Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Wykonanie dokumentacji projektowej renowacji i termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Księży Młyn w Łodzi


Numer ogłoszenia: 115761 - 2012; data zamieszczenia: 24.05.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowej renowacji i termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Księży Młyn w Łodzi.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej renowacji i termomodernizacji wraz z audytem energetycznym dla 9 budynków przy ul. Księży Młyn nr nr 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, i 12 w Łodzi oraz dokumentacji projektowej i kosztorysowej doprowadzenia sieci ciepłowniczej do ww. budynków wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji. Przedmiot zamówienia obejmuje również opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego zadania oraz kart planowanego efektu rzeczowego i ekologicznego zadania odpowiednich dla dziedzin ochrony środowiska wg. wzorów WFOŚiGW. Termin wykonania zamówienia: a) do 31 sierpnia 2012r. - wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budynków mieszkalnych przy ul. Księży Młyn nr 4 i nr 6 wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej sieci ciepłowniczej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, b) do 30 listopada 2012r. - wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budynków mieszkalnych przy ul. Księży Młyn nr nr 1, 3, 5, 8, 9, 10 i 12 wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, c) do 30 listopada 2014 r. - pełnienie nadzoru autorskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ oraz dokumentach stanowiących załączniki do SIWZ.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.22.00.00-6, 71.31.43.00-5, 71.32.12.00-6, 71.24.80.00-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej:1) jedną osobą z min. 3 letnim doświadczeniem zawodowym jako projektant, posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej, 2) jedną osobą z min. 3 letnim doświadczeniem zawodowym jako projektant, posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, 3) jedną osobą z min. 3 letnim doświadczeniem zawodowym jako projektant, posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej, 4) jedną osobą z min. 3 letnim doświadczeniem zawodowym jako projektant, posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych, 5) jedną osobą z min. 3 letnim doświadczeniem zawodowym jako projektant, posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 6) jedną osobą z min. 3 letnim doświadczeniem zawodowym jako projektant, posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej; 7) jedną osobą, która może prowadzić badania konserwatorskie zabytków wpisanych do rejestru zabytków w zakresie badania stolarki budowlanej (okiennej i drzwiowej) posiadającą: tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu studiów wyższych na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub w specjalności w zakresie konserwacji zabytków oraz odbyła po ukończeniu tych studiów co najmniej 12 - miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji lub badania zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub jeśli dziedzina nie jest objęta programem studiów wyższych: świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach odpowiadających danej dziedzinie albo dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie oraz odbyła co najmniej 5 - letnią praktykę zawodową w zakresie konserwacji lub badania zabytków wpisanych do rejestru zabytków; Uprawnienia budowlane, o których mowa w pkt. 1 - 6 powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm.). Dopuszcza się uprawnienia równoważne - dla osób, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 12 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 r. Nr 63, poz. 394 ze zm.). Wykształcenie oraz praktyka zawodowa, o których mowa w pkt. 7 powinno być zgodne z wymaganiami §22 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r. (Dz. U. z 2011r. Nr 165 poz. 987) w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. III.3.4 oceniane będzie łącznie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.3.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach: a) uzyskania od gestorów sieci warunków, które uniemożliwiają dochowanie terminu wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, b) przedłużania się procedur związanych z uzyskaniem decyzji administracyjnych.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
04.06.2012 godzina 10:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1) W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN (np. dane finansowe), Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie: a) średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, b) jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. 2) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3) Zamówienie nie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. 4) Termin wykonania zamówienia: a) do 31 sierpnia 2012r. - wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budynków mieszkalnych przy ul. Księży Młyn nr 4 i nr 6 wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej sieci ciepłowniczej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, b) do 30 listopada 2012r. - wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budynków mieszkalnych przy ul. Księży Młyn nr nr 1, 3, 5, 8, 9, 10 i 12 wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, c) do 30 listopada 2014 r. - pełnienie nadzoru autorskiego.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łódź: Wykonanie dokumentacji projektowej renowacji i termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Księży Młyn w Łodzi


Numer ogłoszenia: 328124 - 2012; data zamieszczenia: 03.09.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 115761 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowej renowacji i termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Księży Młyn w Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej renowacji i termomodernizacji wraz z audytem energetycznym dla 9 budynków przy ul. Księży Młyn nr nr 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, i 12 w Łodzi oraz dokumentacji projektowej i kosztorysowej doprowadzenia sieci ciepłowniczej do ww. budynków wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji. Przedmiot zamówienia obejmuje również opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania oraz kart planowanego efektu rzeczowego i ekologicznego zadania odpowiednich dla dziedzin ochrony środowiska wg. wzorów WFOŚiGW. Termin wykonania zamówienia: a) do 31 sierpnia 2012r. - wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budynków mieszkalnych przy ul. Księży Młyn nr 4 i nr 6 wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej sieci ciepłowniczej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, b) do 30 listopada 2012r. - wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budynków mieszkalnych przy ul. Księży Młyn nr nr 1, 3, 5, 8, 9, 10 i 12 wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, c) do 30 listopada 2014 r. - pełnienie nadzoru autorskiego..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.22.00.00-6, 71.31.43.00-5, 71.32.12.00-6, 71.24.80.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ARTA sp. z o.o., ul. Piotrkowska 45, 90-410 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 475000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  546120,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  105042,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1084122,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-06-04
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 11576120120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-05-24
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 909 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71314300-5 Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej
71321200-6 Usługi projektowania systemów grzewczych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie dokumentacji projektowej renowacji i termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Księży Młyn w Łodzi ARTA sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 45, 90-410 Łódź, woj. łódzkie
2012-09-03 546 120,00