Poznań: Dostawa tuszy i tonerów, płyt CD i DVD oraz artykułów biurowych.


Numer ogłoszenia: 117013 - 2014; data zamieszczenia: 30.05.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Polna 33, 60-535 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8419294, faks 061 8419620.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa tuszy i tonerów, płyt CD i DVD oraz artykułów biurowych..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia: Dostawa tuszy i tonerów, płyt CD i DVD oraz artykułów biurowych w podziale na części: Część nr 1: Tusze i tonery oryginalne Część nr 2: Tusze i tonery zastępcze (regenerowane) Część nr 3: Płyty CD i DVD Część nr 4: Artykuły biurowe Część nr 5: Papier do drukarek i kserokopiarek Część nr 6: Etykiety samoprzylepne Część nr 7: Koperty do zdjęć RTG Część nr 8: Etykiety różne, taśma do etykiet Część nr 9: Baterie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do specyfikacji stanowiący integralną jej część. 2. Warunki realizacji zamówienia: 2.1. Dla Części nr 1: 2.1.1. Wymogiem Zamawiającego jest dostawa produktów oryginalnych, tzn. wyprodukowanych przez producenta urządzenia, do którego są przeznaczone. 2.1.2. Produkty muszą być nowe, wolne od wad technicznych i prawnych. Pod pojęciem NOWE Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, wcześniej nieużywanych, nieregenerowanych ani nieprefabrykowanych, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z oznaczonym logo i terminem przydatności do użytku. 2.1.3. W trakcie użytkowania Wykonawca gwarantuje prawidłową pracę produktów. 2.1.4. W przypadku produktów uniemożliwiających prawidłowe użytkowanie sprzętu, Wykonawca gwarantuje wymianę wadliwego produktu na nowy, wolny od wad lub zwrot kosztów zakupu oraz zwrot kosztów naprawy sprzętu (bez względu na to, czy jest on jeszcze objęty gwarancją producenta czy też po jej upłynięciu), jeżeli bezpośrednią przyczyną awarii było zastosowanie dostarczonych produktów). 2.1.5. W przypadku wymiany produktów na nowe, wolne od wad, okres gwarancji biegnie na nowo, licząc od daty ich odbioru. 2.2. Dla Części nr 2: 2.2.1. Produkty muszą być wolne od wad technicznych i prawnych. 2.2.2. Parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne i użytkowe produktów zastępczych (regenerowanych) muszą być takie same lub lepsze niż produktów oryginalnych. 2.2.3. W trakcie użytkowania Wykonawca gwarantuje prawidłową pracę oferowanych produktów. 2.2.4. W przypadku wad oferowanych tuszy i tonerów uniemożliwiających prawidłowe użytkowanie sprzętu, Wykonawca gwarantuje wymianę wadliwego wyrobu na nowy, wolny od wad lub zwrot kosztów zakupu oraz zwrot kosztów naprawy sprzętu (bez względu na to, czy jest on jeszcze objęty gwarancją producenta czy też po jej upłynięciu), jeżeli bezpośrednią przyczyną awarii było zastosowanie dostarczonych materiałów. 2.2.5. W przypadku wymiany produktów na nowe, wolne od wad, okres gwarancji biegnie na nowo, licząc od daty ich odbioru. 2.3. Dla Części nr 4: 2.3.1. Artykuły muszą być nowe, wolne od wad technicznych. 2.3.2. Użyte przez Zamawiającego w treści specyfikacji znaki towarowe, patenty lub elementy wskazujące na miejsce pochodzenia produktu mają charakter przykładowy, a Wykonawca ma możliwość zastosowania w tym przypadku rozwiązań równoważnych. 2.3.3. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych pod warunkiem, że oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych. 2.3.4. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych ciężar udowodnienia, że oferowany przedmiot zamówienia jest równoważny w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego w specyfikacji spoczywa na Wykonawcy. 2.3.5. Artykuły równoważne winny posiadać gwarancję nie krótszą niż produkty oryginalne. 2.4. Dla Części nr 9: 2.4.1 Baterie muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane na 6 miesięcy przed datą dostawy do Zamawiającego. 2.5. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania dostaw w terminie: - 7 dni od dnia złożenia zamówienia pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną - dla Części nr 1, Części nr 2, Części nr 3; - 5 dni od dnia złożenia zamówienia pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną - dla Części nr 4, Części nr 5, Części nr 6, Części nr 7, Części nr 8, Części nr 9; 2.6. W szczególnych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dostaw w trybie awaryjnym, tzn. w terminie skróconym do: - 2 dni od momentu złożenia zamówienia pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną - dla Części nr 1, Części nr 2, Części nr 3; - 1 dnia od dnia złożenia zamówienia pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną - dla Części nr 4, Części nr 5, Części nr 6, Części nr 7, Części nr 8, Części nr 9; 2.7. Oferowane produkty muszą odpowiadać określonym normom i specyfikacjom technicznym (atesty, certyfikaty). 2.8. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania dostaw wyrobów identycznych z wyrobami zaproponowanymi w ofercie. 2.9. Termin ważności dostarczanych produktów (za wyjątkiem baterii) nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy. Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy): Część nr 1: 12 miesięcy Część nr 2: 12 miesięcy Część nr 3: 24 miesiące Część nr 4: 24 miesiące Część nr 5: 24 miesiące Część nr 6: 24 miesiące Część nr 7: 24 miesiące Część nr 8: 24 miesiące Część nr 9: 24 miesiące.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.21.13-6, 30.12.51.10-5, 30.23.40.00-8, 30.19.00.00-7, 30.19.20.00-1, 30.19.76.30-1, 30.19.76.44-2, 30.19.28.00-9, 30.19.92.30-1, 39.22.21.20-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 9.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI, pkt 1.1 specyfikacji.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje dwie dostawy odpowiadające przedmiotowi zamówienia i wartości każdej z nich nie mniejszej niż: - 126 200,00 zł brutto dla Części nr 1 - 2 450,00 zł brutto dla Części nr 2 - 72 700,00 zł brutto dla Części nr 4 - 105 800,00 zł brutto dla Części nr 5


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI, pkt 1.1 specyfikacji.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI, pkt 1.1 specyfikacji.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI, pkt 1.1 specyfikacji.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga przedstawienia wraz z ofertą dla Części nr 4 w szczególności: 1. próbek oferowanych artykułów biurowych dla pozycji: -nr 8 w ilości 3 sztuk -nr 9 w ilości 3 sztuk -nr 10 w ilości 3 sztuk -nr 38 w ilości 10 sztuk -nr 78 w ilości 3 sztuk -nr 84 w ilości 3 sztuk -nr 102 w ilości 2 rolek -nr 103 w ilości 2 rolek Zamawiający wymaga szczegółowego opisu próbek tj. numerem pozycji, do której należy je przyporządkować. Próbki winny być umieszczone w oddzielnym opakowaniu dołączonym do oferty zgodne z wykazem załączonych do oferty próbek - załącznik nr 8 do specyfikacji, 2. oświadczenia Wykonawcy, że przedstawiony w ofercie asortyment posiada certyfikat producenta potwierdzający parametry wymagane dla przedmiotu zamówienia według załącznika nr 9 do specyfikacji Dowody należytego wykonania lub wykonywania dostaw: - poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub - oświadczenia Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia , o którym mowa w pkt. 1.3.1. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. 1.2, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa w pkt. 1.3. Jeżeli wykaz lub dowody, o których mowa w pkt. 1.2 i pkt. 1.3 budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunku udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, będzie zobowiązany złożyć stosowne dokumenty dotyczące: -zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, -sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, -charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, -zakresu i okresu udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia. Oferta wspólna / konsorcjum 1 W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie musi zostać złożone oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy i podpisane przez tych Wykonawców, którzy spełniają postawione warunki. 2 W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie muszą być złożone oświadczenia z art. 24 ust. 1 ustawy przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną lub jedno, podpisane przez wszystkich Wykonawców składających taką ofertę. 3 Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału z art. 22 ust. 1 ustawy są: dokumenty złożone przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub dokumenty złożone przez tych Wykonawców, z których wynikać będzie łączne ich spełnianie. 4 Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy przedkłada w ofercie każdy z Wykonawców Konsorcjum. 5 Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu, albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo). 6 Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: - łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument) - oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców) 7 Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. 8 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów zawierającą następujące postanowienia: a. określenie celu gospodarczego, b. określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji zamówienia, c. oznaczenie czasu trwania obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, d. zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym. Podwykonawcy 1 Definicja umowy o podwykonawstwo zgodnie z art. 2 pkt. 9a ustawy -Pzp Umowa o podwykonawstwo - umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 2 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 3 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz Oferty) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. 4 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 5 Za prace zrealizowane przez Podwykonawców Wykonawca będzie odpowiadał jak za własne. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Wymagania ogólne 1.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną kompletną ofertę. 1.2 Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej specyfikacji. 1.3 Oferta winna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Złożone materiały powinny być spięte, wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być ponumerowane, podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i opatrzone pieczątką. Strony puste nie wymagają numeracji, podpisów i pieczątek. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób, parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 1.4 Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 2. Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia 2.1 Ofertę stanowi wypełniony formularz FORMULARZ OFERTY, załącznik nr 2 do specyfikacji oraz niżej wymienione dokumenty: a) formularz asortymentowo - cenowy: załącznik nr 1 do specyfikacji 2.2 Wraz z ofertą należy złożyć: a) Oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdziale VI specyfikacji, b) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której wynikać będzie przedmiotowe pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 2.3 Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 3. Opakowanie oferty 3.1 Wykonawca umieszcza ofertę w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, które; a) będzie zaadresowane na Zamawiającego, b) będzie posiadać oznaczenia: Oferta na dostawę tuszy i tonerów, płyt CD i DVD oraz artykułów biurowych. Otwierają osoby wyznaczone do wykonania czynności w postępowaniu dnia 10.06.2014r. o godz. 09:30. 3.2 W przypadku załączenia do oferty dokumentów, których Zamawiający nie żąda zalecane jest ich oddzielenie od oferty i oznaczenie napisem DOKUMENTY UZUPEŁNIAJĄCE. 4. Tajemnica przedsiębiorstwa 4.1 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 4.2 Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA, lub spięte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. W razie braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 4.3 Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem. 5. Zmiana lub wycofanie oferty 5.1 Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ZMIANA. Koperty oznaczone ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 5.2 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie WYCOFANIE. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 2. Z uwzględnieniem zapisu art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian poprzez wprowadzenie do zawartej umowy następujących aneksów: a. aneks cenowy dopuszczający zmianę ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, z tym, że cena brutto może ulec zmianie tylko w stopniu wynikającym ze zmiany stawki podatkowej, zaś cena netto pozostaje bez zmian, b. aneks cenowy dopuszczający jedną zmianę ceny po upływie dwunastu miesięcy obowiązywania umowy w oparciu o wysokość wskaźnika wzrostu cen towarów i usług (wskaźnik średnioroczny) podanego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski. c. aneks dopuszczający zmianę oznaczenia przedmiotu umowy w zakresie nazwy wyrobu przy zachowaniu jego parametrów, nie zmieniający ceny jednostkowej i wartości umowy, d. aneks dopuszczający zmianę umówionego terminu wykonania zamówienia z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, e. aneks dopuszczający zmianę umówionego terminu wykonania zamówienia z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie dostaw, a które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 3. W celu dokonania zmian zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę, zobowiązana jest ona pisemnie wystąpić z propozycją zmiany warunków umowy wraz z ich uzasadnieniem, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.gpsk.am.poznan.pl/dzp

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Siedziba Zamawiającego: GPSK UM Poznań ul. Polna 33, budynek E, pokój 104 lub pod adresem poczty elektronicznej: btylska@gpsk.am.poznan.pl.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
10.06.2014 godzina 09:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego przy ulicy Polnej 33 - Kancelaria Ogólna, budynek D, pokój nr 317.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Tusze i tonery oryginalne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa tuszy i tonerów oryginalnych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.21.13-6, 30.12.51.10-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Tusze i tonery zastępcze (regenerowane).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa tuszy i tonerów zastępczych (regenerowanych).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.21.13-6, 30.12.51.10-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Płyty CD i DVD.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa płyt CD i DVD.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.23.40.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Artykuły biurowe.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa artykułów biurowych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7, 30.19.20.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Papier do drukowania i kserokopiarek.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.76.30-1, 30.19.76.44-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Etykiety samoprzylepne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa etykiet samoprzylepnych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.28.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Koperty do zdjęć RTG.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa kopert do zdjęć RTG.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.92.30-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
Etykiety różne, taśma do etykiet.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa etykiet różnych, taśmy do etykiet.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.28.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
9
NAZWA:
Baterie.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa baterii.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  39.22.21.20-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Numer ogłoszenia: 121149 - 2014; data zamieszczenia: 05.06.2014


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
117013 - 2014 data 30.05.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Polna 33, 60-535 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8419294, fax. 061 8419620.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2014 godzina 09:00.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.06.2014r. godzina 09:00.


Poznań: Dostawa tuszy i tonerów, płyt CD i DVD oraz artykułów biurowych


Numer ogłoszenia: 160105 - 2014; data zamieszczenia: 23.07.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 117013 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Polna 33, 60-535 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8419294, faks 061 8419620.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa tuszy i tonerów, płyt CD i DVD oraz artykułów biurowych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa tuszy i tonerów, płyt CD i DVD oraz artykułów biurowych w podziale na części: Część nr 1: Tusze i tonery oryginalne Część nr 2: Tusze i tonery zastępcze (regenerowane) Część nr 3: Płyty CD i DVD Część nr 4: Artykuły biurowe Część nr 5: Papier do drukarek i kserokopiarek Część nr 6: Etykiety samoprzylepne Część nr 7: Koperty do zdjęć RTG Część nr 8: Etykiety różne, taśma do etykiet Część nr 9: Baterie.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.21.13-6, 30.12.51.10-5, 30.23.40.00-8, 30.19.00.00-7, 30.19.20.00-1, 30.19.76.30-1, 30.19.76.44-2, 30.19.28.00-9, 30.19.92.30-1, 39.22.21.20-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Tusze i tonery oryginalne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.07.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 170997,76 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  184406,52


 • Oferta z najniższą ceną:
  184406,52
  / Oferta z najwyższą ceną:
  239635,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Tusze i tonery zastępcze (regenerowane)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.07.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
10.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
3.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.W. GRIM Marcin Ilski, {Dane ukryte}, 56-400 Oleśnica, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3319,67 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4078,93


 • Oferta z najniższą ceną:
  4078,93
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5876,94


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Płyty CD i DVD


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.07.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • VAS W. Czarnooki, S. Mikłasz Spółka Jawna, {Dane ukryte}, 41-106 Siemianowice Śl., kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8197,60 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4773,38


 • Oferta z najniższą ceną:
  4773,38
  / Oferta z najwyższą ceną:
  9355,87


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Artykuły biurowe


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.07.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RODAN Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 60-201 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 98524,84 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  101200,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  101200,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  126840,59


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Papier do drukarek i kserokopiarek


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.07.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RODAN Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 60-201 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 143415,90 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  154400,06


 • Oferta z najniższą ceną:
  154400,06
  / Oferta z najwyższą ceną:
  172702,09


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Etykiety samoprzylepne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.07.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RODAN Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 60-201 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 29500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  31186,65


 • Oferta z najniższą ceną:
  31186,65
  / Oferta z najwyższą ceną:
  49077,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Koperty do zdjęć RTG


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.07.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TYPOGRAF Zbigniew Karcz, Grzegorz Orwat Spółka Jawna, {Dane ukryte}, 62-300 Września, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1140,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1070,10


 • Oferta z najniższą ceną:
  1070,10
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1709,70


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Etykiety różne, taśma do etykiet


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.07.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ETICOD Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 41-506 Chorzów, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7413,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7150,48


 • Oferta z najniższą ceną:
  7150,48
  / Oferta z najwyższą ceną:
  10018,25


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
Baterie


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.07.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
3.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.W. AKUBAT SYSTEM H. Kurowiak, P. Rutkowski Spółka Jawna, {Dane ukryte}, 60-113 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 11914,60 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6521,21


 • Oferta z najniższą ceną:
  6521,21
  / Oferta z najwyższą ceną:
  16905,12


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Polna 33, 60-535 Poznań
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: jjaworska@gpsk.ump.edu.pl
tel: 618 419 294
fax: 618 419 620
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-06-09
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 11701320140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-05-29
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 24 miesięcy
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 9
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.gpsk.am.poznan.pl/dzp
Informacja dostępna pod: Siedziba Zamawiającego: GPSK UM Poznań ul. Polna 33, budynek E, pokój 104 lub pod adresem poczty elektronicznej: btylska@gpsk.am.poznan.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe
30192000-1 Wyroby biurowe
30192113-6 Wkłady drukujące
30192800-9 Etykiety samoprzylepne
30197630-1 Papier do drukowania
30197644-2 Papier kserograficzny
30199230-1 Koperty
30234000-8 Nośniki do przechowywania
39222120-1 Kubki jednorazowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Tusze i tonery oryginalne JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
2014-07-23 184 406,00
Tusze i tonery zastępcze (regenerowane) P.W. GRIM Marcin Ilski
Oleśnica
2014-07-23 4 078,00
Płyty CD i DVD VAS W. Czarnooki, S. Mikłasz Spółka Jawna
Siemianowice Śl.
2014-07-23 4 773,00
Artykuły biurowe RODAN Sp. z o. o.
Poznań
2014-07-23 101 200,00
Papier do drukarek i kserokopiarek RODAN Sp. z o. o.
Poznań
2014-07-23 154 400,00
Etykiety samoprzylepne RODAN Sp. z o. o.
Poznań
2014-07-23 31 186,00
Koperty do zdjęć RTG TYPOGRAF Zbigniew Karcz, Grzegorz Orwat Spółka Jawna
Września
2014-07-23 1 070,00
Etykiety różne, taśma do etykiet ETICOD Sp. z o. o.
Chorzów
2014-07-23 7 150,00
Baterie P.W. AKUBAT SYSTEM H. Kurowiak, P. Rutkowski Spółka Jawna
Poznań
2014-07-23 6 521,00