Katowice: Dostawa i instalacja systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Statystycznego w Katowicach


Numer ogłoszenia: 116291 - 2011; data zamieszczenia: 15.04.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Statystyczny w Katowicach , ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 77 91 200, faks 32 77 91 300.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.stat.gov.pl/katow


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i instalacja systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Statystycznego w Katowicach.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja systemu klimatyzacji w 20 pomieszczeniach budynku Urzędu Statystycznego w Katowicach przy ul. Owocowej 3. Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż, dostarczenie i instalację systemu klimatyzacji w 20 pomieszczeniach biurowych zlokalizowanych na I i II piętrze budynku, poprzez rozbudowę istniejącej instalacji chłodniczej oraz wykonanie wszelkich prac niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Projekt wykonawczy (zał. nr 1 do SIWZ), specyfikacja techniczna (zał. nr 2 do SIWZ) i przedmiar robót (zał. nr 3 do SIWZ).


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
39.71.72.00-3, 45.33.12.20-4, 45.33.12.30-7.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 17.06.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie niniejszego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy PZP.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oczekuje od Wykonawcy Wykazu wykonanych tj. zakończonych co najmniej 2 zadań o podobnym zakresie co przedmiot zamówienia (dostawa i instalacja systemu klimatyzacji) każdy o wartości nie mniejszej niż zaoferowana w ofercie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Druk wykazu wykonanych zadań stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. Do wykazu wykonanych zadań należy dołączyć referencje, kopie protokołu lub inne dokumenty, z których jednoznacznie wynika, że zadania zostały wykonane należycie.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie niniejszego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy PZP.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie niniejszego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy PZP.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie niniejszego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy PZP.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Dopuszcza się wprowadzanie zmian niniejszej Umowy za zgodą jej Stron. 2.Zmiany Umowy mogą być inicjowane: a.przez Zamawiającego lub b.przez Wykonawcę. 3.Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. 4.Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć: a.aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp techniczny, b.zmiany terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy, c.zmiany producenta urządzeń lub materiałów, d.zmiany kosztu wykonania przedmiotu umowy, e.poprawy parametrów technicznych w stosunku do złożonej oferty, f.zmiany obowiązujących przepisów, g.siły wyższej, h.innych zmian określonych w niniejszej umowie. 5.Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 4 jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę zawierającego: a.opis propozycji zmiany, b.uzasadnienie zmiany, c.czas wykonania zmiany i jej wpływu na termin wykonania umowy. 6.Zmiany, o których mowa w ust. 4 mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są ich uzasadnieniem niżej wymienione okoliczności: a.obniżenia kosztu wykonania przedmiotu umowy, b.poprawy parametrów technicznych wykonania przedmiotu umowy w stosunku do złożonej oferty pod warunkiem zachowania dotychczasowego wynagrodzenia, c.podniesienia wydajności urządzeń, d.zmiany obowiązujących przepisów, e.siły wyższej. 7.Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania Umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę lub podmiotów z nim współpracujących. W takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca. 8.Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 4 wymaga podpisania aneksu do Umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.stat.gov.pl/katow/49_PLK_HTML.htm

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice p.004 (parter).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
27.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice p.004 (parter).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Katowice: Dostawa i instalacja systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Statystycznego w Katowicach


Numer ogłoszenia: 132033 - 2011; data zamieszczenia: 09.05.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 116291 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 77 91 200, faks 32 77 91 300.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i instalacja systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Statystycznego w Katowicach.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja systemu klimatyzacji w 20 pomieszczeniach budynku Urzędu Statystycznego w Katowicach przy ul. Owocowej 3. Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż, dostarczenie i instalację systemu klimatyzacji w 20 pomieszczeniach biurowych zlokalizowanych na I i II piętrze budynku, poprzez rozbudowę istniejącej instalacji chłodniczej oraz wykonanie wszelkich prac niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Projekt wykonawczy (zał. nr 1 do SIWZ), specyfikacja techniczna (zał. nr 2 do SIWZ) i przedmiar robót (zał. nr 3 do SIWZ).


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
39.71.72.00-3, 45.33.12.20-4, 45.33.12.30-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.05.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PUH AIRCO ROMAN KARWAT, {Dane ukryte}, 43-150 Bieruń, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 105691,05 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  85413,56


 • Oferta z najniższą ceną:
  85413,56
  / Oferta z najwyższą ceną:
  141679,35


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: b.krawczyk@stat.gov.pl
tel: 32 77 91 200
fax: 32 77 91 300
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-04-26
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 11629120110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-04-14
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 51 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.stat.gov.pl/katow
Informacja dostępna pod: Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice p.004 (parter)
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
39717200-3 Urządzenia klimatyzacyjne
45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
45331230-7 Instalowanie urządzeń chłodzących
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa i instalacja systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Statystycznego w Katowicach PUH AIRCO ROMAN KARWAT
Bieruń
2011-05-09 85 413,00