Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Publikacja ogłoszeń prasowych w prasie lokalnej i ogólnopolskiej dla Urzędu Miasta Łodzi w tym część 2 w ramach projektu Idea - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy.


Numer ogłoszenia: 114683 - 2012; data zamieszczenia: 23.05.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Publikacja ogłoszeń prasowych w prasie lokalnej i ogólnopolskiej dla Urzędu Miasta Łodzi w tym część 2 w ramach projektu Idea - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Publikacja ogłoszeń prasowych w prasie lokalnej i ogólnopolskiej dla Urzędu Miasta Łodzi w tym część 2 w ramach projektu Idea - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy z podziałem na 2 części: - część 1 - ogłoszenia prasowe nie współfinansowane z środków Unii Europejskiej - część 2 - ogłoszenie prasowe w ramach projektu Idea - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.97.00.00-4.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesiania wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Stosownie do treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane: - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie III.4.3.1- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
31.05.2012 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1. Część 2 zamówienia - publikacja jednego ogłoszenia jest w ramach projektu Idea - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy. Ww. zamówienie finansowane jest w 85 % ze środków Unii Europejskiej w ramach ww. projektu. 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustalenia dynamicznego systemu zakupów, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 3. Zamawiający przewiduje prawo opcji na podstawie art. 34 ust. 5 u.p.z.p. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy może zwiększyć zakres i wielkość przedmiotu umowy do 40% jej wartości w ramach prawa opcji. Prawo opcji dotyczy jedynie części 1 zamówienia, nie dotyczy części 2 zamówienia. 4. Opis sposobu obliczenia ceny: - dla części 1 - cenę brutto oferty tj. na cenę zamówienia składa się suma cen za ogłoszenia: czarno-białego i kolorowe w prasie ogólnopolskiej, czarno-białego i kolorowe w prasie lokalnej. UWAGA: Podane w formularzu cenowym przewidywane ilości poszczególnego rodzaju ogłoszeń są wielkościami prognozowanymi umożliwiającymi wybór najkorzystniejszej oferty. Natomiast zamówienie będzie realizowane zgodnie z potrzebami Zamawiającego do wysokości kwoty przeznaczonej na ten cel. Wynagrodzenie wykonawcy zostanie obliczone w oparciu o faktycznie wykonane prace i stawkę jednostkową za publikację 1 cm2 ogłoszenia. - dla części 2- ceną brutto oferty jest cena za jedno, kolorowe ogłoszenie prasowe o powierzchni 357,26 cm2.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Ogłoszenia prasowe nie współfinansowane z środków Unii Europejskiej.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa publikacji płatnych ogłoszeń prasowych w prasie lokalnej i ogólnopolskiej (tytuły: Gazeta Wyborcza ogólnopolska, Gazeta Wyborcza łódzka, Dziennik Łódzki, Express Ilustrowany, Fakt, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna). Ogłoszenia powinny być kolorowe bądź czarno-białe. Łączna powierzchnia ogłoszeń to: 58262 cm2, z czego 13303,52 cm2 w prasie ogólnopolskiej i 44958,48 cm2 w prasie lokalnej. Powierzchnia ogłoszeń kolorowych wynosi: 10384 cm2, zaś 47878 cm2 to ogłoszenia czarno-białe. Ogłoszenia winny znajdować się na stronach redakcyjnych (powierzchnia 8059 cm2) oraz ogłoszeniowych (50203 cm2). Łączna liczba ogłoszeń to 531. Procentowy prognozowany udział poszczególnych tytułów wynosi: Gazeta Wyborcza - ok. 34957 cm2 (ok. 60 proc.) Dziennik Łódzki - ok. 14565 cm2 (ok. 25 proc.) Express Ilustrowany - ok. 6500 cm2 (ok. 11,2 proc.) Fakt - ok. 960 cm2 (ok. 1,65 proc.) Rzeczpospolita - ok. 1160 cm2 (ok. 2 proc.) Gazeta Prawna - ok. 120 cm2 (ok. 0,2 proc.) W ramach ww. zamówienia zgodnie z postanowieniami Sądu ogłoszenia czarno - białe, na stronie ogłoszeniowej w ilości podanej poniżej mają być zamieszczone w: - Rzeczpospolitej - powierzchnia około 1160 cm2 (w ilości około 26); - Gazecie Prawnej powierzchnia około 120 cm2 ( w ilości około 4)..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  79.97.00.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Ogłoszenie prasowe w ramach projektu Idea - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest publikacja płatnego kolorowego jednego ogłoszenia prasowego w jednym tytule prasy o zasięgu lokalnym, na stronie ogłoszeniowej o powierzchni 357,26 cm2 w ramach projektu Idea - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy. Ww. zamówienie finansowane jest w 85 % ze środków Unii Europejskiej w ramach ww. projektu. Przy czym w/w prasa lokalna musi spełniać następujące wymagania: - prasa lokalna - (woj. Łódzkie) o minimalnym zasięgu 10% wg rankingu Polskiego Badania Czytelnictwa za okres październik 2011 r. -marzec 2012 r. ; Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu przed Zawarciem umowy 3 tytuły gazety lokalnej (prasy o zasięgu lokalnym), z której Zamawiający wybierze jeden do publikacji ogłoszenia..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  79.97.00.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Numer ogłoszenia: 122483 - 2012; data zamieszczenia: 01.06.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
114683 - 2012 data 23.05.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.06.2012 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź sekretariat..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.06.2012 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź sekretariat..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  załacznikI.

 • W ogłoszeniu jest:
  CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Ogłoszenia prasowe nie współfinansowane z środków Unii Europejskiej.Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem jest usługa publikacji płatnych ogłoszeń prasowych w prasie lokalnej i ogólnopolskiej (tytuły: Gazeta Wyborcza ogólnopolska, Gazeta Wyborcza łódzka, Dziennik Łódzki, Express Ilustrowany, Fakt, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna). Ogłoszenia powinny być kolorowe bądź czarno-białe. Łączna powierzchnia ogłoszeń to: 58262 cm2, z czego 13303,52 cm2 w prasie ogólnopolskiej i 44958,48 cm2 w prasie lokalnej. Powierzchnia ogłoszeń kolorowych wynosi: 10384 cm2, zaś 47878 cm2 to ogłoszenia czarno-białe. Ogłoszenia winny znajdować się na stronach redakcyjnych (powierzchnia 8059 cm2) oraz ogłoszeniowych (50203 cm2). Łączna liczba ogłoszeń to 531. Procentowy prognozowany udział poszczególnych tytułów wynosi: Gazeta Wyborcza - ok. 34957 cm2 (ok. 60 proc.) w tym: Gazeta Wyborcza ogólnopolska - ok. 25 % całej powierzchni - ok. 8740 cm2; 100% czarno-białe - ok. 8740 cm2 Gazeta Wyborcza lokalna - ok. 75 % całej powierzchni - ok. 26217 cm2; ok. 80 % czarno-białe - ok. 20973 cm2, ok. 20 % kolorowe - ok. 5243 cm2 Dziennik Łódzki - ok. 14565 cm2 (ok. 25 proc.) Express Ilustrowany - ok. 6500 cm2 (ok. 11,2 proc.) Fakt - ok. 960 cm2 (ok. 1,65 proc.) w tym: Fakt lokalny - 100 % całej powierzchni - 960 cm2; (100 % kolorowe - 960 cm2) Rzeczpospolita - ok. 1160 cm2 (ok. 2 proc.) Gazeta Prawna - ok. 120 cm2 (ok. 0,2 proc.) W ramach ww. zamówienia zgodnie z postanowieniami Sądu ogłoszenia czarno - białe, na stronie ogłoszeniowej w ilości podanej poniżej mają być zamieszczone w: - Rzeczpospolitej - powierzchnia około 1160 cm2 (w ilości około 26); - Gazecie Prawnej powierzchnia około 120 cm2 ( w ilości około 4). Szczegółowy opis sposobu zamieszczania ogłoszeń prasowych został opisany został w § 2 projektu umowy. Dla części 2 zamówienia: przedmiotem jest publikacja płatnego kolorowego jednego ogłoszenia prasowego w jednym tytule prasy o zasięgu lokalnym, na stronie ogłoszeniowej o powierzchni 357,26 cm2 w ramach projektu Idea - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy. Ww. zamówienie finansowane jest w 85 % ze środków Unii Europejskiej w ramach ww. projektu. Przy czym w/w prasa lokalna musi spełniać następujące wymagania: - prasa lokalna - (woj. Łódzkie) o minimalnym zasięgu 10% wg rankingu Polskiego Badania Czytelnictwa za okres październik 2011 r. -marzec 2012 r. ; Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu przed Zawarciem umowy 3 tytuły gazety lokalnej (prasy o zasięgu lokalnym), z której Zamawiający wybierze jeden do publikacji ogłoszenia. Szczegółowy opis sposobu zamieszczenia ogłoszenia prasowego został opisany został w § 2 projektu umowy..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Ogłoszenia prasowe nie współfinansowane z środków Unii Europejskiej.Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: przedmiotem jest usługa publikacji płatnych ogłoszeń prasowych w prasie lokalnej i ogólnopolskiej (tytuły: Gazeta Wyborcza ogólnopolska, Gazeta Wyborcza łódzka, Dziennik Łódzki, Express Ilustrowany, Fakt, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna). Ogłoszenia powinny być kolorowe bądź czarno-białe. Łączna powierzchnia ogłoszeń to: 58262 cm2, z czego 13303,52 cm2 w prasie ogólnopolskiej i 44958,48 cm2 w prasie lokalnej. Powierzchnia ogłoszeń kolorowych wynosi: 10384 cm2, zaś 47878 cm2 to ogłoszenia czarno-białe. Ogłoszenia winny znajdować się na stronach redakcyjnych (powierzchnia 8059 cm2) oraz ogłoszeniowych (50203 cm2). Łączna liczba ogłoszeń to 531. Procentowy prognozowany udział poszczególnych tytułów wynosi: Gazeta Wyborcza - ok. 34957 cm2 (ok. 60 proc.) w tym: Gazeta Wyborcza ogólnopolska - ok. 34,40 % całej powierzchni - ok. 12023,52 cm 2; czarno białe 81,57% - ok. 9807,16 cm2; kolorowe 2216,36 cm2 - 18,43 % Gazeta Wyborcza lokalna - ok. 65,60 % całej powierzchni - ok. 22933,48 cm2; ok. 86,73 % czarno-białe - ok. 19890,84 cm2, ok. 13,27 % kolorowe - ok. 3042,64 cm2 Dziennik Łódzki - ok. 14565 cm2 (ok. 25 proc.), tylko prasa lokalna: w tym: czarno-białe ok. 10400 cm2 - 71,40%; kolorowe 4165 cm2 - 28,60 % Express Ilustrowany - ok. 6500 cm2 (ok. 11,2 proc.), tylko prasa lokalna i tylko czarno-białe ok. 6500 cm2; Fakt - ok. 960 cm2 (ok. 1,65 proc.) w tym: Fakt lokalny - 100 % całej powierzchni - 960 cm2; (100 % kolorowe - 960 cm2) Rzeczpospolita - ok. 1160 cm2 (ok. 2 proc.) tylko prasa ogólnopolska, Gazeta Prawna - ok. 120 cm2 (ok. 0,2 proc.) tylko prasa ogólnopolska, W ramach ww. zamówienia zgodnie z postanowieniami Sądu ogłoszenia czarno - białe, na stronie ogłoszeniowej w ilości podanej poniżej mają być zamieszczone w: - Rzeczpospolitej - powierzchnia około 1160 cm2 (w ilości około 26); - Gazecie Prawnej powierzchnia około 120 cm2 ( w ilości około 4). Szczegółowy opis sposobu zamieszczania ogłoszeń prasowych został opisany został w § 2 projektu umowy. Dla części 2 zamówienia: przedmiotem jest publikacja płatnego kolorowego jednego ogłoszenia prasowego w jednym tytule prasy o zasięgu lokalnym, na stronie ogłoszeniowej o powierzchni 357,26 cm2 w ramach projektu Idea - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy. Ww. zamówienie finansowane jest w 85 % ze środków Unii Europejskiej w ramach ww. projektu. Przy czym w/w prasa lokalna musi spełniać następujące wymagania: - prasa lokalna - (woj. Łódzkie) o minimalnym zasięgu 10% wg rankingu Polskiego Badania Czytelnictwa za okres październik 2011 r. -marzec 2012 r. ; Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu przed Zawarciem umowy 3 tytuły gazety lokalnej (prasy o zasięgu lokalnym), z której Zamawiający wybierze jeden do publikacji ogłoszenia. Szczegółowy opis sposobu zamieszczenia ogłoszenia prasowego został opisany został w § 2 projektu umowy..


Numer ogłoszenia: 178518 - 2012; data zamieszczenia: 29.05.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
114683 - 2012 data 23.05.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4..

 • W ogłoszeniu jest:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.05.2012 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź sekretariat..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.06.2012 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź sekretariat..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  załącznikI.

 • W ogłoszeniu jest:
  CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Ogłoszenia prasowe nie współfinansowane z środków Unii Europejskiej. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa publikacji płatnych ogłoszeń prasowych w prasie lokalnej i ogólnopolskiej (tytuły: Gazeta Wyborcza ogólnopolska, Gazeta Wyborcza łódzka, Dziennik Łódzki, Express Ilustrowany, Fakt, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna). Ogłoszenia powinny być kolorowe bądź czarno-białe. Łączna powierzchnia ogłoszeń to: 58262 cm2, z czego 13303,52 cm2 w prasie ogólnopolskiej i 44958,48 cm2 w prasie lokalnej. Powierzchnia ogłoszeń kolorowych wynosi: 10384 cm2, zaś 47878 cm2 to ogłoszenia czarno-białe. Ogłoszenia winny znajdować się na stronach redakcyjnych (powierzchnia 8059 cm2) oraz ogłoszeniowych (50203 cm2). Łączna liczba ogłoszeń to 531. Procentowy prognozowany udział poszczególnych tytułów wynosi: Gazeta Wyborcza - ok. 34957 cm2 (ok. 60 proc.) Dziennik Łódzki - ok. 14565 cm2 (ok. 25 proc.) Express Ilustrowany - ok. 6500 cm2 (ok. 11,2 proc.) Fakt - ok. 960 cm2 (ok. 1,65 proc.) Rzeczpospolita - ok. 1160 cm2 (ok. 2 proc.) Gazeta Prawna - ok. 120 cm2 (ok. 0,2 proc.) W ramach ww. zamówienia zgodnie z postanowieniami Sądu ogłoszenia czarno - białe, na stronie ogłoszeniowej w ilości podanej poniżej mają być zamieszczone w: - Rzeczpospolitej - powierzchnia około 1160 cm2 (w ilości około 26); - Gazecie Prawnej powierzchnia około 120 cm2 ( w ilości około 4).. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.97.00.00-4. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Ogłoszenie prasowe w ramach projektu Idea - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy.. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest publikacja płatnego kolorowego jednego ogłoszenia prasowego w jednym tytule prasy o zasięgu lokalnym, na stronie ogłoszeniowej o powierzchni 357,26 cm2 w ramach projektu Idea - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy. Ww. zamówienie finansowane jest w 85 % ze środków Unii Europejskiej w ramach ww. projektu. Przy czym w/w prasa lokalna musi spełniać następujące wymagania: - prasa lokalna - (woj. Łódzkie) o minimalnym zasięgu 10% wg rankingu Polskiego Badania Czytelnictwa za okres październik 2011 r. -marzec 2012 r. ; Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu przed Zawarciem umowy 3 tytuły gazety lokalnej (prasy o zasięgu lokalnym), z której Zamawiający wybierze jeden do publikacji ogłoszenia.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.97.00.00-4. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Ogłoszenia prasowe nie współfinansowane z środków Unii Europejskiej. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa publikacji płatnych ogłoszeń prasowych w prasie lokalnej i ogólnopolskiej (tytuły: Gazeta Wyborcza ogólnopolska, Gazeta Wyborcza łódzka, Dziennik Łódzki, Express Ilustrowany, Fakt, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna). Ogłoszenia powinny być kolorowe bądź czarno-białe. Łączna powierzchnia ogłoszeń to: 58262 cm2, z czego 13303,52 cm2 w prasie ogólnopolskiej i 44958,48 cm2 w prasie lokalnej. Powierzchnia ogłoszeń kolorowych wynosi: 10384 cm2, zaś 47878 cm2 to ogłoszenia czarno-białe. Ogłoszenia winny znajdować się na stronach redakcyjnych (powierzchnia 8059 cm2) oraz ogłoszeniowych (50203 cm2). Łączna liczba ogłoszeń to 531. Procentowy prognozowany udział poszczególnych tytułów wynosi: Gazeta Wyborcza - ok. 34957 cm2 (ok. 60 proc.)w tym: Gazeta Wyborcza ogólnopolska - ok. 25 % całej powierzchni - ok. 8740 cm 2; 100% czarno-białe - ok. 8740 cm2 Gazeta Wyborcza lokalna - ok. 75 % całej powierzchni - ok. 26217 cm2; ok. 80 % czarno-białe - ok. 20973 cm2, ok. 20 % kolorowe - ok. 5243 cm2 Dziennik Łódzki - ok. 14565 cm2 (ok. 25 proc.) Express Ilustrowany - ok. 6500 cm2 (ok. 11,2 proc.) Fakt - ok. 960 cm2 (ok. 1,65 proc.)w tym: Fakt lokalny - 100 % całej powierzchni - 960 cm2; (100 % kolorowe - 960 cm2) Rzeczpospolita - ok. 1160 cm2 (ok. 2 proc.) Gazeta Prawna - ok. 120 cm2 (ok. 0,2 proc.) W ramach ww. zamówienia zgodnie z postanowieniami Sądu ogłoszenia czarno - białe, na stronie ogłoszeniowej w ilości podanej poniżej mają być zamieszczone w: - Rzeczpospolitej - powierzchnia około 1160 cm2 (w ilości około 26); - Gazecie Prawnej powierzchnia około 120 cm2 ( w ilości około 4).. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.97.00.00-4. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Ogłoszenie prasowe w ramach projektu Idea - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy.. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest publikacja płatnego kolorowego jednego ogłoszenia prasowego w jednym tytule prasy o zasięgu lokalnym, na stronie ogłoszeniowej o powierzchni 357,26 cm2 w ramach projektu Idea - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy. Ww. zamówienie finansowane jest w 85 % ze środków Unii Europejskiej w ramach ww. projektu. Przy czym w/w prasa lokalna musi spełniać następujące wymagania: - prasa lokalna - (woj. Łódzkie) o minimalnym zasięgu 10% wg rankingu Polskiego Badania Czytelnictwa za okres październik 2011 r. -marzec 2012 r. ; Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu przed Zawarciem umowy 3 tytuły gazety lokalnej (prasy o zasięgu lokalnym), z której Zamawiający wybierze jeden do publikacji ogłoszenia. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.97.00.00-4. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..


Łódź: Publikacja ogłoszeń prasowych w prasie lokalnej i ogólnopolskiej dla Urzędu Miasta Łodzi w tym część 2 w ramach projektu Idea - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy


Numer ogłoszenia: 309484 - 2012; data zamieszczenia: 22.08.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 114683 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Publikacja ogłoszeń prasowych w prasie lokalnej i ogólnopolskiej dla Urzędu Miasta Łodzi w tym część 2 w ramach projektu Idea - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Publikacja ogłoszeń prasowych w prasie lokalnej i ogólnopolskiej dla Urzędu Miasta Łodzi w tym część 2 w ramach projektu Idea - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy z podziałem na 2 części: - część 1 - ogłoszenia prasowe nie współfinansowane z środków Unii Europejskiej - część 2 - ogłoszenie prasowe w ramach projektu Idea - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.97.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Części 2 zamówienia - publikacja płatnego kolorowego jednego ogłoszenia prasowego w jednym tytule prasy o zasięgu lokalnym, na stronie ogłoszeniowej o powierzchni 357,26 cm2 w ramach projektu Idea - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy. Ww. zamówienie finansowane jest w 85 % ze środków Unii Europejskiej w ramach ww. projektu..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
2   


Nazwa:
Ogłoszenie prasowe w ramach projektu Idea - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.07.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • 3PR Consulting Tomasz Michałowicz, Przemysław Witkowski spółka jawna, ul. Dubois nr 114/116 lok. 16,, 93- 46 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1536,69 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2042,78


 • Oferta z najniższą ceną:
  2042,78
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2042,78


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-05-31
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 11468320120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-05-23
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 214 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
79970000-4 Usługi publikacji
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Ogłoszenie prasowe w ramach projektu Idea - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy. 3PR Consulting Tomasz Michałowicz, Przemysław Witkowski spółka jawna
ul. Dubois nr 114/116 lok. 16,, 93- 46 Łódź, woj. łódzkie
2012-08-22 2 042,00