Słupsk: WYMIANA OKIEN W ZABYTKOWEJ WILLI BĘDĄCEJ SIEDZIBĄ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA W SŁUPSKU


Numer ogłoszenia: 11909 - 2011; data zamieszczenia: 11.01.2011

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Szczecińska 106, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 059 8432861, 8432109, faks 059 8432199


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa Szkoła Muzyczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WYMIANA OKIEN W ZABYTKOWEJ WILLI BĘDĄCEJ SIEDZIBĄ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA W SŁUPSKU.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa dokumentacja: Projekt Techniczny Budowlany, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opracowana przez PRACOWNIĘ PROJEKTOWO-REALIZACYJNĄ ARKON.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.42.11.32-8.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • BRACIA NOWACCY S.C., ul. Komunalna 1, 64-600 Oborniki, kraj/woj. wielkopolskie.

Adres: Szczecińska 106, 76-200 Słupsk
woj. pomorskie
Dane kontaktowe: email: sekretariat@psm.slupsk.pl
tel: 59 8432861, 8432109
fax: 598 432 199
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 1190920110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-01-10
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia:
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45421132-8 Instalowanie okien