Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Opracowanie Przewodnika po prawie autorskim na potrzeby realizacji projektu FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej.


Numer ogłoszenia: 123733 - 2011; data zamieszczenia: 26.04.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Projektów Europejskich , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie Przewodnika po prawie autorskim na potrzeby realizacji projektu FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia opracowanie i napisanie dla Zamawiającego - Miasta Łódź, na potrzeby realizacji projektu FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej materiału pn. Przewodnik po prawie autorskim zwanego dalej PRZEWODNIKIEM. Celem przygotowania PRZEWODNIKA jest opracowanie wyszczególnionych poniżej tematów z przeznaczeniem dla osób nie posiadających wiedzy prawniczej, z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zastosowania prawa w praktyce prowadzenia działalności polegającej na produkcji filmowej i dystrybucji filmów, ze wskazaniem najbezpieczniejszych rozstrzygnięć problemów wątpliwych. PRZEWODNIK będzie obejmować w formie porównawczej różnice w rozwiązaniach wskazanych problemów w poszczególnych porządkach prawnych, a także wskazanie wszelkich innych różnic, które mogą mieć znaczenie w praktyce prowadzenia działalności polegającej na produkcji filmowej i dystrybucji filmów. Opracowanie PRZEWODNIKA obejmować będzie następujące prace: 1. przeprowadzenie analizy prawa autorskiego polskiego i wspólnotowego zgodnie z zakresem tematycznym PRZEWODNIKA określonym poniżej. Materiały niezbędne do przeprowadzenia analizy Wykonawca zgromadzi we własnym zakresie. 2. całościowe opracowanie PRZEWODNIKA na podstawie przeprowadzonej analizy i materiałów otrzymanych od Zamawiającego przygotowanych na zamówienie partnerów projektu FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej. Zakres tematyczny PRZEWODNIKA stanowią następujące zagadnienia: I. Wyjaśnienie podstawowych pojęć prawa autorskiego dotyczących utworów audiowizualnych oraz innych utworów w takim zakresie w jakim mogą być wykorzystane w stworzeniu utworu audiowizualnego : 1. Pojęcie utworu - konieczność ustalenia lub utrwalenia utworu w poszczególnych porządkach prawnych dla jego istnienia, brak konieczności spełnienia formalności w celu uzyskania ochrony utworu. 2. Rozróżnienie dualistycznych i monistycznych systemów w poszczególnych porządkach ze względu na wyróżnienie autorskich praw majątkowych i autorskich prawa osobistych; ochrona uprawnień określanych w systemach dualistycznych jako autorskie prawa osobiste w porządkach monistycznych. Charakter autorskich praw osobistych, ich niezbywalny charakter, oznaczanie autorstwa, możliwość pominięcia identyfikowania twórcy lub artysty wykonawcy. 3. Ochrona tytułu utworu oraz pseudonimu autora w poszczególnych porządkach prawnych, ograniczenia w posługiwaniu się tytułem mogącym wprowadzić w błąd. 4. Pojęcie praw autorskich i praw pokrewnych. 5. Pojęcie utworu samoistnego, zależnego (opracowania, adaptacji), inspirowanego, rozróżnienie tych pojęć z punktu widzenia niebezpieczeństwa naruszenia cudzych praw autorskich w szczególności w zakresie wykorzystania utworów literackich jako podstawy stworzenia utworu audiowizualnego. 6. Pojęcie utworu audiowizualnego, pojęcie wideogramu i fonogramu. Utwór audiowizualny jako zespół innych utworów lub/i artystycznych wykonań. 7. Pojęcie współtwórców utworu audiowizualnego, od czego zależy uznanie osoby wykonującej czynności związane ze stworzeniem utworu audiowizualnego za jego współtwórcę, katalog kategorii osób, które mogą być uznane za współtwórców (reżyser, autor scenariusza, kompozytor muzyki, scenograf, choreograf, operator itd.). Udziały współtwórców w prawach do utworu, istnienie domniemania równych udziałów lub określanie udziałów w zależności od wkładu twórczego w poszczególnych porządkach prawnych. 8. Pojęcie producenta utworu audiowizualnego. II Czas trwania praw autorskich 1. Brak ograniczenia w czasie autorskich praw osobistych, z uwzględnieniem różnic występujących w poszczególnych porządkach prawnych. 2. Czas trwania praw autorskich majątkowych i majątkowych praw pokrewnych, reguły obliczania tego czasu, kwestia zmian w przepisach obowiązujących w tym zakresie w prawie międzynarodowym w ujęciu praktycznym. 3. Pojęcie tzw. domeny publicznej. Wykorzystanie w utworach audiowizualnych utworów, do których prawa majątkowe wygasły i kwestia zachowania w takim przypadku praw osobistych do takich utworów. Różnica pomiędzy korzystaniem z utworu pierwotnego, a zależnego, kwestia przejścia do domeny publicznej praw majątkowych do utworów zależnych. III Treść majątkowych praw autorskich i praw pokrewnych, czyli sposoby ekonomicznej eksploatacji utworów, zakres monopolu przysługującego podmiotowi tych praw. 1. Zakres majątkowych praw autorskich twórcy. 2. Zakres majątkowych praw artysty wykonawcy. 3. Zakres majątkowych praw producenta. 4. Pojęcie pól eksploatacji, podstawowe rodzaje pól eksploatacji, istnienie tego pojęcia lub pojęć równoważnych w poszczególnych porządkach prawnych. IV Prawo do cytatu 1. W jakim zakresie można wykorzystywać cudze utwory w utworach audiowizualnych bez konieczności uzyskiwania zgody podmiotu uprawnionego, przy zachowaniu jakich warunków, przedstawienie najbezpieczniejszych rozwiązań z punktu widzenia producenta utworu audiowizualnego. 2. Różnice w zakresie uregulowań w poszczególnych krajach i problem stosunku tych uregulowań do przepisów prawa międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem art. 29 ust. 1 polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie w jakim dozwala na cytat w ramach praw gatunku twórczości. 3. Wykorzystywanie w utworze audiowizualnym wizerunków budynków, wizerunków utworów plastycznych takich jak rzeźby, obrazy, grafika ( w szczególności pojęcie Panoramafreiheit, freedom of panorama). 4. Prawo do wykorzystania cudzych utworów w ramach parodii i karykatury w poszczególnych porządkach prawnych. V Przejście autorskich praw majątkowych zagadnienia ogólne. 1. Różnica pomiędzy umową o przeniesienie prawa a licencją, istotne postanowienia takich umów, licencje wyłączne i niewyłączne, istnienie domniemania udzielenia licencji a nie przeniesienia prawa, istnienie domniemania udzielenia licencji niewyłącznej w poszczególnych porządkach prawnych. 2. Skutki braku określenia pól eksploatacji w umowie dotyczącej autorskich praw majątkowych lub majątkowych praw pokrewnych w poszczególnych porządkach prawnych. 3. Forma zawarcia takich umów, skutki braku zachowania formy w poszczególnych porządkach prawnych. 4. Domniemanie prawa do wynagrodzenia, wynagrodzenie za wykorzystanie utworów na poszczególnych polach eksploatacji. VI Przejście autorskich praw majątkowych - właściwość prawa dla umów zawieranych w zakresie utworów audiowizualnych. 1) Wybór prawa właściwego w umowach, przykładowa klauzula wyboru prawa. 2) Zasady określania prawa właściwego w razie braku wyboru takiego prawa w umowach zawieranych w celu stworzenia utworu audiowizualnego 3) Zasady określania prawa właściwego w razie braku wyboru takiego prawa w umowach zawieranych w zakresie dystrybucji utworu audiowizualnego. 4) Pojęcie jurysdykcji, wybór jurysdykcji w umowach, skutki braku dokonania takiego wyboru. VII Umowy dotyczące praw autorskich zawierane w zakresie stworzenia utworu audiowizualnego ze szczególnym uwzględnieniem postanowień umownych bezwzględnie obowiązujących w poszczególnych porządkach prawnych oraz z uwzględnieniem postanowień względnie obowiązujących, które mają zastosowanie w razie braku innego uregulowania w umowie między stronami. 1. Umowa o stworzenie utworu przez twórcę na potrzeby utworu audiowizualnego - postanowienia istotne. 2. Umowa o wykorzystanie istniejącego utworu przez twórcę na potrzeby utworu audiowizualnego - postanowienia istotne. 3. Umowa o udział artysty wykonawcy w realizacji utworu audiowizualnego - postanowienia istotne. 4. Domniemania przejścia określonych praw autorskich współtwórców utworu audiowizualnego na producenta oraz praw pokrewnych w razie zawarcia umów ze współtwórcami i artystami wykonawcami. 5. Ustawowe prawo twórcy do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy w poszczególnych porządkach prawnych. 6. Ustawowe prawo artysty wykonawcy do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy. 7. Zobowiązanie do rozpowszechniania, reprodukcji utworu zamówionego do utworu audiowizualnego i skutki braku przystąpienia do wykonania tego zobowiązania. 8. Prawo producenta do wykonywania tłumaczeń na różne wersje językowe - uregulowania w poszczególnych porządkach prawnych. 5. Tantiemy, czyli wynagrodzenie współtwórców i artystów wykonawców z tytułu wyświetlania utworu audiowizualnego w kinach, najmu egzemplarzy i ich publicznego odtwarzania, nadawania utworów, produkcji egzemplarzy do użytku osobistego, sposób wypłaty tego wynagrodzenia za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. VIII Umowy dotyczące praw autorskich zawierane na etapie dystrybucji utworu audiowizualnego. 1. Umowy dotyczące zwielokrotniania i wprowadzenia do obrotu zwielokrotnionych egzemplarzy utworu audiowizualnego. 2. Umowy dotyczące najmu i użyczenia egzemplarzy utworu. 3. Umowy w zakresie publicznego udostępniania utworu. 4. Nadawanie, reemitowanie lub odtwarzanie wprowadzonego do obrotu wideogramu, pośrednictwo organizacji zbiorowego zarządzania. 5. Wyczerpanie prawa w zakresie wprowadzania do obrotu egzemplarzy utworu audiowizualnego w państwach należących do Unii Europejskiej i w Norwegii, kwestia wyczerpania prawa w przypadku dystrybucji egzemplarzy przez państwa objęte niniejszym opracowaniem do państw Unii Europejskiej i państw trzecich. 6. Dopuszczalność zawierania umów dotyczących rozpowszechniania utworu z ograniczeniem terytorialnym do rozpowszechniania na terenie jednego z krajów, dopuszczalność udzielania licencji wyłącznych na wyświetlanie filmów w jednym kraju w oznaczonym okresie. IX Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi 3. Pojęcie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. 4. Zawieranie przez producentów umów dotyczących wykorzystania istniejących utworów w utworze audiowizualnym z takimi organizacjami. 5. Zawieranie przez producentów umów o zarządzanie ich prawami z takimi organizacjami. 6. Wykaz organizacji zbiorowego zarządzania w poszczególnych państwach. X Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich i praw pokrewnych. 1. Odpowiedzialność cywilna w zakresie naruszenia praw autorskich, zakres roszczeń w poszczególnych porządkach: o zaniechanie naruszeń, o odszkodowanie, o zapłatę wynagrodzenia, rozwiązania wspierające ochronę w zakresie zakazu usuwania zabezpieczeń technicznych przed dostępem do utworu lub jego zwielokrotnieniem, roszczenia informacyjne i szczególne ułatwienia procesowe w sporach autorskich, ochrona celna przed importem towarów naruszających prawa własności intelektualnej. 2. Określanie prawa właściwego i jurysdykcji w zakresie naruszeń praw autorskich i praw pokrewnych. 3. Wskazanie podstawowego zakresu odpowiedzialności karnej w zakresie naruszenia praw autorskich w poszczególnych porządkach prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem naruszeń zagrożonych karą pozbawienia wolności. XI Licencje creative commons oraz inne tzw. wolne licencje - wyjaśnienie pojęcia, przedstawienie podstawowych rodzajów. Omówienie zastosowania w szczególności w zakresie wykorzystania w utworach audiowizualnych utworów, w szczególności muzycznych, objętych takimi licencjami. Zagadnienia wymienione powyżej zostaną przedstawione w PRZEWODNIKU w odniesieniu do prawodawstwa następujących krajów: Danii, Niemiec, Polski, Szwecji, Norwegii, Litwy, Łotwy, Estonii oraz prawa wspólnotowego na podstawie analizy prawa polskiego i wspólnotowego przeprowadzonej przez Wykonawcę oraz materiałów otrzymanych od Zamawiającego. Materiały, które Wykonawca otrzyma od Zamawiającego będą opracowane w języku angielskim i zostaną przekazane w trzech częściach: - w części dotyczącej prawa niemieckiego i norweskiego opracowanej przez prawnika niemieckiego, - w części dotyczącej prawa norweskiego i szwedzkiego opracowanej przez prawnika norweskiego, - w części dotyczącej prawa łotewskiego, litewskiego i estońskiego opracowanej przez prawnika łotewskiego. Jeżeli Wykonawca uzna za konieczne dokonanie na potrzeby realizacji umowy tłumaczeń językowych, zostaną one wykonane przez niego we własnym zakresie lub na własny koszt. Zamawiający nie oczekuje od wykonawcy tłumaczenia na język polski materiałów przekazanych przez Zamawiającego ani innych dokumentów. PRZEWODNIK zostanie opracowany przez Wykonawcę w języku polskim. W czasie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania kontaktów drogą telefoniczną lub poczty elektronicznej ze wskazanymi przez Zamawiającego podmiotami z Niemiec, Norwegii i Łotwy odpowiedzialnymi za przygotowanie materiałów przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego, w zakresie czasowym w jakim podmioty te będą dostępne na podstawie umów zawartych w ramach realizacji projektu FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej Wykonawca nie jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie weryfikacji materiałów otrzymanych od Zamawiającego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do rzetelności ww. materiałów Wykonawca powiadomi o tym podmioty o których mowa powyżej, a w przypadku gdy będzie to niemożliwe - Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu do akceptacji kolejnych rozdziałów PRZEWODNIKA drogą mailową w postaci plików formacie doc. Terminy i sposób przekazywania przez Zamawiającego uwag do trzymanych materiałów oraz wprowadzania stosownych zmian do rozdziałów PRZEWODNIKA określi umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Całość opracowanego PRZEWODNIKA Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji w terminie 80 dni od podpisania umowy. Ostateczny odbiór PRZEWODNIKA przez zamawiającego potwierdzony zostanie podpisaniem protokołu końcowego. Przedmiot zamówienia obejmuje również przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu z chwilą podpisania protokołu końcowego wszelkich majątkowych praw autorskich do PRZEWODNIKA, co oznacza, że Zamawiającemu będzie przysługiwać wyłączne i nieograniczone czasowo ani terytorialnie prawo do rozporządzania PRZEWODNIKIEM na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 pkt 1-3 ustawy z dnia 4 grudnia 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności: a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; c. w zakresie rozpowszechniania utworu poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Z chwilą podpisania przez protokołu końcowego, Wykonawca przeniesie również na Zamawiającego prawa zależne do PRZEWODNIKA w zakresie tłumaczenia na dowolne języki i opracowywania w dowolnej wybranej przez Zamawiającego formie. Przewodnik winien zawierać około 60 - 100 stron maszynopisu przy 1800 znakach na stronie (ze spacjami)..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.12.10.00-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 80.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że: wykonał w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 3 usługi polegające na wydaniu opinii prawnej i/lub publikacji z zakresu prawa autorskiego


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiany treści niniejszej umowy, jak też oświadczenia woli stron w związku z jej wykonywaniem, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Strony dopuszczają zmianę terminów przekazania materiałów określonego w § 2 ust. 2 oraz terminu wykonania umowy określonego w § 2 ust. 9 w przypadku gdy: a. konieczna będzie weryfikacja materiałów określonych w § 2 ust. 2; b. przekazanie materiałów w terminie określonym w § 2 ust. 2 będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od MIASTA, w tym z przyczyn zależnych od pozostałych partnerów projektu FIRST MOTION.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zanmmówień Publicznych, 90-532 Łódź, ul. Ks. I. Skorupki 21, III pietro, pok. 8.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
05.05.2011 godzina 11:45, miejsce: Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zanmmówień Publicznych, 90-532 Łódź, ul. Ks. I. Skorupki 21, III pietro, pok. 8.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007 - 2013.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 128193 - 2011; data zamieszczenia: 02.05.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
123733 - 2011 data 26.04.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Projektów Europejskich, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.05.2011 godzina 11:45, miejsce: Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zanmmówień Publicznych, 90-532 Łódź, ul. Ks. I. Skorupki 21, III pietro, pok. 8..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2011 godzina 11:45, miejsce: Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zanmmówień Publicznych, 90-532 Łódź, ul. Ks. I. Skorupki 21, III pietro, pok. 8..


Numer ogłoszenia: 130207 - 2011; data zamieszczenia: 05.05.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
123733 - 2011 data 26.04.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Projektów Europejskich, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.1.3.

 • W ogłoszeniu jest:
  Materiały, które Wykonawca otrzyma od Zamawiającego będą opracowane w języku angielskim i zostaną przekazane w trzech częściach: - w części dotyczącej prawa niemieckiego i norweskiego opracowanej przez prawnika niemieckiego, - w części dotyczącej prawa norweskiego i szwedzkiego opracowanej przez prawnika norweskiego, - w części dotyczącej prawa łotewskiego, litewskiego i estońskiego opracowanej przez prawnika łotewskiego.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Materiały, które Wykonawca otrzyma od Zamawiającego będą opracowane w języku angielskim i zostaną przekazane w trzech częściach: - w części dotyczącej prawa niemieckiego i duńskiego opracowanej przez prawnika niemieckiego, - w części dotyczącej prawa norweskiego i szwedzkiego opracowanej przez prawnika norweskiego, - w części dotyczącej prawa łotewskiego, litewskiego i estońskiego opracowanej przez prawnika łotewskiego.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  06.05.2011 godzina 11:45, miejsce: Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zamówień Publicznych, 90-532 Łódź, ul. Ks. I. Skorupki 21, III pietro, pok. 8.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  10.05.2011 godzina 11:45, miejsce: Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zamówień Publicznych, 90-532 Łódź, ul. Ks. I. Skorupki 21, III pietro, pok. 8.


Łódź: Opracowanie Przewodnika po prawie autorskim na potrzeby realizacji projektu FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej


Numer ogłoszenia: 152835 - 2011; data zamieszczenia: 31.05.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 123733 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Projektów Europejskich, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie Przewodnika po prawie autorskim na potrzeby realizacji projektu FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia opracowanie i napisanie dla Zamawiającego - Miasta Łódź, na potrzeby realizacji projektu FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej materiału pn. Przewodnik po prawie autorskim zwanego dalej PRZEWODNIKIEM. Celem przygotowania PRZEWODNIKA jest opracowanie wyszczególnionych poniżej tematów z przeznaczeniem dla osób nie posiadających wiedzy prawniczej, z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zastosowania prawa w praktyce prowadzenia działalności polegającej na produkcji filmowej i dystrybucji filmów, ze wskazaniem najbezpieczniejszych rozstrzygnięć problemów wątpliwych. PRZEWODNIK będzie obejmować w formie porównawczej różnice w rozwiązaniach wskazanych problemów w poszczególnych porządkach prawnych, a także wskazanie wszelkich innych różnic, które mogą mieć znaczenie w praktyce prowadzenia działalności polegającej na produkcji filmowej i dystrybucji filmów. Opracowanie PRZEWODNIKA obejmować będzie następujące prace: 1. przeprowadzenie analizy prawa autorskiego polskiego i wspólnotowego zgodnie z zakresem tematycznym PRZEWODNIKA określonym poniżej. Materiały niezbędne do przeprowadzenia analizy Wykonawca zgromadzi we własnym zakresie. 2. całościowe opracowanie PRZEWODNIKA na podstawie przeprowadzonej analizy i materiałów otrzymanych od Zamawiającego przygotowanych na zamówienie partnerów projektu FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej. Zakres tematyczny PRZEWODNIKA stanowią następujące zagadnienia: I. Wyjaśnienie podstawowych pojęć prawa autorskiego dotyczących utworów audiowizualnych oraz innych utworów w takim zakresie w jakim mogą być wykorzystane w stworzeniu utworu audiowizualnego : 1. Pojęcie utworu - konieczność ustalenia lub utrwalenia utworu w poszczególnych porządkach prawnych dla jego istnienia, brak konieczności spełnienia formalności w celu uzyskania ochrony utworu. 2. Rozróżnienie dualistycznych i monistycznych systemów w poszczególnych porządkach ze względu na wyróżnienie autorskich praw majątkowych i autorskich prawa osobistych; ochrona uprawnień określanych w systemach dualistycznych jako autorskie prawa osobiste w porządkach monistycznych. Charakter autorskich praw osobistych, ich niezbywalny charakter, oznaczanie autorstwa, możliwość pominięcia identyfikowania twórcy lub artysty wykonawcy. 3. Ochrona tytułu utworu oraz pseudonimu autora w poszczególnych porządkach prawnych, ograniczenia w posługiwaniu się tytułem mogącym wprowadzić w błąd. 4. Pojęcie praw autorskich i praw pokrewnych. 5. Pojęcie utworu samoistnego, zależnego (opracowania, adaptacji), inspirowanego, rozróżnienie tych pojęć z punktu widzenia niebezpieczeństwa naruszenia cudzych praw autorskich w szczególności w zakresie wykorzystania utworów literackich jako podstawy stworzenia utworu audiowizualnego. 6. Pojęcie utworu audiowizualnego, pojęcie wideogramu i fonogramu. Utwór audiowizualny jako zespół innych utworów lub - i artystycznych wykonań. 7. Pojęcie współtwórców utworu audiowizualnego, od czego zależy uznanie osoby wykonującej czynności związane ze stworzeniem utworu audiowizualnego za jego współtwórcę, katalog kategorii osób, które mogą być uznane za współtwórców (reżyser, autor scenariusza, kompozytor muzyki, scenograf, choreograf, operator itd.). Udziały współtwórców w prawach do utworu, istnienie domniemania równych udziałów lub określanie udziałów w zależności od wkładu twórczego w poszczególnych porządkach prawnych. 8. Pojęcie producenta utworu audiowizualnego. II Czas trwania praw autorskich 1. Brak ograniczenia w czasie autorskich praw osobistych, z uwzględnieniem różnic występujących w poszczególnych porządkach prawnych. 2. Czas trwania praw autorskich majątkowych i majątkowych praw pokrewnych, reguły obliczania tego czasu, kwestia zmian w przepisach obowiązujących w tym zakresie w prawie międzynarodowym w ujęciu praktycznym. 3. Pojęcie tzw. domeny publicznej. Wykorzystanie w utworach audiowizualnych utworów, do których prawa majątkowe wygasły i kwestia zachowania w takim przypadku praw osobistych do takich utworów. Różnica pomiędzy korzystaniem z utworu pierwotnego, a zależnego, kwestia przejścia do domeny publicznej praw majątkowych do utworów zależnych. III Treść majątkowych praw autorskich i praw pokrewnych, czyli sposoby ekonomicznej eksploatacji utworów, zakres monopolu przysługującego podmiotowi tych praw. 1. Zakres majątkowych praw autorskich twórcy. 2. Zakres majątkowych praw artysty wykonawcy. 3. Zakres majątkowych praw producenta. 4. Pojęcie pól eksploatacji, podstawowe rodzaje pól eksploatacji, istnienie tego pojęcia lub pojęć równoważnych w poszczególnych porządkach prawnych. IV Prawo do cytatu 1. W jakim zakresie można wykorzystywać cudze utwory w utworach audiowizualnych bez konieczności uzyskiwania zgody podmiotu uprawnionego, przy zachowaniu jakich warunków, przedstawienie najbezpieczniejszych rozwiązań z punktu widzenia producenta utworu audiowizualnego. 2. Różnice w zakresie uregulowań w poszczególnych krajach i problem stosunku tych uregulowań do przepisów prawa międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem art. 29 ust. 1 polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie w jakim dozwala na cytat w ramach praw gatunku twórczości. 3. Wykorzystywanie w utworze audiowizualnym wizerunków budynków, wizerunków utworów plastycznych takich jak rzeźby, obrazy, grafika ( w szczególności pojęcie Panoramafreiheit, freedom of panorama). 4. Prawo do wykorzystania cudzych utworów w ramach parodii i karykatury w poszczególnych porządkach prawnych. V Przejście autorskich praw majątkowych zagadnienia ogólne. 1. Różnica pomiędzy umową o przeniesienie prawa a licencją, istotne postanowienia takich umów, licencje wyłączne i niewyłączne, istnienie domniemania udzielenia licencji a nie przeniesienia prawa, istnienie domniemania udzielenia licencji niewyłącznej w poszczególnych porządkach prawnych. 2. Skutki braku określenia pól eksploatacji w umowie dotyczącej autorskich praw majątkowych lub majątkowych praw pokrewnych w poszczególnych porządkach prawnych. 3. Forma zawarcia takich umów, skutki braku zachowania formy w poszczególnych porządkach prawnych. 4. Domniemanie prawa do wynagrodzenia, wynagrodzenie za wykorzystanie utworów na poszczególnych polach eksploatacji. VI Przejście autorskich praw majątkowych - właściwość prawa dla umów zawieranych w zakresie utworów audiowizualnych. 1) Wybór prawa właściwego w umowach, przykładowa klauzula wyboru prawa. 2) Zasady określania prawa właściwego w razie braku wyboru takiego prawa w umowach zawieranych w celu stworzenia utworu audiowizualnego 3) Zasady określania prawa właściwego w razie braku wyboru takiego prawa w umowach zawieranych w zakresie dystrybucji utworu audiowizualnego. 4) Pojęcie jurysdykcji, wybór jurysdykcji w umowach, skutki braku dokonania takiego wyboru. VII Umowy dotyczące praw autorskich zawierane w zakresie stworzenia utworu audiowizualnego ze szczególnym uwzględnieniem postanowień umownych bezwzględnie obowiązujących w poszczególnych porządkach prawnych oraz z uwzględnieniem postanowień względnie obowiązujących, które mają zastosowanie w razie braku innego uregulowania w umowie między stronami. 1. Umowa o stworzenie utworu przez twórcę na potrzeby utworu audiowizualnego - postanowienia istotne. 2. Umowa o wykorzystanie istniejącego utworu przez twórcę na potrzeby utworu audiowizualnego - postanowienia istotne. 3. Umowa o udział artysty wykonawcy w realizacji utworu audiowizualnego - postanowienia istotne. 4. Domniemania przejścia określonych praw autorskich współtwórców utworu audiowizualnego na producenta oraz praw pokrewnych w razie zawarcia umów ze współtwórcami i artystami wykonawcami. 5. Ustawowe prawo twórcy do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy w poszczególnych porządkach prawnych. 6. Ustawowe prawo artysty wykonawcy do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy. 7. Zobowiązanie do rozpowszechniania, reprodukcji utworu zamówionego do utworu audiowizualnego i skutki braku przystąpienia do wykonania tego zobowiązania. 8. Prawo producenta do wykonywania tłumaczeń na różne wersje językowe - uregulowania w poszczególnych porządkach prawnych. 5. Tantiemy, czyli wynagrodzenie współtwórców i artystów wykonawców z tytułu wyświetlania utworu audiowizualnego w kinach, najmu egzemplarzy i ich publicznego odtwarzania, nadawania utworów, produkcji egzemplarzy do użytku osobistego, sposób wypłaty tego wynagrodzenia za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. VIII Umowy dotyczące praw autorskich zawierane na etapie dystrybucji utworu audiowizualnego. 1. Umowy dotyczące zwielokrotniania i wprowadzenia do obrotu zwielokrotnionych egzemplarzy utworu audiowizualnego. 2. Umowy dotyczące najmu i użyczenia egzemplarzy utworu. 3. Umowy w zakresie publicznego udostępniania utworu. 4. Nadawanie, reemitowanie lub odtwarzanie wprowadzonego do obrotu wideogramu, pośrednictwo organizacji zbiorowego zarządzania. 5. Wyczerpanie prawa w zakresie wprowadzania do obrotu egzemplarzy utworu audiowizualnego w państwach należących do Unii Europejskiej i w Norwegii, kwestia wyczerpania prawa w przypadku dystrybucji egzemplarzy przez państwa objęte niniejszym opracowaniem do państw Unii Europejskiej i państw trzecich. 6. Dopuszczalność zawierania umów dotyczących rozpowszechniania utworu z ograniczeniem terytorialnym do rozpowszechniania na terenie jednego z krajów, dopuszczalność udzielania licencji wyłącznych na wyświetlanie filmów w jednym kraju w oznaczonym okresie. IX Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi 3. Pojęcie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. 4. Zawieranie przez producentów umów dotyczących wykorzystania istniejących utworów w utworze audiowizualnym z takimi organizacjami. 5. Zawieranie przez producentów umów o zarządzanie ich prawami z takimi organizacjami. 6. Wykaz organizacji zbiorowego zarządzania w poszczególnych państwach. X Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich i praw pokrewnych. 1. Odpowiedzialność cywilna w zakresie naruszenia praw autorskich, zakres roszczeń w poszczególnych porządkach: o zaniechanie naruszeń, o odszkodowanie, o zapłatę wynagrodzenia, rozwiązania wspierające ochronę w zakresie zakazu usuwania zabezpieczeń technicznych przed dostępem do utworu lub jego zwielokrotnieniem, roszczenia informacyjne i szczególne ułatwienia procesowe w sporach autorskich, ochrona celna przed importem towarów naruszających prawa własności intelektualnej. 2. Określanie prawa właściwego i jurysdykcji w zakresie naruszeń praw autorskich i praw pokrewnych. 3. Wskazanie podstawowego zakresu odpowiedzialności karnej w zakresie naruszenia praw autorskich w poszczególnych porządkach prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem naruszeń zagrożonych karą pozbawienia wolności. XI Licencje creative commons oraz inne tzw. wolne licencje - wyjaśnienie pojęcia, przedstawienie podstawowych rodzajów. Omówienie zastosowania w szczególności w zakresie wykorzystania w utworach audiowizualnych utworów, w szczególności muzycznych, objętych takimi licencjami. Zagadnienia wymienione powyżej zostaną przedstawione w PRZEWODNIKU w odniesieniu do prawodawstwa następujących krajów: Danii, Niemiec, Polski, Szwecji, Norwegii, Litwy, Łotwy, Estonii oraz prawa wspólnotowego na podstawie analizy prawa polskiego i wspólnotowego przeprowadzonej przez Wykonawcę oraz materiałów otrzymanych od Zamawiającego. Materiały, które Wykonawca otrzyma od Zamawiającego będą opracowane w języku angielskim i zostaną przekazane w trzech częściach: - w części dotyczącej prawa niemieckiego i duńskiego opracowanej przez prawnika niemieckiego, - w części dotyczącej prawa norweskiego i szwedzkiego opracowanej przez prawnika norweskiego, - w części dotyczącej prawa łotewskiego, litewskiego i estońskiego opracowanej przez prawnika łotewskiego. Jeżeli Wykonawca uzna za konieczne dokonanie na potrzeby realizacji umowy tłumaczeń językowych, zostaną one wykonane przez niego we własnym zakresie lub na własny koszt. Zamawiający nie oczekuje od wykonawcy tłumaczenia na język polski materiałów przekazanych przez Zamawiającego ani innych dokumentów. PRZEWODNIK zostanie opracowany przez Wykonawcę w języku polskim. W czasie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania kontaktów drogą telefoniczną lub poczty elektronicznej ze wskazanymi przez Zamawiającego podmiotami z Niemiec, Norwegii i Łotwy odpowiedzialnymi za przygotowanie materiałów przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego, w zakresie czasowym w jakim podmioty te będą dostępne na podstawie umów zawartych w ramach realizacji projektu FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej Wykonawca nie jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie weryfikacji materiałów otrzymanych od Zamawiającego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do rzetelności ww. materiałów Wykonawca powiadomi o tym podmioty o których mowa powyżej, a w przypadku gdy będzie to niemożliwe - Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu do akceptacji kolejnych rozdziałów PRZEWODNIKA drogą mailową w postaci plików formacie doc. Terminy i sposób przekazywania przez Zamawiającego uwag do trzymanych materiałów oraz wprowadzania stosownych zmian do rozdziałów PRZEWODNIKA określi umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Całość opracowanego PRZEWODNIKA Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji w terminie 80 dni od podpisania umowy. Ostateczny odbiór PRZEWODNIKA przez zamawiającego potwierdzony zostanie podpisaniem protokołu końcowego. Przedmiot zamówienia obejmuje również przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu z chwilą podpisania protokołu końcowego wszelkich majątkowych praw autorskich do PRZEWODNIKA, co oznacza, że Zamawiającemu będzie przysługiwać wyłączne i nieograniczone czasowo ani terytorialnie prawo do rozporządzania PRZEWODNIKIEM na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 pkt 1-3 ustawy z dnia 4 grudnia 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności: a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; c. w zakresie rozpowszechniania utworu poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Z chwilą podpisania przez protokołu końcowego, Wykonawca przeniesie również na Zamawiającego prawa zależne do PRZEWODNIKA w zakresie tłumaczenia na dowolne języki i opracowywania w dowolnej wybranej przez Zamawiającego formie. Przewodnik winien zawierać około 60 - 100 stron maszynopisu przy 1800 znakach na stronie (ze spacjami)..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.12.10.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007 - 2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.05.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
10.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ceret Grzywaczewska Lubasz - Kancelaria Radców Prawnych spółka komandytowa, Al. Kościuszki 52 lok. 2, 90-428 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 60763,88 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  11070,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  11070,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  121770,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-05-05
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 12373320110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-04-26
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 80 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zanmmówień Publicznych, 90-532 Łódź, ul. Ks. I. Skorupki 21, III pietro, pok. 8
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
79121000-8 Usługi doradztwa w zakresie praw autorskich
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Opracowanie Przewodnika po prawie autorskim na potrzeby realizacji projektu FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej Ceret Grzywaczewska Lubasz - Kancelaria Radców Prawnych spółka komandytowa
Al. Kościuszki 52 lok. 2, 90-428 Łódź, woj. łódzkie
2011-05-31 11 070,00