Skierniewice: Budowa Przedszkola nr 8 przy ul. Rybickiego 2 w Skierniewicach


Numer ogłoszenia: 122601 - 2014; data zamieszczenia: 06.06.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Skierniewice , ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 046 8345100, faks 046 8345151.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.bip.um.skierniewice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa Przedszkola nr 8 przy ul. Rybickiego 2 w Skierniewicach.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę budynku Przedszkola nr 8 w Skierniewicach na działce nr ew. 4 obręb 106301-1.0010. W zakres inwestycji wchodzą: - budynek przedszkola z kompletnym wyposażeniem instalacyjnym - przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, gazowe, c.o. z sieci miejskiej - likwidacja istniejących przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, gazowego i energetycznego - przebudowę przyłącza telefonicznego - wewnętrzne instalacje w terenie: WLZ, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej - zagospodarowanie terenu w tym: - zagospodarowanie terenów zielonych - projektowane wycinki drzew - utwardzenie terenu: ciągi piesze, droga wewnętrzna, wydzielone miejsca postojowe - ogrodzenie całości terenu oraz ogrodzenie miejsc postojowych wraz z drogą wewnętrzną - montaż: ławek, koszy na śmieci, osłon śmietnikowych i stojaka na rowery - rozbiórkę istniejących budynków gospodarczych wraz z utylizacją gruzu i odpadów budowlanych - rozbiórkę istniejącego budynku przedszkola wraz z utylizacją gruzu i odpadów budowlanych Istniejący budynek przedszkola pozostaje do czasu oddania do użytku nowego budynku. Wówczas istniejący budynek zostanie rozebrany przez Wykonawcę. Teren po rozbiórce, zostanie zagospodarowany rekreacyjnie i włączony w plac zabaw. Istniejący plac zabaw pozostaje bez zmian. W ramach zadania będącego przedmiotem przetargu Wykonawca zobowiązany jest do wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki (placu budowy) jak i wszelkich odpadów budowlanych powstałych w trakcie wykonywania zadania. Projektowany budynek jest obiektem niepodpiwniczonym, piętrowym, na fragmencie poddasze użytkowe. W budynku przewiduje się fundamenty żelbetowe, konstrukcje ścian z prefabrykowanych pustaków ceramicznych, konstrukcja stropów z prefabrykowanych płyt żelbetowych, kanałowych, konstrukcja dachu - drewniana, płatwiowo - kleszczowa. Budynek przedszkolny przeznaczony do rozbiórki jest obiektem parterowym; niepodpiwniczonym o konstrukcji murowanej ze stropem żelbetowym; dach o konstrukcji drewnianej kryty papą; stolarka okienna drewniana i PCV. Budynek jest wyposażony w instalację elektryczną, wod. - kan., c.o. i odgromową. Budynek gospodarczy (nr 4 na PZT) przeznaczony do rozbiórki jest obiektem parterowym; niepodpiwniczonym o konstrukcji murowanej; dach jednospadowy, drewniany kryty papą; stolarka drewniana. Budynek posiada instalację elektryczną. Budynek gospodarczy (nr 3 na PZT) przeznaczony do rozbiórki jest obiektem jednokondygnacyjnym; zagłębionym w ziemi o konstrukcji murowanej; strop żelbetowy; dach jednospadowy kryty papą; stolarka drewniana. Budynek posiada instalację elektryczną. 2. Dane liczbowe obiektów: 2.1 Budynek projektowany: Kubatura: 6 708m3 Powierzchnia zabudowy: 759,70m2 Powierzchnia użytkowa: 1 423,85m2 Powierzchnia całkowita: 1 867,60m2 Wysokość budynku: 11,95m Ilość kondygnacji nadziemnych: 3 Ilość kondygnacji podziemnych: 0 2.2 Budynek przedszkolny przeznaczony do rozbiórki: Kubatura: 2 716m3 Wysokość budynku: 5,63m Ilość kondygnacji nadziemnych: 1 Ilość kondygnacji podziemnych: 0 Powierzchnia zabudowy: 550,82m2 2.3 Budynek gospodarczy (nr 4 na PZT) przeznaczony do rozbiórki: Kubatura: 168m3 Wysokość budynku: 2,90m Ilość kondygnacji nadziemnych: 1 Ilość kondygnacji podziemnych: 0 Powierzchnia zabudowy: 44,32m2 2.4 Budynek gospodarczy (nr 3 na PZT) przeznaczony do rozbiórki: Kubatura: 145m3 Wysokość budynku: 3,08m Ilość kondygnacji nadziemnych: 1 Ilość kondygnacji podziemnych: 0 Powierzchnia zabudowy: 63,56m2 UWAGA: a) Przedmiary robót mają charakter orientacyjny i Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty. Prace konieczne dla wykonania umowy, a nie objęte przedmiarami robót nie stanowią robót dodatkowych. b) Tam gdzie w opracowaniu zostały wskazane normy, aprobaty, specyfikacje i systemy o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. c) Dopuszcza się innych producentów materiałów budowlanych, niż podani w opracowaniu, pod warunkiem zagwarantowania RÓWNORZĘDNYCH parametrów technicznych i technologicznych oraz zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi oraz w porozumieniu z projektantem..


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67, ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamówienia uzupełniające stanowić mogą nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i będą zgodne z przedmiotem zamówienia.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.12.00-0, 45.21.41.00-1, 45.11.00.00-1, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1, 45.43.00.00-7, 45.44.30.00-4, 45.11.12.91-4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 27.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Wadium a) Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 23.06.2014r. do godziny 10:00. b) Wadium może być wniesione w następujących formach: - Pieniądzu przelewem na rachunek nr konta: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Nr 81 1020 3352 0000 1402 0193 3969 z dopiskiem - wadium - oferta na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa Przedszkola Nr 8 przy ul. Rybickiego 2 w Skierniewicach. - Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. - Gwarancjach bankowych - Gwarancjach ubezpieczeniowych - Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. nr 42, poz. 275; z 2008r. nr 116, poz. 730 i 732 i nr 227, poz. 1505 oraz z 2010r. nr 96, poz. 620) c) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. - Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, w siedzibie Zamawiającego w kasie. - Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które do dnia 23.06.2014r. do godziny 10:00 włącznie znajdzie się na koncie Zamawiającego. d) Wadium należy wnieść na okres związania ofertą. e) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadkach przewidzianych w art. 46, ust. 4a i 5 ustawy Pzp. f) Zamawiający zwraca wadium w przypadkach określonych w art. 46 ustawy Pzp. g) Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach opisanych w SIWZ podlega wykluczeniu z postępowania.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.). Na dowód tego Wykonawca winien załączyć do oferty oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ, a także dokumenty wymagane w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.). Na dowód tego Wykonawca winien załączyć do oferty oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 6 SIWZ, a także dokumenty wymagane w SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę. Ocena spełnienia warunku wymaganego od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizowaniem co najmniej dwóch robót budowlanych zrealizowanych na obiektach budowlanych o wartości minimum 3 000 000,00zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100) brutto każda w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia. Na dowód tego Wykonawca złoży: wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (załącznik nr 4 do SIWZ). Wykaz musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w pkt III.2.a) SIWZ. Wykonawca do oferty winien załączyć: Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wg wzoru - załącznik nr 4 do SIWZ. Wykaz musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w pkt III.2.a) SIWZ Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę. Ocena spełnienia warunku wymaganego od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniony warunek o którym mowa w art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy pzp dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie - załącznik nr 3 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę. Ocena spełnienia warunku wymaganego od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp dotyczący osób zdolnych do wykonania zamówienia - Zamawiający uzna, za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia w funkcji: - kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im właściwe uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - osobami posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im właściwe uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. - osobami posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych lub odpowiadające im właściwe uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Dopuszcza się posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w kilku branżach przez jedną osobę Na dowód tego Wykonawca złoży: wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ) Wykonawca do oferty winien załączyć: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg wzoru - załącznik nr 5 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę. Ocena spełnienia warunku wymaganego od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeśli Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100). Na dowód tego Wykonawca powinien załączyć: opłaconą polisę ubezpieczenia OC, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100). A także gdy Wykonawca wykaże się odpowiednim potencjałem ekonomicznym i finansowym, tj. Wykonawca musi wykazać się płynnością bieżącą w 2013 roku obrotowym liczoną wg wzoru: PB = aktywa bieżące/pasywa bieżące, nie mniejszą niż 1/2, gdzie PB oznacza płynność bieżącą. Na dowód tego Wykonawca powinien załączyć: sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części za rok 2013, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, wraz z prawidłowo wyliczonym wymaganym wskaźnikiem PB. Wykonawca do oferty winien załączyć: Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od działalności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części za rok 2013, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, wraz z prawidłowo wyliczonym wymaganym wskaźnikiem PB. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę. Ocena spełnienia warunku wymaganego od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 1 rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oferta wg. wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Kosztorys ofertowy wg wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ; Kosztorys ma jedynie charakter pomocniczy i informacyjny dla Zamawiającego i nie ma wpływu na zobowiązania wynikające z przyjęcia ceny ryczałtowej. 3.Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 Ustawy Pzp, sporządzone wg wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ. 4. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wg wzoru - załącznik nr 4 do SIWZ. Wykaz musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w pkt III.2.a) SIWZ 5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg wzoru - załącznik nr 5 do SIWZ. 6. Sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części za rok 2013, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, wraz z prawidłowo wyliczonym wymaganym wskaźnikiem PB. 7. Wskazać części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wg wzoru - załącznik nr 7 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawców wówczas w załączniku nr 7 wpisuje -Nie dotyczy. 8. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru - załącznik nr 6 do SIWZ. 9. Dowód wniesienia wadium - potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Wymagania dotyczące wadium zawarte zostały w pkt III.6. SIWZ. 10. Informację o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru - załącznik nr 8 do SIWZ. 11. Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że z treści pełnomocnictwa wynika co innego. 12. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie na podstawie art. 23 Ustawy Pzp do oferty należy dołączyć dokumenty: a) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 23 Ustawy Pzp. b) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. O ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. c) Dokumenty wymienione w punktach IV.2. SIWZ (za wyjątkiem dowodu wniesienia wadium) oraz IV.3.a) SIWZ muszą być złożone przez każdy podmiot. d) Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w art. 23 ust. 1 Pzp, została wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. e) Dokumenty wymienione w pkt: IV.1. SIWZ (oferta), IV.2.b) SIWZ (Dowód wniesienia wadium), podmioty składają wspólnie jako podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego. f) W przypadku ofert składanych wspólnie warunki zawarte w pkt. IV.1. i IV.2. SIWZ muszą być spełnione wspólnie lub przynajmniej przez jeden podmiot.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 1. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: - przedłużenia terminu realizacji - terminów płatności - Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę postanowień umowy pod warunkiem, że zmiany te nie będą niekorzystne dla Zamawiającego lub (w przypadku zmiany terminu realizacji zadania) wynikać będą z okoliczności nieprzewidzianych i niezawinionych przez Wykonawcę (warunki pogodowe, odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki terenowe, zwłoka lub odmowa w wydaniu pozwoleń i uzgodnień przez odpowiednie urzędy, konieczność usunięcia błędów w dokumentacji projektowej) wycofanie z produkcji określonego rodzaju urządzeń i zastąpienie ich nowocześniejszymi o lepszych parametrach technicznych - Zmiana postanowień umowy może być dokonana tylko poprzez zawarcie pisemnego aneksu pomiędzy stronami.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.um.skierniewice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urzad Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice Wydział Inwestycji Kubaturowych, pokój nr 15 (wejście od Pl. Św. Floriana)..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
23.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 207542 - 2014; data zamieszczenia: 18.06.2014


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
122601 - 2014 data 06.06.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 046 8345100, fax. 046 8345151.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.3.1.

 • W ogłoszeniu jest:
  a) Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 23.06.2014r. do godziny 10:00 b) Wadium może być wniesione w następujących formach: Pieniądzu przelewem na rachunek nr konta: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Nr 81 1020 3352 0000 1402 0193 3969 z dopiskiem - wadium - oferta na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa Przedszkola Nr 8 przy ul. Rybickiego 2 w Skierniewicach Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym Gwarancjach bankowych Gwarancjach ubezpieczeniowych Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. nr 42, poz. 275; z 2008r. nr 116, poz. 730 i 732 i nr 227, poz. 1505 oraz z 2010r. nr 96, poz. 620) c) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, w siedzibie Zamawiającego w kasie Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które do dnia 23.06.2014r. do godziny 10:00 włącznie znajdzie się na koncie Zamawiającego d) Wadium należy wnieść na okres związania ofertą e) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadkach przewidzianych w art. 46, ust. 4a i 5 ustawy Pzp. f) Zamawiający zwraca wadium w przypadkach określonych w art. 46 ustawy Pzp g) Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach opisanych w SIWZ podlega wykluczeniu z postępowania.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  a) Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 26.06.2014r. do godziny 10:00 b) Wadium może być wniesione w następujących formach: Pieniądzu przelewem na rachunek nr konta: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Nr 81 1020 3352 0000 1402 0193 3969 z dopiskiem - wadium - oferta na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa Przedszkola Nr 8 przy ul. Rybickiego 2 w Skierniewicach Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym Gwarancjach bankowych Gwarancjach ubezpieczeniowych Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. nr 42, poz. 275; z 2008r. nr 116, poz. 730 i 732 i nr 227, poz. 1505 oraz z 2010r. nr 96, poz. 620) c) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, w siedzibie Zamawiającego w kasie Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które do dnia 26.06.2014r. do godziny 10:00 włącznie znajdzie się na koncie Zamawiającego d) Wadium należy wnieść na okres związania ofertą e) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadkach przewidzianych w art. 46, ust. 4a i 5 ustawy Pzp. f) Zamawiający zwraca wadium w przypadkach określonych w art. 46 ustawy Pzp g) Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach opisanych w SIWZ podlega wykluczeniu z postępowania.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, sekretariat.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, sekretariat.


Skierniewice: Budowa Przedszkola nr 8 przy ul. Rybickiego 2 w Skierniewicach


Numer ogłoszenia: 278210 - 2014; data zamieszczenia: 21.08.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 122601 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 046 8345100, faks 046 8345151.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa Przedszkola nr 8 przy ul. Rybickiego 2 w Skierniewicach.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę budynku Przedszkola nr 8 w Skierniewicach na działce nr ew. 4 obręb 106301-1.0010. W zakres inwestycji wchodzą: - budynek przedszkola z kompletnym wyposażeniem instalacyjnym - przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, gazowe, c.o. z sieci miejskiej - likwidacja istniejących przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, gazowego i energetycznego - przebudowę przyłącza telefonicznego - wewnętrzne instalacje w terenie: WLZ, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej - zagospodarowanie terenu w tym: - zagospodarowanie terenów zielonych - projektowane wycinki drzew - utwardzenie terenu: ciągi piesze, droga wewnętrzna, wydzielone miejsca postojowe - ogrodzenie całości terenu oraz ogrodzenie miejsc postojowych wraz z drogą wewnętrzną - montaż: ławek, koszy na śmieci, osłon śmietnikowych i stojaka na rowery - rozbiórkę istniejących budynków gospodarczych wraz z utylizacją gruzu i odpadów budowlanych - rozbiórkę istniejącego budynku przedszkola wraz z utylizacją gruzu i odpadów budowlanych Istniejący budynek przedszkola pozostaje do czasu oddania do użytku nowego budynku. Wówczas istniejący budynek zostanie rozebrany przez Wykonawcę. Teren po rozbiórce, zostanie zagospodarowany rekreacyjnie i włączony w plac zabaw. Istniejący plac zabaw pozostaje bez zmian. W ramach zadania będącego przedmiotem przetargu Wykonawca zobowiązany jest do wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki (placu budowy) jak i wszelkich odpadów budowlanych powstałych w trakcie wykonywania zadania. Projektowany budynek jest obiektem niepodpiwniczonym, piętrowym, na fragmencie poddasze użytkowe. W budynku przewiduje się fundamenty żelbetowe, konstrukcje ścian z prefabrykowanych pustaków ceramicznych, konstrukcja stropów z prefabrykowanych płyt żelbetowych, kanałowych, konstrukcja dachu - drewniana, płatwiowo - kleszczowa. Budynek przedszkolny przeznaczony do rozbiórki jest obiektem parterowym; niepodpiwniczonym o konstrukcji murowanej ze stropem żelbetowym; dach o konstrukcji drewnianej kryty papą; stolarka okienna drewniana i PCV. Budynek jest wyposażony w instalację elektryczną, wod. - kan., c.o. i odgromową. Budynek gospodarczy (nr 4 na PZT) przeznaczony do rozbiórki jest obiektem parterowym; niepodpiwniczonym o konstrukcji murowanej; dach jednospadowy, drewniany kryty papą; stolarka drewniana. Budynek posiada instalację elektryczną. Budynek gospodarczy (nr 3 na PZT) przeznaczony do rozbiórki jest obiektem jednokondygnacyjnym; zagłębionym w ziemi o konstrukcji murowanej; strop żelbetowy; dach jednospadowy kryty papą; stolarka drewniana. Budynek posiada instalację elektryczną. 2. Dane liczbowe obiektów: 2.1 Budynek projektowany: Kubatura: 6 708m3 Powierzchnia zabudowy: 759,70m2 Powierzchnia użytkowa: 1 423,85m2 Powierzchnia całkowita: 1 867,60m2 Wysokość budynku: 11,95m Ilość kondygnacji nadziemnych: 3 Ilość kondygnacji podziemnych: 0 2.2 Budynek przedszkolny przeznaczony do rozbiórki: Kubatura: 2 716m3 Wysokość budynku: 5,63m Ilość kondygnacji nadziemnych: 1 Ilość kondygnacji podziemnych: 0 Powierzchnia zabudowy: 550,82m2 2.3 Budynek gospodarczy (nr 4 na PZT) przeznaczony do rozbiórki: Kubatura: 168m3 Wysokość budynku: 2,90m Ilość kondygnacji nadziemnych: 1 Ilość kondygnacji podziemnych: 0 Powierzchnia zabudowy: 44,32m2 2.4 Budynek gospodarczy (nr 3 na PZT) przeznaczony do rozbiórki: Kubatura: 145m3 Wysokość budynku: 3,08m Ilość kondygnacji nadziemnych: 1 Ilość kondygnacji podziemnych: 0 Powierzchnia zabudowy: 63,56m2 UWAGA: a) Przedmiary robót mają charakter orientacyjny i Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty. Prace konieczne dla wykonania umowy, a nie objęte przedmiarami robót nie stanowią robót dodatkowych. b) Tam gdzie w opracowaniu zostały wskazane normy, aprobaty, specyfikacje i systemy o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. c) Dopuszcza się innych producentów materiałów budowlanych, niż podani w opracowaniu, pod warunkiem zagwarantowania RÓWNORZĘDNYCH parametrów technicznych i technologicznych oraz zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi oraz w porozumieniu z projektantem...


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.12.00-0, 45.21.41.00-1, 45.11.00.00-1, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1, 45.43.00.00-7, 45.44.30.00-4, 45.11.12.91-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.08.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
5.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • WOJ-ART Spółka jawna, {Dane ukryte}, 96-100 Skierniewice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7165709,49 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3692973,75


 • Oferta z najniższą ceną:
  3692973,75
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5519740,21


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: k.stepien@um.skierniewice.pl
tel: +48468345100
fax: +48468345151
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-06-22
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 12260120140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-06-05
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 522 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.bip.um.skierniewice.pl
Informacja dostępna pod: Urzad Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice Wydział Inwestycji Kubaturowych, pokój nr 15 (wejście od Pl. Św. Floriana).
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45443000-4 Roboty elewacyjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa Przedszkola nr 8 przy ul. Rybickiego 2 w Skierniewicach WOJ-ART Spółka jawna
Skierniewice
2014-08-21 3 692 973,00