Oświęcim: Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Rynek Główny 2 w Oświęcimiu na potrzeby muzeum oraz Centrum Informacji Turystycznej


Numer ogłoszenia: 116696 - 2015; data zamieszczenia: 18.05.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Budynków Mieszkalnych , ul. gen. Józefa Bema 12, 32-602 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 033 8425615, faks 033 8424051.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.zbm.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Rynek Główny 2 w Oświęcimiu na potrzeby muzeum oraz Centrum Informacji Turystycznej.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1)Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku ratusza na cele muzealne wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku przy ul. Rynek Główny 2 w Oświęcimiu nr dz. 2331; 2332; 2333; 2337. Budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Ponadto działki znajdują się w układzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków. 2)Planuje się adaptację pomieszczeń ratusza na cele muzealne. W wyniku zmiany sposobu użytkowania planuje się nowe pomieszczenia służące rozwojowi kultury, pomieszczenia techniczne oraz zaplecze higieniczno- sanitarne. Piwnica: Pomieszczenia w piwnicy w całości przeznaczona się na cele ekspozycyjne lub komunikacyjne ( za wyjątkiem składu pod schodami). Parter: Pomieszczeniom obecnie funkcjonujące jako sklep papierniczy wraz zapleczem nadaje się funkcję informacji turystycznej ze sklepem oraz zapleczem biurowym i socjalno bytowym. Pomieszczenia atrium i dawnego aresztu zachowują swoje funkcje. WC znajduje się w południowo-wschodniej części przeznaczone są do likwidacji. Projektuje się toaletę dla niepełnosprawnych oraz platformę dla osób niepełnosprawnych. Drzwi od strony podwórza planuje się wyposażyć w dzwonek przyzywowy dla osób niepełnosprawnych. Piętro: Pomieszczenia na piętrze w całości przeznacza się na cele ekspozycyjne lub komunikację (za wyjątkiem składu przy platformie dla niepełnosprawnych). Poddasze: Na poddaszu planuje się dwie duże sale ekspozycyjne oraz jedną mniejszą, w której zostanie wyeksponowany zabytkowy mechanizm zegara. Na tej kondygnacji przewidziano również toalety, skład i pomieszczenie techniczne. 3)Wraz z pracami remontowymi ratusza będą prowadzone roboty konserwatorskie podziemnych reliktów ratusza pod płytą rynku, co wiąże się z koniecznością udostępnienia przejścia zlokalizowanego w piwnicy budynku do miejsca prowadzenia robót. Inwestor przewiduje realizację zadań równolegle. 4)W zakres zadania wchodzą m. in. następujące roboty: a)Budynek: adaptacja wszystkich pomieszczeń istniejącego budynku ratusza. W wyniku zmiany sposobu użytkowania planuje się nowe pomieszczenia służące rozwojowi kultury, wraz z informacją turystyczną, sklepem oraz zapleczem higieniczno - sanitarnym. Obiekt planowany jest jako 4-kondygnacyjny, podpiwniczony, przykryty dachem dwuspadowym. Projektowany budynek jest obiektem w zabudowie pierzejowej; b)Fundamenty, ściany fundamentowe: planuje się zabezpieczenie przed wilgocią istniejących fundamentów poprzez iniekcję krystaliczną, c)Ściany: -ściany zewnętrzne: planuje się docieplenie ścian zewnętrznych od strony północnej od wewnątrz mineralnymi płytami izolacyjnymi oraz wnęk okiennych i drzwiowych oraz wełną mineralną twardą od strony południowej od strony zewnętrznej. Projektuje się likwidację blend okiennych poprzez wprowadzenie nowych otworów okiennych, -ściany działowe: planuje się wyburzenie istniejących i budowę nowych ścian działowych. d)Wieńce, nadproża: planuje się nadproża drzwiowe w istniejących ścianach. e)Stropy: planuje się częściową rozbiórkę stropów międzykondygnacyjnych w celu stworzenia szybu dla platformy dla niepełnosprawnych, f)Komunikacja : -schody zewnętrzne: planuje się skucie starej okładziny na schodach zewnętrznych od strony północnej i południowej i wykonanie nowej antypoślizgowej okładziny kamiennej z piaskowca, -schody wewnętrzne: planuje się zachowanie obecnego układu komunikacyjnego; -planuje się zabudowę hydraulicznej platformy pionowej SIRIO z szybem samonośnym; g)Dach: planuje się nową więźbę dachową o konstrukcji drewnianej z przekryciem z blachy płaskiej z prostokątów lub rombów w kolorze jasnoszarym, z odprowadzeniem wody deszczowej z powierzchni dachu, za pomocą rynien dachowych i rur spustowych. h)Stolarka okienna i drzwiowa: planuje się wymianę całej stolarki okiennej i drzwiowej, i)Tynki wewnętrzne: -tynki wewnętrzne na ścianach istniejących i projektowanych: planuje się nowe tynki silikonowe, -wykończenie ścian w pomieszczeniach sanitarnych - okładziny ceramiczne, a powyżej okładziny gładź gipsowa malowana farbami silikonowymi, -na poddaszu planuje się sufity podwieszane z dwóch warstw płyt gipsowo-kartonowych. j)Podłogi: wykończenie podłóg - płytki gresowe oraz parkiet w kolorze ciemnym. k)Wykończenie zewnętrzne: -elewacja zewnętrzna - luźne i skruszałe warstwy tynków należy skuć, następnie planuje się zaszpachlowanie wszystkich nierówności, uzupełnienie braków poprzez nałożenie tynków silikonowych w odcieniach piaskowych oraz naprawę i odnowienie wszystkich profili okiennych oraz gzymsów. -parapety kamienne z piaskowca, -obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej; -rynny dachowe i rury spustowe z blachy miedzianej zabezpieczonej przed starzeniem, -planuje się przywrócenie detali na fasadzie (gzymsy, opaski okienne itp.), l)Instalacje: wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, elektryczna i odgromowa; m)Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej - (ochrona pełna) połączonego monitoringiem z Komendą Powiatową PSP w Oświęcimiu, n)Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej i atrium, o)Uzyskanie decyzji: pozwolenia na użytkowanie obiektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony za pomocą: projektu budowlanego, specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót, przedmiarów robót sporządzonych przez Pracownię Projektową Roman Pilch z Konina załącznik nr 8 i 9 do SIWZ. Zamawiający informuje, że na dachu budynku posadowiony jest trwale maszt antenowy wraz z osprzętem i instalacjami, zabezpieczony odciągami linowymi, który w trakcie prowadzonych prac nie może być usunięty lub uszkodzony, służący do świadczenia usług telekomunikacyjnych, a jego funkcja użytkowa musi zostać w całości zachowana w trakcie prowadzonych prac. 5)Wynagrodzenie Wykonawcy określone będzie w formie wynagrodzenia kosztorysowego. Szczegółowe warunki w tym zakresie wskazane są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.13.00-1, 45.32.00.00-6, 45.26.23.10-7, 45.41.00.00-4, 42.26.11.00-5, 45.26.12.10-9, 45.42.10.00-4, 45.43.00.00-0, 45.30.00.00-0, 45.44.21.00-8, 45.44.30.00-4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a)za spełnienie warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert, z których co najmniej jedna robota, polegała na remoncie i/lub przebudowie budynku wpisanego do gminnej ewidencji zabytków lub objęty prawną ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków, a wartość tych robót to minimum 2.000.000,00 zł brutto, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. Należy załączyć poświadczenie o wykonaniu tych robót,


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • b)za spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna wykazanie się przez Wykonawcę dysponowaniem osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, posiadającego co najmniej 5-letnią praktykę zawodową na budowie , która będzie wykonywać swoje obowiązki osobiście, wraz z informacjami na temat jej wykształcenia, doświadczenia i kwalifikacji zawodowych, oraz informacją o podstawie do dysponowania pracą tej osoby, wg załącznika nr 5 do SIWZ,


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • c)za spełnienie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający uzna Wykonawców którzy posiadają opłacone w dacie złożenia oferty ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności związane z przedmiotem zamówienia o minimalnej sumie gwarancyjnej 5.000.000,00 zł. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek. Ubezpieczenie to powinno być utrzymane przez okres realizacji umowy.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji - 10


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zbm.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul. Bema 12,32-602 Oświęcim, pokój nr 9..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
18.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Budynków Mieszkalnych , ul. Bema 12, 32-602 Oświęcim, pokój nr 3 (sekretariat)..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 143222 - 2015; data zamieszczenia: 15.06.2015


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
116696 - 2015 data 18.05.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul. gen. Józefa Bema 12, 32-602 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 033 8425615, fax. 033 8424051.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.06.2015r. godzina 10:00, miejsce: Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul. Bema 12, 32-602 Oświęcim,pokój nr 3 (sekretariat).

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.06.2015r. godzina 10:00, miejsce: Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul. Bema 12, 32-602 Oświęcim, pokój nr 3 (sekretariat).


Oświęcim: Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Rynek Główny 2 w Oświęcimiu na potrzeby muzeum oraz Centrum Informacji Turystycznej.


Numer ogłoszenia: 234562 - 2015; data zamieszczenia: 09.09.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 116696 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul. gen. Józefa Bema 12, 32-602 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 033 8425615, faks 033 8424051.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Rynek Główny 2 w Oświęcimiu na potrzeby muzeum oraz Centrum Informacji Turystycznej..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1)Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku ratusza na cele muzealne wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku przy ul. Rynek Główny 2 w Oświęcimiu nr dz. 2331; 2332; 2333; 2337. Budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Ponadto działki znajdują się w układzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków. 2)Planuje się adaptację pomieszczeń ratusza na cele muzealne. W wyniku zmiany sposobu użytkowania planuje się nowe pomieszczenia służące rozwojowi kultury, pomieszczenia techniczne oraz zaplecze higieniczno- sanitarne. Piwnica: Pomieszczenia w piwnicy w całości przeznaczona się na cele ekspozycyjne lub komunikacyjne ( za wyjątkiem składu pod schodami). Parter: Pomieszczeniom obecnie funkcjonujące jako sklep papierniczy wraz zapleczem nadaje się funkcję informacji turystycznej ze sklepem oraz zapleczem biurowym i socjalno bytowym. Pomieszczenia atrium i dawnego aresztu zachowują swoje funkcje. WC znajduje się w południowo-wschodniej części przeznaczone są do likwidacji. Projektuje się toaletę dla niepełnosprawnych oraz platformę dla osób niepełnosprawnych. Drzwi od strony podwórza planuje się wyposażyć w dzwonek przyzywowy dla osób niepełnosprawnych. Piętro: Pomieszczenia na piętrze w całości przeznacza się na cele ekspozycyjne lub komunikację (za wyjątkiem składu przy platformie dla niepełnosprawnych). Poddasze: Na poddaszu planuje się dwie duże sale ekspozycyjne oraz jedną mniejszą, w której zostanie wyeksponowany zabytkowy mechanizm zegara. Na tej kondygnacji przewidziano również toalety, skład i pomieszczenie techniczne. 3)Wraz z pracami remontowymi ratusza będą prowadzone roboty konserwatorskie podziemnych reliktów ratusza pod płytą rynku, co wiąże się z koniecznością udostępnienia przejścia zlokalizowanego w piwnicy budynku do miejsca prowadzenia robót. Inwestor przewiduje realizację zadań równolegle. 4)W zakres zadania wchodzą m. in. następujące roboty: a)Budynek: adaptacja wszystkich pomieszczeń istniejącego budynku ratusza. W wyniku zmiany sposobu użytkowania planuje się nowe pomieszczenia służące rozwojowi kultury, wraz z informacją turystyczną, sklepem oraz zapleczem higieniczno - sanitarnym. Obiekt planowany jest jako 4-kondygnacyjny, podpiwniczony, przykryty dachem dwuspadowym. Projektowany budynek jest obiektem w zabudowie pierzejowej; b)Fundamenty, ściany fundamentowe: planuje się zabezpieczenie przed wilgocią istniejących fundamentów poprzez iniekcję krystaliczną; c)Ściany: -ściany zewnętrzne: planuje się docieplenie ścian zewnętrznych od strony północnej od wewnątrz mineralnymi płytami izolacyjnymi oraz wnęk okiennych i drzwiowych oraz wełną mineralną twardą od strony południowej od strony zewnętrznej. Projektuje się likwidację blend okiennych poprzez wprowadzenie nowych otworów okiennych; -ściany działowe: planuje się wyburzenie istniejących i budowę nowych ścian działowych. d)Wieńce, nadproża: planuje się nadproża drzwiowe w istniejących ścianach. e)Stropy: planuje się częściową rozbiórkę stropów międzykondygnacyjnych w celu stworzenia szybu dla platformy dla niepełnosprawnych; f)Komunikacja : -schody zewnętrzne: planuje się skucie starej okładziny na schodach zewnętrznych od strony północnej i południowej i wykonanie nowej antypoślizgowej okładziny kamiennej z piaskowca; -schody wewnętrzne: planuje się zachowanie obecnego układu komunikacyjnego; -planuje się zabudowę hydraulicznej platformy pionowej SIRIO z szybem samonośnym; g)Dach: planuje się nową więźbę dachową o konstrukcji drewnianej z przekryciem z blachy płaskiej z prostokątów lub rombów w kolorze jasnoszarym, z odprowadzeniem wody deszczowej z powierzchni dachu, za pomocą rynien dachowych i rur spustowych. h)Stolarka okienna i drzwiowa: planuje się wymianę całej stolarki okiennej i drzwiowej; i)Tynki wewnętrzne: -tynki wewnętrzne na ścianach istniejących i projektowanych: planuje się nowe tynki silikonowe; -wykończenie ścian w pomieszczeniach sanitarnych - okładziny ceramiczne, a powyżej okładziny gładź gipsowa malowana farbami silikonowymi; -na poddaszu planuje się sufity podwieszane z dwóch warstw płyt gipsowo-kartonowych. j)Podłogi: wykończenie podłóg - płytki gresowe oraz parkiet w kolorze ciemnym. k)Wykończenie zewnętrzne: -elewacja zewnętrzna - luźne i skruszałe warstwy tynków należy skuć, następnie planuje się zaszpachlowanie wszystkich nierówności, uzupełnienie braków poprzez nałożenie tynków silikonowych w odcieniach piaskowych oraz naprawę i odnowienie wszystkich profili okiennych oraz gzymsów. -parapety kamienne z piaskowca; -obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej; -rynny dachowe i rury spustowe z blachy miedzianej zabezpieczonej przed starzeniem; -planuje się przywrócenie detali na fasadzie (gzymsy, opaski okienne itp.); l)Instalacje: wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, elektryczna i odgromowa; m)Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej - (ochrona pełna) połączonego monitoringiem z Komendą Powiatową PSP w Oświęcimiu; n)Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej i atrium; o)Uzyskanie decyzji: pozwolenia na użytkowanie obiektu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony za pomocą: projektu budowlanego, specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót, przedmiarów robót sporządzonych przez Pracownię Projektową Roman Pilch z Konina załącznik nr 8 i 9 do SIWZ. Zamawiający informuje, że na dachu budynku posadowiony jest trwale maszt antenowy wraz z osprzętem i instalacjami, zabezpieczony odciągami linowymi, który w trakcie prowadzonych prac nie może być usunięty lub uszkodzony, służący do świadczenia usług telekomunikacyjnych, a jego funkcja użytkowa musi zostać w całości zachowana w trakcie prowadzonych prac. 5)Wynagrodzenie Wykonawcy określone będzie w formie wynagrodzenia kosztorysowego. Szczegółowe warunki w tym zakresie wskazane są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.13.00-1, 45.32.00.00-6, 45.26.23.10-7, 45.41.00.00-4, 42.26.11.00-5, 45.26.12.10-9, 45.42.10.00-4, 45.43.00.00-0, 45.30.00.00-0, 45.44.21.00-8, 45.44.30.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.08.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
12.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
3.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Remontowo-Budowlany inż. Grzegorz Boba, {Dane ukryte}, 32-607 Polanka Wielka, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2701602,15 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1997784,24


 • Oferta z najniższą ceną:
  1997784,24
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3224422,84


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. gen. Józefa Bema 12, 32-602 Oświęcim
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: zbm@zbm.pl
tel: 338 425 615
fax: 338 424 051
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-06-17
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 11669620150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-05-17
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 501 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 90%
WWW ogłoszenia: www.zbm.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul. Bema 12,32-602 Oświęcim, pokój nr 9.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45262310-7 Zbrojenie
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8 Roboty malarskie
45443000-4 Roboty elewacyjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Rynek Główny 2 w Oświęcimiu na potrzeby muzeum oraz Centrum Informacji Turystycznej. Zakład Remontowo-Budowlany inż. Grzegorz Boba
Polanka Wielka
2015-09-09 1 997 784,00