Słupsk: Rozbiórka budynku gospodarczego (garażowo-magazynowego) z częścią mieszkalną należącego do państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Słupsku


Numer ogłoszenia: 115605 - 2016; data zamieszczenia: 01.07.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia , ul. Szczecińska 106, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 059 8432861, 8432109, faks 059 8432199.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.psmslupsk.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: szkoła publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbiórka budynku gospodarczego (garażowo-magazynowego) z częścią mieszkalną należącego do państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Słupsku.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka budynku gospodarczego (garażowo-magazynowego) z częścią mieszkalną, należącego do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Słupsku. 2. Podstawowe dane budynku objętego rozbiórką: 1) powierzchnia użytkowa 580,20 m2, kubatura budynku 2 090 m3; 2) powierzchnia zabudowy 353,70 m2, wymiary budynku kalenicy 6,39 m; 3) ilość kondygnacji - 2; 4) budynek piętrowy, niepodpiwniczony, z częściowo zagospodarowanym poddaszem, posadowiony na ławach fundamentowych. Ściany zewnętrzne murowane z cegły licowej, wewnętrzne murowane z cegły ceramicznej. Strop międzykondygnacyjny drewniany, w części garażowej odcinkowy. Konstrukcja dachu drewniana, pokrycie dachu - papa asfaltowa na deskowaniu. Podłogi drewniane, w części garażowej posadzka cementowa. Stolarka okienna drewniana, w części garażowej stalowa, stolarka drzwiowa drewniana. Budynek w części mieszkalnej ogrzewany piecowo, wyposażony w szczątkowa instalację elektryczna i wod.-kan. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje całkowitą rozbiórkę obiektu (część nadziemna i podziemna) łącznie z demontażem instalacji wewnętrznych, rozbiórka opaski przy budynku, schodków i podestów zewnętrznych, z wykonaniem niezbędnych prac zabezpieczających, wywozem gruzu, zsypaniem wykopów i uprzątnięciem terenu po zakończeniu robót rozbiórkowych 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące odpowiednio załączniki 8 i 9 do SIWZ oraz pomocniczo przedmiar robot, stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ. 5. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia to: 76-200 Słupsk, działka nr 209 obręb XI m., ul. Szczecińska, Grottgera. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość, na wniosek Wykonawcy, przeprowadzenia wizji lokalnej budynku objętego przedmiotem zamówienia i jego lokalizacji, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu. 7. Roboty muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją budowlaną, obowiązującym przepisami, normami oraz na ustalonych umową warunkach. 8. Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji budowlanej za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych bądź systemów odniesienia.


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.11.00-9, 45.11.12.20-6, 45.11.12.13-4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku - Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 2 do SIWZ)


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną rozbiórki budynku o kubaturze minimum 1 500 m3


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku - Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 2 do SIWZ)


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub celem realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 290) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), legitymującą się minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika budowy przy robotach branży konstrukcyjno-budowlanej. (Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej)


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku - Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 2 do SIWZ).


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; 2) w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie; 3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z pkt. 9.3 SIWZ. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie; 4) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia. Z treści zobowiązania winien wynikać: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonaniu zamówienia, charakter stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem oraz zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin wykonania - 5


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w następującym zakresie: 1) terminu realizacji umowy na skutek: a) przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez Wykonawców środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień publicznych, b) konieczności zmian dokumentacji projektowej oraz realizacji robót dodatkowych lub zamiennych, podyktowanych m.in. zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych robót, zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego efektu użytkowego, wystąpieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robót, koniecznością wykonania robót związanych z likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego, c) wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Stron umowy, d) opóźnienia w przekazaniu placu budowy z winy Zamawiającego, e) zawieszenia robót przez Zamawiającego nie z winy Wykonawcy, na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, - o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą dokonane, z uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania umowy, 2) ceny, na skutek zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT, o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 3) osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, przy czym nowo wskazana osoba powinna spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w pkt. 7.1.3. SIWZ i uzyskać akceptację Zamawiającego; 4) sposobu spełnienia świadczenia w przypadku konieczności zmian dokumentacji projektowej oraz realizacji robót dodatkowych lub zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, podyktowanych m.in. zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych robót, zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego efektu użytkowego, wystąpieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robót, koniecznością wykonania robót związanych z likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego - o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany sposobu spełnienia świadczenia; 5) zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie, bądź też rezygnacji z tego podwykonawcy, na zasadach określonych w pkt. 10.3. SIWZ; 2. W żadnym wypadku postanowień punktu powyższego nie należy interpretować jako udzielenie dowolnej ze stron roszczenia do żądania zmiany umowy, a jedynie możliwość dokonania zmiany umowy. 3. Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz wymaga zgody drugiej strony


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.psmslupsk.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego 76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 106, Sekretariat (pok. nr 10).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
18.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, 76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 106, Sekretariat (pok. nr 10).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Słupsk: Rozbiórka budynku gospodarczego (garażowo-magazynowego) z częścią mieszkalną należącego do państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Słupsku


Numer ogłoszenia: 181287 - 2016; data zamieszczenia: 16.08.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 115605 - 2016r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Szczecińska 106, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 059 8432861, 8432109, faks 059 8432199.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Szkoła publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbiórka budynku gospodarczego (garażowo-magazynowego) z częścią mieszkalną należącego do państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Słupsku.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka budynku gospodarczego (garażowo-magazynowego) z częścią mieszkalną, należącego do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Słupsku. 2. Podstawowe dane budynku objętego rozbiórką: 1) powierzchnia użytkowa 580,20 m2, kubatura budynku 2 090 m3; 2) powierzchnia zabudowy 353,70 m2, wymiary budynku kalenicy 6,39 m; 3) ilość kondygnacji - 2; 4) budynek piętrowy, niepodpiwniczony, z częściowo zagospodarowanym poddaszem, posadowiony na ławach fundamentowych. Ściany zewnętrzne murowane z cegły licowej, wewnętrzne murowane z cegły ceramicznej. Strop międzykondygnacyjny drewniany, w części garażowej odcinkowy. Konstrukcja dachu drewniana, pokrycie dachu - papa asfaltowa na deskowaniu. Podłogi drewniane, w części garażowej posadzka cementowa. Stolarka okienna drewniana, w części garażowej stalowa, stolarka drzwiowa drewniana. Budynek w części mieszkalnej ogrzewany piecowo, wyposażony w szczątkowa instalację elektryczna i wod.-kan. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje całkowitą rozbiórkę obiektu (część nadziemna i podziemna) łącznie z demontażem instalacji wewnętrznych, rozbiórka opaski przy budynku, schodków i podestów zewnętrznych, z wykonaniem niezbędnych prac zabezpieczających, wywozem gruzu, zsypaniem wykopów i uprzątnięciem terenu po zakończeniu robót rozbiórkowych 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące odpowiednio załączniki 8 i 9 do SIWZ oraz pomocniczo przedmiar robot, stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ. 5. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia to: 76-200 Słupsk, działka nr 209 obręb XI m., ul. Szczecińska, Grottgera. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość, na wniosek Wykonawcy, przeprowadzenia wizji lokalnej budynku objętego przedmiotem zamówienia i jego lokalizacji, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu. 7. Roboty muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją budowlaną, obowiązującym przepisami, normami oraz na ustalonych umową warunkach. 8. Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji budowlanej za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych bądź systemów odniesienia.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.11.00-9, 45.11.12.20-6, 45.11.12.13-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.08.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
13.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Ogólnobudowlane Jolanta Wosik, {Dane ukryte}, 77-230 Kępice, kraj/woj. pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 114678,30 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  16300,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  16300,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  71094,00


 • Waluta:
  PLN .


Adres: Szczecińska 106, 76-200 Słupsk
woj. pomorskie
Dane kontaktowe: email: sekretariat@psm.slupsk.pl
tel: 59 8432861, 8432109
fax: 598 432 199
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-07-17
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 11560520160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-06-30
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 14 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 95%
WWW ogłoszenia: www.psmslupsk.pl
Informacja dostępna pod: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego 76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 106, Sekretariat (pok. nr 10)
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Rozbiórka budynku gospodarczego (garażowo-magazynowego) z częścią mieszkalną należącego do państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Słupsku Usługi Ogólnobudowlane Jolanta Wosik
Kępice
2016-08-16 16 300,00