Góra Kalwaria: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej dróg gminnych w 2013 roku


Numer ogłoszenia: 12084 - 2013; data zamieszczenia: 08.01.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria , ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.gorakalwaria.pl.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej dróg gminnych w 2013 roku.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej dróg gminnych w 2013 roku, w ilości około 2500 m2, do kwoty 150.000 zł. brutto. Remonty należy wykonać w technologii asfaltobetonu z wycinaniem na ulicach w obrębie miasta, natomiast na drogach poza miastem w technologii asfaltobetonu bez wycinania. W obu przypadkach, należy pokryć emulsją asfaltową łączone nawierzchnie bitumiczne. W ofercie należy podać cenę remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznej warstwy o głębokości do 4 cm oraz cenę remontu za każdy 1 cm warstwy ponad 4 cm. Do wykonawcy należy oznakowanie oraz wywiezienie rumoszu i uporządkowanie terenu..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej dróg gminnych w 2013 roku. Remonty należy wykonać w technologii asfaltobetonu z wycinaniem na ulicach w obrębie miasta, natomiast na drogach poza miastem w technologii asfaltobetonu bez wycinania. W obu przypadkach, należy pokryć emulsją asfaltową łączone nawierzchnie bitumiczne. W ofercie należy podać cenę remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznej warstwy o głębokości do 4 cm oraz cenę remontu za każdy 1 cm warstwy ponad 4 cm. Do wykonawcy należy oznakowanie oraz wywiezienie rumoszu i uporządkowanie terenu.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
44.11.37.00-2.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  Formularz ofertowy, wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ, Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 załącznik numer 2 Pełnomocnictwo zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, wystawione dla osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania oferenta w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile nie wynika ono z przedstawionych dokumentów.


  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
  nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA


  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
  przetarg nieograniczony.


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.


  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
  nie.


  IV.3) ZMIANA UMOWY


  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
  tak


  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy; W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie wszczęcia postępowania przetargowego, a które są niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia.


  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  IV.4.1)
   
  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  www.bip.gorakalwaria.pl

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
  Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Zamówienia publiczne - lewe skrzydło Ratusza.


  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
  16.01.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Obsługi Mieszkańca - prawe skrzydło Ratusza.


  IV.4.5) Termin związania ofertą:
  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
  nie


  Góra Kalwaria: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej dróg gminnych w 2013 roku


  Numer ogłoszenia: 265018 - 2013; data zamieszczenia: 08.07.2013

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


  Zamieszczanie ogłoszenia:
  obowiązkowe.


  Ogłoszenie dotyczy:
  zamówienia publicznego.


  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
  tak, numer ogłoszenia w BZP: 12084 - 2013r.


  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
  nie.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


  I. 1) NAZWA I ADRES:
  Gmina Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
  Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej dróg gminnych w 2013 roku.


  II.2) Rodzaj zamówienia:
  Usługi.


  II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej dróg gminnych w 2013 roku, w ilości około 2500 m2, do kwoty 150.000 zł. brutto. Remonty należy wykonać w technologii asfaltobetonu z wycinaniem na ulicach w obrębie miasta, natomiast na drogach poza miastem w technologii asfaltobetonu bez wycinania. W obu przypadkach, należy pokryć emulsją asfaltową łączone nawierzchnie bitumiczne. W ofercie należy podać cenę remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznej warstwy o głębokości do 4 cm oraz cenę remontu za każdy 1 cm warstwy ponad 4 cm. Do wykonawcy należy oznakowanie oraz wywiezienie rumoszu i uporządkowanie terenu..


  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  44.11.37.00-2.

  SEKCJA III: PROCEDURA


  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  Przetarg nieograniczony


  III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
   nie

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  28.01.2013.


  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
  11.


  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
  .


  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • DASKO Roboty Drogowe Danuta Skoczek; Celestynów, {Dane ukryte}, 05-430 Celestynów, kraj/woj. mazowieckie.


  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
  (bez VAT): 158536,59 PLN.


  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty:
   150000,00


  • Oferta z najniższą ceną:
   150000,00
   / Oferta z najwyższą ceną:
   150000,00


  • Waluta:
   PLN.

  Adres: ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria
  woj. mazowieckie
  Dane kontaktowe: email: przetargi@gorakalwaria.pl
  tel: 22/7273414
  fax: 22/7273414
  Termin składania wniosków lub ofert:
  2013-01-15
  Dane postępowania
  ID postępowania BZP/TED: 1208420130
  ID postępowania Zamawiającego:
  Data publikacji zamówienia: 2013-01-07
  Rodzaj zamówienia: usługi
  Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
  Czas na realizację: 349 dni
  Wadium: -
  Oferty uzupełniające: TAK
  Oferty częściowe: NIE
  Oferty wariantowe: NIE
  Przewidywana licyctacja: NIE
  Ilość części: 1
  Kryterium ceny: 100%
  WWW ogłoszenia: www.gorakalwaria.pl.
  Informacja dostępna pod: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Zamówienia publiczne - lewe skrzydło Ratusza
  Okres związania ofertą: 30 dni
  Kody CPV
  44113700-2 Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych
  Wyniki
  Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
  Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej dróg gminnych w 2013 roku DASKO Roboty Drogowe Danuta Skoczek; Celestynów
  Celestynów
  2013-07-08 150 000,00