TITytułPolska-Kielce: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
NDNr dokumentu126355-2017
PDData publikacji05/04/2017
OJDz.U. S67
TWMiejscowośćKIELCE
AUNazwa instytucjiZarząd Transportu Miejskiego w Kielcach
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji6 - Podmiot prawa publicznego
HAEU Institution-
DSDokument wysłany31/03/2017
DTTermin11/05/2017
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV50113000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji autobusów
60112000 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
OCPierwotny kod CPV50113000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji autobusów
60112000 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
RCKod NUTSPL
IAAdres internetowy (URL)www.ztm.kielce.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych (2014/24/UE)

05/04/2017    S67    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kielce: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2017/S 067-126355

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach
ul. Głowackiego 4
Kielce
25-368
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Liszka
Tel.: +48 413431593
E-mail: ztm@ztm.kielce.pl
Faks: +48 413444732
Kod NUTS: PL331


Adresy internetowe:

Główny adres: www.ztm.kielce.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.ztm.kielce.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach
Głowackiego 4
Kielce
25-368
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Liszka
Tel.: +48 413431593
E-mail: ztm@ztm.kielce.pl
Faks: +48 413444732
Kod NUTS: PL331


Adresy internetowe:

Główny adres: www.ztm.kielce.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Kielcach”.

Numer referencyjny: 4/2017
II.1.2)Główny kod CPV
60112000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Kielcach w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2027 r. autobusami będącymi w dyspozycji Wykonawcy oraz autobusami będącymi własnością Zamawiającego, które Zamawiający zamierza nabyć do końca 2017 r.

Dla potrzeb wykonywania usług przewozowych Zamawiający przekaże Wykonawcy 25 sztuk autobusów hybrydowych: MEGA: 10 i MAXI: 15.

2.Do wykonania zamówienia niezbędne będzie posiadanie przez Wykonawcę własnych autobusów w następujących ilościach: MEGA: 31, MAXI: 87, MIDI:5.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 601 475 342.59 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50113000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kielce i teren Gmin ościennych.

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Kielcach w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2027 r. autobusami będącymi w dyspozycji Wykonawcy oraz autobusami będącymi własnością Zamawiającego, które Zamawiający zamierza nabyć do końca 2017 r.

Dla potrzeb wykonywania usług przewozowych Zamawiający przekaże Wykonawcy 25 sztuk autobusów hybrydowych: MEGA: 10 i MAXI: 15.

2.Do wykonania zamówienia niezbędne będzie posiadanie przez Wykonawcę własnych autobusów w następujących ilościach: MEGA: 31, MAXI: 87, MIDI:5

3.Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia.

1)Usługi przewozowe mają być wykonywane na określonych przez Zamawiającego trasach, według ściśle określonych czasowych rozkładów jazdy w dni powszednie, soboty oraz niedziele i święta. Z aktualnie obowiązującymi rozkładami jazdy Wykonawcy mogą się zapoznać w siedzibie Zamawiającego, w Dziale Przewozów.

2)średnia roczna ilość kilometrów: 10 297 000 km,

a)w tym autobusami będącymi własnością Wykonawcy:

— MEGA – 2 270 000 km

— MAXI + MIDI – 6 102 000 km

b)w tym autobusami będącymi własnością Zamawiającego:

— MEGA – 550 000 km

— MAXI – 1 375 000 km

Proporcjonalna ilość wykonywanych kilometrów w każdym roku obowiązywania umowy.

3)Na podaną powyżej liczbę kilometrów składają się kilometry bezpośrednio wynikające z obsługi linii (bez kilometrów dojazdowych i zjazdowych). Koszty dojazdu do przystanku początkowego i zjazd z przystanku końcowego Wykonawca powinien uwzględnić w cenie kilometra wykonanego na linii komunikacyjnej.

4) Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy rozkłady jazdy oraz podział taboru autobusowego według typu pojazdu na poszczególne linie komunikacyjne.

5)Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian tras linii, zmian w rozkładach jazdy i wynikających z tego ilości kilometrów, oraz ilości i rodzajów autobusów jak również zlecania wykonywania dodatkowej pracy przewozowej z tytułu obsługi imprez masowych (w tym sportowych) i obsługi okresowych wzmożonych przewozów pasażerskich (np. w okresie Wszystkich Świętych).

W związku z powyższym wielkość pracy przewozowej może ulec zmianie w granicach (+)(-) 10 % planowanej ilości kilometrów z uwzględnieniem korekty taboru niezbędnego do realizacji większej ilości kilometrów.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki do SIWZ m.in.

— Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 1

— Formularz ofertowy – Załącznik Nr 2

— Wzór umowy – Załącznik Nr 10

5.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 10.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 601 475 342.59 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2027
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium w wysokości: 14 000 000 PLN (słownie: czternaście milionów złotych) należy wnieść w terminie do dnia 11.5.2017 do godziny 11:00.

20.2. Wadium może być wnoszone w:

a) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

ING Bank Śląski S.A.

39 1050 1461 1000 0023 5332 1074

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że po.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

Na potwierdzenie należy załączyć:

licencję lub zezwolenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 6.9.2001 o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1907 z późn. zm.) udzieloną na okres obejmujący termin wykonania zamówienia określony w SIWZ,

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej pozwalającej na realizację zamówienia,

a) posiadają środki finansowe na rachunku bankowym lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 7 000 000 PLN.

Zamawiający uzna iż warunek został spełniony, gdy Wykonawca przedłoży wraz z ofertą informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, na kwotę nie mniejszą niż 7 000 000 zł wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem składania ofert.

b) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 3 000 000 PLN.

Zamawiający uzna iż warunek został spełniony, gdy Wykonawca przedłoży wraz z ofertą opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Z przedłożonego dokumentu musi wynikać iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia:

posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie:

— w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu do złożenia oferty a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywali usługi przewozowe w komunikacji miejskiej o wartości nie mniejszej niż 60 000 000 PLN brutto.

Na potwierdzenie należy załączyć:

wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania, a w przypadku gdy okres działalności jest krótszy w tym okresie, usług przewozu osób w ramach komunikacji miejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1440) w liczbie co najmniej 10 000 000 wozokilometrów, na podstawie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców na załączniku Nr 5 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie.

— dysponują lub będą dysponować bazą transportową umożliwiającą postój 150 autobusów o powierzchni nie mniejszej niż 25 000 m2 i budynkiem warsztatowym z co najmniej ośmioma stanowiskami (kanały naprawcze ) wraz z niezbędnym wyposażeniem umożliwiającym dokonywanie przeglądów i napraw zlokalizowaną w granicach administracyjnych Miasta Kielce, oraz myjnią.

— dysponują lub będą dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. co najmniej 350 kierowcami posiadającymi uprawnienia do kierowania autobusami, 25 pracownikami zaplecza technicznego oraz 6 dyspozytorami.

— kierowcy, pracownicy zaplecza technicznego, dyspozytorzy muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (pełny etat),

— kierowcy muszą posiadać znajomość układu komunikacyjnego oraz topografii miasta w stopniu pozwalającym na prawidłową realizację zadania przewozowego,

— kierowcy muszą znać język polski co najmniej w stopniu średniozaawansowanym (poziom B1).

— dysponują lub będą dysponować autobusami w okresie trwania kontraktu w następujących rodzajach i ilościach: 31 MEGA, 87 MAXI i 5 MIDI, z czego co najmniej połowa z nich powinna spełniać normę emisji spalin minimum Euro 5, a średni wiek nie może przekraczać 8 lat w okresie trwania kontraktu, spełniającymi wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20.6.1997 – Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z 2017, poz. 128) i przepisach wykonawczych do niej dla autobusów miejskiej regularnej komunikacji publicznej w tym, wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27.10.2016 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022).

Na potwierdzenie należy załączyć:

Wykaz autobusów, które znajdują się lub będą się znajdować w dyspozycji Wykonawcy, którymi będzie on wykonywał przedmiot umowy, na Załączniku Nr 8 do SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Warunki realizacji umowy określone w SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian w umowie na warunkach określonych w SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/05/2017
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/08/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 11/05/2017
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach

ul. Głowackiego 4

25-368 Kielce.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. Tym samym, Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert, określonych w SIWZ, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. W postępowaniu mają zastosowanie podstawy wykluczenia Wykonawcy o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23, oraz ust.5 pkt. 1 ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Na podstawie art. 179 ustawy Pzp, Wykonawcom i innym podmiotom przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu tego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwołanie wnosi się w następujących terminach:

— 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia-jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

— wobec treści ogłoszenia, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

— wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

— jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – 15 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

— Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga, którą wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

— Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Deprtament Odwołań Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/03/2017
TITytułPolska-Kielce: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
NDNr dokumentu151046-2017
PDData publikacji21/04/2017
OJDz.U. S78
TWMiejscowośćKIELCE
AUNazwa instytucjiZarząd Transportu Miejskiego w Kielcach
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji6 - Podmiot prawa publicznego
HAEU Institution-
DSDokument wysłany19/04/2017
DTTermin15/05/2017
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV50113000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji autobusów
60112000 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
OCPierwotny kod CPV50113000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji autobusów
60112000 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
RCKod NUTSPL
IAAdres internetowy (URL)www.ztm.kielce.pl

21/04/2017    S78    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kielce: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2017/S 078-151046

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 067-126355)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach
ul. Głowackiego 4
Kielce
25-368
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Liszka
Tel.: +48 413431593
E-mail: ztm@ztm.kielce.pl
Faks: +48 413444732
Kod NUTS: PL331


Adresy internetowe:

Główny adres: www.ztm.kielce.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Kielcach”.

Numer referencyjny: 4/2017
II.1.2)Główny kod CPV
60112000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Kielcach w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2027 r. autobusami będącymi w dyspozycji Wykonawcy oraz autobusami będącymi własnością Zamawiającego, które Zamawiający zamierza nabyć do końca 2017 r.

Dla potrzeb wykonywania usług przewozowych Zamawiający przekaże Wykonawcy 25 sztuk autobusów hybrydowych: MEGA: 10 i MAXI: 15.

2.Do wykonania zamówienia niezbędne będzie posiadanie przez Wykonawcę własnych autobusów w następujących ilościach: MEGA: 31, MAXI: 87, MIDI:5.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/04/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 067-126355

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

— dysponują lub będą dysponować bazą transportową umożliwiającą postój 150 autobusów o powierzchni nie mniejszej niż 25 000 m2 i budynkiem warsztatowym z co najmniej ośmioma stanowiskami (kanały naprawcze ) wraz z niezbędnym wyposażeniem umożliwiającym dokonywanie przeglądów i napraw zlokalizowaną w granicach administracyjnych Miasta Kielce, oraz myjnią. (...)

Na potwierdzenie należy załączyć:

Oświadczenie na Załączniku Nr 7 do SIWZ.

Powinno być:

— dysponują lub będą dysponować bazą transportową umożliwiającą postój 150 autobusów o powierzchni nie mniejszej niż 25 000 m2 i budynkiem warsztatowym z co najmniej sześcioma stanowiskami (kanały naprawcze lub podnośniki) wraz z niezbędnym wyposażeniem umożliwiającym dokonywanie przeglądów i napraw zlokalizowaną w granicach administracyjnych Miasta Kielce, oraz myjnią. (...)

Na potwierdzenie należy załączyć:

Oświadczenie na Załączniku Nr 7 do SIWZ.

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

— dysponują lub będą dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. co najmniej 350 kierowcami posiadającymi uprawnienia do kierowania autobusami, 25 pracownikami zaplecza technicznego oraz 6 dyspozytorami.

Powinno być:

— dysponują lub będą dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. co najmniej 350 kierowcami posiadającymi uprawnienia do kierowania autobusami, 18 pracownikami zaplecza technicznego oraz 6 dyspozytorami.

Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:

2. W postępowaniu mają zastosowanie podstawy wykluczenia Wykonawcy o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

Powinno być:

2. W postępowaniu mają zastosowanie podstawy wykluczenia Wykonawcy o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp.

Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Data: 11/05/2017
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 15/05/2017
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 11/05/2017
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 15/05/2017
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 10/08/2017
Powinno być:
Data: 14/08/2017
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 11/05/2017
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 15/05/2017
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Kielce: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
NDNr dokumentu154703-2017
PDData publikacji25/04/2017
OJDz.U. S80
TWMiejscowośćKIELCE
AUNazwa instytucjiZarząd Transportu Miejskiego w Kielcach
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji6 - Podmiot prawa publicznego
HAEU Institution-
DSDokument wysłany20/04/2017
DTTermin15/05/2017
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV50113000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji autobusów
60112000 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
OCPierwotny kod CPV50113000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji autobusów
60112000 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
RCKod NUTSPL
IAAdres internetowy (URL)www.ztm.kielce.pl

25/04/2017    S80    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kielce: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2017/S 080-154703

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 067-126355)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach
ul. Głowackiego 4
Kielce
25-368
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Liszka
Tel.: +48 413431593
E-mail: ztm@ztm.kielce.pl
Faks: +48 413444732
Kod NUTS: PL331


Adresy internetowe:

Główny adres: www.ztm.kielce.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Kielcach”.

Numer referencyjny: 4/2017
II.1.2)Główny kod CPV
60112000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Kielcach w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2027 r. autobusami będącymi w dyspozycji Wykonawcy oraz autobusami będącymi własnością Zamawiającego, które Zamawiający zamierza nabyć do końca 2017 r.

Dla potrzeb wykonywania usług przewozowych Zamawiający przekaże Wykonawcy 25 sztuk autobusów hybrydowych: MEGA: 10 i MAXI: 15.

2.Do wykonania zamówienia niezbędne będzie posiadanie przez Wykonawcę własnych autobusów w następujących ilościach: MEGA: 31, MAXI: 87, MIDI:5.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/04/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 067-126355

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis
Zamiast:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Kielcach w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2027 r. autobusami będącymi w dyspozycji Wykonawcy oraz autobusami będącymi własnością Zamawiającego, które Zamawiający zamierza nabyć do końca 2017 r.

Dla potrzeb wykonywania usług przewozowych Zamawiający przekaże Wykonawcy 25 sztuk autobusów hybrydowych

Łączna ilość autobusów 25, w tym autobusy: MEGA 10, MAXI 15.

Powinno być:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Kielcach w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2027 r. autobusami będącymi w dyspozycji Wykonawcy oraz autobusami będącymi własnością Zamawiającego, które Zamawiający zamierza nabyć do końca 2017r. Jeżeli w tym terminie Zamawiający nie nabędzie autobusów w ilościach i rodzajach określonych w pkt. 2 poniżej, Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługi przewozowe autobusami będącymi w jego dyspozycji w ilościach i rodzajach wymienionych w pkt 2 i na liniach komunikacyjnych, na których powinny być wykonywane przewozy autobusami będącymi własnością Zamawiającego. Najpóźniej do 30 listopada 2017 r. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, czy będzie w stanie przekazać te autobusy do 31.12.2017 r., a jeżeli nie, to czy i w jakim terminie zostaną przekazane.

Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Kielcach w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2027 r. autobusami będącymi w dyspozycji Wykonawcy oraz autobusami będącymi własnością Zamawiającego, które Zamawiający zamierza nabyć do końca 2017 r.

Dla potrzeb wykonywania usług przewozowych Zamawiający przekaże Wykonawcy 25 sztuk autobusów hybrydowych

Łączna ilość autobusów 25, w tym autobusy: MEGA 10, MAXI 15.

Powinno być:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Kielcach w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2027 r. autobusami będącymi w dyspozycji Wykonawcy oraz autobusami będącymi własnością Zamawiającego, które Zamawiający zamierza nabyć do końca 2017r. Jeżeli w tym terminie Zamawiający nie nabędzie autobusów w ilościach i rodzajach określonych w pkt. 2 poniżej, Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługi przewozowe autobusami będącymi w jego dyspozycji w ilościach i rodzajach wymienionych w pkt 2 i na liniach komunikacyjnych, na których powinny być wykonywane przewozy autobusami będącymi własnością Zamawiającego. Najpóźniej do 30 listopada 2017 r. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, czy będzie w stanie przekazać te autobusy do 31.12.2017 r., a jeżeli nie, to czy i w jakim terminie zostaną przekazane.

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Cd. Sekcji II.1.4) Krótki opis

c.d. pkt. 1.

Dla potrzeb wykonywania usług przewozowych Zamawiający przekaże Wykonawcy 25 sztuk autobusów hybrydowych

Łączna ilość autobusów 25, w tym autobusy: MEGA 10, MAXI 15

cd. Sekcji II.2.4) Opis zamówienia.

c.d. pkt. 1.

Dla potrzeb wykonywania usług przewozowych Zamawiający przekaże Wykonawcy 25 sztuk autobusów hybrydowych

Łączna ilość autobusów 25, w tym autobusy: MEGA 10, MAXI 15.


TITytułPolska-Kielce: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
NDNr dokumentu156802-2017
PDData publikacji26/04/2017
OJDz.U. S81
TWMiejscowośćKIELCE
AUNazwa instytucjiZarząd Transportu Miejskiego w Kielcach
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji6 - Podmiot prawa publicznego
HAEU Institution-
DSDokument wysłany24/04/2017
DTTermin15/05/2017
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV50113000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji autobusów
60112000 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
OCPierwotny kod CPV50113000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji autobusów
60112000 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
RCKod NUTSPL
IAAdres internetowy (URL)www.ztm.kielce.pl

26/04/2017    S81    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kielce: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2017/S 081-156802

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 067-126355)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach
ul. Głowackiego 4
Kielce
25-368
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Liszka
Tel.: +48 413431593
E-mail: ztm@ztm.kielce.pl
Faks: +48 413444732
Kod NUTS: PL331


Adresy internetowe:

Główny adres: www.ztm.kielce.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Kielcach”.

Numer referencyjny: 4/2017
II.1.2)Główny kod CPV
60112000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Kielcach w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2027 r. autobusami będącymi w dyspozycji Wykonawcy oraz autobusami będącymi własnością Zamawiającego, które Zamawiający zamierza nabyć do końca 2017 r.

Dla potrzeb wykonywania usług przewozowych Zamawiający przekaże Wykonawcy 25 sztuk autobusów hybrydowych: MEGA: 10 i MAXI: 15.

2.Do wykonania zamówienia niezbędne będzie posiadanie przez Wykonawcę własnych autobusów w następujących ilościach: MEGA: 31, MAXI: 87, MIDI:5.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/04/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 067-126355

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis
Zamiast:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Kielcach w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2027 r. autobusami będącymi w dyspozycji Wykonawcy oraz autobusami będącymi własnością Zamawiającego, które Zamawiający zamierza nabyć do końca 2017r. Jeżeli w tym terminie Zamawiający nie nabędzie autobusów w ilościach i rodzajach określonych w pkt. 2 poniżej, Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługi przewozowe autobusami będącymi w jego dyspozycji w ilościach i rodzajach wymienionych w pkt 2 i na liniach komunikacyjnych, na których powinny być wykonywane przewozy autobusami będącymi własnością Zamawiającego. Najpóźniej do 30 listopada 2017 r. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, czy będzie w stanie przekazać te autobusy do 31.12.2017 r., a jeżeli nie, to czy i w jakim terminie zostaną przekazane.

Dla potrzeb wykonywania usług przewozowych Zamawiający przekaże Wykonawcy 25 sztuk autobusów hybrydowych

Łączna ilość autobusów 25, w tym autobusy: MEGA 10, MAXI 15

Powinno być:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Kielcach w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2027 r. autobusami będącymi w dyspozycji Wykonawcy oraz autobusami będącymi własnością Zamawiającego, które Zamawiający zamierza nabyć do końca 2017 r. Jeżeli w tym terminie Zamawiający nie nabędzie autobusów w ilościach i rodzajach określonych w ppkt. 1, Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługi przewozowe autobusami będącymi w jego dyspozycji w ilościach i rodzajach wymienionych w ppkt 1 i na liniach komunikacyjnych, na których powinny być wykonywane przewozy autobusami będącymi własnością Zamawiającego. Najpóźniej do 30 listopada 2017 r. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, czy będzie w stanie przekazać te autobusy do 31.12.2017 r., a jeżeli nie, to czy i w jakim terminie zostaną przekazane.

Dla potrzeb wykonywania usług przewozowych Zamawiający przekaże Wykonawcy 25 sztuk autobusów hybrydowych: MEGA:10 i MAXI 15.

Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis przedmiotu
Zamiast:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Kielcach w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2027 r. autobusami będącymi w dyspozycji Wykonawcy oraz autobusami będącymi własnością Zamawiającego, które Zamawiający zamierza nabyć do końca 2017r. Jeżeli w tym terminie Zamawiający nie nabędzie autobusów w ilościach i rodzajach określonych w pkt. 2 poniżej, Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługi przewozowe autobusami będącymi w jego dyspozycji w ilościach i rodzajach wymienionych w pkt 2 i na liniach komunikacyjnych, na których powinny być wykonywane przewozy autobusami będącymi własnością Zamawiającego. Najpóźniej do 30 listopada 2017 r. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, czy będzie w stanie przekazać te autobusy do 31.12.2017 r., a jeżeli nie, to czy i w jakim terminie zostaną przekazane.

Dla potrzeb wykonywania usług przewozowych Zamawiający przekaże Wykonawcy 25 sztuk autobusów hybrydowych

Łączna ilość autobusów 25, w tym autobusy: MEGA 10, MAXI 15.

Powinno być:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Kielcach w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2027 r. autobusami będącymi w dyspozycji Wykonawcy oraz autobusami będącymi własnością Zamawiającego, które Zamawiający zamierza nabyć do końca 2017 r. Jeżeli w tym terminie Zamawiający nie nabędzie autobusów w ilościach i rodzajach określonych w ppkt. 1, Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługi przewozowe autobusami będącymi w jego dyspozycji w ilościach i rodzajach wymienionych w ppkt 1 i na liniach komunikacyjnych, na których powinny być wykonywane przewozy autobusami będącymi własnością Zamawiającego. Najpóźniej do 30 listopada 2017 r. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, czy będzie w stanie przekazać te autobusy do 31.12.2017 r., a jeżeli nie, to czy i w jakim terminie zostaną przekazane.

Dla potrzeb wykonywania usług przewozowych Zamawiający przekaże Wykonawcy 25 sztuk autobusów hybrydowych: MEGA:10 i MAXI 15.

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Kielce: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
NDNr dokumentu161524-2017
PDData publikacji28/04/2017
OJDz.U. S83
TWMiejscowośćKIELCE
AUNazwa instytucjiZarząd Transportu Miejskiego w Kielcach
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji6 - Podmiot prawa publicznego
HAEU Institution-
DSDokument wysłany27/04/2017
DTTermin15/05/2017
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV50113000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji autobusów
60112000 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
OCPierwotny kod CPV50113000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji autobusów
60112000 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
RCKod NUTSPL
IAAdres internetowy (URL)www.ztm.kielce.pl

28/04/2017    S83    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kielce: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2017/S 083-161524

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 067-126355)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach
ul. Głowackiego 4
Kielce
25-368
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Liszka
Tel.: +48 413431593
E-mail: ztm@ztm.kielce.pl
Faks: +48 413444732
Kod NUTS: PL331


Adresy internetowe:

Główny adres: www.ztm.kielce.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Kielcach”.

Numer referencyjny: 4/2017
II.1.2)Główny kod CPV
60112000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Kielcach w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2027 r. autobusami będącymi w dyspozycji Wykonawcy oraz autobusami będącymi własnością Zamawiającego, które Zamawiający zamierza nabyć do końca 2017 r.

Dla potrzeb wykonywania usług przewozowych Zamawiający przekaże Wykonawcy 25 sztuk autobusów hybrydowych: MEGA: 10 i MAXI: 15.

2.Do wykonania zamówienia niezbędne będzie posiadanie przez Wykonawcę własnych autobusów w następujących ilościach: MEGA: 31, MAXI: 87, MIDI:5.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/04/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 067-126355

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

— kierowcy, pracownicy zaplecza technicznego, dyspozytorzy muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (pełny etat),

Powinno być:

— kierowcy, pracownicy zaplecza technicznego, dyspozytorzy muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę,

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Kielce: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
NDNr dokumentu175085-2017
PDData publikacji10/05/2017
OJDz.U. S89
TWMiejscowośćKIELCE
AUNazwa instytucjiZarząd Transportu Miejskiego w Kielcach
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji6 - Podmiot prawa publicznego
HAEU Institution-
DSDokument wysłany08/05/2017
DTTermin29/05/2017
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV50113000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji autobusów
60112000 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
OCPierwotny kod CPV50113000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji autobusów
60112000 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
RCKod NUTSPL
IAAdres internetowy (URL)www.ztm.kielce.pl

10/05/2017    S89    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kielce: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2017/S 089-175085

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 067-126355)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach
ul. Głowackiego 4
Kielce
25-368
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Liszka
Tel.: +48 413431593
E-mail: ztm@ztm.kielce.pl
Faks: +48 413444732
Kod NUTS: PL331


Adresy internetowe:

Główny adres: www.ztm.kielce.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Kielcach”.

Numer referencyjny: 4/2017
II.1.2)Główny kod CPV
60112000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Kielcach w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2027 r. autobusami będącymi w dyspozycji Wykonawcy oraz autobusami będącymi własnością Zamawiającego, które Zamawiający zamierza nabyć do końca 2017 r.

Dla potrzeb wykonywania usług przewozowych Zamawiający przekaże Wykonawcy 25 sztuk autobusów hybrydowych: MEGA: 10 i MAXI: 15.

2. Do wykonania zamówienia niezbędne będzie posiadanie przez Wykonawcę własnych autobusów w następujących ilościach: MEGA: 31, MAXI: 87, MIDI:5.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/05/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 067-126355

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis
Zamiast:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Kielcach w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2027 r. autobusami będącymi w dyspozycji Wykonawcy oraz autobusami będącymi własnością Zamawiającego, które Zamawiający zamierza nabyć do końca 2017r. Jeżeli w tym terminie Zamawiający nie nabędzie autobusów w ilościach i rodzajach określonych w ppkt. 1, Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługi przewozowe autobusami będącymi w jego dyspozycji w ilościach i rodzajach wymienionych w ppkt. 1 i na liniach komunikacyjnych, na których powinny być wykonywane przewozy autobusami będącymi własnością Zamawiającego. Najpóźniej do 30 listopada 2017 r. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, czy będzie w stanie przekazać te autobusy do 31.12.2017 r., a jeżeli nie, to czy i w jakim terminie zostaną przekazane”. Dla potrzeb wykonywania usług przewozowych Zamawiający przekaże Wykonawcy 25 sztuk autobusów hybrydowych :MEGA: 10 i MAXI:15.

Powinno być:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Kielcach autobusami będącymi w dyspozycji Wykonawcy oraz autobusami będącymi własnością Zamawiającego, które Zamawiający zamierza nabyć do końca 2017 r.

Dla potrzeb wykonywania usług przewozowych Zamawiający przekaże Wykonawcy 25 sztuk autobusów hybrydowych: MEGA: 10 i MAXI:15.

Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Kielcach w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2027 r. autobusami będącymi w dyspozycji Wykonawcy oraz autobusami będącymi własnością Zamawiającego, które Zamawiający zamierza nabyć do końca 2017r. Jeżeli w tym terminie Zamawiający nie nabędzie autobusów w ilościach i rodzajach określonych w ppkt. 1, Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługi przewozowe autobusami będącymi w jego dyspozycji w ilościach i rodzajach wymienionych w ppkt. 1 i na liniach komunikacyjnych, na których powinny być wykonywane przewozy autobusami będącymi własnością Zamawiającego. Najpóźniej do 30 listopada 2017 r. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, czy będzie w stanie przekazać te autobusy do 31.12.2017 r., a jeżeli nie, to czy i w jakim terminie zostaną przekazane”. Dla potrzeb wykonywania usług przewozowych Zamawiający przekaże Wykonawcy 25 sztuk autobusów hybrydowych :MEGA: 10 i MAXI:15.

Powinno być:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Kielcach autobusami będącymi w dyspozycji Wykonawcy oraz autobusami będącymi własnością Zamawiającego, które Zamawiający zamierza nabyć do końca 2017 r.

Dla potrzeb wykonywania usług przewozowych Zamawiający przekaże Wykonawcy 25 sztuk autobusów hybrydowych: MEGA: 10 i MAXI:15.

Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:

Początek: 01/01/2018

Koniec: 31/12/2027

Powinno być:

Początek: Rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi po upływie pięciu miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż od 1.1.2018, a zakończenie świadczenia usług nastąpi z dniem 31.12.2027.

Koniec: 31.12.2017.

Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Data: 15/05/2017
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 29/05/2017
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenia do udziału
Zamiast:
Data: 15/05/2017
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 29/05/2017
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 14/08/2017
Powinno być:
Data: 28/08/2017
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 15/05/2017
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 29/05/2017
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Kielce: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
NDNr dokumentu202391-2017
PDData publikacji27/05/2017
OJDz.U. S101
TWMiejscowośćKIELCE
AUNazwa instytucjiZarząd Transportu Miejskiego w Kielcach
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji6 - Podmiot prawa publicznego
HAEU Institution-
DSDokument wysłany24/05/2017
DTTermin09/06/2017
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV50113000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji autobusów
60112000 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
OCPierwotny kod CPV50113000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji autobusów
60112000 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
RCKod NUTSPL
IAAdres internetowy (URL)www.ztm.kielce.pl

27/05/2017    S101    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kielce: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2017/S 101-202391

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 067-126355)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach
ul. Głowackiego 4
Kielce
25-368
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Liszka
Tel.: +48 413431593
E-mail: ztm@ztm.kielce.pl
Faks: +48 413444732
Kod NUTS: PL331


Adresy internetowe:

Główny adres: www.ztm.kielce.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Kielcach”.

Numer referencyjny: 4/2017
II.1.2)Główny kod CPV
60112000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Kielcach w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2027 r. autobusami będącymi w dyspozycji Wykonawcy oraz autobusami będącymi własnością Zamawiającego, które Zamawiający zamierza nabyć do końca 2017 r.

Dla potrzeb wykonywania usług przewozowych Zamawiający przekaże Wykonawcy 25 sztuk autobusów hybrydowych: MEGA: 10 i MAXI: 15.

2.Do wykonania zamówienia niezbędne będzie posiadanie przez Wykonawcę własnych autobusów w następujących ilościach: MEGA: 31, MAXI: 87, MIDI:5.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/05/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 067-126355

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:

Wadium w wysokości: 14 000 000,00 zł (słownie: czternaście milionów złotych) należy wnieść w terminie do dnia 29.05.2017 r. do godziny 11:00.

20.2. Wadium może być wnoszone w:

a) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

ING Bank Śląski S.A.

39 1050 1461 1000 0023 5332 1074

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium wnoszone w pieniądzu zostanie uznane za wniesione w terminie jeżeli do dnia 29.05.2017 r. do godz. 11.00 środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy Zamawiającego. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż pieniężna oryginał dokumentu należy złożyć w kasie głównej Zamawiającego (ul. Głowackiego 4), a kopię dokumentu dołączyć do oferty, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Powinno być:

Wadium w wysokości: 14 000 000,00 PLN (słownie: czternaście milionów złotych) należy wnieść w terminie do dnia 9.6.2017 r. do godziny 11:00.

20.2. Wadium może być wnoszone w:

a) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

ING Bank Śląski S.A.

39 1050 1461 1000 0023 5332 1074

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium wnoszone w pieniądzu zostanie uznane za wniesione w terminie jeżeli do dnia 9.6.2017 r. do godz. 11.00 środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy Zamawiającego. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż pieniężna oryginał dokumentu należy złożyć w kasie głównej Zamawiającego (ul. Głowackiego 4), a kopię dokumentu dołączyć do oferty, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zwodowe
Zamiast:

— dysponują lub będą dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. co najmniej 350 kierowcami posiadającymi uprawnienia do kierowania autobusami, 18 pracownikami zaplecza technicznego oraz 6 dyspozytorami.

— kierowcy, pracownicy zaplecza technicznego, dyspozytorzy muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę,

— kierowcy muszą posiadać znajomość układu komunikacyjnego oraz topografii miasta w stopniu pozwalającym na prawidłową realizację zadania przewozowego,

— kierowcy muszą znać język polski co najmniej w stopniu średniozaawansowanym (poziom B1).

Na potwierdzenie należy załączyć:

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z podaniem rodzaju wykonywanych czynności, ilości zatrudnionych osób, rodzaju uprawnień lub kwalifikacji zawodowych oraz podstawy dysponowania tymi osobami na Załączniku Nr 6 do SIWZ.

Powinno być:

— dysponują lub będą dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. co najmniej 350 kierowcami posiadającymi uprawnienia do kierowania autobusami, 18 pracownikami zaplecza technicznego oraz 6 dyspozytorami odpowiedzialnymi za realizację zamówienia.

— kierowcy, pracownicy zaplecza technicznego, dyspozytorzy muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę,

— kierowcy muszą posiadać znajomość układu komunikacyjnego oraz topografii miasta w stopniu pozwalającym na prawidłową realizację zadania przewozowego,

— kierowcy muszą znać język polski co najmniej w stopniu średniozaawansowanym (poziom B1).

Na potwierdzenie należy załączyć:

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – odpowiedzialnych za realizację zamówienia, z podaniem imienia i nazwiska, rodzaju wykonywanych czynności oraz podstawy dysponowania tymi osobami na Załączniku Nr 6 do SIWZ.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert
Zamiast:
Data: 29/05/2017
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 09/06/2017
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 29/05/2017
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 09/06/2017
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany z ofertą
Zamiast:
Data: 28/08/2017
Powinno być:
Data: 07/09/2017
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Kielce: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
NDNr dokumentu39678-2018
PDData publikacji27/01/2018
OJDz.U. S19
TWMiejscowośćKIELCE
AUNazwa instytucjiZarząd Transportu Miejskiego w Kielcach
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji6 - Podmiot prawa publicznego
HAEU Institution-
DSDokument wysłany25/01/2018
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV50113000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji autobusów
60112000 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
OCPierwotny kod CPV50113000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji autobusów
60112000 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
RCKod NUTSPL721
IAAdres internetowy (URL)www.ztm.kielce.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE

27/01/2018    S19    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Kielce: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2018/S 019-039678

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach
ul. Głowackiego 4
Kielce
25-368
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Liszka
Tel.: +48 413431593
E-mail: ztm@ztm.kielce.pl
Faks: +48 413444732
Kod NUTS: PL721


Adresy internetowe:

Główny adres: www.ztm.kielce.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Wykonywanie usług przewozowych w Komunikacji Miejskiej w Kielcach”.

Numer referencyjny: 4/2017
II.1.2)Główny kod CPV
60112000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Kielcach autobusami będącymi w dyspozycji Wykonawcy oraz autobusami będącymi własnością Zamawiającego.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 626 221 500.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50113000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wykonywanie usług przewozowych na terenie Miasta Kielce i dziewięciu Gmin ościennych z którymi Gmina Kielce zawarła stosowne porozumienia o wspólnej komunikacji.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Kielcach autobusami będącymi w dyspozycji Wykonawcy oraz autobusami będącymi własnością Zamawiającego.

2.Dla potrzeb wykonywania usług przewozowych Zamawiający przekaże Wykonawcy 25 autobusów hybrydowych: MEGA 10 sztuk, MAXI: 15sztuk.

3.Do wykonania zamówienia niezbędne będzie posiadanie przez Wykonawcę własnych 123 autobusów w następujących ilościach: MEGA: 31 sztuk, MAXI:87 sztuk, MIDI: 5 sztuk

4.Usługi przewozowe mają być wykonywane na określonych przez Zamawiającego trasach, według ściśle określonych czasowych rozkładów jazdy w dni powszednie, soboty oraz niedziele i święta.

5. Średnia roczna ilość kilometrów: 10 297 000 km,

a)w tym autobusami będącymi własnością Wykonawcy:

— MEGA — 2 270 000 km,

— MAXI + MIDI — 6 102 000 km.

b)w tym autobusami będącymi własnością Zamawiającego:

— MEGA — 550 000 km,

— MAXI — 1 375 000 km.

Proporcjonalna ilość wykonywanych kilometrów w każdym roku obowiązywania umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria udzielenia zamówienia:

Cena łączna – C 60 %.

Termin płatności – T 40 %.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 067-126355
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
4/2017

Nazwa:

Wykonywanie usług przewozowych w Komunikacji Miejskiej w Kielcach” – 4/2017

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/01/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp z o.o.
ul. Jagiellońska 92
Kielce
25-734
Polska
Tel.: +48 413452421
E-mail: sekretariat@mpk.kielce.pl
Faks: +48 413453506
Kod NUTS: PL721

Adres internetowy:http://mpk.kielce.pl/mpk/

Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 601 475 342.59 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 626 221 500.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Deprtament Odwołań Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/01/2018

Adres: ul. Głowackiego 4, 25-368 Kielce
woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE
Dane kontaktowe: email: ztm@ztm.kielce.pl
tel: +48 413431593
fax: +48 413444732
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-05-11
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 12635520171
ID postępowania Zamawiającego: 4/2017
Data publikacji zamówienia: 2017-04-05
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.ztm.kielce.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach
ul. Głowackiego 4, 25-368 Kielce, woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
50113000-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji autobusów
60112000-6 (1) Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonywanie usług przewozowych w Komunikacji Miejskiej w Kielcach” – 4/2017 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp z o.o.
ul. Jagiellońska 92, 25-734 Kielce, woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE
2018-01-16 626 221 500,00