Słupsk: WYMIANA OKIEN W ZABYTKOWEJ WILLI BĘDĄCEJ SIEDZIBĄ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA W SŁUPSKU W SŁUPSKU


Numer ogłoszenia: 120561 - 2010; data zamieszczenia: 12.05.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia , ul. Szczecińska 106, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 059 8432861, 8432109, faks 059 8432199.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.psmslupsk.webpark.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa Szkoła Muzyczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WYMIANA OKIEN W ZABYTKOWEJ WILLI BĘDĄCEJ SIEDZIBĄ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA W SŁUPSKU W SŁUPSKU.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn: WYMIANA OKIEN W ZABYTKOWEJ WILLI BĘDĄCEJ SIEDZIBĄ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA W SŁUPSKU W SŁUPSKU 1. Zakres zamówienia obejmuje: Demontaż starych okien, montaż nowych i obróbkę. Szczegółowo przedmiot zamówienia (zakres robót) określa dokumentacja: Projekt Techniczny Budowlany, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opracowana przez PRACOWNIĘ PROJEKTOWO-REALIZACYJNĄ ARKON, oraz Przedmiar Robót sporządzony przez PRACOWNIĘ PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWĄ TESTA. Powyższe dokumenty stanowią integralną część SIWZ. 1.1 Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty będące przedmiotem zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności. Roboty należy prowadzić w sposób gwarantujący spełnienie warunków i wymagań określonych w dokumentacji projektowej i SWIZ. 1.2 Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zadania w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych przez Zamawiającego w ramach niniejszego postępowania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. 1.3 Zaleca się (bezwzględnie) kontakt Wykonawcy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Delegatura w Słupsku ul. Jaracza 6. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione we wzorze umowy. 3. Organizacja pracy podczas wykonywania przedmiotu zamówienia winna odpowiadać wymaganiom określonym w aktualnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz musi zapewniać prawidłowe wykonanie robót. Roboty należy prowadzić w sposób, który nie będzie naruszał interesów osób trzecich. 3.1 Nazwy własne, które występują w SIWZ określają wymagany minimalny standard jakości materiałów . 4. Wymagana gwarancja jakości i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 5 lat, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego przedmiotu zamówienia. 5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42. 11. 32 - 8 instalowanie okien 6. PODWYKONASTWO. Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. W przypadku braku określenia podwykonawcy Zamawiający będzie traktował, iż przedmiot zamówienia zostanie samodzielnie wykonany przez Wykonawcę..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • przewidywane zamówienia uzupełniające zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.42.11.32-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, wykonał minimum dwie roboty, każda o wartości odpowiadającej robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończone. Warunek graniczny spełnia/nie spełnia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, zdolnymi do wykonania zamówienia na stanowiskach podanych poniżej, które posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane i przynależą do Polskiej (właściwej) Izby Inżynierów Budownictwa:kierownikiem budowy - posiadającym odpowiednie uprawnienia z doświadczeniem minimum 3 lat na stanowisku kierownika budowy. Osoba wskazana przez Wykonawcę do pełnienia funkcji Kierownika Budowy oprócz wymaganych uprawnień musi posiadać uprawnienia do prowadzenia robót na zabytkach nieruchomych wraz z decyzją potwierdzającą posiadanie przez tę osobę wymaganych uprawnień budowlanych, oraz oświadczeniem potwierdzającym jej przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.. Zamawiający żąda, aby Wykonawca dysponował wymaganym potencjałem kadrowym przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca posiada opłaconą polisę ,a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy o zamówienie publiczne w przypadkach, gdynastąpi zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w oparciu o zapis zawarty w rozdz. VII niniejszej SIWZ;nastąpi zmiana osób wymienionych w umowie zarówno po stronie Zamawiającego, w tym inspektorzy nadzoru, jak i po stronie Wykonawcy, w tym kierownik budowy/robót, z zastrzeżeniemże proponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje określone w SIWZ;nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiana ustawowej stawki podatku od towarów i usług VAT;nastąpi zmiana wysokości wynagrodzenia w oparciu o zapis zawarty w rozdz. XV niniejszej SIWZ


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
wwww.psmslupsk.webpark.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Słupsku ul. Szczecińska 106.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
27.05.2010 godzina 10:00, miejsce: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Słupsku ul. Szczecińska 106 Sekretariat i piętro p. 10.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Słupsk: WYMIANA OKIEN W ZABYTKOWEJ WILLI BĘDĄCEJ SIEDZIBĄ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA W SŁUPSKU.


Numer ogłoszenia: 192812 - 2010; data zamieszczenia: 02.07.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 120561 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Szczecińska 106, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 059 8432861, 8432109, faks 059 8432199.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa Szkoła MUzyczna I i II stopnia.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WYMIANA OKIEN W ZABYTKOWEJ WILLI BĘDĄCEJ SIEDZIBĄ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA W SŁUPSKU..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Demontaż starych okien, montaż nowych i obróbkę. Szczegółowo przedmiot zamówienia (zakres robót) określa dokumentacja: Projekt Techniczny Budowlany, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opracowana przez PRACOWNIĘ PROJEKTOWO-REALIZACYJNĄ ARKON, oraz Przedmiar Robót sporządzony przez PRACOWNIĘ PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWĄ TESTA. Powyższe dokumenty stanowią integralną część SIWZ..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.42.11.32-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.06.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
6.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BRACIA NOWACCY SPÓŁKA CYWILNA, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 160418,38 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  70870,13


 • Oferta z najniższą ceną:
  64000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  137860,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Szczecińska 106, 76-200 Słupsk
woj. pomorskie
Dane kontaktowe: email: sekretariat@psm.slupsk.pl
tel: 59 8432861, 8432109
fax: 598 432 199
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-05-26
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 12056120100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-05-11
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 96 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.psmslupsk.webpark.pl
Informacja dostępna pod: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Słupsku ul. Szczecińska 106
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45421132-8 Instalowanie okien
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
WYMIANA OKIEN W ZABYTKOWEJ WILLI BĘDĄCEJ SIEDZIBĄ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA W SŁUPSKU. BRACIA NOWACCY SPÓŁKA CYWILNA
OBORNIKI
2010-07-02 70 870,00