Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Wykonanie prac ogrodniczych na terenach administrowanych przez Delegaturę Łódź - Widzew UMŁ


Numer ogłoszenia: 113102 - 2010; data zamieszczenia: 21.04.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź -Widzew , Al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 638-53-42, 6385352, faks 042 6385343.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://bip.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie prac ogrodniczych na terenach administrowanych przez Delegaturę Łódź - Widzew UMŁ.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są prace ogrodnicze obejmujące cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz wykonanie nowych nasadzeń na terenach niezabudowanych administrowanych przez Delegaturę Łódź - Widzew UMŁ a także wykonanie trawników w Parku 3-go Maja. Przedmiot zamówienia podzielono na 2 części: a) część 1 - cięcia pielęgnacyjne drzew na terenach niezabudowanych, b) część 2 - rekultywacja trawników w Parku 3-go Maja. Przedmiot zamówienia ( dla części 1 ) obejmuje cięcia sanitarne drzew i krzewów, usuwanie odrostów i suszu, prześwietlanie i obniżanie korony, wycinanie drzew i krzewów oraz wykonanie nasadzeń młodych drzew. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie wszelkie materiały i sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia, a po zakończeniu prac zobowiązany jest do wywiezienia odpadów organicznych do kompostowni oraz do uporządkowania terenu w ciągu 48 godzin. Prognozowane wielkości: -100 drzew do cięcia, -30 drzew do wycięcia ( bez frezowania i karczowania pni ), -10 nasadzeń młodych drzew - klony kuliste. -przycięcie i wycięcie krzewów ( 500 m2 ) Przedmiotem zamówienia ( dla części 2 ) jest założenie trawnika od strony wejścia z ul. Małachowskiego na wysokości alejki brukowej i asfaltowej, w pasie zieleni porośniętym krzewami i drzewami o łącznej pow. 1035,50 m2: a)część 1 - 4,5 m x 19 m = 85,5 m2 b)część 2 - 7 m x 19 m = 133 m2 c)część 3 - 43 m x 19 m = 817 m2 Zakres prac obejmuje: a)wyfrezowanie trzech pni o średnicy 1,10 m , 1,20 m i 1,34 m do głębokości 30cm; b)wyplantowanie terenu wraz z ręcznym kultywatorowaniem i ręcznym oczyszczeniem terenu z drobnych korzeni i chwastów; c)dowóz i rozścielenie humusu, warstwą 5 cm tj. 51,78 m3; d)założenie trawnika wraz z uwałowaniem obejmujące wysianie trawy w ilości 2dkg/m2 wraz z nawozem wieloskładnikowym w ilości 5dkg/m2 . e)skoszenie trawnika..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje zamówienia uzupelniające dla części 1 w maksymalnej wielkości przewidzianej w art. 67.1.6 ustawy pzp.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
77.30.00.00-3, 77.31.41.00-5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność stanowiąca przedmiot zamówienia nie wymaga posiadania szczególnych uprawnień wynikających z przepisów prawa.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysonował : - dla części 1 - wymagane minimum: jedną osobą przeszkoloną w zakresie pielęgnacji i leczenia drzew ozdobnych II stopnia, która będzie bezpośrednio uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, - dla części 2 - wymagane minimum: jedną osobą ze średnim wykształceniem ogrodniczym


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien posiadać opłacone w dniu składania ofert ubezpieczonie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż równowartość 50 000,-zł.-


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 2. aktualny wypis z odpowiedniego rejestru ( KRS bądź ewidencja działalności gospodarczej ) celem ustalenia zasad reprezentacji Wykonawcy, 3. W przypadku podpisywania oferty lub jej załączników oraz poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy lub w przypadku składania oferty wspólnej, należy do oferty dołączyć stosowne oryginalne pełnomocnictwo lub kopię notarialnie potwierdzoną.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.uml.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Łodzi, Delegatura Łódź - Widzew, 92 -326 Łódź, al. J. Piłsudskiego 100, Referat Komunalny.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
29.04.2010 godzina 09:45, miejsce: UMŁ Delegatura Łódź - Widzew, 92-326 Łódź, al. J. Pilsudskiego 100.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Cięcia pielęgnacyjne drzew na terenach niezabudowanych.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje cięcia sanitarne drzew i krzewów, usuwanie odrostów i suszu, prześwietlanie i obniżanie korony, wycinanie drzew i krzewów oraz wykonanie nasadzeń młodych drzew. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie wszelkie materiały i sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia, a po zakończeniu prac zobowiązany jest do wywiezienia odpadów organicznych do kompostowni oraz do uporządkowania terenu w ciągu 48 godzin..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  77.30.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 10.12.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Rekultywacja trawników w Parku 3-go Maja..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest założenie trawnika od strony wejścia z ul. Małachowskiego na wysokości alejki brukowej i asfaltowej, w pasie zieleni porośniętym krzewami i drzewami o łącznej pow. 1035,50 m2:.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  77.31.41.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 56.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Łódź: Wykonanie usług ogrodniczych na terenach administrowanych przez Delegaturę Łódź - Widzew UMŁ


Numer ogłoszenia: 139872 - 2010; data zamieszczenia: 21.05.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 113102 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź -Widzew, Al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 638-53-42, 6385352, faks 042 6385343.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie usług ogrodniczych na terenach administrowanych przez Delegaturę Łódź - Widzew UMŁ.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są prace ogrodnicze obejmujące cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz wykonanie nowych nasadzeń drzew, a także wykonanie nowych trawników w Parku 3-go Maja.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
77.30.00.00-3, 77.31.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Cięcia pielęgnacyjne drzew na terenach niezabudowanych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.05.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
9.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZAR Rafał Jaworski, ul. Milenijna 25/7, 95-100 Zgierz, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 47625,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  21330,45


 • Oferta z najniższą ceną:
  21330,45
  / Oferta z najwyższą ceną:
  55490,20


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Rekultywacjka trawników w Parku 3-go Maja


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.05.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Zieleni J.K.l. Wojtczak s.c., ul. Zapolskiej 57/41, 93-256 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 21427,72 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  11079,85


 • Oferta z najniższą ceną:
  11079,85
  / Oferta z najwyższą ceną:
  18835,75


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-04-29
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 11310220100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-04-21
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: http://bip.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta Łodzi, Delegatura Łódź - Widzew, 92 -326 Łódź, al. J. Piłsudskiego 100, Referat Komunalny
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
77300000-3 Usługi ogrodnicze
77314100-5 Usługi w zakresie trawników
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Cięcia pielęgnacyjne drzew na terenach niezabudowanych ZAR Rafał Jaworski
ul. Milenijna 25/7, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie
2010-05-21 21 330,00
Rekultywacjka trawników w Parku 3-go Maja Zakład Zieleni J.K.l. Wojtczak s.c.
ul. Zapolskiej 57/41, 93-256 Łódź, woj. łódzkie
2010-05-21 11 079,00