Maków Mazowiecki: 18/2011r (SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, BŁONY RTG, KOPERTY )


Numer ogłoszenia: 113564 - 2011; data zamieszczenia: 13.05.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego , ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 029 7142301, 7142335, faks 029 7142299.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
18/2011r (SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, BŁONY RTG, KOPERTY ).


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Pak Nr 1 - Chemia do ciemni automatycznej, 2x zestaw na 20 litr. roztworu Pak Nr 2 - Błony RTG zielone, 1op. Zawiera 100 szt błon, Pak Nr 2 A - Błony RTG do drukarki KODAK DRY VIEW LASER IMAGER Pak Nr 3 - Koperty do zdjęć RTG 1op. Zawiera 100 szt, Pak Nr 4 - Papier do printera USG czarn-baiły, Pak Nr 5 - Żel do USG, Pak Nr 3B- rękawice sekcyjne, Pak Nr 3D- rękawice foliowych, Pak Nr 11. - Rurki tracheotomijne Pak Nr - 19 igły do znieczuleń splotów nerwowych bez s stymulatora nerwów, Pak Nr 26 - zgłębniki do żywienia dojelitowego, Pak Nr 29 - aparaty do przetoczeń do stosowania w pompach infuzyjnych przepływowych, Pak Nr 31- zgłębniki dwunastnicze, Pak Nr 32- kanki doodbytnicze, Pak Nr 36 - obwody oddechowe do aparatów do znieczulania i respiratorów, maski twarzowe do wentylacji, Pak Nr 37- ostrza chirurgiczne, Pak Nr 42 - łączniki różnego rodzaju do układów oddechowych, Pak Nr 43 - filtry do układów oddechowych i wymienniki ciepła i wilgoci Pak Nr 44 A - katetery Fogarty ego do embolectomii jednokanałowe, Pak Nr 45- dreny do podłączenia tlenu, Pak Nr 48- Dreny Kehra i Pezzera.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.00.00.00-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 20.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 24.02.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodny z SIWZ na druku ZP 17.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodny z SIWZ na druku ZP 17.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodny z SIWZ na druku ZP 17.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodny z SIWZ na druku ZP 17.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodny z SIWZ na druku ZP 17.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie
 • inne dokumenty

  listy referencyjne potwierdzające wysoką jakość asortymentu zaproponowanego przez Wykonawcę w ofercie z placówek gadzie były używane. oświadczenie o dopuszczeniu wyrobu medycznego do stosowania zgodnie z ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. Dz .U. nr 93 poz. 896 z 2004 r. W przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Wyrobach Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, że wyroby nie wymagają wyżej wymienionych dokumentów. Zał. Nr 7,


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.szpital-makow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Pokój 335, część administracyjna SPZOZ-ZZ.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
23.05.2011 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Maków Mazowiecki: 18/2011r (SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, BŁONY RTG, KOPRERTY )


Numer ogłoszenia: 228192 - 2011; data zamieszczenia: 03.08.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 113564 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego, ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 029 7142301, 7142335, faks 029 7142299.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
18/2011r (SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, BŁONY RTG, KOPRERTY ).


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Pak Nr 1 - Chemia do ciemni automatycznej, 2x zestaw na 20 litr. roztworu . Pak Nr 2 - Błony RTG zielone, 1op. Zawiera 100 szt błon,. Pak Nr 2 A - Błony RTG do drukarki KODAK DRY VIEW LASER IMAGER . Pak Nr 3 - Koperty do zdjęć RTG 1op. Zawiera 100 szt,. Pak Nr 4 - Papier do printera USG czarn-baiły,. Pak Nr 5 - Żel do USG,. Pak Nr 3B- rękawice sekcyjne,. Pak Nr 3D- rękawice foliowych,. Pak Nr 11. - Rurki tracheotomijne. Pak Nr - 19 igły do znieczuleń splotów nerwowych bez s stymulatora nerwów,. Pak Nr 26 - zgłębniki do żywienia dojelitowego,. Pak Nr 29 - aparaty do przetoczeń do stosowania w pompach infuzyjnych przepływowych,. Pak Nr 31- zgłębniki dwunastnicze,. Pak Nr 32- kanki doodbytnicze,. Pak Nr 36 - obwody oddechowe do aparatów do znieczulania i respiratorów, maski twarzowe do wentylacji,. Pak Nr 37- ostrza chirurgiczne,. Pak Nr 42 - łączniki różnego rodzaju do układów oddechowych,. Pak Nr 43 - filtry do układów oddechowych i wymienniki ciepła i wilgoci. Pak Nr 44 A - katetery Fogarty´ego do embolectomii jednokanałowe,. Pak Nr 45- dreny do podłączenia tlenu,. Pak Nr 48- Dreny Kehra i Pezzera.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.00.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Pak Nr 1 - Chemia do ciemni automatycznej, 2x zestaw na 20 litr. roztworu


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.07.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SKAMEX COMPANY Ltd. Sp.zo.o ul. Częstochowska 38/52 {Dane ukryte},, {Dane ukryte}, {Dane ukryte} kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 11000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  11880,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  11880,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  11880,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Pak Nr 2 - Błony RTG zielone, 1op. Zawiera 100 szt błon,


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.07.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SKAMEX COMPANY Ltd. Sp.zo.o ul. Częstochowska 38/52 {Dane ukryte},, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 70000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  77407,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  77407,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  77407,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Pak Nr 2 A - Błony RTG do drukarki KODAK DRY VIEW LASER IMAGER


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.07.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SKAMEX COMPANY Ltd. Sp.zo.o ul. Częstochowska 38/52 {Dane ukryte},, {Dane ukryte} {Dane ukryte} kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3424,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3424,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3424,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Pak Nr 3 - Koperty do zdjęć RTG 1op. Zawiera 100 szt,


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.07.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZARYS, ul. Pod Borem 18, 41-808 {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6200,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6259,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  6259,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8260,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Pak Nr 4 - Papier do printera USG czarn-baiły,


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.07.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZARYS, ul. Pod Borem 18, 41-808 {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1600,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1600,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2437,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Pak Nr 5 - Żel do USG,


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.07.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • NEOMED, Ul. Kajki 18, 05-501 {Dane ukryte},, {Dane ukryte}, {Dane ukryte},, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 170,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  145,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  145,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  209,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
. Pak Nr 3D- rękawice foliowych,


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.07.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZARYS, ul. Pod Borem 18, 41-808 {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1750,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1702,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  1702,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1702,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Pak Nr 11. - Rurki tracheotomijne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.07.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AKME, ul. Postępu 1, 02-676 {Dane ukryte},, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 40000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  46870,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  46870,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  46870,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
Pak Nr - 19 igły do znieczuleń splotów nerwowych bez s stymulatora nerwów,


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.07.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AKME, ul. Postępu 1, 02-676 {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1300,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1335,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1335,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1335,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
Pak Nr 32- kanki doodbytnicze,


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.07.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZARYS, ul. Pod Borem 18, 41-808 {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 270,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  256,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  256,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  256,80


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
11   


Nazwa:
Pak Nr 36 - obwody oddechowe do aparatów do znieczulania i respiratorów, maski twarzowe do wentylacji,


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.07.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PROMED,ul. Krajewskiego 1B, 01-520 {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 21000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  22713,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  22713,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  33550,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
12   


Nazwa:
Pak Nr 37- ostrza chirurgiczne,


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.07.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • CEZETEL - OLSZTYN Sp.zo.o.,10-450 {Dane ukryte}, Piłsudskiego 54, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2471,04


 • Oferta z najniższą ceną:
  2471,04
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2471,04


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
13   


Nazwa:
Pak Nr 42 - łączniki różnego rodzaju do układów oddechowych,


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.07.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PROMED,ul. Krajewskiego 1B, 01-520 {Dane ukryte},, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5800,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5560,35


 • Oferta z najniższą ceną:
  5560,35
  / Oferta z najwyższą ceną:
  26950,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
14   


Nazwa:
Pak Nr 43 - filtry do układów oddechowych i wymienniki ciepła i wilgoci


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.07.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AERO-MEDIKA Sp. z o.o., ul. Kopernika 36/40, 00-924 {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 10000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  9550,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  9550,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  14290,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
15   


Nazwa:
Pak Nr 44 A - katetery Fogarty´ego do embolectomii jednokanałowe,


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.07.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BALTON Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 7 m 14, 00-496 {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3200,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3000,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: szpital@szpital-makow.pl
tel: 29 7142301, 7142335
fax: 29 7142299
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-05-22
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 11356420110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-05-12
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 277 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 20
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.szpital-makow.pl
Informacja dostępna pod: Pokój 335, część administracyjna SPZOZ-ZZ
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33000000-0 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pak Nr 1 - Chemia do ciemni automatycznej, 2x zestaw na 20 litr. roztworu SKAMEX COMPANY Ltd. Sp.zo.o ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź,
Łódź
2011-08-03 11 880,00
Pak Nr 2 - Błony RTG zielone, 1op. Zawiera 100 szt błon, SKAMEX COMPANY Ltd. Sp.zo.o ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź,
Łódź,
2011-08-03 77 407,00
Pak Nr 2 A - Błony RTG do drukarki KODAK DRY VIEW LASER IMAGER SKAMEX COMPANY Ltd. Sp.zo.o ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź,
Łódź
2011-08-03 3 424,00
Pak Nr 3 - Koperty do zdjęć RTG 1op. Zawiera 100 szt, ZARYS, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze
Zabrze
2011-08-03 6 259,00
Pak Nr 4 - Papier do printera USG czarn-baiły, ZARYS, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze
Zabrze
2011-08-03 1 600,00
Pak Nr 5 - Żel do USG, NEOMED, Ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno,
Piaseczno,
2011-08-03 145,00
· Pak Nr 3D- rękawice foliowych, ZARYS, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze
Zabrze
2011-08-03 1 702,00
Pak Nr 11. - Rurki tracheotomijne AKME, ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa,
Warszawa
2011-08-03 46 870,00
Pak Nr - 19 igły do znieczuleń splotów nerwowych bez s stymulatora nerwów, AKME, ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa
Warszawa
2011-08-03 1 335,00
Pak Nr 32- kanki doodbytnicze, ZARYS, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze
Zabrze
2011-08-03 256,00
Pak Nr 36 - obwody oddechowe do aparatów do znieczulania i respiratorów, maski twarzowe do wentylacji, PROMED,ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa
Warszawa
2011-08-03 22 713,00
Pak Nr 37- ostrza chirurgiczne, CEZETEL - OLSZTYN Sp.zo.o.,10-450 Olsztyn, Piłsudskiego 54
Olsztyn
2011-08-03 2 471,00
Pak Nr 42 - łączniki różnego rodzaju do układów oddechowych, PROMED,ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa,
Warszawa
2011-08-03 5 560,00
Pak Nr 43 - filtry do układów oddechowych i wymienniki ciepła i wilgoci AERO-MEDIKA Sp. z o.o., ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
Warszawa
2011-08-03 9 550,00
Pak Nr 44 A - katetery Fogarty´ego do embolectomii jednokanałowe, BALTON Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 7 m 14, 00-496 Warszawa
Warszawa
2011-08-03 3 000,00