Maków Mazowiecki: 13/M/2010 ( zespolenie kości, implanty stawów i kręgosłupa)


Numer ogłoszenia: 120633 - 2010; data zamieszczenia: 12.05.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego , ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 029 7142301, 7142335, faks 029 7142299.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
13/M/2010 ( zespolenie kości, implanty stawów i kręgosłupa).


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Pakiet Nr 1 - Zespolenia sródszpikowe i DSB/DSK, Pakiet Nr 2 - Implanty i narzędzia ortopedyczne, Pakiet Nr 3 - Płytki kostne blokowane, Pak Nr 4- Zespolenia złamań okołoprotezowych 2 kpl, Pakiet 5-Proteza cementowa stawu biodrowego 20 kpl, Pak Nr 6 -Proteza bezcementowa stawu biodrowego, Pak Nr 7 - Przynasadowa bezcementowa proteza stawu biodrowego, Pak Nr 8- Endoproteza całkowita stawu kolanowego - 5 kpl, Pak Nr 9- Zestaw do wertebroplastyk z cementem o zwiększonej gęstości, Pak Nr 10- Zestaw do wertebroplastyki z możliwością kontroli lepkości i czasu wiązania cementu, Pak Nr 11- Zestaw do przezskórnej stabilizacji i rekonstrukcji złamań trzonów kręgowych, Pakiet Nr 12- Zestawy do otwartej stabilizacji kręgosłupa, Pakiet Nr 13 - Stabilizacja dynamiczna, międzykolcowa kręgosłupa lędźwiowego, Pakiet Nr 14- Zestaw do wszczepiania cementu, Pakiet Nr 15 - Szczotki do maszynowego czyszczenia, Pakiet Nr 16-Implanty do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, Pakiet Nr 17-Implanty do operacji artroskopowych i otwartych stawu barkowego, Pakiet Nr 18-Zestaw implantów do szycia łąkotek all-inside, Pakiet Nr 19- Kompletny zestaw biowchłanialnych implantów do reinsercji odłamanych lub oddzielonych fragmentów chrzęstnych i chrzęstno - kostnych, Pakiet Nr 20- Wielorazowe, autoklawowalne ostrza do shavera i końcówki - ostrza do piły sagitalnej, Pakiet 21-Grawitacyjny System Separacji koncentratu leukocytarno - płytkowego ( czynników wzrostu) do stosowania w entezopatiach i świeżych uszkodzeniach tkanek miękkich, Pakiet Nr 22- Grawitacyjny System Separacji płytek krwi ( czynników wzrostu) wraz z pojemnikiem do produkcji autologiczej trombiny, Pakiet Nr 23- Jednorazowe, sterylne, jednokasetowe dreny kompatybilne z posiadana przez szpital pompą endoskopową o nazwie CONMEDLINVATEC 10K, Pakiet Nr 24 - Implanty do osteotomii otwierającej piszczeli i uda, a także śruby kaniulowane do usztywnienia stawu skokowego i zabiegu w.g Latarjet Pakiet Nr 25-Implanty tytanowe samoblokujące do rekonstrukcji dolnej części komleksu torebkowo więzadłowego w niestabilnościach stawu ramienno-łopatkowego, Pakiet Nr 26-Implanty niewchłanialne - kompletny zestaw udowo - piszczelowy do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych tylnych..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.14.17.00-7.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 26.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Pak Nr 1- 1.811,00 Pak Nr 2- 946,00 Pak Nr 3- 1.773,00 Pak Nr 4- 236,00 Pak Nr 5- 940,00 Pak Nr 6- 1. 960,00 Pak Nr 7- 1.960,00 Pak Nr 8- 600,00 Pak Nr 9- 800,00 Pak Nr 10- 1.348,00 Pak Nr 11- 1.250,00 Pak Nr 12- 1.560,00 Pak Nr 13- 1.302,00 Pak Nr 14- 408,00 Pak Nr 15- 101,00 Pak Nr 16- 1.001,00 Pak Nr 17- 752,00 Pak Nr 18- 320,00 Pak Nr 19- 82,00 Pak Nr 20- 82,00 Pak Nr 21- 700,00 Pak Nr 22- 2.300,00 Pak Nr 23- 89,00 Pak Nr 24- 247,00 Pak Nr 25- 30,00 Pak Nr 26- 89,00


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny tego warunku na podstawie Oświadczenia z art.22 ust.1 i załączonego do oferty.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny tego warunku na podstawie Oświadczenia z art.22 ust.1 i załączonego do oferty.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny tego warunku na podstawie Oświadczenia z art.22 ust.1 i załączonego do oferty.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny tego warunku na podstawie Oświadczenia z art.22 ust.1 i załączonego do oferty.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny tego warunku na podstawie Oświadczenia z art.22 ust.1 i załączonego do oferty.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie
 • inne dokumenty

  1.dokument potwierdzający wniesienie wadium, 2.posiadane atesty dopuszczające stosowanie przedmiotu oferty do użycia w placówkach publicznej służby zdrowia, zgodne z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych. 3.aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - datowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku obniżenia ceny przedmiotu umowy - obniżenie jego ceny w umowie, w przypadku wycofania przedmiotu z produkcji - zastąpienia go nowym produktem pod warunkiem, że pozostaje on zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i wymagań określonych w SIWZ oraz jego wartość jednostkowa netto jest identyczna lub niższa jak. w umowie.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.szpital-makow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Pokój 334, część administracyjna SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim, ul. Witosa2.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
23.06.2010 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim, ul. Witosa 2.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

Adres: ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: szpital@szpital-makow.pl
tel: 29 7142301, 7142335
fax: 29 7142299
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-06-22
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 12063320100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-05-11
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 26
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.szpital-makow.pl
Informacja dostępna pod: Pokój 334, część administracyjna SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim, ul. Witosa2
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
33141700-7 Wyroby ortopedyczne