Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Rawa Mazowiecka: świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych obejmujących prowadzenie zajęć sportowych oraz kursów praktycznych dla uczestników projektu Kompetencje dla przyszłości realizowanego w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.


Numer ogłoszenia: 120250 - 2013; data zamieszczenia: 26.03.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej , ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 46 815 41 41, faks 46 815 41 41.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.rawa-kopernik.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: zespół szkół.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych obejmujących prowadzenie zajęć sportowych oraz kursów praktycznych dla uczestników projektu Kompetencje dla przyszłości realizowanego w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych obejmujących prowadzenie zajęć sportowych oraz kursów praktycznych dla uczestników projektu Kompetencje dla przyszłości realizowanego w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 2.Zamówienie obejmuje 2.1.Prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów klas technikum Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej w ramach Zadania 6 Akademia sportu - projektu Kompetencje dla przyszłości. Zajęcia prowadzone będą w grupach 10 - 15 osobowych przez 3 semestry -semestr II roku szkolnego 2012-2013 oraz semestr I i semestr II roku szkolnego 2013-2014 w ilości 36 godzin lekcyjnych w każdym semestrze dla każdej grupy. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego przez czas trwania umowy, we wszystkie dni robocze tygodnia to jest od poniedziałku do piątku lub w soboty z wyłączeniem dni ustawowo wolnych, w godzinach niekolidujących z zajęciami obowiązkowymi wynikającymi z planu nauczania. Zajęcia służyć będą pobudzeniu aspiracji edukacyjnych, rozwijaniu zainteresowań oraz podnoszeniu kompetencji miękkich niezbędnych do osiągania sukcesów w dalszej ścieżce edukacyjnej i zawodowej. Część 1 - zajęcia sportowe Fitness - 1 grupa Część 2 - zajęcia sportowe prowadzone na siłowni - 2 grupy Część 3 - zajęcia sportowe Nordic Walking - 1 grupa Część 4 - zajęcia sportowe Kyokushinkai - 1 grupa 2.2.Prowadzenie kursów praktycznych dla uczniów technikum Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej wpisane w Zadanie 4 Kursy dodatkowe - w ramach projektu Kompetencje dla przyszłości. Realizacja kursów odbywać się będzie popołudniami oraz w weekendy lub ferie. Poszczególne edycje kursów zostaną rozłożone równomiernie w czasie 3 sem. -semestr II roku szkolnego 2012-2013 oraz semestry I i II roku szkolnego 2013-2014. Kolejność realizacji poszczególnych grup będzie ustalana przez specjalistę ds. kursów. Kursy służyć będą wzrostowi wiedzy i umiejętności zawodowych oraz dopasowaniu kompetencji uczestników projektu do potrzeb rynku pracy. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego z wyłączeniem ćwiczeń praktycznych w ramach części 7,11,12 i 13 zamówienia. Część 5 - kurs obsługi biura - 2 grupy 10 osobowe Część 6 - kurs z zakresu obsługi programów wspomagających sprzedaż i gospodarkę magazynową - 2 grupy 5 osobowe Część 7 - kurs przygotowujący na młodszego ratownika WOPR -2 grupy 15 osobowe Część 8 - kurs kulinarny podstawowy - 4 grupy 10 osobowe Część 9 - kurs tworzenia stron internetowych - 2 grupy 10 osobowe. Część 10 - kurs barmański podstawowy - 2 grupy 15 osobowe Część 11 - kurs dla operatora wózków widłowych - 2 grupy 10 osobowe Część 12 - kurs spawania metodą MAG 135 - 1 grupa 15 osobowa Część 13 - kurs dla operatora koparko-ładowarki kl. III - 1 grupa 18 osobowa Część 14 - kurs kelnerski - 2 grupy 15 osobowe Część 15 - kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy - 1 grupa 10 osobowa 2.3.Zakres usługi obejmuje: w częściach 1 - 4 -opracowanie programu, przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych, w częściach 5 - 15- opracowanie programu i materiałów szkoleniowych, przygotowanie i przeprowadzenie kursu, przeprowadzenie na zakończenie kursu sprawdzianu wiedzy i umiejętności uczestników, przygotowanie i wydanie zaświadczeń lub certyfikatów, w częściach 7, 10, 11, 12, 13, 15 zapewnienie sprzętu niezbędnego do przeprowadzenie zajęć praktycznych zapewnienie innych warunków realizacji kursu w tym odpowiedniej ilości materiałów zużywalnych, badań lekarskich, ubezpieczenia uczestników, odzieży roboczej lub ochronnej, pokrycie kosztów egzaminu państwowego, jeśli rodzaj kursu tego wymaga. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80.50.00.00-9, 80.20.00.00-6, 80.53.00.00-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 15.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający informuje, części zamówienia 1 - 6, 8,9 zamówienie nie wymagają posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji. Część 12 atest zgodnie z wytycznymi W-07/IS-41 Szkolenie i egzaminowanie spawaczy pod merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Część 13 uprawnienia do prowadzenia szkoleń Operator koparko-ładowarki kl. III zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 20 września 2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Część 11 zezwolenie do prowadzenia kursów na wózki widłowe, organizowania egzaminów oraz wydawania uprawnień oraz dodatkowo uprawnień dotyczących bezpiecznej obsługi-wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych Części 7, 10, 14, 15 - wpis do rejestru jednostek szkolących prowadzonego przez urząd wojewódzki właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Część 15 dodatkowo zatwierdzenie programu kursu przez właściwego wojewodę ze względu na swoją siedzibę. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia - nie spełnia.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże ze w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie przeprowadził co najmniej jedną usługę polegającą na przeprowadzeniu zajęć, szkolenia lub kursu zgodnego z treścią danej części zamówienia wraz z załączeniem dowodów wskazujących, że usługa została wykonana należycie. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia - nie spełnia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie zamówienia w tym: do części 11 i 13 - park maszynowy i plac do ćwiczeń, do części 12 - bazę do szkolenia praktycznego zgodnie z wymaganym przepisami atestem, posiadającą min. 3 stanowiska do spawania, odpowiednią ilość materiałów zużywalnych niezbędnych do nauki praktycznej. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia - nie spełnia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą do każdej części zamówienia spełniającą podane warunki: -wykształcenie wyższe -uprawnienia pedagogiczne. -co najmniej roczne doświadczenie w realizacji usług edukacyjnych w ramach projektów POKL, -brak zatrudnienia w instytucjach uczestniczących w realizacji PO KL, -łączne zaangażowanie godzinowe w innych projektach nie przekracza 240 godzin miesięcznie oraz dodatkowo: Części 1 - 4: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą przygotowanie z zakresu prowadzenia zajęć sportowych (np. szkolenia, studia wyższe lub studia podyplomowe itp.) oraz co najmniej 2 - letnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu zajęć. Część 5: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą przygotowanie z zakresu prowadzenia kursu obsługi biura (np. szkolenia, studia wyższe lub studia podyplomowe itp.) oraz co najmniej 2 - letnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu zajęć. Część 6: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą przygotowanie z zakresu prowadzenia kursu obsługi programów wspomagających sprzedaż i gospodarkę magazynową (np. szkolenia, studia wyższe lub studia podyplomowe itp.) oraz co najmniej 2 - letnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu zajęć. Część 7: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą przygotowanie z zakresu prowadzenia kursu przygotowującego na młodszego ratownika WOPR (np. szkolenia, studia wyższe lub studia podyplomowe itp.) oraz co najmniej 2 - letnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu zajęć. Część 8: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą przygotowanie z zakresu prowadzenia kursu kulinarnego podstawowego (np. szkolenia, studia wyższe lub studia podyplomowe itp.) oraz co najmniej 2 - letnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu zajęć. Część 9: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą przygotowanie z zakresu prowadzenia kursu tworzenia stron internetowych (np. szkolenia, studia wyższe lub studia podyplomowe itp.) oraz co najmniej 2 - letnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu zajęć. Część 10: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą przygotowanie z zakresu prowadzenia kursu barmańskiego podstawowego (np. szkolenia, studia wyższe lub studia podyplomowe itp.) oraz co najmniej 2 - letnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu zajęć. Część 11: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą przygotowanie z zakresu prowadzenia kursu dla operatora wózków widłowych (np. szkolenia, studia wyższe lub studia podyplomowe itp.) oraz co najmniej 2 - letnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu zajęć. Część 12: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą przygotowanie z zakresu prowadzenia kursu spawania (np. szkolenia, studia wyższe lub studia podyplomowe itp.) oraz co najmniej 2 - letnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu zajęć. Część 13: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą przygotowanie z zakresu prowadzenia kursu dla operatora koparko-ładowarki (np. szkolenia, studia wyższe lub studia podyplomowe itp.) oraz co najmniej 2 - letnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu zajęć. Część 14: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą przygotowanie z zakresu prowadzenia kursu kelnerskiego (np. szkolenia, studia wyższe lub studia podyplomowe itp.) oraz co najmniej 2 - letnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu zajęć. Część 15: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą przygotowanie z zakresu prowadzenia kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy (np. szkolenia, studia wyższe lub studia podyplomowe itp.) oraz co najmniej 2 - letnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu zajęć. - kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy Ocena spełnienia powyższych warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia - nie spełnia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia - nie spełnia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

parafowany projekt umowy (załącznik nr 4 do SIWZ), oświadczenie o posiadaniu co najmniej rocznego doświadczenia w realizacji projektów w ramach POKL. oświadczenie o braku zatrudnienia w instytucjach uczestniczących w realizacji PO KL, oświadczenie o łącznym zaangażowaniu godzinowym w ramach innych projektów dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego dokument potwierdzający posiadanie uprawnień pedagogicznych

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach: a)dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług. Wykonawca może zmienić te osoby na prośbę tych osób oraz z przyczyn niezależnych od nich, tj. zdarzeń losowych (śmierć, choroba, zwolnienie) przy czym osoby zastępujące pierwotnie wskazane osoby w potencjale kadrowym będą musiały posiadać uprawnienia nie gorsze od nich. Warunkiem dopuszczenia nowych osób do realizacji zamówienia w ramach niniejszej umowy jest akceptacja Zamawiającego, b)dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), c)dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie terminu wykonania umowy pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności, gdy realizowane jest zamówienie dodatkowe d)dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia umownego pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub zmiany te będą spowodowane zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamówienia bądź koniecznością wykonania zamówienia dodatkowego, bądź zmiany te będą spowodowane zmianami w przepisach prawa. e)dopuszczalna jest zmiana umowy w przypadku nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie polegająca na obniżeniu kwoty rozliczanej umową proporcjonalnie do stopnia osiągnięcia założeń zgodnie z regułą proporcjonalności (Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL z dnia 14.08.2012r.) Zamawiający zastrzega sobie natychmiastowe rozwiązanie umowy w przypadku rozwiązania umowy z Instytucją Pośredniczącą.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.rawa-kopernik.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwolińskiego 46.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
04.04.2013 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Maz. 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwolińskiego 46 sekretariat do rąk własnych Elżbiety Kazimierskiej.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Projekt Kompetencje dla przyszłości jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Rawa Mazowiecka: świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych obejmujących prowadzenie zajęć sportowych oraz kursów praktycznych dla uczestników projektu Kompetencje dla przyszłości realizowanego w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.


Numer ogłoszenia: 81019 - 2013; data zamieszczenia: 18.05.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 120250 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 46 815 41 41, faks 46 815 41 41.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: zespół szkół.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych obejmujących prowadzenie zajęć sportowych oraz kursów praktycznych dla uczestników projektu Kompetencje dla przyszłości realizowanego w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych obejmujących prowadzenie zajęć sportowych oraz kursów praktycznych dla uczestników projektu Kompetencje dla przyszłości realizowanego w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 2.Zamówienie obejmuje 2.1.Prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów klas technikum Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej w ramach Zadania 6 Akademia sportu - projektu Kompetencje dla przyszłości. Zajęcia prowadzone będą w grupach 10 - 15 osobowych przez 3 semestry -semestr II roku szkolnego 2012-2013 oraz semestr I i semestr II roku szkolnego 2013-2014 w ilości 36 godzin lekcyjnych w każdym semestrze dla każdej grupy. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego przez czas trwania umowy, we wszystkie dni robocze tygodnia to jest od poniedziałku do piątku lub w soboty z wyłączeniem dni ustawowo wolnych, w godzinach niekolidujących z zajęciami obowiązkowymi wynikającymi z planu nauczania. Zajęcia służyć będą pobudzeniu aspiracji edukacyjnych, rozwijaniu zainteresowań oraz podnoszeniu kompetencji miękkich niezbędnych do osiągania sukcesów w dalszej ścieżce edukacyjnej i zawodowej. Część 1 - zajęcia sportowe Fitness - 1 grupa Część 2 - zajęcia sportowe prowadzone na siłowni - 2 grupy Część 3 - zajęcia sportowe Nordic Walking - 1 grupa Część 4 - zajęcia sportowe Kyokushinkai - 1 grupa 2.2.Prowadzenie kursów praktycznych dla uczniów technikum Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej wpisane w Zadanie 4 Kursy dodatkowe - w ramach projektu Kompetencje dla przyszłości. Realizacja kursów odbywać się będzie popołudniami oraz w weekendy lub ferie. Poszczególne edycje kursów zostaną rozłożone równomiernie w czasie 3 sem. -semestr II roku szkolnego 2012-2013 oraz semestry I i II roku szkolnego 2013-2014. Kolejność realizacji poszczególnych grup będzie ustalana przez specjalistę ds. kursów. Kursy służyć będą wzrostowi wiedzy i umiejętności zawodowych oraz dopasowaniu kompetencji uczestników projektu do potrzeb rynku pracy. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego z wyłączeniem ćwiczeń praktycznych w ramach części 7,11,12 i 13 zamówienia. Część 5 - kurs obsługi biura - 2 grupy 10 osobowe Część 6 - kurs z zakresu obsługi programów wspomagających sprzedaż i gospodarkę magazynową - 2 grupy 5 osobowe Część 7 - kurs przygotowujący na młodszego ratownika WOPR -2 grupy 15 osobowe Część 8 - kurs kulinarny podstawowy - 4 grupy 10 osobowe Część 9 - kurs tworzenia stron internetowych - 2 grupy 10 osobowe. Część 10 - kurs barmański podstawowy - 2 grupy 15 osobowe Część 11 - kurs dla operatora wózków widłowych - 2 grupy 10 osobowe Część 12 - kurs spawania metodą MAG 135 - 1 grupa 15 osobowa Część 13 - kurs dla operatora koparko-ładowarki kl. III - 1 grupa 18 osobowa Część 14 - kurs kelnerski - 2 grupy 15 osobowe Część 15 - kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy - 1 grupa 10 osobowa 2.3.Zakres usługi obejmuje: w częściach 1 - 4 -opracowanie programu, przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych, w częściach 5 - 15- opracowanie programu i materiałów szkoleniowych, przygotowanie i przeprowadzenie kursu, przeprowadzenie na zakończenie kursu sprawdzianu wiedzy i umiejętności uczestników, przygotowanie i wydanie zaświadczeń lub certyfikatów, w częściach 7, 10, 11, 12, 13, 15 zapewnienie sprzętu niezbędnego do przeprowadzenie zajęć praktycznych zapewnienie innych warunków realizacji kursu w tym odpowiedniej ilości materiałów zużywalnych, badań lekarskich, ubezpieczenia uczestników, odzieży roboczej lub ochronnej, pokrycie kosztów egzaminu państwowego, jeśli rodzaj kursu tego wymaga. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80.50.00.00-9, 80.20.00.00-6, 80.53.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekt Kompetencje dla przyszłości jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
zajęcia sportowe Fitness


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agnieszka Zientara, ul. Fredry 11, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7565,87 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6771,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  6771,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6771,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Zajęcia sportowe prowadzone na siłowni - 2 grupy


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Anna Langowska, Chrusty 37, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 15131,74 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  13543,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  13543,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  13543,20


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Zajęcia sportowe Nordic Walking


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agnieszka Zientara, ul. Fredry 11, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7565,87 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6771,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  6771,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6771,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Zajęcia sportowe Kyokushinkai


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Marcin Kopczyński, ul. Kazimierza Wielkiego 40/29, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7565,87 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6771,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  6771,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6771,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Kurs obsługi biura -2 grupy 10 osobowe


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Radosław Gierach, ul. Krakowska 26A, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 11076,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5940,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  5940,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5940,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
kurs z zakresu obsługi programów wspomagających sprzedaż i gospodarkę magazynową - 2 grupy 5 osobowe


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Radosław Gierach, ul. Krakowska 26A, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 13592,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7880,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  7880,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7880,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
kurs przygotowujący na młodszego ratownika WOPR -2 grupy 15 osobowe


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ochotnicze Wodne Pogotowie Ratunkowe, ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 10416,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  9000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  9000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  9000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
kurs kulinarny podstawowy -4 grupy 10 osobowe


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Irena Purska, Ul. Solidarności 3m46, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 28896,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  12379,76


 • Oferta z najniższą ceną:
  5900,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  12379,76


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
kurs tworzenia stron internetowych - 2 grupy 10 osobowe


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Krzysztof Gruchała, ul. Słowackiego 31a, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 10525,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
kurs barmański podstawowy - 2 grupy 15 osobowe


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Szkolenia Barmanów, Jerzy Czapla, ul. Piłsudskiego 35 lok.203, 05-120 05-120 Legionowo, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 17805,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  9970,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  4900,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  13000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
11   


Nazwa:
kurs dla operatora wózków widłowych - 2 grupy 10 osobowe


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BUDUS S.C. Ośrodek Szkolenia Operatorów, Ul. A. Puszkina 82, 92-516 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 12488,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  14806,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  14806,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  22000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
12   


Nazwa:
kurs spawania metodą MAG (135) - 1 grupa 15 osobowa


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi Ośrodek Kształcenia Zawodowego Nr 20, Al. Konstytucji 3-Maja 2, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 31536,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  28000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  28000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  28000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
13   


Nazwa:
kurs dla operatora koparko-ładowarki kl. III - 1 grupa 18 osobowa


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SIGMA Centrum Szkolenia Operatorów, ul. Bony 46, 02-496 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 29272,32 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  30420,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  30420,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  37097,28


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
14   


Nazwa:
kurs kelnerski - 2 grupy 15 osobowe


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BP Bartosz Prońko, Ul. Leśna 49A, 26-130 Suchedniów, kraj/woj. świętokrzyskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 16807,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  10200,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  4900,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  10800,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
15   


Nazwa:
kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy - 1 grupa 10 osobowa


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • LINMED, Ul. Wojska Polskiego 1, 34-600 Limanowa, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7002,60 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6890,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  6890,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6890,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: zsceziu@hoga.pl
tel: 46 815 41 41
fax: 46 815 41 41
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-04-04
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 12025020130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-03-26
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 452 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 15
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.rawa-kopernik.pl
Informacja dostępna pod: Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwolińskiego 46
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
80200000-6 Usługi szkolnictwa średniego
80500000-9 Usługi szkoleniowe
80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
zajęcia sportowe Fitness Agnieszka Zientara
ul. Fredry 11, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2013-05-18 6 771,00
Zajęcia sportowe prowadzone na siłowni - 2 grupy Anna Langowska
Chrusty 37, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2013-05-18 13 543,00
Zajęcia sportowe Nordic Walking Agnieszka Zientara
ul. Fredry 11, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2013-05-18 6 771,00
Zajęcia sportowe Kyokushinkai Marcin Kopczyński
ul. Kazimierza Wielkiego 40/29, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2013-05-18 6 771,00
Kurs obsługi biura -2 grupy 10 osobowe Radosław Gierach
ul. Krakowska 26A, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2013-05-18 5 940,00
kurs z zakresu obsługi programów wspomagających sprzedaż i gospodarkę magazynową - 2 grupy 5 osobowe Radosław Gierach
ul. Krakowska 26A, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2013-05-18 7 880,00
kurs przygotowujący na młodszego ratownika WOPR -2 grupy 15 osobowe Ochotnicze Wodne Pogotowie Ratunkowe
ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2013-05-18 9 000,00
kurs kulinarny podstawowy -4 grupy 10 osobowe Irena Purska
Ul. Solidarności 3m46, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2013-05-18 12 379,00
kurs tworzenia stron internetowych - 2 grupy 10 osobowe Krzysztof Gruchała
ul. Słowackiego 31a, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2013-05-18 5 000,00
kurs barmański podstawowy - 2 grupy 15 osobowe Centrum Szkolenia Barmanów, Jerzy Czapla
ul. Piłsudskiego 35 lok.203, 05-120 05-120 Legionowo, woj. mazowieckie
2013-05-18 9 970,00
kurs dla operatora wózków widłowych - 2 grupy 10 osobowe BUDUS S.C. Ośrodek Szkolenia Operatorów
Ul. A. Puszkina 82, 92-516 Łódź, woj. łódzkie
2013-05-18 14 806,00
kurs spawania metodą MAG (135) - 1 grupa 15 osobowa Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi Ośrodek Kształcenia Zawodowego Nr 20
Al. Konstytucji 3-Maja 2, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2013-05-18 28 000,00
kurs dla operatora koparko-ładowarki kl. III - 1 grupa 18 osobowa SIGMA Centrum Szkolenia Operatorów
ul. Bony 46, 02-496 Warszawa, woj. mazowieckie
2013-05-18 30 420,00
kurs kelnerski - 2 grupy 15 osobowe BP Bartosz Prońko
Ul. Leśna 49A, 26-130 Suchedniów, woj. świętokrzyskie
2013-05-18 10 200,00
kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy - 1 grupa 10 osobowa LINMED
Ul. Wojska Polskiego 1, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie
2013-05-18 6 890,00