Raszyn: Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Przesmyk we wsi Rybie gm. Raszyn wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi.


Numer ogłoszenia: 120544 - 2014; data zamieszczenia: 09.04.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Raszyn , ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn, woj. mazowieckie, tel. 022 7017770, faks 022 7017778.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.raszyn.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Przesmyk we wsi Rybie gm. Raszyn wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Przesmyk we wsi Rybie gm. Raszyn wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Przesmyk we wsi Rybie gm. Raszyn wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi. W ramach budowy kanalizacji deszczowej realizowanej w ul. Przesmyk we wsi Rybie gm. Raszyn zostanie wybudowany kanał główny z tworzywa sztucznego o średnicy O 200mm- 300 mm, kasy S z rdzeniem litym łączonym na uszczelki i układanych w wykopie na podsypce- piaskowej grubości 10 cm. Kanał główny zlokalizowany jest pomiędzy gazociągiem gn. 32 i wodociągiem dn 110. Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej przewidziano studnie dn 600 z PVC-U oraz studnie rewizyjne z kręgów betonowych O 1000. Wody opadowe z powierzchni pasa drogowego będą odprowadzane do projektowanej kanalizacji deszczowej wpustami ulicznymi 420x620 osadzonymi na studzienkach z PE dn 425 mm. W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się: w zakresie sieci kanalizacji deszczowej wykonanie : - kanały z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm- długość 82,40 m - kanały z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm- długość 281,73 m, - studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm - 2 szt., - studzienki kanalizacyjne o śr. 425 mm- zamknięcie wpust uliczny żeliwny- 12 szt., - studzienki kanalizacyjne o śr 600 mm - zamkniecie właz żeliwny D400- 14 szt. w zakresie robót drogowych wykonanie : odtworzenie nawierzchni na całej szerokości ulicy w tym: - ul. Przesmyk - 1706,18 m2 -warstwa odsączająca gr 10 cm -warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 31,5-63 gr. 17 cm -warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 0-31,5 gr. 8 cm, -warstwa wiążąca z mieszanek mineralno- asfaltowych AC16W 50/70 gr. 5 cm, -warstwa ścieralna z mieszanek mineralno- asfaltowych AC11S 50/70 gr. 4 cm Obramowanie nawierzchni za pomocą opornika 12x25 oraz obrzeża betonowego 8x30 wraz z wykonaniem ławy betonowej. Na długości 381,2 m przewidziano wykonanie ścieku ulicznego z trzech rzędów kostki betonowej. Pas pomiędzy ściekiem ulicznym a ogrodzeniem zabrukować kostką betonową gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej 3 cm i warstwie odsączającej gr. 10 cm W ramach w/w zadnia należy odtworzyć: - fragment nawierzchni ul. Brzoskwiniowej- 98,8 m2 - połączenia pozostałych ulic bocznych na łącznej powierzchni 91,2m2 - nawierzchnie poboczy z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm - 93 m2 -warstwa odsączająca gr 10 cm -warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 31,5-63 gr. 17 cm -warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 0-31,5 gr. 8 cm, -nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem GWARANCJA Wykonawca udziela Zamawiającemu 3 (trzy) letniej gwarancji i 3 (trzy) letniej rękojmi na przedmiot umowy t.j. na wykonane roboty i wbudowane materiały. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez strony bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy..


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy w wysokości do 50% zamówienia podstawowego, przewidzianych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych(tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.), polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.11.00-9, 45.23.30.00-9, 45.23.32.90-8, 45.23.13.00-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
20 000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Odnośnie spełniania warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia Zamawiający określa minimalne wymagania wskazując, iż Wykonawca powinien wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów (poświadczeń) dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w tym co najmniej: - 2 (dwóch) robót budowlanych polegających na wykonaniu sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej lub deszczowej wraz z odbudową nawierzchni drogi (bitumicznej lub betonowej) o łącznej wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych) każda z robót.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Odnośnie spełniania warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający określa minimalne wymagania wskazując, iż Wykonawca dysponuje następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a) co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (pełniącą rolę Kierownika budowy ), a) co najmniej 1 (jedną) osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej (pełniącą rolę Kierownika robót). zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U. z 2011 r., nr 99, poz. 573 z późn. zm.). W przypadku legitymowania się uprawnieniami wydanymi na podstawie przepisów poprzednio obowiązujących zakres uprawnień powinien odpowiadać w/w specjalnościom.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) wypełniony formularz oferty (oryginał) wraz z kosztorysem ofertowym sporządzonym metodą kalkulacji uproszczonej, b) pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia) do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i złożenia oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych lub w przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie, pełnomocnictwo dla osoby podpisującej w ich imieniu ofertę (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona) - załącznik Wykonawcy, c) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, określone w rozdziale VI SIWZ, d) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy oraz dołączenia - jeśli dotyczy - wykazu robót budowlanych, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom /wypełniany w przypadku wykonywania robót budowlanych przez Podwykonawców wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, e) informacyjnie kserokopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium - załącznik Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, a te podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedstawia oryginał pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia;Jeżeli Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, a te podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedstawia oryginał pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w przypadku: 1) wprowadzenia do dokumentacji projektowej w trakcie wykonywania robót, zmian zakwalifikowanych przez Projektanta sprawującego nadzór autorski na podstawie art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane jako nieistotne odstępstwo od projektu, zmiany są zgodne z zasadami wiedzy technicznej, a roboty, które proponuje się zmienić są objęte projektem budowlanym, 2) konieczności wykonania robót zamiennych polegających na zmianie sposobu wykonania jakiegoś elementu, technologii, lub zmianie cech elementu bez zmiany rodzaju i charakteru robót, a także zmiany celu jaki ma być w ich efekcie osiągnięty tj. nie powodujących rozszerzenia zakresu zamówienia objętego umową, 3) konieczności zaniechania wykonywania części robót, 4) niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót lub w przypadku wystąpienia innych okoliczności dotyczących zmiany terminu określonych w § 2 ust. 5 lub 6, 5) kolizji z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym lub innymi obiektami, 6) zmiany, rezygnacji lub wprowadzenia nowego Podwykonawcy, 7) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w zakresie wynagrodzenia za roboty ujęte w harmonogramie, a niewykonane na dzień obowiązywania nowej stawki. 2. Zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do robót zaniechanych w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1), 2), 3)- ustalona zostanie według następujących zasad: 1) za podstawę kalkulacji przyjęte zostaną ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego, a ilości robót na podstawie sprawdzonego i zatwierdzonego przez Zamawiającego obmiaru, 2) jeżeli roboty nie występowały w kosztorysie ofertowym, a są niezbędne do rozliczenia robót zamiennych/dodatkowych, podstawą kalkulacji będą: - dane wyjściowe do kosztorysowania z formularza ofertowego w zakresie kosztów robocizny, narzutu kosztów pośrednich i zysku, - ceny materiałów i sprzętu nie będą wyższe niż średnie ceny publikowane przez kwartalnik SEKOCENBUD aktualny na czas ich wbudowania i wykorzystania, a dla materiałów specjalistycznych wg faktur zakupu, - nakłady robocizny i nakłady rzeczowe z odpowiednich katalogów (KNR-ów), a dla robót specjalistycznych wg kalkulacji własnej. Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonywane za zgodą stron wyłącznie na podstawie pisemnego aneksu do umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.raszyn.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
ul. Szkolna 2a pok. 202A (II piętro ) , 05-090 Raszyn.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
25.04.2014 godzina 10:30, miejsce: Parter- Biuro Obsługi Mieszkańców, pok. nr 15, Raszyn przy ul. Szkolnej 2a.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Raszyn: Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Przesmyk we wsi Rybie gm. Raszyn wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi.


Numer ogłoszenia: 168894 - 2014; data zamieszczenia: 20.05.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 120544 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn, woj. mazowieckie, tel. 022 7017770, faks 022 7017778.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Przesmyk we wsi Rybie gm. Raszyn wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Przesmyk we wsi Rybie gm. Raszyn wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Przesmyk we wsi Rybie gm. Raszyn wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi. W ramach budowy kanalizacji deszczowej realizowanej w ul. Przesmyk we wsi Rybie gm. Raszyn zostanie wybudowany kanał główny z tworzywa sztucznego o średnicy O 200mm- 300 mm, kasy S z rdzeniem litym łączonym na uszczelki i układanych w wykopie na podsypce- piaskowej grubości 10 cm. Kanał główny zlokalizowany jest pomiędzy gazociągiem gn. 32 i wodociągiem dn 110. Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej przewidziano studnie dn 600 z PVC-U oraz studnie rewizyjne z kręgów betonowych O 1000. Wody opadowe z powierzchni pasa drogowego będą odprowadzane do projektowanej kanalizacji deszczowej wpustami ulicznymi 420x620 osadzonymi na studzienkach z PE dn 425 mm. W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się: w zakresie sieci kanalizacji deszczowej wykonanie : - kanały z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm- długość 82,40 m - kanały z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm- długość 281,73 m, - studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm - 2 szt., - studzienki kanalizacyjne o śr. 425 mm- zamknięcie wpust uliczny żeliwny- 12 szt., - studzienki kanalizacyjne o śr 600 mm - zamkniecie właz żeliwny D400- 14 szt. w zakresie robót drogowych wykonanie : odtworzenie nawierzchni na całej szerokości ulicy w tym: - ul. Przesmyk - 1706,18 m2 -warstwa odsączająca gr 10 cm -warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 31,5-63 gr. 17 cm -warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 0-31,5 gr. 8 cm, -warstwa wiążąca z mieszanek mineralno- asfaltowych AC16W 50/70 gr. 5 cm, -warstwa ścieralna z mieszanek mineralno- asfaltowych AC11S 50/70 gr. 4 cm Obramowanie nawierzchni za pomocą opornika 12x25 oraz obrzeża betonowego 8x30 wraz z wykonaniem ławy betonowej. Na długości 381,2 m przewidziano wykonanie ścieku ulicznego z trzech rzędów kostki betonowej. Pas pomiędzy ściekiem ulicznym a ogrodzeniem zabrukować kostką betonową gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej 3 cm i warstwie odsączającej gr. 10 cm W ramach w/w zadnia należy odtworzyć: - fragment nawierzchni ul. Brzoskwiniowej- 98,8 m2 - połączenia pozostałych ulic bocznych na łącznej powierzchni 91,2m2 - nawierzchnie poboczy z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm - 93 m2 -warstwa odsączająca gr 10 cm -warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 31,5-63 gr. 17 cm -warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 0-31,5 gr. 8 cm, -nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem GWARANCJA Wykonawca udziela Zamawiającemu 3 (trzy) letniej gwarancji i 3 (trzy) letniej rękojmi na przedmiot umowy t.j. na wykonane roboty i wbudowane materiały. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez strony bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.11.00-9, 45.23.30.00-9, 45.23.32.90-8, 45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.05.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Budownictwo Drogowe JARPOL S.A., {Dane ukryte}, 04-062 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1626516,36 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  502855,67


 • Oferta z najniższą ceną:
  502855,67
  / Oferta z najwyższą ceną:
  948894,47


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Szkolna , 05-090 Raszyn
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: zam.publ@raszyn.pl
tel: 227 017 770
fax: 227 017 778
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-04-24
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 12054420140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-04-08
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 189 dni
Wadium: 20 ZŁ
Szacowana wartość* 666 PLN  -  1 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.raszyn.pl
Informacja dostępna pod: ul. Szkolna 2a pok. 202A (II piętro ) , 05-090 Raszyn
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Przesmyk we wsi Rybie gm. Raszyn wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi. Budownictwo Drogowe JARPOL S.A.
Warszawa
2014-05-20 502 855,00