Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE POWIATU BIERUŃSKO - LĘDZIŃSKIEGO POLEGAJĄCE NA REMONCIE: CZĄSTKOWYM USZKODZONEJ NAWIERZCHNI, SPĘKAŃ NAWIERZCHNI, POBOCZY I PŁYTEK CHODNIKOWYCH, BARIER WYGRODZENIOWYCH, ENERGOCHŁONNYCH ORAZ KOSZENIU ZIELENI PRZYDROŻNEJ, zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 780, 931, 934 NA TERENIE POWIATU BIERUŃSKO - LĘDZIŃSKIEGO W OKRESIE OD 01.11.2013 R. DO 31.10.2015 R., (UMOWA Z DNIA 5 LISTOPADA 2013 R., NR WD/P/130917/1/1).


Numer ogłoszenia: 126805 - 2015; data zamieszczenia: 26.08.2015

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE POWIATU BIERUŃSKO - LĘDZIŃSKIEGO POLEGAJĄCE NA REMONCIE: CZĄSTKOWYM USZKODZONEJ NAWIERZCHNI, SPĘKAŃ NAWIERZCHNI, POBOCZY I PŁYTEK CHODNIKOWYCH, BARIER WYGRODZENIOWYCH, ENERGOCHŁONNYCH ORAZ KOSZENIU ZIELENI PRZYDROŻNEJ, zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 780, 931, 934 NA TERENIE POWIATU BIERUŃSKO - LĘDZIŃSKIEGO W OKRESIE OD 01.11.2013 R. DO 31.10.2015 R., (UMOWA Z DNIA 5 LISTOPADA 2013 R., NR WD/P/130917/1/1)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: remoncie cząstkowym uszkodzonej nawierzchni (rozbiórka nawierzchni i ułożenie w tym miejscu nowej nawierzchni mineralno - asfaltowej grubości w zależności od potrzeb 5-10 cm), remoncie spękań nawierzchni przy użyciu emulsji i grysu oraz poprzez wypełnienie szwów masami zalewowymi na gorąco, remoncie poboczy przy użyciu materiału z frezowania, remoncie płytek chodnikowych, barier wygrodzeniowych, energochłonnych oraz koszeniu zieleni przydrożnej..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.41-9, 45.23.32.80-5.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Roboty objęte niniejszym zamówieniem stanowią zamówienie uzupełniające, ich udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 30 września 2013 r. nr 395702-2013, gdzie w punkcie II.1.5) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 4 dla zadania pod nazwą: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 780, 931, 934 NA TERENIE POWIATU BIERUŃSKO - LĘDZIŃSKIEGO W OKRESIE OD 1 LISTOPADA 2013 R. DO 31 PAŹDZIERNIKA 2015 R., zawarł informację o następującej treści: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą obejmować zakres robót / usług objętych postępowaniem związanych z bieżącym (letnim i zimowym) utrzymaniem dróg. W ramach zamówienia uzupełniającego, Zamawiający zamierza wykonać roboty budowlane obejmujące swoim rodzajem: 1. rozbiórkę istniejącej warstwy ścieralnej lub ścieralnej i wiążącej, która jest zniszczona i posiada dużą liczbę spękań i ułożenie nowej warstwy o zmiennej grubość w zależności od miejscowych potrzeb 5-10cm (łata), 2. w miejscu wykruszonej nawierzchni jezdni ułożenie nowej warstwy o zmiennej grubość w zależności od miejscowych potrzeb 5-10cm (łata), 3. remont spękań i uszkodzonych szwów technologicznych przy użyciu emulsji z grysem oraz przy pomocy mas zalewowych na gorąco, 4. uzupełnienie i remont istniejących poboczy przy użyciu materiału z frezowania, 5. rozbiórkę i ustawienie nowych barier wygrodzeniowych i energochłonnych, 6. wymianę zniszczonych płytek chodnikowych, 7. koszenie zieleni przydrożnej w pasie drogowym. Z uwagi na możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych i zły stan techniczny nawierzchni niektórych odcinków dróg wojewódzkich oraz możliwość powstania innych zagrożeń bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w powiecie bieruńsko - lędzińskim - liczne spękania podłużne i poprzeczne oraz duża liczba łat, częste wykruszenia nawierzchni, uszkodzenia płytek chodnikowych, uszkodzenia barier wygrodzeniowych oraz energochłonnych konieczne jest przeprowadzenie remontów elementów konstrukcji nawierzchni i innego wyposażenia drogi wraz z pielęgnacją zieleni przydrożnej. Wykonanie wyżej wymienionych prac związanych z remontem cząstkowym nawierzchni, spękań, poboczy, chodników, pielęgnacji zieleni itp. ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu dla uczestników ruchu drogowego i niedopuszczenie do powstania zagrożenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. W/w. roboty należy wykonać przed okresem zimowym. Prace należy wykonać zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, odpowiednimi normami i warunkami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót przy zachowaniu przepisów BHP. Wartość w/w robót zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 162 534,73 zł (netto) co stanowi 15,11% wartości zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W KATOWICACH SP. Z O.O., ul. Miedziana 5, 40-321 Katowice, kraj/woj. śląskie.


Katowice: BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE POWIATU BIERUŃSKO - LĘDZIŃSKIEGO POLEGAJĄCE NA REMONCIE: CZĄSTKOWYM USZKODZONEJ NAWIERZCHNI, SPĘKAŃ NAWIERZCHNI, POBOCZY I PŁYTEK CHODNIKOWYCH, BARIER WYGRODZENIOWYCH, ENERGOCHŁONNYCH ORAZ KOSZENIU ZIELENI PRZYDROŻNEJ, zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 780, 931, 934 NA TERENIE POWIATU BIERUŃSKO - LĘDZIŃSKIEGO W OKRESIE OD 01.11.2013 R. DO 31.10.2015 R., (UMOWA Z DNIA 5 LISTOPADA 2013 R., NR WD/P/130917/1/1).


Numer ogłoszenia: 129919 - 2015; data zamieszczenia: 02.09.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 126805 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE POWIATU BIERUŃSKO - LĘDZIŃSKIEGO POLEGAJĄCE NA REMONCIE: CZĄSTKOWYM USZKODZONEJ NAWIERZCHNI, SPĘKAŃ NAWIERZCHNI, POBOCZY I PŁYTEK CHODNIKOWYCH, BARIER WYGRODZENIOWYCH, ENERGOCHŁONNYCH ORAZ KOSZENIU ZIELENI PRZYDROŻNEJ, zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 780, 931, 934 NA TERENIE POWIATU BIERUŃSKO - LĘDZIŃSKIEGO W OKRESIE OD 01.11.2013 R. DO 31.10.2015 R., (UMOWA Z DNIA 5 LISTOPADA 2013 R., NR WD/P/130917/1/1)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: remoncie cząstkowym uszkodzonej nawierzchni (rozbiórka nawierzchni i ułożenie w tym miejscu nowej nawierzchni mineralno - asfaltowej grubości w zależności od potrzeb 5-10 cm), remoncie spękań nawierzchni przy użyciu emulsji i grysu oraz poprzez wypełnienie szwów masami zalewowymi na gorąco, remoncie poboczy przy użyciu materiału z frezowania, remoncie płytek chodnikowych, barier wygrodzeniowych, energochłonnych oraz koszeniu zieleni przydrożnej..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.41-9, 45.23.32.80-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.09.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W KATOWICACH SP. Z O.O., ul. Miedziana 5, 40-321 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 162534,73 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  198984,59


 • Oferta z najniższą ceną:
  198984,59
  / Oferta z najwyższą ceną:
  198984,59


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Roboty objęte niniejszym zamówieniem stanowią zamówienie uzupełniające, ich udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 30 września 2013 r. nr 395702-2013, gdzie w punkcie II.1.5) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 4 dla zadania pod nazwą: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 780, 931, 934 NA TERENIE POWIATU BIERUŃSKO - LĘDZIŃSKIEGO W OKRESIE OD 1 LISTOPADA 2013 R. DO 31 PAŹDZIERNIKA 2015 R., zawarł informację o następującej treści: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą obejmować zakres robót / usług objętych postępowaniem związanych z bieżącym (letnim i zimowym) utrzymaniem dróg. W ramach zamówienia uzupełniającego, Zamawiający zamierza wykonać roboty budowlane obejmujące swoim rodzajem: 1. rozbiórkę istniejącej warstwy ścieralnej lub ścieralnej i wiążącej, która jest zniszczona i posiada dużą liczbę spękań i ułożenie nowej warstwy o zmiennej grubość w zależności od miejscowych potrzeb 5-10cm (łata), 2. w miejscu wykruszonej nawierzchni jezdni ułożenie nowej warstwy o zmiennej grubość w zależności od miejscowych potrzeb 5-10cm (łata), 3. remont spękań i uszkodzonych szwów technologicznych przy użyciu emulsji z grysem oraz przy pomocy mas zalewowych na gorąco, 4. uzupełnienie i remont istniejących poboczy przy użyciu materiału z frezowania, 5. rozbiórkę i ustawienie nowych barier wygrodzeniowych i energochłonnych, 6. wymianę zniszczonych płytek chodnikowych, 7. koszenie zieleni przydrożnej w pasie drogowym. Z uwagi na możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych i zły stan techniczny nawierzchni niektórych odcinków dróg wojewódzkich oraz możliwość powstania innych zagrożeń bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w powiecie bieruńsko - lędzińskim - liczne spękania podłużne i poprzeczne oraz duża liczba łat, częste wykruszenia nawierzchni, uszkodzenia płytek chodnikowych, uszkodzenia barier wygrodzeniowych oraz energochłonnych konieczne jest przeprowadzenie remontów elementów konstrukcji nawierzchni i innego wyposażenia drogi wraz z pielęgnacją zieleni przydrożnej. Wykonanie wyżej wymienionych prac związanych z remontem cząstkowym nawierzchni, spękań, poboczy, chodników, pielęgnacji zieleni itp. ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu dla uczestników ruchu drogowego i niedopuszczenie do powstania zagrożenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. W/w. roboty należy wykonać przed okresem zimowym. Prace należy wykonać zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, odpowiednimi normami i warunkami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót przy zachowaniu przepisów BHP. Wartość w/w robót zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 162 534,73 zł (netto) co stanowi 15,11% wartości zamówienia podstawowego.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 12680520150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-08-26
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233280-5 Wznoszenie barier drogowych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE POWIATU BIERUŃSKO - LĘDZIŃSKIEGO POLEGAJĄCE NA REMONCIE: CZĄSTKOWYM USZKODZONEJ NAWIERZCHNI, SPĘKAŃ NAWIERZCHNI, POBOCZY I PŁYTEK CHODNIKOWYCH, BARIER WYGRODZENIOWYCH, ENERGOCHŁONNYCH ORAZ KOSZENIU ZIELENI PR WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W KATOWICACH SP. Z O.O.
ul. Miedziana 5, 40-321 Katowice, woj. śląskie
2015-09-02 198 984,00