Tarczyn: Wykonanie robót drogowych


Numer ogłoszenia: 123685 - 2010; data zamieszczenia: 14.05.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Tarczyn , ul. Rynek 8a, 05-555 Tarczyn, woj. mazowieckie, tel. 022 7157900, 7157938, faks 022 7278191.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.bip.tarczyn.pl

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
  nie dotyczy


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót drogowych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zamawiający udzieli zamówienia w dwóch częściach. Przedmiotem zadania nr 1 jest wykonanie modernizacji ul. Ogrodowej w m-ści Marianka na odcinku 1,55 km, a zadania nr 2 - bieżące wykonywanie remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie Gminy Tarczyn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera siwz.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • W zadaniu nr 2 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego, polegającyh na powtórzeniu tego samego zakresu robót.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2, 45.23.31.41-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Wymaga się wniesienia wadium w wysokości po 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł) w każdym zadaniu


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zadanie nr 1 i nr 2 - Wykonawca musi legitymować się wykonaniem zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych (w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej 2 robót, polegających na wykonaniu podbudowy lub nawierzchni z kruszywa o powierzchni co najmniej 3 000 m2 - osobno każda z robót


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca ma wykazać, że dysponuje: co najmniej następującymi urządzeniami, które wykorzysta do realizacji zamówienia: równiarka, walec statyczny samojezdny, rozkładarka do tłucznia, samochód samowyładowczy (zadanie nr 1 i nr 2).


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca ma wykazać, że dysponuje sobą przewidzianą jako kierownik robót z uprawnieniami w branży drogowej (zadanie nr 1 i nr 2).


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje tego warunku


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

wypełniony formularz oferty, oświadczenie o podwykonawcach, informacja o podmiocie wspólnym (jeśli dotyczy), pełnomocnictwo (jeśli dotyczy), kosztorys ofertowy (zadanie nr 1)


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.tarczyn.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miejski w Tarczynie, ul. Rynek 8a, 05-555 Tarczyn, pok. nr 14 lub zostanie przesłana pocztą na pisemny wniosek.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
31.05.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Tarczynie, ul. Rynek 8a, 05-555 Tarczyn, pok. nr 2 (Punkt Obsługi Interesantów).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Modernizacja drogi gminnej - ul. Ogrodowej w m-ści Marianka.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi gminnej - ul. Ogrodowej w miejscowości Marianka na terenie Gminy tarczyn na odcinku 1,55 km. Szczegółowy opis przedmiotu zamwienia zawiera siwz..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.40-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.08.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Remonty cząstkowe dróg.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest bieżące wykonywanie remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie Gminy Tarczyn, polegajacych na dostarczaniu tłucznia o frakcji 0-31,5; profilowaniu drogi przed rozłożeniem dostarczonego tłucznia; rozłożeniu tłucznia i jego zagęszczeniu na drogach gminnych na powierzchni maks. 20 000m2, o grubości po zagęsczeniu 15 cm.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.41-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.09.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Tarczyn: Wykonanie robót drogowych


Numer ogłoszenia: 176135 - 2010; data zamieszczenia: 05.07.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 123685 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Tarczyn, ul. Rynek 8a, 05-555 Tarczyn, woj. mazowieckie, tel. 022 7157900, 7157938, faks 022 7278191.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót drogowych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zamawiający udzieli zamówienia w dwóch częściąch. Przedmiotem zadania nr 1 jest wykonanie modernizacji ul. Ogrodowej w m-ści Marianka na odcinku 1,55 km, a zadania nr 2 - bieżące wykonywanie remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie Gminy Tarczyn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera siwz.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2, 45.23.31.41-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Modernizacja drogi gminnej - ul. Ogrodowej w m-ści Marianka


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.06.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • NANO-VITA Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 02-761 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 242730,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  291516,56


 • Oferta z najniższą ceną:
  291516,56
  / Oferta z najwyższą ceną:
  406916,79


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Remonty cząstkowe dróg


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Budownictwo Drogowe JARPOL S.A., {Dane ukryte}, 04-062 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 491000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  500000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  500000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  683200,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Juliana Stępkowskiego 17, 05555 Tarczyn
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: zamowienia.publiczne@tarczyn.pl
tel: 22 7157900, 7157938
fax: 227 278 191
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-05-30
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 12368520100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-05-13
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.bip.tarczyn.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miejski w Tarczynie, ul. Rynek 8a, 05-555 Tarczyn, pok. nr 14 lub zostanie przesłana pocztą na pisemny wniosek
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45233140-2 Roboty drogowe
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Modernizacja drogi gminnej - ul. Ogrodowej w m-ści Marianka NANO-VITA Sp. z o.o.
Warszawa
2010-07-05 291 516,00
Remonty cząstkowe dróg Budownictwo Drogowe JARPOL S.A.
Warszawa
2010-07-05 500 000,00