) dysponuje narzędziami i urządzeniami technicznymi w celu realizacji zamówienia, z uwzględnieniem wymagań zamawiającego zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający oceni, czy wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym na podstawie wykazu narzędzi i urządzeń dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia i na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
b) dysponuje co najmniej 45 osobami, w tym 5 osobami do świadczenia serwisu dziennego, co najmniej 1 osobą do sprawowania w imieniu wykonawcy nadzoru nad wykonywaniem usługi ( koordynatora ), co najmniej 39 osobami do świadczenia usługi w ramach serwisu popołudniowego. Z uwagi na sprzątanie pomieszczeń o tzw. ograniczonym dostępie ( kancelaria tajna, strefa bezpieczeństwa ), zamawiający wymaga, aby co najmniej 2 osoby przewidziane do serwisu dziennego oraz osoba nadzorująca
( koordynator ) posiadały aktualne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ,,poufne”, zgodnie z ustawą z 5.8.2010 o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228), wystawione zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 28.12.2010 w sprawie wzorów poświadczeń bezpieczeństwa (Dz.U. Nr 258, poz. 1752) oraz zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. Wykonawca przedłoży zamawiającemu przed podpisaniem umowy kserokopię ww. poświadczenia bezpieczeństwa. Zamawiający wymaga, aby co najmniej osoby świadczące usługę w ramach serwisu popołudniowego posiadały możliwość wykonywania prac na wysokości, potwierdzoną aktualnym zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30.5.1996 w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332 ze zm.). Zamawiający oceni, czy wykonawca dysponuje osobami zdolnym do wykonania zamówienia na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, oświadczenia oraz oświadczenia o posiadaniu ww. uprawnień.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Łączna cena ofertowa brutto. Waga 97

2. Doświadczenie wykonawcy. Waga 3

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP-Pd/G/5/2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
8.5.2015 - 13:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 8.5.2015 - 14:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zmówieniu oraz treści SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. Środek ochrony prawnej, o którym mowa w art. 198a ustawy Pzp przysługuje również zamawiającemu.
2. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy.
3. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności, o których mowa w tym ustępie, nie przysługuje odwołanie.
4. Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.
8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone ust. 8 i 9 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
11. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na swojej stronie internetowej, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
12. Uczestnikiem postępowania odwoławczego staje się wykonawca, który zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazał stronę do której przystępuje oraz interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
13. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy, jeżeli uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
14. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Pzp, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.
15. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 11 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy.
16. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie pod warunkiem, że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca lub wykonawcy, którzy przystąpili po stronie zamawiającego nie wnieśli sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego.
17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16 zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
18. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
19. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 17.11.1964 – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27.3.2015
TI Tytuł Polska-Warszawa: Usługi sprzątania
ND Nr dokumentu 136197-2015
PD Data publikacji 21/04/2015
OJ Dz.U. S 77
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 16/04/2015
DT Termin 11/05/2015
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 77314100 - Usługi w zakresie trawników
90620000 - Usługi odśnieżania
90910000 - Usługi sprzątania
90911300 - Usługi czyszczenia okien
90919200 - Usługi sprzątania biur
98310000 - Usługi prania i czyszczenia na sucho
OC Pierwotny kod CPV 77314100 - Usługi w zakresie trawników
90620000 - Usługi odśnieżania
90910000 - Usługi sprzątania
90911300 - Usługi czyszczenia okien
90919200 - Usługi sprzątania biur
98310000 - Usługi prania i czyszczenia na sucho
RC Kod NUTS PL127

21/04/2015    S77    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi sprzątania

2015/S 077-136197

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, ul. Terespolska 15 A, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, Oddział Gospodarczy, 03-813 Warszawa, ul. Terespolska 15A, pok. 731, Osoba do kontaktów: Wiesław Fornal, Warszawa 03-813, POLSKA. Tel.: +48 225091534. Faks: +48 225091534. E-mail: srwarprag-poludnie@warszawapraga.so.gov.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 1.4.2015, 2015/S 64-112965)

Przedmiot zamówienia:
CPV:90910000, 90919200, 90911300, 90620000, 98310000, 77314100

Usługi sprzątania

Usługi sprzątania biur

Usługi czyszczenia okien

Usługi odśnieżania

Usługi prania i czyszczenia na sucho

Usługi w zakresie trawników

Zamiast: 

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

3. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert, tj. do 8.05.2015 do godz. 13:00. Nie wniesienie wadium w tym terminie powoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1.Łączna cena ofertowa brutto. Waga 97

2Doświadczenie wykonawcy. Waga 3.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

8.5.2015 (13:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

8.5.2015 (14:00)

Powinno być: 

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

3. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert, tj. do 11.5.2015 do godz. 13:00. Nie wniesienie wadium w tym terminie powoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:

Najniższa cena. Waga 100.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

11.5.2015 (13:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

11.5.2015 (14:00)

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


TI Tytuł Polska-Warszawa: Usługi sprzątania
ND Nr dokumentu 194569-2015
PD Data publikacji 05/06/2015
OJ Dz.U. S 107
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 02/06/2015
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 77314100 - Usługi w zakresie trawników
90620000 - Usługi odśnieżania
90910000 - Usługi sprzątania
90911300 - Usługi czyszczenia okien
90919200 - Usługi sprzątania biur
98310000 - Usługi prania i czyszczenia na sucho
OC Pierwotny kod CPV 77314100 - Usługi w zakresie trawników
90620000 - Usługi odśnieżania
90910000 - Usługi sprzątania
90911300 - Usługi czyszczenia okien
90919200 - Usługi sprzątania biur
98310000 - Usługi prania i czyszczenia na sucho
RC Kod NUTS PL127
IA Adres internetowy (URL) http://www.warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

05/06/2015    S107    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi sprzątania

2015/S 107-194569

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie
ul. Terespolska 15 A
Punkt kontaktowy: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, Oddział Gospodarczy, 03-813 Warszawa, ul. Terespolska 15A, Sąd
Osoba do kontaktów: Wiesław Fornal
03-813 Warszawa
Polska
Tel.: +48 225091534
E-mail: srwarprag-poludnie@warszawapraga.so.gov.pl
Faks: +48 225091534

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: sąd
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Wymiar Sprawiedliwości
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych Sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 14: Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmach Sądów, ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa.

Kod NUTS PL127

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych Sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie.
2. Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje:
1) utrzymanie czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych w ramach serwisu dziennego i popołudniowego;
2) mycie okien wraz z ramami okiennymi i parapetami zewnętrznymi, zgodnie z harmonogramem;
3) usuwanie śniegu, sopli i lodu oraz nawisów śnieżnych z dachu gmachu Sądów, w zależności od potrzeb zamawiającego;
4) czyszczenie wykładzin dywanowych;
5) ręczny transport ciężkich przedmiotów.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90910000, 90919200, 90911300, 90620000, 98310000, 77314100

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 342 136,22 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZP-Pd/G/5/2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 64-112965 z dnia 1.4.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.5.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

AWIMA Sp.j.
{Dane ukryte}
05-410 Józefów
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 582 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 342 136,22 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 3
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
2.6.2015

Adres: Terespolska 15A, 03-813 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: gosp_srppd@warszawapraga.so.gov.pl
tel: (22)5091534
fax: (22)5091534
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-05-08
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 11296520151
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-04-01
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 36 miesięcy
Wadium: 20000 ZŁ
Szacowana wartość* 666 666 PLN  -  1 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl
Informacja dostępna pod: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie
ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa, woj. mazowieckie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
90910000-9 Usługi sprzątania
90919200-4 Usługi sprzątania biur
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie okresowych przeglądów, konserwacji oraz wykonanie bieżących napraw aparatury medycznej AWIMA Sp.j.
Józefów
2015-05-28 1 342 136,00