Władysławów: Przebudowa drogi dojazdowej do pól i osiedla w Chylinie oraz położenie nawierzchni asfaltowej w Kunach


Numer ogłoszenia: 122040 - 2015; data zamieszczenia: 22.05.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy Władysławów , Rynek 43, 62-710 Władysławów, woj. wielkopolskie, tel. 063 2795003, faks 063 2795003.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.wladyslawow.bip.net.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi dojazdowej do pól i osiedla w Chylinie oraz położenie nawierzchni asfaltowej w Kunach.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie dzieła : Przebudowa drogi dojazdowej do pól i osiedla w Chylinie oraz położenie nawierzchni asfaltowej w Kunach W ramach zadania zostaną wykonane w Chylinie: - roboty przygotowawcze, -roboty ziemne, - odwodnienie - roboty konstrukcyjne - podbudowa - roboty nawierzchniowe, - roboty wykończeniowe, - oznakowanie - inwentaryzacja powykonawcza W ramach zadania zostaną wykonane w Kunach : - roboty przygotowawcze, -podbudowa - roboty nawierzchniowe - inwentaryzacja powykonawcza Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiają następujące opracowania: dokumentacja techniczna oraz kosztorysy ofertowe.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
9.1 Każdy Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych i 00/100). 9.2Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP. a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2014 r., poz. 226 i poz. 1111, oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 t.j.). 9.3 Wadium w formie pieniężnej należy wnieść w formie bezgotówkowej przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: nr rachunku 93 8530 0000 1000 0033 2000 0040 z dopiskiem: Wadium na :Przebudowę drogi dojazdowej do pól i osiedla w Chylinie oraz położenie nawierzchni asfaltowej w Kunach. 9.4 Wadium ma być złożone przed upływem terminu składania ofert. Wadium złożone w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający uzna za skuteczne, gdy bank prowadzący w/w rachunek Zamawiającego otrzyma taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 9.5 Do oferty zaleca się dołączyć dowód(y) wniesienia wadium przez Wykonawcę (np. oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polecenia przelewu wadium na konto Zamawiającego; oryginał dokumentu będącego inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego). 9.6 Wadium ma być wniesione na cały okres związania ofertą - przedstawienie gwarancji lub poręczenia na okres krótszy niż wskazany przez zamawiającego termin związania ofertą będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 PZP. 9.7 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib (adres), b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) bezwarunkowe, zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia pełnej kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zgłoszone w terminie związania ofertą, zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub - w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty według metody : spełnia - nie spełnia.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączonym dokumentem potwierdzającym, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ), Warunek Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, dwie roboty budowlane, zbliżone jak w przedmiocie zamówienia, każda za kwotę co najmniej 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych brutto 00/100),


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty według metody : spełnia - nie spełnia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ). Warunek Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają uprawnienia budowlane w zakresie specjalności drogowej .


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

kosztorysy ofertowe

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - termin wykonania zamówienia - 10


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w przypadkach: a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); b) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: - koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, w tym wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, o czas niezbędny do zmiany dokumentacji projektowej i dopełnienia niezbędnych czynności formalnych związanych z możliwością prowadzenia robót lub - z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub - działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.wladyslawow.bip.net.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, pokój 108.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.06.2015 godzina 10:00, miejsce: sekretariat , pokój 104, Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Władysławów: Przebudowa drogi dojazdowej do pól i osiedla w Chylinie oraz położenie nawierzchni asfaltowej w Kunach


Numer ogłoszenia: 165064 - 2015; data zamieszczenia: 03.07.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 122040 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy Władysławów, Rynek 43, 62-710 Władysławów, woj. wielkopolskie, tel. 063 2795003, faks 063 2795003.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi dojazdowej do pól i osiedla w Chylinie oraz położenie nawierzchni asfaltowej w Kunach.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie dzieła : Przebudowa drogi dojazdowej do pól i osiedla w Chylinie oraz położenie nawierzchni asfaltowej w Kunach W ramach zadania zostaną wykonane w Chylinie: - roboty przygotowawcze, -roboty ziemne, - odwodnienie - roboty konstrukcyjne - podbudowa - roboty nawierzchniowe, - roboty wykończeniowe, - oznakowanie - inwentaryzacja powykonawcza W ramach zadania zostaną wykonane w Kunach : - roboty przygotowawcze, -podbudowa - roboty nawierzchniowe - inwentaryzacja powykonawcza Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiają następujące opracowania: dokumentacja techniczna oraz kosztorysy ofertowe Uwaga: Wszelkie użyte w dokumentacji technicznej jak i w innych dokumentach, nazwy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie przedmiotu zamówienia są wyłącznie przykładem ich użycia i nie należy ich traktować jako zobowiązujących, gdyż w żaden sposób nie wiążą one Wykonawcy. W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania są równoważne opisywanym i spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w zakresie określonym w dokumentacji technicznej. Przed wbudowaniem materiału lub urządzenia równoważnego Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wprowadzeniem rozwiązań równoważnych. Świadczenia dodatkowe /roboty, usługi, dostawy/, które należy wykonać w ramach niniejszego zamówienia, a które nie są ujęte w załączonych przedmiarach robót są następujące: a) naprawa urządzeń nad i podziemnych zniszczonych lub uszkodzonych w trakcie wykonywania robót budowlanych, b) deklaracje zgodności bądź inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych materiałów do obrotu i zastosowania w budownictwie, kosztorys powykonawczy, c) zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, d) koszt przywrócenia terenu do stanu pierwotnego. Wymagany przez zamawiającego minimalny okres gwarancji - 36 miesięcy od daty dokonania ostatecznego odbioru robót. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji, oświadczając się w tej kwestii w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.07.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD sp z o.o, {Dane ukryte}, 62-500 KONIN, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 284173,66 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  236847,85


 • Oferta z najniższą ceną:
  236847,85
  / Oferta z najwyższą ceną:
  276235,69


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Rynek 43, 62-710 Władysławów
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: inwestycje@wladyslawow.pl
tel: 632 795 003
fax: 632 795 003
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-06-07
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 12204020150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-05-21
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 3 miesięcy
Wadium: 9 ZŁ
Szacowana wartość* 300 PLN  -  450 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 90%
WWW ogłoszenia: www.wladyslawow.bip.net.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, pokój 108
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45233140-2 Roboty drogowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przebudowa drogi dojazdowej do pól i osiedla w Chylinie oraz położenie nawierzchni asfaltowej w Kunach Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD sp z o.o
KONIN
2015-07-03 236 847,00