Warszawa: Dostawa podzespołów elektronicznych, elektrycznych oraz podzespołów mechanicznych stosowanych w dźwigach produkcji OTIS


Numer ogłoszenia: 124222 - 2011; data zamieszczenia: 23.05.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o. , plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 656 7698, faks 022 656 63 37.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.pkin.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa podzespołów elektronicznych, elektrycznych oraz podzespołów mechanicznych stosowanych w dźwigach produkcji OTIS.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zamówienie obejmuje dostawę części zamiennych do dźwigów produkcji firmy OTIS zgodnie z wyszczególnieniem i ilością zawartą w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
42.40.00.00-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 56.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
5 000 zł na warunkach podanych w pkt 6 SIWZ


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • brak szczególnych wymagań


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • brak szczególnych wymagań


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • brak szczególnych wymagań


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • brak szczególnych wymagań


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • brak szczególnych wymagań


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Ewentualne pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia Wykonawcy zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia na czas jego trwania (art. 26 ust.2b ustawy Pzp). 2. Wypełniony formularz cenowy (zał. Nr 4 do SIWZ) 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - Pzp. 4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisywania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w formie oryginału. 5. Uzasadnienie dla zastosowanej stawki VAT z podaniem podstawy prawnej w przypadku zastosowania przez Wykonawcę innej niż 23% stawki VAT (pkt 8.9. SIWZ). 6. Ew. oświadczenie o zastrzeżonych informacjach w ofercie. 7. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć, poza wymienionymi wyżej dokumentami, pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 8. W przypadku złożenia oferty równoważnej do oferty należy dołączyć dodatkowo: a) opis oferowanych części zamiennych b) oświadczenie potwierdzające, że oferowane równoważne części zamienne odpowiadają normom lub specyfikacjom technicznym określonych dla przedmiotu zamówienia c) Ew. dokumenty techniczne potwierdzające parametry techniczne oferowanych części.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian w zawartej umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie: a) Terminu realizacji zamówienia z przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy (np. klęski żywiołowe), b) Zmiany w zakresie podwykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego, c) Z powodu sił wyższych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ. 2. Warunki zmian: a) Inicjowanie zmian - na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, b) Uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, zapewnienie parametrów technicznych i jakościowych dostaw, c) Forma zmian - aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.pkin.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o. Dział Zamówień Publicznych, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, pokój 1619 i 1620 na XVI piętrze w godz. 8.00-15.00.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
31.05.2011 godzina 11:00, miejsce: Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o. Dział Zamówień Publicznych, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, pokój 1619 i 1620 na XVI piętrze w godz. 8.00-15.00.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Warszawa: dostawa podzespołów elektronicznych, elektrycznych oraz podzespołów mechanicznych stosowanych w dźwigach produkcji OTIS


Numer ogłoszenia: 167670 - 2011; data zamieszczenia: 21.06.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 124222 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o., plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 656 7698, faks 022 656 63 37.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostawa podzespołów elektronicznych, elektrycznych oraz podzespołów mechanicznych stosowanych w dźwigach produkcji OTIS.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
zamówienie obejmuje dostawę części zamiennych do dźwigów produkcji firmy OTIS zgodnie z wyszczególnieniem i ilością zawartą w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
42.40.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.06.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZID-SERVICE Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 01-810 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 181000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  164900,05


 • Oferta z najniższą ceną:
  164900,05
  / Oferta z najwyższą ceną:
  221885,85


 • Waluta:
  PLN.

Adres: plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@pkin.pl
tel: 22 656 76 98
fax: 22 656 63 37
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-05-30
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 12422220110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-05-22
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 56 dni
Wadium: 5 ZŁ
Szacowana wartość* 166 PLN  -  250 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.pkin.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o. Dział Zamówień Publicznych, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, pokój 1619 i 1620 na XVI piętrze w godz. 8.00-15.00
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
42400000-0 Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe oraz ich części
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
dostawa podzespołów elektronicznych, elektrycznych oraz podzespołów mechanicznych stosowanych w dźwigach produkcji OTIS ZID-SERVICE Sp. z o.o.
Warszawa
2011-06-21 164 900,00