Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Organizacja imprez kulturalnych w ramach Letniego Festiwalu Sztuki


Numer ogłoszenia: 125639 - 2010; data zamieszczenia: 17.05.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury , ul. Piotrkowska 102, 90-926 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6384373, 6384356, faks 0-42 6384323.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Organizacja imprez kulturalnych w ramach Letniego Festiwalu Sztuki.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca no organizacji imprez kulturalnych w ramach Letniego Festiwalu Sztuki..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
92.31.20.00-1, 92.13.00.00-1, 92.31.21.00-2.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • uważa się, że Wykonawca posiada doświadczenie jeżeli zrealizował w okresie 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na organizacji koncertu/imprezy o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł. brutto


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczególnych wymagań


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczególnych wymagań


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca jest zobowiązany przedstawić polisę OC w zakresie prowadzenia działalności z przedmiotu zamówienia o wartości min. 150.000 zł.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Warunki zmiany umowy przewiduje się w kwestiach dotyczących terminów imprez spowodowanych wystąpieniem tzw. siły wyższej, którą rozumiemy poprzez pewnego rodzaju zdarzenie losowe, którego nie można było przewidzieć a wystąpiło po podpisaniu ( zawarciu) umowy np. niesprzyjające warunki atmosferyczne, klęska żywiołowa, żałoba narodowa, wypadki losowe itp.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Kultury ul. Piotrkowska 102 90 - 926 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
25.05.2010 godzina 12:00, miejsce: Wydział Kultury ul. Piotrkowska 102 90 - 926 Łódź Sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 126579 - 2010; data zamieszczenia: 18.05.2010


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
125639 - 2010 data 17.05.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury, ul. Piotrkowska 102, 90-926 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6384373, 6384356, fax. 0-42 6384323.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.05.2010 godzina 12:00, miejsce: Wydział Kultury ul. Piotrkowska 102 90 - 926 Łódź Sekretariat.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.05.2010 godzina 12:00, miejsce: Wydział Kultury ul. Piotrkowska 102 90 - 926 Łódź Sekretariat.


Łódź: Organizacja imprez kulturalnych w ramach Letniego Festiwalu Sztuki


Numer ogłoszenia: 153807 - 2010; data zamieszczenia: 15.06.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 125639 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury, ul. Piotrkowska 102, 90-926 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6384373, 6384356, faks 0-42 6384323.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Organizacja imprez kulturalnych w ramach Letniego Festiwalu Sztuki.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegająca na organizacji bezpłatnych dla mieszkańców Łodzi imprez kulturalnych w ramach Letniego Festiwalu Sztuki w części 1 - film.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
92.13.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Film


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.06.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KAKTOOS Augustyniak i Siedlecki sp.j., Pl. J. Hallera 5/3A, 03-464 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 118852,46 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  118852,46


 • Oferta z najniższą ceną:
  118852,46
  / Oferta z najwyższą ceną:
  118852,46


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Organizacja imprez kulturalnych w ramach Letniego Festiwalu Sztuki


Numer ogłoszenia: 179162 - 2010; data zamieszczenia: 23.06.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 125639 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury, ul. Piotrkowska 102, 90-926 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6384373, 6384356, faks 0-42 6384323.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Organizacja imprez kulturalnych w ramach Letniego Festiwalu Sztuki.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usugi polegająca na organizacji bezpłatnych dla mieszkańców Łodzi imprez kulturalnych w ramach Letniego Festiwalu Sztuki w części 4 - taniec.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
92.31.20.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
4   


Nazwa:
Taniec


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.06.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • IGO - ART Agencja Imresaryjna, ul. Św. Franciszka z Asyżu 72, 93-479 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 96721,31 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  96721,31


 • Oferta z najniższą ceną:
  96721,31
  / Oferta z najwyższą ceną:
  96721,31


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-05-25
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 12563920100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-05-17
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 98 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 4
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Kultury ul. Piotrkowska 102 90 - 926 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
92130000-1 Usługi projekcji filmów
92312000-1 Usługi artystyczne
92312100-2 Usługi świadczone przez producentów teatralnych, grup wokalnych, zespołów i orkiestr rozrywkowych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Film KAKTOOS Augustyniak i Siedlecki sp.j.
Pl. J. Hallera 5/3A, 03-464 Warszawa, woj. mazowieckie
2010-06-15 118 852,00
Taniec IGO - ART Agencja Imresaryjna
ul. Św. Franciszka z Asyżu 72, 93-479 Łódź, woj. łódzkie
2010-06-23 96 721,00