Góra Kalwaria: Zabezpieczenie i konserwacja murów Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku


Numer ogłoszenia: 118090 - 2013; data zamieszczenia: 25.03.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria , ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.gorakalwaria.pl.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zabezpieczenie i konserwacja murów Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabezpieczenia i konserwacji murów Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku, zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę nr 166/RGK/08 z dnia 29.05.2008 r. W ramach zadania należy wykonać: Wieża bramna: - oczyszczenie i pomalowanie farbami antykorozyjnymi konstrukcji stalowej zabezpieczenia schodów wejściowych na taras widokowy - wymianę uszkodzonych szyb w w/w konstrukcji zabezpieczającej - likwidację mchów i glonów na powierzchni wewnętrznej murów wystających ponad powierzchnię tarasu widokowego - naprawę połączenia między  murem a pionową blachą miedzianą w korytku odpływowym wzdłuż ścian tarasu widokowego - uzupełnienie spoin - naprawę złuszczonego lica cegieł - przegląd wewnętrznej instalacji elektrycznej i usunięcie ewentualnych uszkodzeń - sprawdzenie szczelności istniejącego pokrycia z papy na tarasie widokowym i wykonanie niezbędnych napraw - szlichtę cementową na siatce - podłogę Mur południowy: - uzupełnienie wierzchniej warstwy z kamienia w części środkowej na długości około 2,0 m - przegląd na całej długości muru, a następnie uzupełnienie brakujących kamieni - przemurowanie luźno trzymających się kamieni z pozostawieniem istniejących gabarytów muru - wypełnienie pustych spoin zaprawą - zhydrofobizowanie całości korony - wymianę korony na ceglanym fragmencie muru  Uwaga! Prowadzenie prac należy zaplanować w taki sposób aby: - nie  kolidowały z ruchem turystycznym odbywającym się na Zamku - w dniach 27 i 28 kwietnia na Zamku odbędzie się turniej rycerski - prace i rusztowania nie mogą kolidować z planowanym przedsięwzięciem - nie kolidowały z prowadzoną równocześnie przebudową dojazdu do Zamku w Czersku   Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy musi przedłożyć szczegółowy kosztorys ofertowy z wyszczególnionymi kosztami realizacji netto i brutto. Kosztorys musi być szczegółowy i zawierać następujące elementy: stronę tytułową, przedmiar robót, kalkulację szczegółową zastosowanych cen jednostkowych, tabelę elementów scalonych oraz w załączniku - dla analiz indywidualnych i analogii - kalkulację szczegółową cen jednostkowych wraz z uzasadnieniem. W przypadku wystąpienia okoliczności, które będą miały wpływ na zmianę kosztorysu ofertowego, wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do jego korekty. Skorygowany kosztorys musi spełniać wszystkie wymagania określone powyżej. W/w kosztorysy podlegać będą weryfikacji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod względem zgodności z wydanym pozwoleniem.   Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w 2 - ch egzemplarzach. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać również kosztorys szczegółowy powykonawczy, wykonany w kolejności takiej jak kosztorys ofertowy. Dokumentacja powykonawcza musi spełniać wszystkie warunki określone Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. poz. 165). Załączony przedmiar jest jedynie materiałem pomocniczym do wyceny..


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • - oczyszczenie i pomalowanie farbami antykorozyjnymi konstrukcji stalowej zabezpieczenia schodów wejściowych na taras widokowy - wymianę uszkodzonych szyb w w/w konstrukcji zabezpieczającej - likwidację mchów i glonów na powierzchni wewnętrznej murów wystających ponad powierzchnię tarasu widokowego - naprawę połączenia między  murem a pionową blachą miedzianą w korytku odpływowym wzdłuż ścian tarasu widokowego - uzupełnienie spoin - naprawę złuszczonego lica cegieł - przegląd wewnętrznej instalacji elektrycznej i usunięcie ewentualnych uszkodzeń - sprawdzenie szczelności istniejącego pokrycia z papy na tarasie widokowym i wykonanie niezbędnych napraw - szlichtę cementową na siatce - podłogę - uzupełnienie wierzchniej warstwy z kamienia - przegląd na całej długości muru, a następnie uzupełnienie brakujących kamieni - przemurowanie luźno trzymających się kamieni z pozostawieniem istniejących gabarytów muru - wypełnienie pustych spoin zaprawą - zhydrofobizowanie całości korony - wymianę korony na ceglanym fragmencie muru  


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1, 92.52.20.00-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na konserwacji obiektów zabytkowych, dotyczącą konserwacji murów z cegły i kamienia na kwotę min. 350.000 zł brutto.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) odpowiednimi osobami w celu realizacji zamówienia tj. przynajmniej: 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, która odbyła co najmniej dwuletnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, spełniającą wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. poz. 165) w tym zakresie 1 osobą, która pełnić będzie funkcje kierownika prac konserwatorskich, spełniającą wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. poz. 165) w tym zakresie 3 osobami z zespołu wykonawczego, które spełnią wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. poz. 165) w tym zakresie


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 350 000 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych)


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń -na formularzu oferty - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2.Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: 1)   przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub nie dało się ich przewidzieć w chwili podpisywania umowy, a w szczególności w sytuacji pojawienia się na rynku nowych rozwiązań technologicznych i materiałowych, 2)   zmniejszenia zakresu realizacji robót, 3)   terminów realizacji; Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania umowy w przypadku: a)   jeśli pojawiły się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, zwłaszcza w przypadku wystąpienia potrzeby realizacji robót dodatkowych, b)   jeśli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, a w szczególności wniesienia przez Zamawiającego istotnej zmiany do projektu, na podstawie którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, lub wyniknięcia podczas realizacji nieprzewidzianych kolizji z istniejącymi uzbrojeniem, c)   wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, d)   wystąpienia anomalii pogodowych, e)   wstrzymania realizacji projektu przez Zamawiającego nie z winy Wykonawcy, f)   wystąpienia opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji i uzgodnień wydawanych przez inne organy w stosunku do terminów przewidzianych ustawowo lub w stosunku do innych przepisów g)   skrócenia terminu realizacji za zgodą Zamawiającego. 4)   zmniejszenia wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu realizacji robót, 5)   wydłużenia terminu gwarancji, 6)   zmiany podwykonawców, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym, 7)   robót zamiennych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowlanego, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, 8)   robót zamiennych, jeżeli nie odstępują one w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 lub 6 ustawy Pb z zastrzeżeniem art. 57 ust. 2 ustawy Pb, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, 9)   wszelkich zmian, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 10) wszelkich zmian, w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. 11) zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy;


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.gorakalwaria.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urzad Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Zamówienia publiczne.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
09.04.2013 godzina 10:00, miejsce: Urzad Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Obsługi Mieszkańca.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Góra Kalwaria: Zabezpieczenie i konserwacja murów Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku


Numer ogłoszenia: 190710 - 2013; data zamieszczenia: 15.05.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 118090 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zabezpieczenie i konserwacja murów Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabezpieczenia i konserwacji murów Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku, zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę nr 166/RGK/08 z dnia 29.05.2008 r. W ramach zadania należy wykonać: Wieża bramna: - oczyszczenie i pomalowanie farbami antykorozyjnymi konstrukcji stalowej zabezpieczenia schodów wejściowych na taras widokowy - wymianę uszkodzonych szyb w w/w konstrukcji zabezpieczającej - likwidację mchów i glonów na powierzchni wewnętrznej murów wystających ponad powierzchnię tarasu widokowego - naprawę połączenia między  murem a pionową blachą miedzianą w korytku odpływowym wzdłuż ścian tarasu widokowego - uzupełnienie spoin - naprawę złuszczonego lica cegieł - przegląd wewnętrznej instalacji elektrycznej i usunięcie ewentualnych uszkodzeń - sprawdzenie szczelności istniejącego pokrycia z papy na tarasie widokowym i wykonanie niezbędnych napraw - szlichtę cementową na siatce - podłogę Mur południowy: - uzupełnienie wierzchniej warstwy z kamienia w części środkowej na długości około 2,0 m - przegląd na całej długości muru, a następnie uzupełnienie brakujących kamieni - przemurowanie luźno trzymających się kamieni z pozostawieniem istniejących gabarytów muru - wypełnienie pustych spoin zaprawą - zhydrofobizowanie całości korony - wymianę korony na ceglanym fragmencie muru.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1, 92.52.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.05.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
9.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ARCHITRAW s.c. Piotr Gałecki, Krzysztof Olszewski, {Dane ukryte}, 05-220 Zielonka, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 601471,05 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  306743,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  276042,42
  / Oferta z najwyższą ceną:
  520293,27


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@gorakalwaria.pl
tel: 22/7273414
fax: 22/7273414
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-04-08
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 11809020130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-03-24
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 174 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.gorakalwaria.pl.
Informacja dostępna pod: Urzad Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Zamówienia publiczne
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
92522000-6 Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zabezpieczenie i konserwacja murów Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku ARCHITRAW s.c. Piotr Gałecki, Krzysztof Olszewski
Zielonka
2013-05-15 306 743,00