TI Tytuł PL-Szczecinek: Usługi usuwania broni oraz amunicji
ND Nr dokumentu 125487-2012
PD Data publikacji 19/04/2012
OJ Dz.U. S 76
TW Miejscowość SZCZECINEK
AU Nazwa instytucji Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 16/04/2012
DT Termin 31/05/2012
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 45236000 - Wyrównywanie terenu
71330000 - Różne usługi inżynieryjne
71510000 - Usługi badania terenu
90523100 - Usługi usuwania broni oraz amunicji
90523200 - Usługi usuwania bomb
90523300 - Usługi oczyszczania z min
OC Pierwotny kod CPV 45236000 - Wyrównywanie terenu
71330000 - Różne usługi inżynieryjne
71510000 - Usługi badania terenu
90523100 - Usługi usuwania broni oraz amunicji
90523200 - Usługi usuwania bomb
90523300 - Usługi oczyszczania z min
RC Kod NUTS PL422
IA Adres internetowy (URL) www.szczecinek.lasy.gov.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

19/04/2012    S76    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Szczecinek: Usługi usuwania broni oraz amunicji

2012/S 76-125487

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
ul. Mickiewicza 2
Punkt kontaktowy: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
Osoba do kontaktów: Nowik Edward
78-400 Szczecinek
POLSKA
Tel.: +48 943726300
E-mail: edward.nowik@szczecinek.lasy.gov.pl
Faks: +48 943726301

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szczecinek.lasy.gov.pl

Dostęp elektroniczny do informacji: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/zamowienia_publiczne

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: gospodarka leśna
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Nadleśnictwo Borne Sulinowo
ul. Niepodległości 32
78-449 Borne Sulinowo
POLSKA

Nadleśnictwo Czarnobór
Czarnobór 1
78-400 Szczecinek
POLSKA

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wykonanie rozpoznania i oczyszczania saperskiego dla: Część zamówienia nr I - Nadleśnictwa Borne Sulinowo; Część zamówienia nr II - Nadleśnictwa Czarnobór.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Teren Nadleśnictwa:
1. Borne Sulinowo;
2. Czarnobór;

Kod NUTS PL422

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozpoznania i oczyszczenia saperskiego terenów dla:
1.1 Część zamówienia nr I – w Nadleśnictwie Borne Sulinowo;
1.2 Część zamówienia nr II – w Nadleśnictwie Czarnobór.
2. Przedmiot zamówienia powinien być realizowany zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności z:
2.1 Ustawą z dnia 21.6.2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2002 Nr 117 poz. 1007 z późn. zm.);
2.2 Ustawą z dnia 22.6.2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 67, poz. 679 z późn. zm.);
2.3 Ustawą z dnia 19.8.2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.) oraz umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) (The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road), sporządzoną w Genewie dnia 30.9.1957 r. (Dz. U. z 2011 r., nr 110, poz. 641);
2.4 Ustawą z dnia 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.)
2.5 Ustawą z dnia 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.),
2.6 Ustawa z dnia 28.9.1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.)
2.7 Ustawa z dnia 27.4.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.), w tym w szczególności z:
2.8 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4.7.2005 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 135, poz. 1140 z późn. zm.); Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie przechowywania w tymczasowym magazynie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub znalezionych w trakcie oczyszczania terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 163, poz. 1102);
2.9 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27.10.2010 r. w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2010 r. Nr 222, poz. 1451);
2.10 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18.2.2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz podczas oczyszczania terenów (Dz. U. z 2011 r. Nr 42, poz. 216).
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90523100, 90523200, 90523300, 71510000, 71330000, 45236000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Część I - Nadleśnictwo Borne Sulinowo: Łączna powierzchnia przewidziana do rozpoznania i oczyszczenia wynosi 5275,74ha;
Część II - Nadleśnictwo Czarnobór: Łączna powierzchnia przewidziana do rozpoznania i oczyszczenia wynosi 455,00 ha.
Dla obu części głębokość przeszukania wynosi od 0,00 do 100 cm.
Szacunkowa wartość bez VAT: 77 270 702,00 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 29.6.2012. Zakończenie 31.12.2014

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Nadleśnictwo Borne Sulinowo
1)Krótki opis
Wykonanie rozpoznania i oczyszczenia saperskiego terenów Nadleśnictwa Borne Sulinowo.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90523100, 90523200, 90523300, 71510000, 71330000, 45236000

3)Wielkość lub zakres
Łączna powierzchnia przewidziana do oczyszczenia wynosi 5275,74ha;
Szacunkowa wartość bez VAT: 14 761 520,52 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 29.6.2012. Zakończenie 31.12.2014
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Nadleśnictwo Czarnobór
1)Krótki opis
Wykonanie rozpoznania i oczyszczenia saperskiego terenów Nadleśnictwa Czarnobór.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90523100, 90523200, 90523300, 71510000, 71330000, 45236000

3)Wielkość lub zakres
Łączna powierzchnia przewidziana do oczyszczenia wynosi 455,00 ha.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 567 930,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.4.2013. Zakończenie 31.12.2013
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
1.1 Część zamówienia nr I – Nadleśnictwo Borne Sulinowo – 130 000,00 PLN (słownie złotych: sto trzydzieści tysięcy złotych);
1.2 Część zamówienia nr II – Nadleśnictwo Czarnobór; - 20 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
2.1 pieniądzu,
2.2 poręczeniach bankowych;
2.3 poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
2.4 gwarancjach bankowych;
2.5 gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.6 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
gwarancja jakości.
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na okres 5 lat pisemnej gwarancji jakości na przedmiot Umowy. Okres gwarancji jakości rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania przez strony końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego.
2. W razie wystąpienia w okresie gwarancji, na obszarze objętym pracami saperskimi: niewybuchów, niewypałów, porzuconej amunicji, innych przedmiotów wybuchowych i pozostałości po nich, nieujawnionych w protokole końcowym odbioru robót, Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia.
3. W razie wystąpienia nieprawidłowości Zamawiający zgłosi je na piśmie Wykonawcy niezwłocznie po ich ujawnieniu.
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił nieprawidłowość przed upływem tego okresu.
5. W okresie gwarancji jakości wykonawca jest obowiązany przystąpić do usuwania nieprawidłowości w ciągu 3 dni, oraz usunąć je najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.
6. W razie nie usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji jakości. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Cenę oferty należy podać brutto tj. z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT) oraz ceny jednostkowe netto bez podatku od towarów i usług (VAT).
2. Cena brutto podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
3. Cena brutto oferty ma stanowić kwotę wynagrodzenia, jaką Wykonawca chce uzyskać za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że Wykonawca przygotowując ofertę, oprócz prac wynikających z opisu przedmiot zamówienia i projektu umowy powinien przewidzieć wszystkie koszty i okoliczności, które towarzyszą lub mogą towarzyszyć wykonaniu tego zamówienia i które są konieczne dla prawidłowej realizacji tego zamówienia.
4. Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
6. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Taka sama sytuacja nastąpi w przypadku innych podmiotów zagranicznych, które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT na terenie Polski. Wykonawcy, o których mowa w niniejszym punkcie winni na Formularzu OFERTA zaznaczyć, że ich cena ofertowa nie zawiera należnego podatku VAT i dlaczego.
7. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający za wykonanie przedmiotu Umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie niżej opisanych dokumentów:
1) faktur częściowych wystawionych na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, którego wzór określono w Załącznik nr 8 do Umowy, stwierdzającego stan zaawansowania prac oraz po przedstawieniu dokumentacji, za wykonaną część prac. Faktury i protokoły powinny być wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu, oddzielnie dla terenów z czasowymi wyłączeniami oraz bez czasowych wyłączeń, w oparciu o harmonogram rzeczowo – finansowy.
2) faktury końcowej (za wykonanie oczyszczenia powierzchni z czasowymi wyłączeniami lub bez czasowych wyłączeń) po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy - na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego oraz przedstawieniu dokumentacji, za ostatni okres realizacji prac wraz z podsumowaniem jakościowym i ilościowym całości prac.
Faktury częściowe nie mogą przekroczyć 80 % kwoty, o której mowa w Umowie.
Fakturę VAT z naniesionym numerem Umowy wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym Wykonawca składa do Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty wystawienia i podpisania protokołu odbioru prac.
Zamawiający dokona zapłaty należności w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.
Zapłata zostanie dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy.
Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
W przypadku opóźnienia terminu płatności, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w oryginale. W przypadku załączenia kserokopii pełnomocnictwa, winno ono być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza.
2. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę.
3. Oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana i oznaczona w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty.
4. Dokumenty wymienione w sekcji VI.3 ogłoszenia ust. 7 albo odpowiadające im dokumenty określone w ust. 8 pkt. 8.1., 8.2. i 8.4 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oddzielnie, natomiast dokumenty wymienione w sekcji VI.3 ogłoszenia ust. 2 pkt 2.3-2.7 wykonawcy mogą złożyć wspólnie.
5. Dokumenty wymienione w sekcji VI.3 ogłoszenia ust. 2 pkt 2.1 i 2.2, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, musi przedstawić każdy z wykonawców, na którym ciążyć będzie obowiązek realizacji części zamówienia objętej obowiązkiem posiadania odpowiednich koncesji bądź pozwoleń.
6. Oświadczenie, o którym mowa w sekcji VI.3 ogłoszenia ust. 1, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą złożyć łącznie (na jednym druku) - w przypadku łącznego spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, albo każdy z Wykonawców odrębnie, w przypadku jeżeli taki Wykonawca spełnia samodzielnie wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał:
1.2.1 dla części zamówienia nr I - usług na powierzchni łącznej co najmniej 200ha, w zakresie jednorazowego oczyszczania terenu z przedmiotów wybuchowych, polegających na ich wykryciu, usunięciu i zniszczeniu. Co najmniej jedna usługa winna być wykonana na powierzchni minimum 30ha.
1.2.2 dla części zamówienia nr II - usług na powierzchni łącznej co najmniej 100ha, w zakresie jednorazowego oczyszczania terenu z przedmiotów wybuchowych, polegających na ich wykryciu, usunięciu i zniszczeniu. Co najmniej jedna usługa winna być wykonana na powierzchni minimum 30ha.
W przypadku składania ofert na więcej niż jedna część zamówienia, za wystarczające Zamawiający uzna spełnienie warunku określonego dla I części zamówienia (pkt. 1.2.1).
Zamawiający dokona oceny warunku na zasadzie "spełnia" lub "nie spełnia".
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż:
— dla części zamówienia nr I - 1 800 000,00 PLN,
— dla części zamówienia nr II - 550 000,00 PLN.
Jeżeli wykonawca złożył oferty na więcej niż jedna część zamówienia, warunki udziału w postępowaniu muszą być spełnione dla wszystkich części, o które się ubiega. Badając spełnienie tych warunków, zamawiający będzie zaliczał środki finansowe lub zdolność kredytową na poszczególne części zamówienia, według kolejności ich numerów, od najniższego do najwyższego.
Zamawiający dokona oceny warunku na zasadzie "spełnia" lub "nie spełnia".
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1.1 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie:
Dla części zamówienia nr I co najmniej:
1.1.1 - 4 osobami pełniącymi funkcję Kierownika prac saperskich, które będą odpowiedzialne za nadzór nad prowadzeniem prac z zakresu oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych, w tym ich niszczenia przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, posiadającymi: co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie nadzoru nad prowadzeniem prac z zakresu oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych, w tym ich niszczenia przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, oraz odpowiednie kwalifikacje potwierdzone przygotowaniem zawodowym do wykonywania prac związanych z dostępem do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego na samodzielnych stanowiskach, w tym stanowiskach nadzoru w zakresie:
— prowadzenia prac z zakresu oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych, w tym ich niszczenia przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4.7.2005r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 135, poz. 1140) ze zmianą wynikającą z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5.5.2009 r. (Dz. U. z 2009r. nr 72, poz. 623), lub,
— prowadzenia prac przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego poza górnictwem w przypadku, gdy kwalifikacje, potwierdzone przygotowaniem zawodowym, uzyskane zostały na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4.7.2005 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 135 poz. 1140) tj. przed zmianą rozporządzenia i są nadal aktualne, co wynika z § 20 ust. 6a ustawy z dnia 21.6.2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2002 Nr 117 poz. 1007 z późn. zm.).
1.1.2 - jedną osobą prowadzącą monitoring archeologiczny przypadającą w czasie prowadzenia prac na maksymalnie 25 użytkowanych wykrywaczy metalu. Osoba ta musi posiadać wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu archeologii oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w pracy jako archeolog, w tym co najmniej roczne doświadczenie związane z prowadzeniem nadzoru (monitoringu) archeologicznego w miejscu wystąpienia stanowisk archeologicznych.
Uwaga: W przypadku wykazania od 1 do 25 wykrywaczy metalu, Wykonawca powinien posiadać co najmniej jedną osobę prowadzącą monitoring archeologiczny natomiast w przypadku wykonania zlecenia przy użyciu więcej niż 25 wykrywaczy metalu, liczba osób sprawujących monitoring archeologiczny powinna wzrosnąć zgodnie z opisaną w tym punkcie zależnością.
1.1.3 - 60 sprawnymi wykrywaczami metalu, które powinny posiadać odpowiednie parametry pozwalające na wykonanie rozpoznania terenu pod względem zalegających w ziemi metali na głębokość 0 - 1 m pod powierzchnią terenu, niezależnie od warunków atmosferycznych i wilgotności gleby.
Dla części zamówienia nr II co najmniej:
1.1.4 - 2 osobami pełniącymi funkcję Kierownika prac saperskich, które będą odpowiedzialne za nadzór nad prowadzeniem prac z zakresu oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych, w tym ich niszczenia przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, posiadającymi: co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie nadzoru nad prowadzeniem prac z zakresu oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych, w tym ich niszczenia przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, oraz odpowiednie kwalifikacje potwierdzone przygotowaniem zawodowym do wykonywania prac związanych z dostępem do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego na samodzielnych stanowiskach, w tym stanowiskach nadzoru w zakresie:
— prowadzenia prac z zakresu oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych, w tym ich niszczenia przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4.7.2005r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 135, poz. 1140) ze zmianą wynikającą z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5.5.2009 r. (Dz. U. z 2009r. nr 72, poz. 623), lub,
— prowadzenia prac przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego poza górnictwem w przypadku, gdy kwalifikacje, potwierdzone przygotowaniem zawodowym, uzyskane zostały na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4.7.2005 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 135 poz. 1140) tj. przed zmianą rozporządzenia i są nadal aktualne, co wynika z § 20 ust. 6a ustawy z dnia 21.6.2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2002 Nr 117 poz. 1007 z późn. zm.).
1.1.5 - jedną osobą prowadzącą monitoring archeologiczny przypadającą w czasie prowadzenia prac na maksymalnie 25 użytkowanych wykrywaczy metalu. Osoba ta musi posiadać wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu archeologii oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w pracy jako archeolog, w tym co najmniej roczne doświadczenie związane z prowadzeniem nadzoru (monitoringu) archeologicznego w miejscu wystąpienia stanowisk archeologicznych.
Uwaga: W przypadku wykazania od 1 do 25 wykrywaczy metalu, Wykonawca powinien posiadać co najmniej jedną osobę prowadzącą monitoring archeologiczny natomiast w przypadku wykonania zlecenia przy użyciu więcej niż 25 wykrywaczy metalu, liczba osób sprawujących monitoring archeologiczny powinna wzrosnąć zgodnie z opisaną w tym punkcie zależnością.
1.1.6 - 40 sprawnymi wykrywaczami metalu, które powinny posiadać odpowiednie parametry pozwalające na wykonanie rozpoznania terenu pod względem zalegających w ziemi metali na głębokość 0 - 1 m pod powierzchnią terenu, niezależnie od warunków atmosferycznych i wilgotności gleby.
Uwaga! W przypadku Wykonawców zagranicznych, Zamawiający uzna przedstawione w załączniku nr 7 do SIWZ kwalifikacje zawodowe osób wymienionych w punktach 1.1.1 – 1.1.2 i 1.1.4 – 1.1.5 uzyskane w państwie ich siedziby lub miejsca zamieszkania, jeżeli swym zakresem odpowiadają wymaganiom przedstawionym w punktach 1.1.1. – 1.1.2 i 1.1.4 – 1.1.5.
Zamawiający dokona oceny warunku na zasadzie "spełnia" lub "nie spełnia".
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZI-2710-2/12
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
31.5.2012 - 08:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 90 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 31.5.2012 - 09:00

Miejscowość:

Szczecinek, ul. Mickiewicza 2.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
VI.3)Informacje dodatkowe
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
Zamawiającym jest:
1. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe nadleśnictwo Borne Sulinowo.
2. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
nadleśnictwo Czarnobór w imieniu których działa, na podstawie pełnomocnictwa, podmiot upoważniony do czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w ramach projektu „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP” w zakresie wyłonienia Wykonawców działania: Rozpoznanie i oczyszczenie saperskie terenu z przedmiotów wybuchowych, z wyjątkiem zawarcia (podpisania) umowy o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji tej umowy, tj.:
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do:
1. 31.12.2014 roku - dla części I zamówienia – Nadleśnictwo Borne Sulinowo
2. 31.12.2013 roku - dla części II zamówienia – Nadleśnictwo Czarnobór zgodnie z harmonogramem rzeczowym.
Zamawiający:
— nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów,
— nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
— przewiduje zamówienia uzupełniające.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie należy dostarczyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.
2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca winien złożyć następujące dokumenty:
2.1 wykaz usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ;
2.2 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, o których mowa w warunkach opisanych w sekcji III.2.3) Ogłoszenia ppkt 1.1.1-1.1.2 i 1.1.4-1.1.5 wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ;
2.3 oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia określone w sekcji III.2.3) Ogłoszenia ppkt 1.3.1-1.3.2 i 1.3.4-1.3.5 zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ;
2.4 wykaz narzędzi i urządzeń technicznych, o których mowa w sekcji III.2.3) Ogłloszenia ppkt 1.1.3 i 1.1.6, Wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ;
2.5 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę określoną w sekcji III.2.2) Ogłoszenia, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż PLN, Zamawiający przeliczy je na PLN. Do przeliczenia zostanie zastosowany wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski bieżący kurs średni wymiany na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
4. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub zdolnościach finansowych, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków), zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
5. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów zobowiązany jest także złożyć dokumenty wymienione w ust. 7.
6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w sekcji III.2.2) Ogłoszenia, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający wymaga przedłożenia informacji, o której mowa w pkt 2 ppkt 2.5, dotyczącej tych podmiotów.
7. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
7.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wg wzoru stanowiącego odpowiednio Załącznik nr 9a do SIWZ;
7.2 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, tj. zgodnie z Załącznikiem nr 9b do SIWZ;
7.3 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7.4 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7.5 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
7.6 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
8.1 w pkt. 7.2 - 7.4, 7.6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, odpowiednio że:
8.1.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
8.1.2 nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
8.1.3 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
8.2 w pkt. 7.5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania, albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy Pzp;
8.3 dokumenty, o których mowa w pkt. 8 ppkt. 8.1 ppkt 8.1.1 i 8.1.3 oraz ppkt 8.2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o których mowa w pkt. 8 ppkt. 8.1 ppkt 8.1.2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
8.4 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 8.1 i 8.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednim dla miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis zamieszczony w punkcie 8.3. dotyczący terminów ważności dokumentów stosuje się odpowiednio;
8.5 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu;
9. Dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, lub jego pełnomocników. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 1 niniejszego rozdziału winno zostać złożone w formie oryginału.
10. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku załączenia kserokopii pełnomocnictwa, winno ono być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza.
11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 4, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587801

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16.4.2012
TI Tytuł PL-Szczecinek: Usługi usuwania broni oraz amunicji
ND Nr dokumentu 156329-2012
PD Data publikacji 19/05/2012
OJ Dz.U. S 95
TW Miejscowość SZCZECINEK
AU Nazwa instytucji Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 16/05/2012
DT Termin 22/06/2012
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 45236000 - Wyrównywanie terenu
71330000 - Różne usługi inżynieryjne
71510000 - Usługi badania terenu
90523100 - Usługi usuwania broni oraz amunicji
90523200 - Usługi usuwania bomb
90523300 - Usługi oczyszczania z min
OC Pierwotny kod CPV 45236000 - Wyrównywanie terenu
71330000 - Różne usługi inżynieryjne
71510000 - Usługi badania terenu
90523100 - Usługi usuwania broni oraz amunicji
90523200 - Usługi usuwania bomb
90523300 - Usługi oczyszczania z min
RC Kod NUTS PL422

19/05/2012    S95    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

PL-Szczecinek: Usługi usuwania broni oraz amunicji

2012/S 95-156329

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku, ul. Mickiewicza 2, Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku, attn: Nowik Edward, POLSKA-78-400Szczecinek. Tel. +48 943726300. E-mail: edward.nowik@szczecinek.lasy.gov.pl. Fax +48 943726301.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 19.4.2012, 2012/S 76-125487)

Przedmiot zamówienia:
CPV:90523100, 90523200, 90523300, 71510000, 71330000, 45236000

Usługi usuwania broni oraz amunicji.

Usługi usuwania bomb.

Usługi oczyszczania z min.

Zamiast: 

Informacje o częściach zamówienia.

Część nr: 1.

3) Szacunkowa wartość bez VAT: 14 761 520,52 PLN

Część nr: 2.

3) Szacunkowa wartość bez VAT: 1 567 930,00 PLN

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 31.5.2012 (8:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 31.5.2012 (9:00)

Powinno być: 

Informacje o częściach zamówienia.

Część nr: 1.

3) Szacunkowa wartość bez VAT: 22 142 280,78 PLN

Część nr: 2.

3) Szacunkowa wartość bez VAT: 2 351 895,00 PLN

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 22.6.2012 (8:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 22.6.2012 (9:00)


TI Tytuł PL-Szczecinek: Usługi usuwania broni oraz amunicji
ND Nr dokumentu 18669-2013
PD Data publikacji 19/01/2013
OJ Dz.U. S 14
TW Miejscowość SZCZECINEK
AU Nazwa instytucji Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 16/01/2013
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Udzielenie zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 45236000 - Wyrównywanie terenu
71330000 - Różne usługi inżynieryjne
71510000 - Usługi badania terenu
90523100 - Usługi usuwania broni oraz amunicji
90523200 - Usługi usuwania bomb
90523300 - Usługi oczyszczania z min
OC Pierwotny kod CPV 45236000 - Wyrównywanie terenu
71330000 - Różne usługi inżynieryjne
71510000 - Usługi badania terenu
90523100 - Usługi usuwania broni oraz amunicji
90523200 - Usługi usuwania bomb
90523300 - Usługi oczyszczania z min
RC Kod NUTS PL422
IA Adres internetowy (URL) www.szczecinek.lasy.gov.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

19/01/2013    S14    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Szczecinek: Usługi usuwania broni oraz amunicji

2013/S 014-018669

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
ul. Mickiewicza 2
Punkt kontaktowy: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
Osoba do kontaktów: Nowik Edward
78-400 Szczecinek
POLSKA
Tel.: +48 943726300
E-mail: edward.nowik@szczecinek.lasy.gov.pl
Faks: +48 943726301

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szczecinek.lasy.gov.pl

Dostęp elektroniczny do informacji: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/zamowienia_publiczne

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: gospodarka leśna
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Nadleśnictwo Czarnobór
ul. Czarnobór 1
78-400 Szczecinek
POLSKA

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Wykonanie rozpoznania i oczyszczania saperskiego dla: Część zamówienia nr I - Nadleśnictwa Borne Sulinowo; Część zamówienia nr II - Nadleśnictwa Czarnobór.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Nadleśnictwo Czarnobór

Kod NUTS PL422

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozpoznania i oczyszczenia saperskiego terenów dla:
1.1 Część zamówienia nr I – w Nadleśnictwie Borne Sulinowo;
1.2 Część zamówienia nr II – w Nadleśnictwie Czarnobór.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90523100, 90523200, 90523300, 71510000, 71330000, 45236000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 473 708,60 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZI-2710-2/12
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 76-125487 z dnia 19.4.2012

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2 - Nazwa: Nadleśnictwo Czarnobór
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
20.12.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Ryszard Janklowski, Zbigniew Kumaszko, UNI SAPER s.c.
ul. Chorążych 42
49-300 Brzeg
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 77 270 702 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 473 708,60 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587801

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16.1.2013

TI Tytuł PL-Szczecinek: Usługi usuwania broni oraz amunicji
ND Nr dokumentu 69720-2013
PD Data publikacji 02/03/2013
OJ Dz.U. S 44
TW Miejscowość SZCZECINEK
AU Nazwa instytucji Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 28/02/2013
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Udzielenie zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 45236000 - Wyrównywanie terenu
71330000 - Różne usługi inżynieryjne
71510000 - Usługi badania terenu
90523100 - Usługi usuwania broni oraz amunicji
90523200 - Usługi usuwania bomb
90523300 - Usługi oczyszczania z min
OC Pierwotny kod CPV 45236000 - Wyrównywanie terenu
71330000 - Różne usługi inżynieryjne
71510000 - Usługi badania terenu
90523100 - Usługi usuwania broni oraz amunicji
90523200 - Usługi usuwania bomb
90523300 - Usługi oczyszczania z min
RC Kod NUTS PL422
IA Adres internetowy (URL) www.szczecinek.lasy.gov.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

02/03/2013    S44    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Szczecinek: Usługi usuwania broni oraz amunicji

2013/S 044-069720

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
ul. Mickiewicza 2
Punkt kontaktowy: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
Osoba do kontaktów: Nowik Edward
78-400 Szczecinek
POLSKA
Tel.: +48 943726300
E-mail: edward.nowik@szczecinek.lasy.gov.pl
Faks: +48 943726301

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szczecinek.lasy.gov.pl

Dostęp elektroniczny do informacji: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/zamowienia_publiczne

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: gospodarka leśna
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Nadleśnictwo Borne Sulinowo
Al. Niepodległości 32
78-449 Borne Sulinowo
POLSKA

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Wykonanie rozpoznania i oczyszczania saperskiego dla: Część zamówienia nr I - Nadleśnictwa Borne Sulinowo; Część zamówienia nr II - Nadleśnictwa Czarnobór.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Nadleśnictwo Borne Sulinowo

Kod NUTS PL422

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozpoznania i oczyszczenia saperskiego terenów dla:
1.1 Część zamówienia nr I – w Nadleśnictwie Borne Sulinowo;
1.2 Część zamówienia nr II – w Nadleśnictwie Czarnobór.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90523100, 90523200, 90523300, 71510000, 71330000, 45236000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 13 919 723,45 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZI-2710-2/12
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 76-125487 z dnia 19.4.2012

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1 - Nazwa: Nadleśnictwo Borne Sulinowo
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

P.P.H. TELKAZ Sp. z o.o.
ul. Ksawerów24/3
02-656 Warszawa
POLSKA
E-mail: telkaz@wp.pl
Tel.: +48 228526138
Faks: +48 228526138

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 77 270 702 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 13 919 723,45 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587801

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28.2.2013

Adres: ul. Mickiewicza 2, 78-400 Szczecinek
woj. ZACHODNIOPOMORSKIE
Dane kontaktowe: email: edward.nowik@szczecinek.lasy.gov.pl
tel: +48 943726300
fax: +48 943726301
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-05-31
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 12548720121
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-04-19
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 944 dni
Wadium: 150000 ZŁ
Szacowana wartość* 5 000 000 PLN  -  7 500 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.szczecinek.lasy.gov.pl
Informacja dostępna pod: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Sz
ul. Mickiewicza 2, 78-400 szczecinek, woj. zachodniopomorskie
Okres związania ofertą: 90 dni
Kody CPV
90523100-0 Usługi usuwania broni oraz amunicji
90523200-1 Usługi usuwania bomb
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Nadleśnictwo Borne Sulinowo P.P.H. TELKAZ Sp. z o.o.
ul. Ksawerów24/3, 02-656 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2013-02-18 13 919 723,00