Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TITytułPolska-Zamość: Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
NDNr dokumentu114031-2018
PDData publikacji14/03/2018
OJDz.U. S51
TWMiejscowośćZAMOŚĆ
AUNazwa instytucjiPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji6 - Podmiot prawa publicznego
HAEU Institution-
DSDokument wysłany12/03/2018
DDTermin składania wniosków o dokumentację16/04/2018
DTTermin16/04/2018
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV42417000 - Podnośniki i przenośniki
42417100 - Podnośniki lub przenośniki pneumatyczne
43000000 - Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
OCPierwotny kod CPV42417000 - Podnośniki i przenośniki
42417100 - Podnośniki lub przenośniki pneumatyczne
43000000 - Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
RCKod NUTSPL812
IAAdres internetowy (URL)www.bip.pgk.zamosc.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa klasyczna 2004/18/WE

14/03/2018    S51    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Zamość: Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany

2018/S 051-114031

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu
ul. Krucza 10
Punkt kontaktowy: Sekretariat Zamawiającego
Osoba do kontaktów: Piotr Szewc
22-400 Zamość
Polska
Tel.: +48 846381243
E-mail: sekretariat@pgk.zamosc.pl
Faks: +48 846385458


Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.bip.pgk.zamosc.pl


Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: gospodarka komunalna
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa maszyn w celu zwiększenia efektywności przetwarzania odpadów komunalnych w regionie Zamość w zakresie recyklingu i odzysku poprzez doposażenie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy

Kod NUTS PL812

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie następujące części, które swoim zakresem obejmują:
Część I: dostawę teleskopowego podnośnika koszowego,
Część II: dostawę mobilnej kruszarki udarowej do rozdrabniania odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

43000000, 42417100

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 7.5.2018. Zakończenie 29.6.2018

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa teleskopowego podnośnika koszowego
1)Krótki opis
Dostawa 1 szt. teleskopowego podnośnika koszowego
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

42417000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 7.5.2018. Zakończenie 29.6.2018
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowe kryteria oceny ofert dotyczące przedmiotowej Części zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Dostawa mobilnej kruszarki udarowej do rozdrabniania odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
1)Krótki opis
Dostawa 1 szt. mobilnej kruszarki udarowej do rozdrabniania odpadów budowlanych i rozbiórkowych
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

43000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 7.5.2018. Zakończenie 29.6.2018
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowe kryteria oceny ofert dotyczące przedmiotowej Części zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w następujących kwotach:
Dla części Nr I - 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych),
Dla części Nr II - 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych),
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku wybrania oferty podmiotów występujących wspólnie Wykonawcy przedstawią kserokopię umowy regulującej współpracę tych podmiotów w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań szczegółowych,
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań szczegółowych,
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W zakresie zdolności technicznej Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań szczegółowych
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W zakresie zdolności zawodowej - Wykonawca spełni warunek jeżeli, przedstawi wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Zamawiający wymaga wykazania się zrealizowaniem dostawy jednej maszyny spełniającej funkcje przedmiotu zamówienia określone w opisie przedmiotu zamówienia oddzielnie dla każdej części zamówienia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. cena Część I. Waga 60

2. cena Część II. Waga 60

3. gwarancja Część I. Waga 15

4. gwarancja Część II. Waga 10

5. termin dostawy Część I. Waga 10

6. termin dostawy Część II. Waga 10

7. koszty przeglądów gwarancyjnych Część I. Waga 15

8. koszty przeglądów gwarancyjnych Część II. Waga 10

9. zbiornik na wodę Część II. Waga 10

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZZ/20/1/2018
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia


Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2018/S 019-040391 z dnia 27.1.2018

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 16.4.2018 - 10:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
16.4.2018 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 16.4.2018 - 10:15

Miejscowość:

22-400 Zamość

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 Ochrona Środowiska i Efektywne Wykorzystanie Zasobów
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12.3.2018
Adres: ul. Krucza 10, 22-400 Zamość
woj. LUBELSKIE
Dane kontaktowe: email: sekretariat@pgk.zamosc.pl
tel: +48 846381243
fax: +48 846385458
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-04-16
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 11403120181
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2018-03-14
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 73 dni
Wadium: 5000 ZŁ
Szacowana wartość* 166 666 PLN  -  250 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.bip.pgk.zamosc.pl
Informacja dostępna pod: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu
ul. Krucza 10, 22-400 Zamość, woj. LUBELSKIE
Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 16/04/2018
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
42417000-2 Podnośniki i przenośniki
42417100-3 Podnośniki lub przenośniki pneumatyczne
43000000-3 Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany