Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TITytułPolska-Koluszki: Usługi w zakresie promocji
NDNr dokumentu114168-2018
PDData publikacji14/03/2018
OJDz.U. S51
TWMiejscowośćKOLUSZKI
AUNazwa instytucjiGmina Koluszki
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji3 - Władze lokalne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany12/03/2018
DDTermin składania wniosków o dokumentację18/04/2018
DTTermin18/04/2018
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj ofertyZ - Nie określono
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV22462000 - Materiały reklamowe
63510000 - Usługi biur podróży i podobne
79341400 - Usługi prowadzenia kampanii reklamowych
79342200 - Usługi w zakresie promocji
79956000 - Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
79961100 - Usługi fotografii reklamowej
92111220 - Produkcja reklamowych taśm wideo
OCPierwotny kod CPV22462000 - Materiały reklamowe
63510000 - Usługi biur podróży i podobne
79341400 - Usługi prowadzenia kampanii reklamowych
79342200 - Usługi w zakresie promocji
79956000 - Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
79961100 - Usługi fotografii reklamowej
92111220 - Produkcja reklamowych taśm wideo
RCKod NUTSPL
PL7
PL712
IAAdres internetowy (URL)http://koluszki.samorzady.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa klasyczna 2004/18/WE

14/03/2018    S51    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Koluszki: Usługi w zakresie promocji

2018/S 051-114168

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Koluszki
ul. 11 Listopada 65
Osoba do kontaktów: Marek Borowiński, Agata Witkowska
95-040 Koluszki
Polska
Tel.: +48 447145800
E-mail: um@koluszki.pl
Faks: +48 447145815


Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://koluszki.samorzady.pl


Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
Budownictwo i obiekty komunalne
Edukacja
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Promocja gospodarcza regionu poprzez działania zwiększające międzynarodową współpracę przedsiębiorców województwa łódzkiego.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska, Chiny, Niemcy

Kod NUTS PL,PL7,PL712

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie promocji gospodarczej regionu poprzez organizację oraz udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych, oraz prowadzenie działań zwiększających międzynarodową współpracę przedsiębiorców województwa łódzkiego.
2. W zakres działań promocyjnych wchodzi:
1) Organizacja udziału przedsiębiorców w targach CFDF China Food & Drink Chengdu – wiosna 2019 r.
2) Organizacja udziału w misji i udział przedsiębiorców z Koluszek w targach Expo - Real w Monachium – w miesiącu październiku 2018 r.
3) Organizacja udziału przedsiębiorców z Koluszek w targach Agricultural Expo & Chengdu International Urban Modern Agricultural Expo w terminie listopad 2018 r.
4) Organizacja udziału przedsiębiorców z Koluszek i regionu łódzkiego w misji i udział w targach przedsiębiorców z Koluszek w targach Transport Logistic w Monachium w miesiącu czerwcu 2019 r.
5) Dokumentowanie wszystkich wydarzeń w formie filmowej i wykonywanie dokumentacji fotograficznej.
6) Organizacja dwóch SHOW - ROOM’ów,
7) Przeprowadzenie kampanii promocyjnej na kanałach online za granicą,
8) Organizacja i koordynacja kampanii.
2. Szczegółowe wymagania i działania dotyczące przedmiotu zamówienia opisane są w załączniku nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79342200, 63510000, 79956000, 79341400, 22462000, 79961100, 92111220

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie promocji gospodarczej regionu poprzez organizację oraz udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych, oraz prowadzenie działań zwiększających międzynarodową współpracę przedsiębiorców województwa łódzkiego.
2. W zakres działań promocyjnych wchodzi:
1) Organizacja udziału przedsiębiorców w targach CFDF China Food & Drink Chengdu – wiosna 2019 r.
2) Organizacja udziału w misji i udział przedsiębiorców z Koluszek w targach Expo - Real w Monachium – w miesiącu październiku 2018 r.
3) Organizacja udziału przedsiębiorców z Koluszek w targach Agricultural Expo & Chengdu International Urban Modern Agricultural Expo w terminie listopad 2018 r.
4) Organizacja udziału przedsiębiorców z Koluszek i regionu łódzkiego w misji i udział w targach przedsiębiorców z Koluszek w targach Transport Logistic w Monachium w miesiącu czerwcu 2019 r.
5) Dokumentowanie wszystkich wydarzeń w formie filmowej i wykonywanie dokumentacji fotograficznej.
6) Organizacja dwóch SHOW - ROOM’ów,
7) Przeprowadzenie kampanii promocyjnej na kanałach online za granicą,
8) Organizacja i koordynacja kampanii.
2. Szczegółowe wymagania i działania dotyczące przedmiotu zamówienia opisane są w załączniku nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.5.2018. Zakończenie 20.6.2019

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1) Każdy Wykonawca przystępujący do niniejszego przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego w wysokości: 15 000,00 PLN słownie: piętnaście tysięcy złotych.
2) Zamawiający ustala kwotę zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia w wysokości 8 % (słownie: osiem procent) ceny ofertowej brutto wybranej oferty.
3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno być wniesione w całości na dzień podpisania umowy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1) Rozliczenie za wykonanie prac będących przedmiotem niniejszej umowy będzie zapłacone przez Zamawiającego przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2) Faktury mogą być wystawione po zakończeniu poszczególnych działań promocyjno-reklamowych opisanych w załączniku nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz podpisaniu przez Gminę Koluszki protokołu odbioru należycie zrealizowanych poszczególnych działań będących przedmiotem zamówienia.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia przed zawarciem umowy Wykonawcy będą zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę, a w przypadku wspólników prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej – umowę spółki.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie określa warunku w zakresie wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego.
I. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12– 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).
2. Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16–20 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 4 SIWZ.
6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania (art. 24 ust. 12 ustawy Pzp).
7. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
II. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania
1) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu,
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” lub „JEDZ”. – wg. załącznika nr 3 do SIWZ.
3) Informacje dotyczące Jednolitego Dokumentu Po wypełnieniu JEDZ należy wydrukować, podpisać przez osoby reprezentujące wykonawcę/wykonawców występujących wspólnie (podmiot trzeci – o ile dotyczy) i w formie pisemnej złożyć wraz z ofertą.

4) Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełniania Jednolitego Dokumentu, znajdują się w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych (UZP), dostępnych na stronie internetowej www.uzp.gov.pl, Repozytorium wiedzy w zakładce Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

5) Na podstawie „Instrukcji Wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (European Single Procurement Document ESPD)” dostępnej na stronie UZP, Zamawiający zastrzega, że w Części III, Sekcja C Jednolitego dokumentu „Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi” w podsekcji „Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa ochrony środowiska, prawa socjalnego, prawa pracy” Wykonawca składa oświadczenie w zakresie:
a) przestępstw przeciwko środowisku wymienionych w art. 181 - 188 Kodeksu karnego;
b) przestępstw przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową z art. 218 - 221 Kodeksu karnego;
c) przestępstwa o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15.6.2012 r., o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769).
6) W związku z tym, że w niniejszym postępowaniu Zamawiający nie stosuje przesłanek fakultatywnych, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, to Wykonawca składa oświadczenie w zakresie wyżej wymienionych przestępstw, określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp, w Części III, Sekcja C Jednolitego dokumentu „Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi”.
7) Wykonawca przygotowując JEDZ może ograniczyć się tylko do wypełnianie sekcji α części IV formularza JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV. Właściwej (dowodowej) weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez Zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona co do zasady na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie zamawiającego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp).
8) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
9) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
10) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
11) Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
12) Na wezwanie zamawiającego z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:
A) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
B) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ;
c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ;
13) Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia będzie odpowiadać zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia.
14) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale XVI pkt. 12 B lit. a) SIWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
15) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, (w pkt. 14 SIWZ), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby której dokument miał dotyczyć, złożone przez notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
16) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w Rozdziale XVI pkt. 12 B lit. a SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt. 14 SIWZ,
W zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy pzp.
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
17) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
18) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
19) W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych dokumentów, o ile są one aktualne.
20) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Jeżeli oświadczenia i dokumenty są sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.
21) Do oferty należy załączyć:
1) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,
2) Wstępną koncepcję merytoryczną podpisaną przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy sporządzoną zgodnie z wymaganiami zawartymi poniżej. Koncepcja powinna być złożona w oryginale.
Instrukcja sporządzenia wstępnej koncepcji merytorycznej.
A) Zakres wstępnej koncepcji merytorycznej załączonej do oferty przez Wykonawcę powinien zawierać maksymalnie 3 000 znaków w formie drukowanej na papierze formatu A4 obejmującej następujące zagadnienia:
a) wstępną koncepcję przeprowadzenia kampanii promocyjnej,
b) wstępny szczegółowy program uczestnictwa w wydarzeniach zawierający co najmniej informacje o: czasowym harmonogramie wydarzeń (dzień, godzina), planowanych spotkaniach m.in.: b2b, organizacji zaproponowanego dodatkowego wydarzenia, dystrybucji materiałów promocyjnych, realizacji wydarzenia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz
c) propozycję stałej wystawy/ ekspozycji produktów producentów z Koluszek i regionu łódzkiego
W formie show - room’ów zlokalizowanych w Chengdu oraz Chongging, w miejscu odwiedzanym przez przedstawicieli biznesu, potencjalnie zainteresowanych produktami.
B) Uwaga: Zamawiający zaleca, aby we wstępnej koncepcji merytorycznej załączonej do oferty, poszczególne informacje do oceny oznaczyć zgodnie z przyjętymi podkryteriami od 1 do 5.
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej); pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się
O zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.
4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych
I ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.
5) Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdziale XVI pkt 1. SIWZ.
6) Potwierdzenie wniesienia wadium,
7) dokument(-y), (jeżeli dotyczy). np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca będzie polegał w trybie art. 22 a ustawy Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, treści których musi wynikać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum dwie kampanie promocyjno – reklamowe związane.
Z organizacją wyjazdów na misje gospodarcze lub targi, promocją marki lub produktu na rynkach zagranicznych o wartości brutto nie mniejszej niż: 200 000,00 PLN słownie: dwieście tysięcy złotych (każda realizacja),
Należy podać przedmiot wykonywanych prac, wartość oraz daty wykonywania i podmioty, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie spełnia / nie spełnia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. cena. Waga 60

2. wstępna koncepcja i pomysł przeprowadzenia zagranicznej kampanii promocyjnej. Waga 40

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
GIZ 271.22. (16).2018
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 18.4.2018 - 09:30
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
18.4.2018 - 09:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 18.4.2018 - 09:40

Miejscowość:

Urząd Miejski w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert jest jawne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zadanie dofinansowane zostanie w ramach projektu „Koluszki zawsze w centrum. Promocja gospodarcza regionu łódzkiego poprzez działania zwiększające międzynarodową współpracę przedsiębiorców Województwa Łódzkiego” współfinansowanego.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
VI.3)Informacje dodatkowe
Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224567801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224567800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1) Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy pzp.
2) Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.
3) Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
4) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
5) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
6) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
7) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
8) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
9) Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
O okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
10) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
11) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113), jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224567801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224567800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12.3.2018
Adres: ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki
woj. ŁÓDZKIE
Dane kontaktowe: email: um@koluszki.pl
tel: +48 447145800
fax: +48 447145815
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-04-18
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 11416820181
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2018-03-14
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 427 dni
Wadium: 1500000 ZŁ
Szacowana wartość* 50 000 000 PLN  -  75 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://koluszki.samorzady.pl
Informacja dostępna pod: Gmina Koluszki
ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, woj. ŁÓDZKIE
Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 18/04/2018
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
22462000-6 Materiały reklamowe
63510000-7 Usługi biur podróży i podobne
79341400-0 Usługi prowadzenia kampanii reklamowych
79342200-5 Usługi w zakresie promocji
79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
79961100-9 Usługi fotografii reklamowej
92111220-0 Produkcja reklamowych taśm wideo