Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Przeglądy techniczne placów zabaw w Łodzi


Numer ogłoszenia: 114757 - 2011; data zamieszczenia: 13.04.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przeglądy techniczne placów zabaw w Łodzi.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przeglądy techniczne placów zabaw w Łodzi.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.35.61.00-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 9.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 21.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien dysponować osobą/osobami zdolną/ymi do wykonania przedmiotu zamówienia tj.: - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej niezależnie od ilości części, na które składa ofertę; Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.). W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ww. ustawy Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2007, Nr 63, poz. 394 ze zm.).


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. III.3.1 - III.3.5 oceniane będzie łącznie. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.3.1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zamówień Publicznych, ul. ks. I.J. Skorupki 21,90-532 Łódź, pok. 13, III piętro.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
21.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zamówień Publicznych, ul. ks. I.J. Skorupki 21,90-532 Łódź, pok. 8, III piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Termin wykonania zamówienia: Część I - od dnia podpisania umowy do dnia 21.12.2011r. Część II - trzy tygodnie od dnia podpisania umowy Część III - trzy tygodnie od dnia podpisania umowy Część IV - od dnia podpisania umowy do dnia 21.12.2011r. Część V - od dnia podpisania umowy do dnia 21.12.2011r. Część VI - od dnia podpisania umowy do dnia 21.12.2011r. Część VII - od dnia podpisania umowy do dnia 21.12.2011r. Część VIII - od dnia podpisania umowy do dnia 21.12.2011r. Część IX - od dnia podpisania umowy do dnia 21.12.2011r. Zamawiający nie dopuszcza: - zawarcia umowy ramowej, - dynamicznego sytemu zakupów, - zwrotu kosztów udziału w postępowaniu..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Wykonanie przeglądów technicznych placów zabaw na terenach podległych Delegaturze Łódź Śródmieście.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie przeglądów technicznych placów zabaw na terenach podległych Delegaturze Łódź Śródmieście.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.35.61.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 21.12.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Wykonanie przeglądów technicznych placów zabaw na terenach podległych Delegaturze Łódź Widzew.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie przeglądów technicznych placów zabaw na terenach podległych Delegaturze Łódź Widzew.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.35.61.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 21.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Wykonanie przeglądów technicznych placów zabaw na terenach podległych Delegaturze Łódź Górna.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie przeglądów technicznych placów zabaw na terenach podległych Delegaturze Łódź Górna.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.35.61.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 21.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Wykonanie przeglądów technicznych placów zabaw na terenach podległych Delegaturze Łódź Polesie.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie przeglądów technicznych placów zabaw na terenach podległych Delegaturze Łódź Polesie.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.35.61.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 21.12.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Wykonanie przeglądów technicznych placów zabaw na terenach podległych Wydziałowi Ochrony Środowiska i Rolnictwa na terenie parków i zieleńców - Park imienia Adama Mickiewicza, Park imienia Andrzeja Struga, Zieleniec u zbiegu ulic Hipotecznej i Pojezierskiej, Park Helenów, Park imienia Szarych Szeregów, Skwer Gdański, Park Staromiejski, Zieleniec między ul. Lutomierską a Drewnowską, Plac Piastowski.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie przeglądów technicznych placów zabaw na terenach podległych Wydziałowi Ochrony Środowiska i Rolnictwa na terenie parków i zieleńców - Park imienia Adama Mickiewicza, Park imienia Andrzeja Struga, Zieleniec u zbiegu ulic Hipotecznej i Pojezierskiej, Park Helenów, Park imienia Szarych Szeregów, Skwer Gdański, Park Staromiejski, Zieleniec między ul. Lutomierską a Drewnowską, Plac Piastowski.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.35.61.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 21.12.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Wykonanie przeglądów technicznych placów zabaw na terenach podległych Wydziałowi Ochrony Środowiska i Rolnictwa na terenie parków i zieleńców - Park R. Baden - Powela, Park Zaruskiego, Park 3-go Maja, Zieleniec przy Junackiej, Park Źródliska I, Park Podolski, Park nad Jasieniem, Park Widzewski, Park Widzewska Górka I, Park Widzewska Górka II, Park wiejski przy ul. Brójeckiej, Zieleniec przy ul. Paryskiej, Skwer stawy w Wiskitnie.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie przeglądów technicznych placów zabaw na terenach podległych Wydziałowi Ochrony Środowiska i Rolnictwa na terenie parków i zieleńców - Park R. Baden - Powela, Park Zaruskiego, Park 3-go Maja, Zieleniec przy Junackiej, Park Źródliska I, Park Podolski, Park nad Jasieniem, Park Widzewski, Park Widzewska Górka I, Park Widzewska Górka II, Park wiejski przy ul. Brójeckiej, Zieleniec przy ul. Paryskiej, Skwer stawy w Wiskitnie.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.35.61.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 21.12.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Wykonanie przeglądów technicznych placów zabaw na terenach podległych Wydziałowi Ochrony Środowiska i Rolnictwa na terenie parków i zieleńców - Park imienia Legionów, Park imienia Władysława Reymonta, Park imienia J. Dąbrowskiego, Park imienia T. Rejtana, Skwer imienia Św. M.M. Kolbego, Park przy ul. Leczniczej, Park imienia J. Słowackiego, Park Sielanka, Skwer imienia H. Dubaniewicza, Zieleniec ul. Karpacka/ul. Chocimska (Cyklodrom).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie przeglądów technicznych placów zabaw na terenach podległych Wydziałowi Ochrony Środowiska i Rolnictwa na terenie parków i zieleńców - Park imienia Legionów, Park imienia Władysława Reymonta, Park imienia J. Dąbrowskiego, Park imienia T. Rejtana, Skwer imienia Św. M.M. Kolbego, Park przy ul. Leczniczej, Park imienia J. Słowackiego, Park Sielanka, Skwer imienia H. Dubaniewicza, Zieleniec ul. Karpacka/ul. Chocimska (Cyklodrom).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.35.61.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 21.12.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
Wykonanie przeglądów technicznych placów zabaw na terenach podległych Wydziałowi Ochrony Środowiska i Rolnictwa na terenie parków i zieleńców.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie przeglądów technicznych placów zabaw na terenach podległych Wydziałowi Ochrony Środowiska i Rolnictwa na terenie parków i zieleńców - Park imienia Poniatowskiego, Zieleniec pomiędzy ul. Gdańską i Wólczańską, Zieleniec pomiędzy Gdańską i Kopernika, Zieleniec pl. Hallera, Park imienia Piłsudskiego, Zieleniec miejski przy Maratońskiej, Zieleniec Wyspiańskiego/Chodkiewicza, Zieleniec przy ul Wileńskiej 57, Park osiedlowy nad Nerem, Park J. Matejki, Park H. Sienkiewicza, Park S. Staszica, Zieleniec Pasaż Abramowskiego, Zieleniec Pasaż Rubinsteina.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.35.61.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 21.12.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
9
NAZWA:
Wykonanie przeglądów technicznych placów zabaw na terenach podległych Wydziałowi Ochrony Środowiska i Rolnictwa na terenie parków i zieleńców - Park imienia J. Piłsudskiego, Park S. Staszica, Park J. Matejki, Park Władysława Reymonta, Park T. Rejtana, Park przy ul Leczniczej, Park imienia J. Dąbrowskiego, Skwer Imienia Św. M. M. Kolbego, Zieleniec ul. Karpacka/ ul. Chocimska (Cyklodrom).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie przeglądów technicznych placów zabaw na terenach podległych Wydziałowi Ochrony Środowiska i Rolnictwa na terenie parków i zieleńców - Park imienia J. Piłsudskiego, Park S. Staszica, Park J. Matejki, Park Władysława Reymonta, Park T. Rejtana, Park przy ul Leczniczej, Park imienia J. Dąbrowskiego, Skwer Imienia Św. M. M. Kolbego, Zieleniec ul. Karpacka/ ul. Chocimska (Cyklodrom).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.35.61.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 21.12.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Łódź: Przeglądy techniczne placów zabaw w Łodzi


Numer ogłoszenia: 142341 - 2011; data zamieszczenia: 19.05.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 114757 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przeglądy techniczne placów zabaw w Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przeglądy techniczne placów zabaw w Łodzi.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.35.61.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Wykonanie przeglądów technicznych placów zabaw na terenach podległych Delegaturze Łódź Śródmieście


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.05.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
15.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
3.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FHU BUDMAX Anna Galewska, ul. Paderewskiego 5/54, 98-220 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 11550,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1450,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1450,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  17600,00


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Przeglądy techniczne placów zabaw w Łodzi


Numer ogłoszenia: 144631 - 2011; data zamieszczenia: 23.05.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 114757 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przeglądy techniczne placów zabaw w Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przeglądy techniczne placów zabaw w Łodzi.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.35.61.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
2   


Nazwa:
Wykonanie przeglądów technicznych placów zabaw na terenach podległych Delegaturze Łódź - Widzew


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.05.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
15.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FHU BUDMAX Anna Galewska, ul Paderewskiego 5/54, 98-220 Zduńska Wola, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2510,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  350,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  350,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  20910,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Wykonanie przeglądów technicznych placów zabaw na terenach podległych Wydziałowi Ochrony Środowiska i Rolnictwa na terenie parków i zieleńców - Park im. Legionów, Park im. Wł. Reymonta, Park im. J. Dąbrowskiego, Park im. T. Rejtana, Park im. Św. M.M. Kolbego, Park przy ul. Leczniczej, Park im. Słowackiego, Park Sielanka, Skwer im. H. Dubaniewicza, Zieleniec ul. Karpacka/ul. Chocimska (Cyklodrom).


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.05.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
15.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
3.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FHU BUDMAX Anna Galewska, ul. Paderewskiego 5/54, 98-220 Zduńska Wola, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 14283,33 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2175,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  2175,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  47330,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
Wykonanie przeglądów Placów zabaw na terenach podległych Wydziałowi Ochrony Środowiska i Rolnictwa na terenie parków i zieleńców - Park im. J. Piłsudskiego, Park im. S. Staszica, Park im.J. Matejki, Park im. Wł, Reymonta, Park T. Rejtana, Park przy ul. Leczniczej, Park im. J. Dąbrowskiego, Skwer im. Św. M.M. Kolbego, Zieleniec ul. Karpacka/ul. Chocimska (Cyklodrom)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.05.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
15.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FHU BUDMAX Anna Galewska, ul. Paderewskiego 5/54, 98-220 Zduńska Wola, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 34206,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  13770,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  13770,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  119814,30


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Przeglądy techniczne placów zabaw w Łodzi


Numer ogłoszenia: 145963 - 2011; data zamieszczenia: 24.05.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 114757 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przeglądy techniczne placów zabaw w Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przeglądy techniczne placów zabaw w Łodzi.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
75.35.61.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
3   


Nazwa:
Wykonanie przeglądów technicznych placów zabaw na terenach podległych Delegaturze Łódź Górna


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.05.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
13.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
3.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FHU BUDMAX Anna Galewska, ul. Paderewskiego 5/54, 98-220 Zduńska Wola, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6965,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  600,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  600,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8000,00


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Przeglądy techniczne placów zabaw w Łodzi


Numer ogłoszenia: 149323 - 2011; data zamieszczenia: 26.05.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 114757 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przeglądy techniczne placów zabaw w Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przeglądy techniczne placów zabaw w Łodzi.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.35.61.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
4   


Nazwa:
Wykonanie przeglądów technicznych placów zabaw na terenach podległych Delegaturze Łódź Polesie


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.05.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
14.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
4.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FHU BUDMAX Anna Galewska, ul. Paderewskiego 5/54, 98-220 Zduńska Wola, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 15600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1300,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1300,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  44454,00


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Przeglądy techniczne placów zabaw w Łodzi


Numer ogłoszenia: 158017 - 2011; data zamieszczenia: 06.06.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 114757 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przeglądy techniczne placów zabaw w Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przeglądy techniczne placów zabaw w Łodzi.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
75.35.61.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
5   


Nazwa:
Wykonanie przeglądów technicznych placów zabaw na terenach podległych Wydziałowi Ochrony Środowiska i Rolnictwa na terenie parków i zieleńców - Park imienia Adama Mickiewicza, Park imienia Andrzeja Struga, Zieleniec u zbiegu ulic Hipotecznej i Pojezierskiej, Park Helenów, Park imienia Szarych Szeregów, Skwer Gdański, Park Staromiejski, Zieleniec między ul. Lutomierską a Drewnowską, Plac Piastowski


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.05.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
13.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
3.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Poradnia Doradztwa Zawodowego i pracy Psychologiczno-Pedagogicznej Izabela Pyszkowska, ul. Garnizonowa 14a, 82-300 Elbląg, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 15930,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2380,32


 • Oferta z najniższą ceną:
  2380,32
  / Oferta z najwyższą ceną:
  57564,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Wykonanie przeglądów technicznych placów zabaw na terenach podległych Wydziałowi Ochrony Środowiska i Rolnictwa na terenie parków i zieleńców - Park imienia Poniatowskiego, Zieleniec pomiędzy ul. Gdańską i Wólczańską, Zieleniec pomiędzy Gdańską i Kopernika, Zieleniec pl. Hallera, Park imienia Piłsudskiego, Zieleniec miejski przy Maratońskiej, Zieleniec Wyspiańskiego/Chodkiewicza, Zieleniec przy ul Wileńskiej 57, Park osiedlowy nad Nerem, Park J. Matejki, Park H. Sienkiewicza, Park S. Staszica


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.05.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
13.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
4.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Poradnia Doradztwa Zawodowego i pracy Psychologiczno-Pedagogicznej Izabela Pyszkowska, ul. Garnizonowa 14a, 82-300 Elbląg, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 21130,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2636,32


 • Oferta z najniższą ceną:
  2636,32
  / Oferta z najwyższą ceną:
  74095,20


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Przeglądy techniczne placów zabaw w Łodzi


Numer ogłoszenia: 162801 - 2011; data zamieszczenia: 10.06.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 114757 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przeglądy techniczne placów zabaw w Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przeglądy techniczne placów zabaw w Łodzi.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
75.35.61.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
6   


Nazwa:
Wykonanie przeglądów technicznych placów zabaw na terenach podległych Wydziałowi Ochrony Środowiska i Rolnictwa na terenie parków i zieleńców - Park R. Baden - Powela, Park Zaruskiego, Park 3-go Maja, Zieleniec przy Junackiej, Park Źródliska I, Park Podolski, Park nad Jasieniem, Park Widzewski, Park Widzewska Górka I, Park Widzewska Górka II, Park wiejski przy ul. Brójeckiej, Zieleniec przy ul. Paryskiej, Skwer stawy w Wiskitnie


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.05.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
14.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
3.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Poradnia Doradztwa Zawodowego i Pracy Psychologiczno-Pedagogicznej Izabela Pyszkowska, ul. Garnizonowa 14a, 82-300 Elbląg, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 22143,33 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2916,32


 • Oferta z najniższą ceną:
  2916,32
  / Oferta z najwyższą ceną:
  44784,30


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-04-21
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 11475720110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-04-13
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 244 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 9
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zamówień Publicznych, ul. ks. I.J. Skorupki 21,90-532 Łódź, pok. 13, III piętro
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71356100-9 Usługi kontroli technicznej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie przeglądów technicznych placów zabaw na terenach podległych Wydziałowi Ochrony Środowiska i Rolnictwa na terenie parków i zieleńców - Park imienia Adama Mickiewicza, Park imienia Andrzeja Struga, Zieleniec u zbiegu ulic Hipotecznej i Pojeziersk Poradnia Doradztwa Zawodowego i pracy Psychologiczno-Pedagogicznej Izabela Pyszkowska
ul. Garnizonowa 14a, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
2011-06-06 2 380,00
Wykonanie przeglądów technicznych placów zabaw na terenach podległych Wydziałowi Ochrony Środowiska i Rolnictwa na terenie parków i zieleńców - Park imienia Poniatowskiego, Zieleniec pomiędzy ul. Gdańską i Wólczańską, Zieleniec pomiędzy Gdańską i Koperni Poradnia Doradztwa Zawodowego i pracy Psychologiczno-Pedagogicznej Izabela Pyszkowska
ul. Garnizonowa 14a, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
2011-06-06 2 636,00
Wykonanie przeglądów technicznych placów zabaw na terenach podległych Wydziałowi Ochrony Środowiska i Rolnictwa na terenie parków i zieleńców - Park R. Baden - Powela, Park Zaruskiego, Park 3-go Maja, Zieleniec przy Junackiej, Park Źródliska I, Park Podo Poradnia Doradztwa Zawodowego i Pracy Psychologiczno-Pedagogicznej Izabela Pyszkowska
ul. Garnizonowa 14a, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
2011-06-10 2 916,00
Wykonanie przeglądów Placów zabaw na terenach podległych Wydziałowi Ochrony Środowiska i Rolnictwa na terenie parków i zieleńców - Park im. J. Piłsudskiego, Park im. S. Staszica, Park im.J. Matejki, Park im. Wł, Reymonta, Park T. Rejtana, Park przy ul. Lec FHU BUDMAX Anna Galewska
ul. Paderewskiego 5/54, 98-220 Zduńska Wola, woj. łódzkie
2011-05-23 13 770,00
Wykonanie przeglądów technicznych placów zabaw na terenach podległych Delegaturze Łódź Górna FHU BUDMAX Anna Galewska
ul. Paderewskiego 5/54, 98-220 Zduńska Wola, woj. łódzkie
2011-05-24 600,00
Wykonanie przeglądów technicznych placów zabaw na terenach podległych Delegaturze Łódź Polesie FHU BUDMAX Anna Galewska
ul. Paderewskiego 5/54, 98-220 Zduńska Wola, woj. łódzkie
2011-05-26 1 300,00