Warszawa: Ochrona i monitoring obiektów Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w 2016 roku


Numer ogłoszenia: 12104 - 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Samorządowy Zakład Budżetowy , ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 59 89 400, faks 22 59 89 403, 59 89 419.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.aktywnawarszawa.waw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Ochrona i monitoring obiektów Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w 2016 roku.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności w zakresie ochrony fizycznej, nadzorowania urządzeń, sporządzania w porozumieniu z Zamawiającym planów ochrony obiektów należących do Zamawiającego, dalej zwanych obiektami, prowadzenia dokumentacji, inicjowania akcji ratowniczych i interwencyjnych, a także prowadzenia szkoleń z zakresu stanu bezpieczeństwa nadzorowanych obiektów oraz osób w nim przebywających, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn.: Dz. U. z 2014r., poz. 1099 ze zm.) oraz wykonywania czynności wynikających z ww. ustawy oraz Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawców, przed złożeniem ofert, wizji lokalnej celem dokładnego zapoznania się z terenem, dotyczącym Przedmiotu zamówienia.


II.1.5)

V
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.71.00.00-4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 21 000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100)


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, wydaną zgodnie z warunkami określonymi w ustawie ooim, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotowego zamówienia;


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: Wykonali lub wykonują w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: dwie usługi ochrony fizycznej obiektu (obiektów), o wartości każdej usługi co najmniej 200 000 zł netto w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy. W przypadku usług wykonywanych, wartość o której mowa w zdaniu poprzednim, należy odnieść do wykonanej części usługi;


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1) Dysponują zmotoryzowaną i wyposażoną w środki przymusu bezpośredniego oraz łączności bezprzewodowej zewnętrznej i wewnętrznej Grupą Interwencyjną, niezbędną do realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. 2011 Nr 245 poz. 1462 ze zm.) Członkowie Grupy Interwencyjnej muszą być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, o której mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2014.1099 z późn. zm.) dalej zwaną ustawą ooim; 2) Dysponują zmotoryzowaną i wyposażoną w środki przymusu bezpośredniego oraz łączności bezprzewodowej zewnętrznej i wewnętrznej Grupą Interwencyjną, przygotowaną do konwoju środków pieniężnych na zasadach określonych w ustawie ooim oraz Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. 2010 Nr 166 poz. 1128 ze zm.) Członkowie Grupy Interwencyjnej do konwoju środków pieniężnych muszą być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, o której mowa w ustawie ooim;


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: Dysponują pracownikami ochrony w liczbie zapewniającej codzienną ochronę obiektów zgodnie z wymogami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) z uwzględnieniem przepisów dotyczących wymiaru czasu pracy, wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, o której mowa w ustawie ooim, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz dysponują osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego (o której mowa w ustawie ooim) w ilości niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia;


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Jakość - 30
 • 3 - Doświadczenie Wykonawcy - 10


IV.2.2)

V
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:
http://aukcje.um.warszawa.pl


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, pod następującymi warunkami i we wskazanym zakresie: 1) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 2) zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w przypadku wystąpienia zmian w strukturze organizacyjnej Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.aktywnawarszawa.waw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Samorządowy Zakład Budżetowy ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa. Pok. 214.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
26.01.2016 godzina 09:00, miejsce: Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Samorządowy Zakład Budżetowy ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa. Recepcja Ośrodka.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 18808 - 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
16790 - 2016 data 25.01.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Małachowskiego 12, 42-500 Będzin, woj. śląskie, tel. (032) 7637636, fax. (032) 2651430.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.1.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych i innych dla potrzeb komórek organizacyjnych PZZOZ. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery pakiety: - Pakiet I - gazy medyczne; - Pakiet II - gazy techniczne; - Pakiet III - azot ciekły; - Pakiet IV - mieszanka gazów medycznych..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych i innych dla potrzeb komórek organizacyjnych PZZOZ. Przedmiot zamówienia został podzielony na pięć pakietów: - Pakiet I - gazy medyczne; - Pakiet II - gazy techniczne; - Pakiet III - azot ciekły; - Pakiet IV - mieszanka gazów medycznych; - Pakiet V - gaz medyczny..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.1.7).

 • W ogłoszeniu jest:
  tak, liczba części: 4..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  tak, liczba części: 5..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.5).

 • W ogłoszeniu jest:
  - inne dokumenty - Pozwolenie na dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 t.j. z późn. zm.) w zakresie Pakietu I poz. 1 i 3 oraz w zakresie Pakietu IV poz. 1. - Aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.), którymi są: deklaracja zgodności z normami europejskimi CE i dokumenty potwierdzające zgłoszenie / powiadomienie prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do obrotu / do używania w zakresie Pakietu I poz. 2 i poz. 4. - Oświadczenie o posiadaniu na oferowany przedmiot zamówienia dokumentów dopuszczających do obrotu lub do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaganych prawem zgodnie z klasyfikacją danego wyrobu, Dyrektywami UE i ustawą z dnia 20.05.2010 r. (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) o wyrobach medycznych w zakresie Pakietu IV poz. 6..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  - inne dokumenty - Pozwolenie na dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 t.j. z późn. zm.) w zakresie Pakietu I poz. 1 i 3 oraz w zakresie Pakietu IV poz. 1. - Aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.), którymi są: deklaracja zgodności z normami europejskimi CE i dokumenty potwierdzające zgłoszenie / powiadomienie prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do obrotu / do używania w zakresie Pakietu I poz. 2 i Pakiet V poz. 1. - Oświadczenie o posiadaniu na oferowany przedmiot zamówienia dokumentów dopuszczających do obrotu lub do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaganych prawem zgodnie z klasyfikacją danego wyrobu, Dyrektywami UE i ustawą z dnia 20.05.2010 r. (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) o wyrobach medycznych w zakresie Pakietu IV poz. 6..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  02.02.2016 godzina 09:30, miejsce: Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital, ul. Szpitalna 40, 41-250 Czeladź - SEKRETARIAT.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  03.02.2016 godzina 09:30, miejsce: Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital, ul. Szpitalna 40, 41-250 Czeladź - SEKRETARIAT.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  Zał. I.

 • W ogłoszeniu jest:
  CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet I. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Tlen sprężony medyczny, dwutlenek węgla medyczny, podtlenek azotu, argon medyczny 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.10.00.00-5, 60.00.00.00-8. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. warunki płatności - długość terminu płatności - 5.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet I. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Tlen sprężony medyczny, dwutlenek węgla medyczny, podtlenek azotu 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.10.00.00-5, 60.00.00.00-8. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. warunki płatności - długość terminu płatności - 5.


II.2) Tekst, który należy dodać:


 • Miejsce, w którym należy dodać tekst:
  Zał. I.

 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
  CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet V. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Argon medyczny 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.10.00.00-5, 60.00.00.00-8. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. warunki płatności - długość terminu płatności - 5.


Warszawa: Ochrona i monitoring obiektów Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w 2016 roku


Numer ogłoszenia: 38202 - 2016; data zamieszczenia: 19.02.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 12104 - 2016r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Samorządowy Zakład Budżetowy, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 59 89 400, faks 22 59 89 403, 59 89 419.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Ochrona i monitoring obiektów Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w 2016 roku.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności w zakresie ochrony fizycznej, nadzorowania urządzeń, sporządzania w porozumieniu z Zamawiającym planów ochrony obiektów należących do Zamawiającego, dalej zwanych obiektami, prowadzenia dokumentacji, inicjowania akcji ratowniczych i interwencyjnych, a także prowadzenia szkoleń z zakresu stanu bezpieczeństwa nadzorowanych obiektów oraz osób w nim przebywających, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn.: Dz. U. z 2014r., poz. 1099 ze zm.) oraz wykonywania czynności wynikających z ww. ustawy oraz Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawców, przed złożeniem ofert, wizji lokalnej celem dokładnego zapoznania się z terenem, dotyczącym Przedmiotu zamówienia.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.71.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Ochrona i monitoring obiektów Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w 2016 roku


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.02.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agencja Ochrony Osób i Mienia D.S. FOKUS Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 03-188 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
 • RR Security Grupa Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 00-032 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 720500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1060690,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1060690,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1734552,16


 • Waluta:
  PLN .


Adres: Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: zamowieniapubliczne@aktywnawarszawa.waw.pl,
tel: 22 1627200,
fax: 22 1627239
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-01-25
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 1210420160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-01-17
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 324 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: TAK
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.aktywnawarszawa.waw.pl
Informacja dostępna pod: Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Samorządowy Zakład Budżetowy ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa. Pok. 214
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
79710000-4 Usługi ochroniarskie
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Ochrona i monitoring obiektów Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w 2016 roku Agencja Ochrony Osób i Mienia D.S. FOKUS Sp. z o.o.
Warszawa
2016-02-19 530 345,00
Ochrona i monitoring obiektów Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w 2016 roku RR Security Grupa Sp. z o.o.
Warszawa
2016-02-19 530 345,00