Słupsk: PRACE REMONTOWE BALUSTRAD BALKONOWYCH I NADPROŻY W ZABYTKOWEJ WILLI BĘDĄCEJ SIEDZIBĄ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA W SŁUPSKU


Numer ogłoszenia: 12047 - 2011; data zamieszczenia: 11.01.2011

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Szczecińska 106, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 059 8432861, 8432109, faks 059 8432199


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa Szkoła Muzyczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PRACE REMONTOWE BALUSTRAD BALKONOWYCH I NADPROŻY W ZABYTKOWEJ WILLI BĘDĄCEJ SIEDZIBĄ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA W SŁUPSKU.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
2. Szczegółowo przedmiot zamówienia (zakres robót) określa dokumentacja: - projekt kolorystyki elewacji wraz z wytycznymi robót przygotowawczych opracowany przez Studio Projektowe ARKADA - protokół z przeglądu robót budowlano-konserwatorskich elewacji oraz tarasu od strony wschodniej i tarasu od strony południowej budynku Szkoły Muzycznej przy ul. Szczecińskiej 106 w Słupsku z dnia 15.10.2010 r..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.45.30.00-7, 45.44.30.00-4.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • ABK - ENTERPRISE SP . Z O.O, ul. Filmowa 3A, 76-200 SŁUPSK, kraj/woj. pomorskie.

Adres: Szczecińska 106, 76-200 Słupsk
woj. pomorskie
Dane kontaktowe: email: sekretariat@psm.slupsk.pl
tel: 59 8432861, 8432109
fax: 598 432 199
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 1204720110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-01-10
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia:
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45443000-4 Roboty elewacyjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne