Wrocław: Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przywrócenie walorów funkcjonalnych zespołowi budynków PSM II stopnia we Wrocławiu poprzez ich modernizację oraz dostosowanie do prowadzenia działań dydaktycznych


Numer ogłoszenia: 115478 - 2015; data zamieszczenia: 15.05.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. Ryszarda Bukowskiego , ul. Podwale 68, 50-449 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3460210, faks 71 3560210.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  psmpodwale.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przywrócenie walorów funkcjonalnych zespołowi budynków PSM II stopnia we Wrocławiu poprzez ich modernizację oraz dostosowanie do prowadzenia działań dydaktycznych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przywrócenie walorów funkcjonalnych zespołowi budynków PSM II stopnia we Wrocławiu poprzez ich modernizację oraz dostosowanie do prowadzenia działań dydaktycznych wraz z kompleksowym przygotowaniem dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy ww. zadania oraz uczestnictwo w tym postępowaniu na zasadach określonych w umowie oraz złożonej ofercie Zakres robót budowlanych nad którymi sprawowany ma być nadzór obejmuje: 1.1 Prace remontowe, przygotowawcze pomieszczeń Rozwinięcie: 1.1.1 Roboty rozbiórkowe ok. 2 500 m2 1.1.2 Roboty murowe ok. 200 m2 1.1.3 Tymczasowe wklejenie styropianu na wewnętrznej ścianie (zabezpieczenie budynku sąsiedniego przed przemarzaniem) 1.1.4 Renowacja posadzki (na poziomie-1,72 i 0,00) ok. 50 m2 1.1.5 Podkłady z keramzytu na stropach WPS ok. 1.1.6 Konstrukcja stalowa schodów (poziom 9,57-13,84) 1.1.7 Komunikacja między budynkami 68 i 69 1.2 Prace w poziomie dachu Rozwinięcie: 1.2.1 Naprawy tynków na murkach wygradzających dach - ok. 50 m2 oraz naprawy czapek attykowych 1.2.2 Kable grzewcze, otwory przelewowe 1.2.3 Otwory przelewowe 1.3 Fasada frontowa zabytkowa (renowacja), ogrodzenie frontowe Rozwinięcie 1.3.1 Fasada frontowa (renowacja) - z uwzględnieniem punktu 5 opisu przedmiotu zamówienia 1.3.2 Balkon na II piętrze 1.3.3 Zamurowania ścian zewnętrznych 1.3.4 Rusztowania 1.3.5 Ogrodzenie 1.4 Zewnętrzna (tylna nowa) klatka schodowa wraz z balustradami Rozwinięcie 1.4.1 Peszle podtynkowe i podposadzkowe 1.4.2 Tynki, gładzie, malowanie 1.4.3 Posadzki 1.4.4 Stolarka drzwiowa, ślusarka 1.4.5 Zabezpieczenie ścian zewnętrznych powyżej gruntu 1.4.6 Zabezpieczenie ścian zewnętrznych poniżej gruntu 1.4.7 Rusztowania 1.5 Dźwig osobowo - towarowy 1.6 Iluminacja Inspektor opracuje wytyczne dotyczące iluminacji do postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz będzie sprawował nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowej iluminacji budynku przy ul. Podwale 69 i uzyskaniem przez Wykonawcę robót budowlanych zamiennego pozwolenia na budowę. Powyższe czynności wymagają zarówno na etapie przygotowania dokumentacji jak i realizacji robót budowlanych stosownych uzgodnień z Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz z Projektantem. Przed ogłoszeniem przetargu na Wykonawcę zadania Inspektor przygotuje kompletną, niezbędną dokumentację tj. m.in. rysunki warsztatowe, opis technologiczny w celu wprowadzenia do posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej zgodnie z jego koncepcją Zamawiającego w zakresie renowacji elewacji frontowej.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.52.00.00-9, 71.31.00.00-4, 71.24.70.00-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 1 000,00 PLN 2. Zamawiający nie dopuszcza wnoszenia wadium w walutach obcych. 3. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275). 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. f) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub - ie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie tego Wykonawcy; 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego nr: 50 1010 1674 0024 0813 9130 0000 6. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć w ofercie oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 7. W przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego, zaleca się dołączenie do oferty kserokopii przelewu potwierdzoną - za zgodność z oryginałem. 8. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie (przed terminem składania ofert) znajduje się na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego. 9. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie zapisów art. 46 ust. 1 Ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy Pzp. 12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże: a) wykonanie w okresie 3 lat poprzedzających postępowanie usług polegających na pełnieniu funkcji inspektora Nadzoru dla co najmniej 2 zadań w zakresie robót budowlanych polegających na przebudowie i modernizacji zabytkowego budynku użyteczności publicznej prowadzonych pod opieką konserwatora zabytków o powierzchni użytkowej minimum 1 500 m2 i wartości minimum 1 400 000,00 zł brutto każdy oraz przedłoży dowody potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane należycie. b) udział Wykonawcy w okresie 3 lat poprzedzających postępowanie w przygotowaniu i przeprowadzeniu co najmniej 1 postępowania o udzielnie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych dotyczącego wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych polegających na przebudowie i modernizacji zabytkowego budynku użyteczności publicznej, prowadzonych pod opieką konserwatora zabytków o powierzchni użytkowej minimum 1 500 m2 i wartości minimum 1 400 000,00 zł brutto oraz przedłoży dowody potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane należycie.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże że dysponuje minimum: a) osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika Zespołu (Inspektor Nadzoru), która (łącznie): - posiada wykształcenie wyższe techniczne; - posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej wykonawcze i projektowe bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; - posiada aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, - posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte po uzyskaniu uprawnień budowlanych w pełnieniu funkcji Kierownika Zespołu lub samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w myśl ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane; - posiada doświadczenie zawodowe zdobyte po uzyskaniu uprawnień budowlanych w pełnieniu funkcji Kierownika Zespołu lub Kierownika Inwestora Zastępczego (lub równoważne) przy co najmniej dwóch inwestycjach polegających na przebudowie i modernizacji zabytkowego budynku użyteczności publicznej prowadzonej pod opieką konserwatora zabytków o powierzchni użytkowej minimum 1 500 m2 i wartości minimum 1 400 000,00 zł brutto każda lub posiada uprawnienia konserwatorskie. b) osobą, która będzie pełniła funkcję Inspektora nadzoru robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, sanitarnych i kanalizacyjnych, instalacji c.o., klimatyzacji, wentylacji i instalacji technologicznych, która (łącznie): - posiada wykształcenie wyższe techniczne, - posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane (wystarczający zakres w specjalności sieci wodociągowe i kanalizacyjne), które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - posiada aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, - posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót instalacyjnych, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, sanitarnych i kanalizacyjnych, instalacji c.o., klimatyzacji, wentylacji i instalacji technologicznych na stanowiskach: inspektor nadzoru inwestorskiego lub kierownik budowy lub kierownik robót, - posiada doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, sanitarnych i kanalizacyjnych, instalacji c.o., klimatyzacji, wentylacji i instalacji technologicznych, przy co najmniej 2 inwestycjach budowlanych polegających na przebudowie i modernizacji zabytkowego budynku prowadzonych pod opieką konserwatora zabytków o powierzchni minimum 1 500 m2 powierzchni użytkowej i wartości minimum 1 400 000,00 zł brutto każdy. c) Osobą, która będzie pełniła funkcję Inspektora nadzoru robót instalacyjnych w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. która (łącznie): - posiada wykształcenie wyższe techniczne, - posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - posiada aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, - posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót sieciowych elektrycznych i elektroenergetycznych na stanowiskach: inspektor nadzoru inwestorskiego lub kierownik budowy lub kierownik robót, - posiada doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru robót sieciowych elektrycznych i elektroenergetycznych, przy co najmniej 2 inwestycjach budowlanych polegających na przebudowie i modernizacji zabytkowego budynku prowadzonych pod opieką konserwatora zabytków o powierzchni minimum 1 500 m2 powierzchni użytkowej i wartości minimum 1 400 000,00 zł brutto każdy. d) osobę, która będzie pełniła funkcję Inspektora nadzoru robót instalacyjnych teletechnicznych. która (łącznie): - posiada wykształcenie wyższe techniczne, - kwalifikacyjne do nadzorowanie prac w zakresie instalacji niskoprądowych, teletechnicznych i automatyki. - posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót w zakresie instalacji niskoprądowych, teletechnicznych i automatyki na stanowiskach: inspektor nadzoru inwestorskiego lub kierownik budowy lub kierownik robót, - posiada doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru robót w zakresie instalacji niskoprądowych, teletechnicznych i automatyki, przy co najmniej 2 inwestycjach budowlanych polegających na przebudowie i modernizacji zabytkowego budynku prowadzonych pod opieką konserwatora zabytków o powierzchni minimum 1 500 m2 powierzchni użytkowej i wartości minimum 1 400 000,00 zł brutto każdy. e) osobę do nadzorowania robót i sporządzania rysunków warsztatowych w zakresie detali fasady frontowej, która (łącznie) - posiada uprawnienia wykonawcze i projektowe w specjalności architektonicznej, - posiada aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, - posiada doświadczenie przy realizacji w ciągu 3 lat co najmniej 2 inwestycjach polegających na przebudowie i modernizacji budynku wpisanego do rejestru zabytków prowadzonych pod opieką konserwatora zabytków o powierzchni minimum 1 500 m2 powierzchni użytkowej i wartości minimum 1 400 000,00 zł brutto obejmujących w zakresie renowacje zabytkowej elewacji.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - Termin przygotowania postępowania przetargowego - 20
 • 3 - Wartość techniczna - 10


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2. Zgodnie z art. 144 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie określonych poniżej warunków: 1) zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, a mających istotny wpływ na realizację umowy, a szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) zmiany terminu realizacji robót budowlanych objętych pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, 3) zmiany danych teleadresowych Stron umowy określonych w umowie, 4) zmiany treści umowy w przypadku, gdy zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy w dotychczasowym brzmieniu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 5) gdy niedokonanie zmian w Umowie będzie ewidentnym działaniem sprzecznym z zasadą celowego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, 6) w wyniku realizacji zasad i wytycznych władz zwierzchnich zamawiający będzie zobowiązany do ograniczenia środków przewidzianych na sfinansowanie zamówienia.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.psmpodwale.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu, ul. Podwale 68/69, 50-449.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
25.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu, ul. Podwale 68/69, 50-449 - sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 121022 - 2015; data zamieszczenia: 21.05.2015


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
115478 - 2015 data 15.05.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. Ryszarda Bukowskiego, ul. Podwale 68, 50-449 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3460210, fax. 71 3560210.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.2.1).

 • W ogłoszeniu jest:
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena - 70 2 - Termin przygotowania postępowania przetargowego - 20 3 - Wartość techniczna - 10.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena - 80 2 - Termin przygotowania postępowania przetargowego - 20.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu, ul. Podwale 68/69, 50-449 - sekretariat..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu, ul. Podwale 68/69, 50-449 - sekretariat..


Wrocław: Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przywrócenie walorów funkcjonalnych zespołowi budynków PSM II stopnia we Wrocławiu poprzez ich modernizację oraz dostosowanie do prowadzenia działań dydaktycznych


Numer ogłoszenia: 143822 - 2015; data zamieszczenia: 15.06.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 115478 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. Ryszarda Bukowskiego, ul. Podwale 68, 50-449 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3460210, faks 71 3560210.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przywrócenie walorów funkcjonalnych zespołowi budynków PSM II stopnia we Wrocławiu poprzez ich modernizację oraz dostosowanie do prowadzenia działań dydaktycznych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przywrócenie walorów funkcjonalnych zespołowi budynków PSM II stopnia we Wrocławiu poprzez ich modernizację oraz dostosowanie do prowadzenia działań dydaktycznych wraz z kompleksowym przygotowaniem dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy ww. zadania oraz uczestnictwo w tym postępowaniu na zasadach określonych w umowie oraz złożonej ofercie Zakres robót budowlanych nad którymi sprawowany ma być nadzór obejmuje: 1.1 Prace remontowe, przygotowawcze pomieszczeń Rozwinięcie: 1.1.1 Roboty rozbiórkowe ok. 2 500 m2 1.1.2 Roboty murowe ok. 200 m2 1.1.3 Tymczasowe wklejenie styropianu na wewnętrznej ścianie (zabezpieczenie budynku sąsiedniego przed przemarzaniem) 1.1.4 Renowacja posadzki (na poziomie-1,72 i 0,00) ok. 50 m2 1.1.5 Podkłady z keramzytu na stropach WPS ok. 1.1.6 Konstrukcja stalowa schodów (poziom 9,57-13,84) 1.1.7 Komunikacja między budynkami 68 i 69 1.2 Prace w poziomie dachu Rozwinięcie: 1.2.1 Naprawy tynków na murkach wygradzających dach - ok. 50 m2 oraz naprawy czapek attykowych 1.2.2 Kable grzewcze, otwory przelewowe 1.2.3 Otwory przelewowe 1.3 Fasada frontowa zabytkowa (renowacja), ogrodzenie frontowe Rozwinięcie 1.3.1 Fasada frontowa (renowacja) - z uwzględnieniem punktu 5 opisu przedmiotu zamówienia 1.3.2 Balkon na II piętrze 1.3.3 Zamurowania ścian zewnętrznych 1.3.4 Rusztowania 1.3.5 Ogrodzenie 1.4 Zewnętrzna (tylna nowa) klatka schodowa wraz z balustradami Rozwinięcie 1.4.1 Peszle podtynkowe i podposadzkowe 1.4.2 Tynki, gładzie, malowanie 1.4.3 Posadzki 1.4.4 Stolarka drzwiowa, ślusarka 1.4.5 Zabezpieczenie ścian zewnętrznych powyżej gruntu 1.4.6 Zabezpieczenie ścian zewnętrznych poniżej gruntu 1.4.7 Rusztowania 1.5 Dźwig osobowo - towarowy 1.6 Iluminacja Inspektor opracuje wytyczne dotyczące iluminacji do postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz będzie sprawował nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowej iluminacji budynku przy ul. Podwale 69 i uzyskaniem przez Wykonawcę robót budowlanych zamiennego pozwolenia na budowę. Powyższe czynności wymagają zarówno na etapie przygotowania dokumentacji jak i realizacji robót budowlanych stosownych uzgodnień z Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz z Projektantem. Przed ogłoszeniem przetargu na Wykonawcę zadania Inspektor przygotuje kompletną, niezbędną dokumentację tj. m.in. rysunki warsztatowe, opis technologiczny w celu wprowadzenia do posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej zgodnie z jego koncepcją Zamawiającego w zakresie renowacji elewacji frontowej.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.52.00.00-9, 71.31.00.00-4, 71.24.70.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.06.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Zioberski Biuro Inżynierskie Jan Lech Zioberski, {Dane ukryte}, 51-683 Kiełczów, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 81300,82 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  91020,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  91020,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  99900,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Podwale 68, 50-449 Wrocław
woj. dolnośląskie
Dane kontaktowe: email: administracja@psmpodwale.pl
tel: 713 460 210
fax: 713 560 210
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-05-24
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 11547820150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-05-14
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 6 miesięcy
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 70%
WWW ogłoszenia: psmpodwale.pl
Informacja dostępna pod: Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu, ul. Podwale 68/69, 50-449
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przywrócenie walorów funkcjonalnych zespołowi budynków PSM II stopnia we Wrocławiu poprzez ich modernizację oraz dostosowanie do prowadzenia dzi Firma Zioberski Biuro Inżynierskie Jan Lech Zioberski
Kiełczów
2015-06-15 91 020,00