Maków Mazowiecki: 11/M/2010r ( środki czystościowe )


Numer ogłoszenia: 125964 - 2010; data zamieszczenia: 07.05.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego , ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 029 7142301, 7142335, faks 029 7142299.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
11/M/2010r ( środki czystościowe ).


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Pak Nr 1 -środki czystościowe Pak Nr 3 - papier toaletowy, Pak Nr 4 - proszek do prania, mydło w kostkach, sól do zmywarek, proszek do zmywarek, płyn..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
39.83.00.00-9, 39.83.16.00-2, 39.83.12.10-1, 33.76.10.00-2.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. Posiadają wiedze i doświadczenie, 3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. ORAZ 5. Potwierdzą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa, w art.24.ust.1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu przetargowym na druku ZP 17 spełnia, nie spełnia na podstawie żądanych dokumentów w SIWZ i załączonych przez Wykonawców w ofertach.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia tych warunków na podstawie załączonego do oferty oświadczenia z art.22 ust 1UPZP i podpisanego prze uprawnioną osobę.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie załączonego do oferty oświadczenia z art.22 ust 1UPZP i podpisanego prze uprawnioną osobę.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW STAWIANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO I WYNIKAJĄCYCH Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.szpital-makow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Pokój 334, część administracyjna SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim, ul. Witosa2.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
14.05.2010 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim, ul. Witosa 2.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Maków Mazowiecki: 11/M/2010 ( środki czystościowe)


Numer ogłoszenia: 164170 - 2010; data zamieszczenia: 11.06.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 125964 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego, ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 029 7142301, 7142335, faks 029 7142299.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
11/M/2010 ( środki czystościowe).


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Pak Nr 1 -środki czystościowe, Pak Nr 3 - papier toaletowy, Pak Nr 4 - proszek do prania, mydło w kostkach, sól do zmywarek, proszek do zmywarek, płyn..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
39.83.00.00-9, 39.83.16.00-2, 39.83.12.10-1, 33.76.10.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Pak Nr 1 -środki czystościowe,


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.06.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.P.H.U. BARLON 09-120 {Dane ukryte} {Dane ukryte} Folwark 53, {Dane ukryte}, 09-120 {Dane ukryte}, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 13500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  14122,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  14122,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  18769,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Pak Nr 3 - papier toaletowy


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.06.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ADATEX FIRMA HANDLOWA 26- 600 {Dane ukryte} ul. Szkolna 20m.3, {Dane ukryte}, 26-600 {Dane ukryte}, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 30450,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  34055,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  34055,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  44783,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Pak Nr 4 - proszek do prania, mydło w kostkach, sól do zmywarek, proszek do zmywarek, płyn


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.06.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AGENCJA PROMOCYJNO - HANDLOWA IG-HURT 07-410 {Dane ukryte} ul. 11 Listopada 39, {Dane ukryte}, 07-410 {Dane ukryte}, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3700,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6647,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  6647,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6647,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: szpital@szpital-makow.pl
tel: 29 7142301, 7142335
fax: 29 7142299
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-05-13
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 12596420100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-05-06
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.szpital-makow.pl
Informacja dostępna pod: Pokój 334, część administracyjna SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim, ul. Witosa2
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33761000-2 Papier toaletowy
39830000-9 Środki czyszczące
39831210-1 Detergenty do zmywarek
39831600-2 Środki do czyszczenia toalet
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pak Nr 1 -środki czystościowe, P.P.H.U. BARLON 09-120 Nowe Miasto Nowe Miasto Folwark 53
Nowe Miasto
2010-06-11 14 122,00
Pak Nr 3 - papier toaletowy ADATEX FIRMA HANDLOWA 26- 600 Radom ul. Szkolna 20m.3
Radom
2010-06-11 34 055,00
Pak Nr 4 - proszek do prania, mydło w kostkach, sól do zmywarek, proszek do zmywarek, płyn AGENCJA PROMOCYJNO - HANDLOWA IG-HURT 07-410 Ostrołęka ul. 11 Listopada 39
Ostrołęka
2010-06-11 6 647,00