Łódź: zakup środków dezynfekcyjnych 21/ZP/2010


Numer ogłoszenia: 117592 - 2010; data zamieszczenia: 27.04.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi , ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6789952, 6776824, faks 042 6789952.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.barlicki.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
zakup środków dezynfekcyjnych 21/ZP/2010.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
zakup środków dezynfekcyjnych 21/ZP/2010.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.63.16.00-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 10.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1.1 posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 1.2 posiadają wiedzę i doświadczenie; 1.3 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.4 spełniają warunki co do sytuacji ekonomicznej i finansowej; 2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w postępowaniu. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunku. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w pkt V niniejszej specyfikacji. Wykonawca musi spełnić wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ i wymagania wynikające z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Niespełnienie wymagań powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia, dysponuje (załącznik 2)


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 1 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (załącznik 2)


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 1 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (załącznik 2)


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zamawiający żąda: 4.1 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik 2)


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda dokumenty potwierdzające dopuszczenie produktu do obrotu na terytorium RP, odpowiednio w zależności od środka: Pakiet 1, 2 i 6 - wymagania bezwzględne: Ulotka informacyjna preparatu, Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej, Oświadczenie oferenta, że preparaty dezynfekcyjne przeznaczone są do zastosowania w obszarze medycznym, posiadają badania zakończone pozytywnymi wynikami na wymagane spektrum i czas działania potwierdzone przez akredytowane laboratoria w ramach UE oraz, że zaoferowane preparaty posiadają wymagane prawem dokumenty i pozwolenia wraz zapewnieniem o przedłożeniu tych dokumentów na każde żądanie zamawiającego (załącznik nr 6). Zamawiający wymaga aby zaoferowane środki dezynfekcyjne były zgodnie z obowiązującymi przepisami zarejestrowane na ternie Polski, a opakowania środków dezynfekcyjnych posiadały oryginalne teksty etykiety zamieszczone na opakowaniach przez importera preparatu zatwierdzone. W zakresie dokumentów dotyczących produktu leczniczego: Aktualna na dzień złożenia ofert decyzja MZ na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, Charakterystyka produktu leczniczego potwierdzona przez MZ, Ulotka dla pacjenta potwierdzona przez MZ., kserokopia oryginalnych tekstów etykiety oferowanych środków dezynfekcyjnych. Pakiet 3, 4, 5, 7 i 8 - wymagania bezwzględne: Ulotka informacyjna preparatu, Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej, Oświadczenie oferenta, że preparaty dezynfekcyjne przeznaczone są do zastosowania w obszarze medycznym, posiadają badania zakończone pozytywnymi wynikami na wymagane spektrum i czas działania potwierdzone przez akredytowane laboratoria w ramach UE oraz, że zaoferowane preparaty posiadają wymagane prawem dokumenty i pozwolenia wraz zapewnieniem o przedłożeniu tych dokumentów na każde żądanie zamawiającego(załącznik nr 6). Zamawiający wymaga aby zaoferowane środki dezynfekcyjne były zgodnie z obowiązującymi przepisami zarejestrowane na ternie Polski, a opakowania środków dezynfekcyjnych posiadały oryginalne teksty etykiety zamieszczone na opakowaniach przez importera preparatu zatwierdzone. Kserokopia oryginalnych tekstów etykiety oferowanych środków dezynfekcyjnych.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy zamówień publicznych zamawiający żąda: 1.1 oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 i 3 do specyfikacji); 1.2 oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu podwykonawcom wykonania części zamówienia (załącznik nr 5 do specyfikacji); 1.3 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.4 oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 1.5 oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanych decyzji właściwego organu. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. 2. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia, dysponuje (załącznik 2) 3. W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 3.1 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (załącznik 2) 4. W celu potwierdzenia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zamawiający żąda: 4.1 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik 2) 5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda dokumenty potwierdzające dopuszczenie produktu do obrotu na terytorium RP, odpowiednio w zależności od środka: Pakiet 1, 2 i 6 - wymagania bezwzględne: Ulotka informacyjna preparatu, Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej, Oświadczenie oferenta, że preparaty dezynfekcyjne przeznaczone są do zastosowania w obszarze medycznym, posiadają badania zakończone pozytywnymi wynikami na wymagane spektrum i czas działania potwierdzone przez akredytowane laboratoria w ramach UE oraz, że zaoferowane preparaty posiadają wymagane prawem dokumenty i pozwolenia wraz zapewnieniem o przedłożeniu tych dokumentów na każde żądanie zamawiającego (załącznik nr 6). Zamawiający wymaga aby zaoferowane środki dezynfekcyjne były zgodnie z obowiązującymi przepisami zarejestrowane na ternie Polski, a opakowania środków dezynfekcyjnych posiadały oryginalne teksty etykiety zamieszczone na opakowaniach przez importera preparatu zatwierdzone. W zakresie dokumentów dotyczących produktu leczniczego: Aktualna na dzień złożenia ofert decyzja MZ na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, Charakterystyka produktu leczniczego potwierdzona przez MZ, Ulotka dla pacjenta potwierdzona przez MZ., kserokopia oryginalnych tekstów etykiety oferowanych środków dezynfekcyjnych. Pakiet 3, 4, 5, 7 i 8 - wymagania bezwzględne: Ulotka informacyjna preparatu, Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej, Oświadczenie oferenta, że preparaty dezynfekcyjne przeznaczone są do zastosowania w obszarze medycznym, posiadają badania zakończone pozytywnymi wynikami na wymagane spektrum i czas działania potwierdzone przez akredytowane laboratoria w ramach UE oraz, że zaoferowane preparaty posiadają wymagane prawem dokumenty i pozwolenia wraz zapewnieniem o przedłożeniu tych dokumentów na każde żądanie zamawiającego(załącznik nr 6). Zamawiający wymaga aby zaoferowane środki dezynfekcyjne były zgodnie z obowiązującymi przepisami zarejestrowane na ternie Polski, a opakowania środków dezynfekcyjnych posiadały oryginalne teksty etykiety zamieszczone na opakowaniach przez importera preparatu zatwierdzone. Kserokopia oryginalnych tekstów etykiety oferowanych środków dezynfekcyjnych. 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, będą stosowane przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane z 30 grudnia 2009r (Dz. U. nr 226 poz. 1817). 7. Pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku konsorcjum lub spółki cywilnej, 8. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osobą upoważnioną na podstawie dokumentu wymienionego w punkcie 1.4 - w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją (za zgodność z oryginałem) pieczęcią Wykonawcy, imienna pieczątka osoby upoważnionej na podstawie dokumentu wymienionego w punkcie 1.4 oraz jej podpisem. 9. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiany wymienione w ust. 2, 3, 4 i 5 mogą być dokonane na wniosek Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia przesłania zawiadomienia w formie aneksu do umowy. 2. Zmiany cen rzeczy, będących przedmiotem niniejszej umowy, mogą być dokonywane w następujących przypadkach: a. w przypadku zmiany cen urzędowych wprowadzonych rozporządzeniem odpowiedniego Ministra, przy czym zmiany te mogą dotyczyć podwyższenia i obniżenia cen; b. w przypadku zmian stawek podatku od towarów i usług , przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian; c. stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz; 3. W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji, strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników preparatów objętych umową w cenach nie przewyższających cen zawartych w ofercie przetargowej. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania odpowiedników preparatów objętych umową w cenach niższych niż ceny zawarte w ofercie przetargowej. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wielkości opakowania preparatu objętego umową przetargowa z możliwością przeliczenia ceny nie przekraczającej ceny zaoferowanej w ofercie przetargowej.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.barlicki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pok. 208 II piętro w budynku administracyjnym..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
07.05.2010 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Finansowo - Technicznym SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, II piętro w budynku administracyjnym (pokój 201),.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Pakiet 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Preparaty do dezynfekcji ran i błon śluzowych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.63.16.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Pakiet 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Preparaty do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, mycia ciała i pielęgnacji rąk.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.63.16.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Pakiet 3.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.63.16.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Pakiet 4.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Preparaty do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych, sprzetu lekarskiego i endoskopów.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.63.16.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Pakiet 5.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Preparaty do dezynfekcji wysokiego stopnia sprzętu endoskopowego i termolabilnego sprzętu medycznego.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.63.16.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Pakiet 6.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Preparaty do odkażania skóry przed iniekcjami i pola operacyjnego.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.63.16.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Pakiet 7.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Preparat do dezynfekcji zewnętrznej obudowy aparatów do hemodializy.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.63.16.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
Pakiet 8.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Preparaty do dezynfekcji do myjni automatycznej.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.63.16.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
9
NAZWA:
Pakiet 9.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Preparaty do czyszczenia i dezynfekcji różnych powierzchni.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.63.16.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
10
NAZWA:
Pakiet 10.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Preparaty do czyszczenia i dezynfekcji różnych powierzchni.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.63.16.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Łódź: zakup środków dezynfekcyjnych 21/ZP/2010


Numer ogłoszenia: 140707 - 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 117592 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6789952, 6776824, faks 042 6789952.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
zakup środków dezynfekcyjnych 21/ZP/2010.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
zakup środków dezynfekcyjnych 21/ZP/2010.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.63.16.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Pakiet 1 - Preparaty do dezynfekcji ran i błon śluzowych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.06.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MEDILAB Jacek Andrzejewski,, {Dane ukryte}, 90-361 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 75316,41 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  75297,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  75297,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  75297,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Pakiet 2 - Preparaty do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, mycia ciała i pielęgnacji rąk


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.06.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MEDILAB Jacek Andrzejewski,, {Dane ukryte}, 90-361 Łódź,, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 66145,10 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  66227,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  66227,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  66227,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Pakiet 3 - Preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.06.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MEDILAB Jacek Andrzejewski,, {Dane ukryte}, 90-361 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 104138,98 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  105140,30


 • Oferta z najniższą ceną:
  105140,30
  / Oferta z najwyższą ceną:
  105140,30


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Pakiet 4 - Preparaty do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych, sprzetu lekarskiego i endoskopów


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.06.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MEDILAB Jacek Andrzejewski,, {Dane ukryte}, 90-361 Łódź,, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 87767,99 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  83983,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  83983,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  83983,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Pakiet 5 - Preparaty do dezynfekcji wysokiego stopnia sprzętu endoskopowego i termolabilnego sprzętu medycznego


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.06.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIALMED Sp. z o. o.,, {Dane ukryte}, 12-230 Biała Piska, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 29267,56 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  35171,84


 • Oferta z najniższą ceną:
  35171,84
  / Oferta z najwyższą ceną:
  38313,92


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Pakiet 6 - Preparaty do odkażania skóry przed iniekcjami i pola operacyjnego


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.06.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MEDILAB Jacek Andrzejewski,, {Dane ukryte}, 90-361 Łódź,, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 66228,23 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  64857,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  64857,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  64857,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Pakiet 7 - Preparat do dezynfekcji zewnętrznej obudowy aparatów do hemodializy


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.05.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Fresenius Medical Care Polska SA,, {Dane ukryte}, 60-118 Poznań,, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 9049,60 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  8800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8800,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
Pakiet 9 - Preparaty do czyszczenia i dezynfekcji różnych powierzchni


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.06.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SCHULKE POLSKA SP. ZO.O.,, {Dane ukryte}, 01-793 Warszawa,, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5252,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4596,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  4596,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4596,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
Pakiet 10 - Preparaty do czyszczenia i dezynfekcji różnych powierzchni


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.06.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SCHULKE POLSKA SP. ZO.O.,, {Dane ukryte}, 01-793 Warszawa,, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1707,61 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1185,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  1185,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1353,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: dzial.zamowien.publicznych@barlicki.pl
tel: 42 677 68 24, 42 291 95 70
fax: 42 678 99 52
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-05-06
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 11759220100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-04-26
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 10
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.barlicki.pl
Informacja dostępna pod: Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pok. 208 II piętro w budynku administracyjnym.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33631600-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pakiet 1 - Preparaty do dezynfekcji ran i błon śluzowych MEDILAB Jacek Andrzejewski,
Łódź
2010-06-01 75 297,00
Pakiet 2 - Preparaty do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, mycia ciała i pielęgnacji rąk MEDILAB Jacek Andrzejewski,
Łódź,
2010-06-01 66 227,00
Pakiet 3 - Preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni MEDILAB Jacek Andrzejewski,
Łódź
2010-06-01 105 140,00
Pakiet 4 - Preparaty do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych, sprzetu lekarskiego i endoskopów MEDILAB Jacek Andrzejewski,
Łódź,
2010-06-01 83 983,00
Pakiet 5 - Preparaty do dezynfekcji wysokiego stopnia sprzętu endoskopowego i termolabilnego sprzętu medycznego BIALMED Sp. z o. o.,
Biała Piska
2010-06-01 35 171,00
Pakiet 6 - Preparaty do odkażania skóry przed iniekcjami i pola operacyjnego MEDILAB Jacek Andrzejewski,
Łódź,
2010-06-01 64 857,00
Pakiet 7 - Preparat do dezynfekcji zewnętrznej obudowy aparatów do hemodializy Fresenius Medical Care Polska SA,
Poznań,
2010-06-01 8 800,00
Pakiet 9 - Preparaty do czyszczenia i dezynfekcji różnych powierzchni SCHULKE POLSKA SP. ZO.O.,
Warszawa,
2010-06-01 4 596,00
Pakiet 10 - Preparaty do czyszczenia i dezynfekcji różnych powierzchni SCHULKE POLSKA SP. ZO.O.,
Warszawa,
2010-06-01 1 185,00