Szczecin: Usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach TVP S.A. Oddział w Szczecinie oraz redakcji zamiejscowej w Koszalinie w okresie 3 lat


Numer ogłoszenia: 118535 - 2011; data zamieszczenia: 19.04.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Telewizja Polska S.A. Oddział w Szczecinie , ul. Niedziałkowskiego 24a, 71-410 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4810402, faks 91 4231109.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.tvp.pl/zamowienia_publiczne/


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach TVP S.A. Oddział w Szczecinie oraz redakcji zamiejscowej w Koszalinie w okresie 3 lat.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi utrzymania czystości na terenie Oddziału w Szczecinie, ul. Niedziałkowskiego 24 i 24a oraz w Redakcji w Koszalinie, ul. Andersa 26..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.91.00.00-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: dla 1 części zamówienia 7500 zł. ( słownie: siedem tysięcy pięćset złotych). dla 2 części zamówienia 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). w przypadku składania oferty na zadanie 1 i 2 - 8500 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych) Wadium może być wnoszone w następujących formach: w pieniądzu; w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; w gwarancjach bankowych; w gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie lub wykonuje należycie co najmniej 3 usługi wykonywane nie krócej niż 1 rok każda polegające na kompleksowym utrzymaniu czystości pomieszczeń biurowych oraz terenów przyległych o wartości każdej z tych usług nie mniejszej niż 400 000 zł brutto dla części 1 zamówienia oraz 30 000 zł. brutto dla części 2 zamówienia. W przypadku składania oferty na dwie części wystarczy aby Wykonawca wykazał spełnenie warunku na poziomie określonym dla części 1 .


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  dokumenty potwierdzające że usługi wymagane w pkt II.4.1 zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje)

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

pełnomocnictwo, w oryginale bądź kopii poświadczonej notarialnie, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej dokumenty podpisuje osoba nieujawniona we właściwym rejestrze do reprezentowania Wykonawcy lub w przypadku składania oferty wspólnej,


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, strony dopuszczają możliwość dokonania wskazanych poniżej zmian postanowień Umowy na wynegocjowanych odrębnie warunkach, które zostaną wprowadzone aneksem do niniejszej umowy, pod następującymi warunkami i we wskazanym zakresie: 1. Zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, zmian stawki urzędowej podatku VAT przy czym zmianie ulega kwota podatku VAT i kwota brutto. 2. Zmian korzystnych dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 Umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.tvp.pl/zamowienia_publiczne/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Telewizja Polska S.A. Oddział Terenowy w Szczecinie ul. Niedziałkowskiego 24 a, pok. nr 2/11A 71-410 Szczecin;.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
28.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Telewizja Polska S.A. Oddział Terenowy w Szczecinie ul. Niedziałkowskiego 24 a, pok. nr 0/14. (kancelaria) 71-410 Szczecin;.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Utrzymanie czystości na terenie posesji oraz w budynkach TVP S.A. w Szczecinie, ul.Niedziałkowskiego 24 i 24a,.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Utrzymanie czystości na terenie posesji oraz w budynkach TVP S.A. w Szczecinie, ul. Niedziałkowskiego 24 i 24a, Pow. sprzątania wewnątrz:6668 m2 Pow. zewn. 5410 m2..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  90.91.00.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 36.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych Redakcji w Koszalinie przy ul. Andersa 26..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych Redakcji w Koszalinie przy ul. Andersa 26. Pow. całkowita sprzątanych powierzchni: 279,10 m2.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  90.91.00.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 36.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Szczecin: Usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach TVP S.A. Oddział w Szczecinie oraz redakcji zamiejscowej w Koszalinie w okresie 3 lat


Numer ogłoszenia: 162005 - 2011; data zamieszczenia: 10.06.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 118535 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Telewizja Polska S.A. Oddział w Szczecinie, ul. Niedziałkowskiego 24a, 71-410 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4810402, faks 91 4231109.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach TVP S.A. Oddział w Szczecinie oraz redakcji zamiejscowej w Koszalinie w okresie 3 lat.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi utrzymania czystości na terenie Oddziału w Szczecinie, ul. Niedziałkowskiego 24 i 24a oraz w Redakcji w Koszalinie, ul. Andersa 26.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.91.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
utrzymanie czystości na terenie posesji


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.06.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AMLUX Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 02-094 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 628529,62 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  566704,44


 • Oferta z najniższą ceną:
  566704,44
  / Oferta z najwyższą ceną:
  808248,96


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Niedziałkowskiego 24a, 71-410 Szczecin
woj. zachodniopomorskie
Dane kontaktowe: email: przemyslaw.herchel@tvp.pl
tel: 91 481 03 00
fax: 91 422 66 62
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-04-27
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 11853520110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-04-18
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 36 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.tvp.pl/zamowienia_publiczne/
Informacja dostępna pod: Telewizja Polska S.A. Oddział Terenowy w Szczecinie ul. Niedziałkowskiego 24 a, pok. nr 2/11A 71-410 Szczecin;
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
90910000-9 Usługi sprzątania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
utrzymanie czystości na terenie posesji AMLUX Sp. z o.o.
Warszawa
2011-06-10 566 704,00