Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Piła: Dostawa sprzętu medycznego


Numer ogłoszenia: 118678 - 2011; data zamieszczenia: 18.05.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Specjalistyczny w Pile , ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel. 067 2106207, faks (067) 212 40 85.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.szpitalpila.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu medycznego.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego wraz z montażem i uruchomieniem wg. asortymentu: a)system do próby wysiłkowej - 1 kp. b)łóżka rehabilitacyjne - szpitalne - 12 szt. c)myjnia - dezynfektor - 1 kpl. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2/1 do 2/3 SIWZ..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.10.00.00-1, 33.12.32.00-0, 33.19.21.20-9, 39.33.00.00-4.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca składa oświadczenie potwierdzające, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy ustawy nakładają obowiązek ich posiadania na załączonym formularzu - Załącznik nr 3 do SIWZ


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca składa oświadczenie potwierdzające, że posiada wiedzę i doświadczenie na załączonym formularzu - Załącznik nr 3 do SIWZ


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca składa oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym na załączonym formularzu - Załącznik nr 3 do SIWZ


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca składa oświadczenie, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na załączonym formularzu - Załącznik nr 3 do SIWZ


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca składa oświadczenie potwierdzające, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia na załączonym formularzu - Załącznik nr 3 do SIWZ


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie
 • inne dokumenty

  W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom postawionym przez Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek złożyć: a) aktualne świadectwo zgodności CE, atesty, certyfikaty dopuszczające do obrotu oferowany przedmiot zamówienia lub wpis do rejestru wyrobów medycznych, b) materiały informacyjne uwiarygodniające podane informacje techniczne (karta produktu lub karta katalogowa, opisy , foldery) w języku polskim.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony załącznik nr 1 - formularz ofertowy, 2. Wypełniony załącznik nr 2/1 do 2/3 - wymagania techniczne 3. Wypełniony załączniki nr 3 - oświadczenie z art. 22, 4. Wypełniony załącznik nr 4 - oświadczenie z art. 24,


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z zapisami § 10 projektu umowy


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.szpital-pila.4bip.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica 64-920 Piła, ul. Rydygiera 1, pok. D3.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
27.05.2011 godzina 09:30, miejsce: Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica 64-920 Piła, ul. Rydygiera 1, pok. D14 - Sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Sprzęt medyczny.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do próby wysiłkowej w ilości 1 kpl wraz z montaże i uruchomieniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w załączniku nr 2/1 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.10.00.00-1, 33.12.32.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 30.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Sprzęt medyczny.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa łóżek rehabilitacyjnych - szpitalnych w ilości 12 szt wraz z montażem i uruchomieniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w załączniku nr 2/2 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.10.00.00-1, 33.19.21.20-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 30.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Sprzęt medyczny.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa myjni - dezynfektora w ilości 1 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w załączniku nr 2/3 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.10.00.00-1, 39.33.00.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 30.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Piła: Dostawa sprzęt medycznego


Numer ogłoszenia: 171122 - 2011; data zamieszczenia: 24.06.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 118678 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Specjalistyczny w Pile, ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel. 067 2106207, faks (067) 212 40 85.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzęt medycznego.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego wraz z montażem i uruchomieniem wg. asortymentu: a)system do próby wysiłkowej - 1 kp. b)łóżka rehabilitacyjne - szpitalne - 12 szt. c)myjnia - dezynfektor - 1 kpl. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2/1 do 2/3 SIWZ..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.10.00.00-1, 33.12.32.00-0, 33.19.21.20-9, 39.33.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Sprzęt medyczny


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
13.06.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DRG Med Tek Sp.z o.o., ul. Wita Stwosza 24, 02-661 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 92592,60 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  87480,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  87480,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  87480,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Sprzęt medyczny


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
13.06.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Sterigat Sp.z o.o., ul. Zaściankowa 50, 02-989 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 40740,74 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  45781,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  45781,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  45781,20


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: wszpila@pi.onet.pl
tel: 672 106 207
fax: (067) 212 40 85
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-05-27
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 11867820110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-05-18
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 30 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.szpitalpila.pl
Informacja dostępna pod: Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica 64-920 Piła, ul. Rydygiera 1, pok. D3
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33100000-1 Urządzenia medyczne
33123200-0 Urządzenia do elektrokardiografii
33192120-9 Łóżka szpitalne
39330000-4 Urządzenia dezynfekujące
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Sprzęt medyczny DRG Med Tek Sp.z o.o.
ul. Wita Stwosza 24, 02-661 Warszawa, woj. mazowieckie
2011-06-24 87 480,00
Sprzęt medyczny Sterigat Sp.z o.o.
ul. Zaściankowa 50, 02-989 Warszawa, woj. mazowieckie
2011-06-24 45 781,00