Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi - zamówienia uzupełniające


Numer ogłoszenia: 119403 - 2013; data zamieszczenia: 20.06.2013

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77 , strona internetowa www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi - zamówienia uzupełniające.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi - zamówienia uzupełniające. CZĘŚĆ 1 Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość ograniczonych praw rzeczowych, które są lub zostaną ustanowione na nieruchomościach położonych w Łodzi. Prognozowana szacunkowa ilość nieruchomości - 30. CZĘŚĆ 2 A. Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową prawa własności nieruchomości lokalowych i/lub samodzielnych lokali użytkowych, które po wyodrębnieniu będą stanowić oddzielne nieruchomości, położonych w Łodzi, dla potrzeb prowadzonych spraw sprzedaży lokali w przetargu lub na rzecz dotychczasowych najemców. Prognozowana szacunkowa ilość nieruchomości - 65. B. Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową prawa własności nieruchomości lokalowych i/lub samodzielnych lokali mieszkalnych, które po wyodrębnieniu będą stanowić oddzielne nieruchomości, położonych w Łodzi, dla potrzeb prowadzonych spraw sprzedaży lokali w przetargu lub na rzecz dotychczasowych najemców. Prognozowana szacunkowa ilość nieruchomości -20. C. Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową prawa własności boksów garażowych, położonych w Łodzi, dla potrzeb prowadzonych spraw sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców. Prognozowana szacunkowa ilość nieruchomości -20. D. Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w Łodzi. Oszacowane wartości będą stanowiły podstawę do: 1. sprzedaży lub ustalenia opłaty pierwszej i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów dla potrzeb sprzedaży lokali opisanych w pkt A., B. i C.; 2. aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów dla lokali będących przedmiotem odrębnego prawa własności znajdujących się na nieruchomościach opisanych w pkt A., B. i C. Prognozowana szacunkowa ilość nieruchomości -19. E. Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową zabudowanych nieruchomości gruntowych (dom jednorodzinny) położonych w Łodzi. W wycenach należy podać wartość budynków i budowli oraz wartość gruntu. Nieruchomości stanowią własność Miasta Łodzi, budynki i budowle znajdujące się na działkach będą sprzedane obecnym najemcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu. Prognozowana szacunkowa ilość nieruchomości -14.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
70.00.00.00-1.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Zamówienie uzupełniające przewidziano w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym nr ref: DOA-ZP-V.271.2.7.2012. Wartość szacunkowa zamówienia uzupełniającego stanowi nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Jest to pierwsze zamówienie uzupełniające realizowane w zakresie części 4 i 5, odpowiadającym odpowiednio części 1 i 2 zamówienia uzupełniającego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   

Nazwa:
Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi, zamówienia uzupełniające


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • PRAGMA Biuro Wycen Nieruchomości Alicja Sacharz, ul. Pływacka 138, 94-127 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

 • Biuro Wycen i Obrotu Nieruchomościami , ul. Bajeczna 2, 93-347 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

 • Przedsiębiorstwo Usługowe Barbara Litwin Wycena Nieruchomości, al. Śmigłego Rydza 53 m. 87, 93-272 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

 • Jacek Dukat, Biuro Wycen Nieruchomości, ul. ks. Popiełuszki 27/27, 94-052 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


Część NR:
2   

Nazwa:
Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi, zamówienia uzupełniające


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Elżbieta Krepska , ul. Maratońska 35/1, 94-102 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

 • Tomasz Kifer, ul. Narciarska 8/45, 94-101 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


Łódź: Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi - zamówienia uzupełniające


Numer ogłoszenia: 265266 - 2013; data zamieszczenia: 08.07.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 119403 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi - zamówienia uzupełniające.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi - zamówienia uzupełniające CZĘŚĆ 1 Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość ograniczonych praw rzeczowych, które są lub zostaną ustanowione na nieruchomościach położonych w Łodzi. Prognozowana szacunkowa ilość nieruchomości - 30. CZĘŚĆ 2 A. Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową prawa własności nieruchomości lokalowych i/lub samodzielnych lokali użytkowych, które po wyodrębnieniu będą stanowić oddzielne nieruchomości, położonych w Łodzi, dla potrzeb prowadzonych spraw sprzedaży lokali w przetargu lub na rzecz dotychczasowych najemców. Prognozowana szacunkowa ilość nieruchomości - 65. B. Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową prawa własności nieruchomości lokalowych i/lub samodzielnych lokali mieszkalnych, które po wyodrębnieniu będą stanowić oddzielne nieruchomości, położonych w Łodzi, dla potrzeb prowadzonych spraw sprzedaży lokali w przetargu lub na rzecz dotychczasowych najemców. Prognozowana szacunkowa ilość nieruchomości -20. C. Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową prawa własności boksów garażowych, położonych w Łodzi, dla potrzeb prowadzonych spraw sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców. Prognozowana szacunkowa ilość nieruchomości -20. D. Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w Łodzi. Oszacowane wartości będą stanowiły podstawę do: 1. sprzedaży lub ustalenia opłaty pierwszej i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów dla potrzeb sprzedaży lokali opisanych w pkt A., B. i C.; 2. aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów dla lokali będących przedmiotem odrębnego prawa własności znajdujących się na nieruchomościach opisanych w pkt A., B. i C. Prognozowana szacunkowa ilość nieruchomości -19. E. Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową zabudowanych nieruchomości gruntowych (dom jednorodzinny) położonych w Łodzi. W wycenach należy podać wartość budynków i budowli oraz wartość gruntu. Nieruchomości stanowią własność Miasta Łodzi, budynki i budowle znajdujące się na działkach będą sprzedane obecnym najemcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu. Prognozowana szacunkowa ilość nieruchomości -14..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
70.00.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi - zamówienia uzupełniające


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.07.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jacek Dukat, Biuro Wycen Nieruchomości , ul. ks. Popiełuszki 27/27, 94-052 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Biuro Wycen i Obrotu Nieruchomościami , ul. Bajeczna 2, 93-347 Łódź , kraj/woj. łódzkie.
 • Przedsiębiorstwo Usługowe Barbara LItwin Wycena Nieruchomości , al. Śmigłego Rydza 53 m. 87, 93-272 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • PRAGMA Biuro Wycen Nieruchomości Alicja Sacharz,, ul. Pływacka 138, 94-127 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 21000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  25830,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  25830,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  25830,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi - zamówienia uzupełniające


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.07.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Elżbieta Krepska, ul. Maratońska 35/1 , 94-102 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Tomasz Kifer,, ul. Narciarska 8/45, 94-101 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 81200,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  99876,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  99876,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  99876,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamówienie uzupełniające przewidziano w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym nr ref:DOA-ZP-V.271.2.7.2012. Wartość szacunkowa zamówienia uzupełniającego stanowi nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Jest to pierwsze zamówienie uzupełniające realizowane w zakresie części 4 i 5, odpowiadającym odpowiednio częściom 1 i 2 zamówienia uzupełniającego.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 11940320130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-06-20
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
70000000-1 Usługi w zakresie nieruchomości
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi - zamówienia uzupełniające Jacek Dukat, Biuro Wycen Nieruchomości
ul. ks. Popiełuszki 27/27, 94-052 Łódź, woj. łódzkie
2013-07-08 6 457,00
Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi - zamówienia uzupełniające Biuro Wycen i Obrotu Nieruchomościami
ul. Bajeczna 2, 93-347 Łódź , woj. łódzkie
2013-07-08 6 457,00
Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi - zamówienia uzupełniające Przedsiębiorstwo Usługowe Barbara LItwin Wycena Nieruchomości
al. Śmigłego Rydza 53 m. 87, 93-272 Łódź, woj. łódzkie
2013-07-08 6 457,00
Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi - zamówienia uzupełniające PRAGMA Biuro Wycen Nieruchomości Alicja Sacharz,
ul. Pływacka 138, 94-127 Łódź, woj. łódzkie
2013-07-08 6 457,00
Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi - zamówienia uzupełniające Elżbieta Krepska
ul. Maratońska 35/1 , 94-102 Łódź, woj. łódzkie
2013-07-08 49 938,00
Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi - zamówienia uzupełniające Tomasz Kifer,
ul. Narciarska 8/45, 94-101 Łódź, woj. łódzkie
2013-07-08 49 938,00