Bydgoszcz: Świadczenie usług hotelarskich dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy


Numer ogłoszenia: 11390 - 2014; data zamieszczenia: 10.01.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego , ul. A. Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3212343, faks 052 3210752.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.filharmonia.bydgoszcz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług hotelarskich dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich na terenie Miasta Bydgoszczy dla gości Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić pokoje hotelowe osobom wskazanym przez Zamawiającego w hotelu Wykonawcy w okresie trwania umowy. Dodatkowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 2.1. Kategoria hotelu 4 gwiazdki (słownie: cztery gwiazdki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. Nr 22 z 2006r. poz. 169 z późn. zm.). 2.2. Położenia hotelu - nie więcej niż 1,5 km od siedziby Zamawiającego. 2.3. Obiekt hotelowy powinien dysponować: a ) pokojami 1-osobowymi b) pokojami 2-osobowymi 2.4. Liczba pokoi nie mniejsza niż 50. 2.5. Usługa obejmuje nocleg ze śniadaniem. 2.6. Jeżeli obiekt hotelowy dysponuje pokojami o różnym standardzie, co znajduje odzwierciedlenie w nazewnictwie np. standard, bussines w formularzu ofertowym należy wpisać typ pokoju, za który Wykonawca podaje cenę. 2.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizji w celu potwierdzenia czy hotel spełnia wszystkie wymagania Zamawiający. 2.8. Przewidywana liczba noclegów: w okresie wrzesień-październik - 400, w pozostałym okresie - 300. Wskazana liczba noclegów oznacza maksymalne zapotrzebowanie w okresie trwania umowy. Ilości faktycznie wykorzystanych noclegów mogą być niższe niż przewidywane zapotrzebowanie. Podanie liczby przewidywanych noclegów nie rodzi po stronie Zamawiającego obowiązku realizacji wszystkich noclegów w tej ilości. 2.9. Zamawiający będzie ponosił koszty wyłącznie noclegów ze śniadaniem w ilości faktycznie zrealizowanej.


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiących nie więcej niż 10 % wartości zamówienia podstawowego.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
55.10.00.00-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy (punkt VI.A.1 SIWZ) wg reguły: spełnia / nie spełnia


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy (punkt VI.A.1 SIWZ) wg reguły: spełnia / nie spełnia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy (punkt VI.A.1 SIWZ) wg reguły: spełnia / nie spełnia


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy (punkt VI.A.1 SIWZ) wg reguły: spełnia / nie spełnia


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy (punkt VI.A.1 SIWZ) wg reguły: spełnia / nie spełnia


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - Walory użytkowe i estetyczne - 30


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Stosownie do treści art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: a) konieczności dostosowania postanowień umownych do zmian wynikających z nowelizacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa z uwagi na brak możliwości realizacji umowy wedle pierwotnej jej treści, lub z uwagi na rażącą stratę grożącą jednej ze Stron; b) zmian redakcyjnych Umowy, lub zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych oraz zmian dotyczących wskazania przedstawicieli stron wyznaczonych do prowadzenia spraw związanych z realizacją umowy; c) zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności obniżających koszty ponoszone przez Zamawiającego; d) konieczności zmiany numerów rachunków bankowych.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.filharmonia.bydgoszcz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego, Ul. Andrzeja Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
20.01.2014 godzina 09:30, miejsce: Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego Ul. Andrzeja Szwalbego 6 85-080 Bydgoszcz Pokój nr 15 - Sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Bydgoszcz: Świadczenie usług hotelarskich dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy


Numer ogłoszenia: 27165 - 2014; data zamieszczenia: 11.02.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 11390 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego, ul. A. Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3212343, faks 052 3210752.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług hotelarskich dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich na terenie Miasta Bydgoszczy dla gości Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić pokoje hotelowe osobom wskazanym przez Zamawiającego w hotelu Wykonawcy w okresie trwania umowy. Dodatkowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 2.1. Kategoria hotelu 4 gwiazdki (słownie: cztery gwiazdki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. Nr 22 z 2006r. poz. 169 z późn. zm.). 2.2. Położenia hotelu - nie więcej niż 1,5 km od siedziby Zamawiającego. 2.3. Obiekt hotelowy powinien dysponować: a ) pokojami 1-osobowymi b) pokojami 2-osobowymi 2.4. Liczba pokoi nie mniejsza niż 50. 2.5. Usługa obejmuje nocleg ze śniadaniem. 2.6. Jeżeli obiekt hotelowy dysponuje pokojami o różnym standardzie, co znajduje odzwierciedlenie w nazewnictwie np. standard, bussines w formularzu ofertowym należy wpisać typ pokoju, za który Wykonawca podaje cenę. 2.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizji w celu potwierdzenia czy hotel spełnia wszystkie wymagania Zamawiający. 2.8. Przewidywana liczba noclegów: w okresie wrzesień-październik - 400, w pozostałym okresie - 300. Wskazana liczba noclegów oznacza maksymalne zapotrzebowanie w okresie trwania umowy. Ilości faktycznie wykorzystanych noclegów mogą być niższe niż przewidywane zapotrzebowanie. Podanie liczby przewidywanych noclegów nie rodzi po stronie Zamawiającego obowiązku realizacji wszystkich noclegów w tej ilości. 2.9. Zamawiający będzie ponosił koszty wyłącznie noclegów ze śniadaniem w ilości faktycznie zrealizowanej.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
55.10.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.02.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Hotele Grupy Budizol S.A., {Dane ukryte}, 87-800 Włocławek, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 151000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  160000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  142000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  160000,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. A. Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: finanse@filharmonia.bydgoszcz.pl
tel: 523 212 343
fax: 523 210 752
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-01-19
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 1139020140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-01-09
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 70%
WWW ogłoszenia: www.filharmonia.bydgoszcz.pl
Informacja dostępna pod: Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego, Ul. Andrzeja Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
55100000-1 Usługi hotelarskie
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Świadczenie usług hotelarskich dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy Hotele Grupy Budizol S.A.
Włocławek
2014-02-11 160 000,00