Sosnowiec: USŁUGA KONSERWACJI I UTRZYMANIA SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH


Numer ogłoszenia: 126884 - 2013; data zamieszczenia: 02.04.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu , ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 32 41 30 111, faks 32 41 30 112.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.szpital.sosnowiec.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
USŁUGA KONSERWACJI I UTRZYMANIA SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi konserwacji i utrzymania w sprawności technicznej urządzeń dźwigowych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu w obiektach przy ul. Szpitalnej 1 oraz Zegadłowicza 3 poprzez zapewnienie całodobowego pogotowia dźwigowego łącznie z dniami wolnymi od pracy i w święta,przygotowanie do odbioru i udział w czynnościach odbiorowych urządzeń dźwigowych, wykonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego wykonanie okresowych pomiarów ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.Przedmiot zamówienia obejmuje czynności określone w pkt. 1 dla dźwigów o poniższych parametrach dźwig lokalizacja producent rok produkcji typ nr fabryczny nr ewidencyjny przystanki ul. Zegadłowicza dźwig osobowy łącznik A B PILAWA 2003 P03H0378 3105002485 5 dźwig osobowy pawilon C LIFT Service 2010 E10 2674 3105002678, 5 dźwig towarowy, pawilon APUPH LIFT 2006 ISO MAX 189474, 3105002524, 2, dźwig towarowy, pawilon A, ZUD Warszawa 19638583, 2 dźwig osobowy łącznik B C LIFT Service 2010E10 2675 3105002673, 5dźwig osobowy pawilon A LIFT Service 2010 E10 2673 3105002676, 5 dźwig towarowy pawilon A ZUD Warszawa 1963 8578 3105002123, 2 dźwig towarowy pawilon A ZUD Warszawa 19638579 3105002122, 2platforma dla niepełnosprawnych zewn.LIFT PROJEKT 2011KALI B B 11 326 3005000130, 2 ul. Szpitalna dźwig osobowy pawilon ZUD Warszawa 1980 A 5786 3105001707,2 dźwig osobowy bud. Główny WINDPOL Łódź 2009 OE 1600 422 3105002631, 6 dźwig osobowy bud. Główny WINDPOL Łódź 2009 OE 1425 421 3105002642, 6 dźwig towarowy pawilon ZUD Warszawa 1980 49538 3105002298, 3dźwig towarowybud. Główny ZUD Warszawa 1980 11503 3105002296, 2 dźwig osobowy przychodnia ZUD Warszawa 1985 49541 3105000244, 63. Usługa będzie wykonywana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa Ustawy z 21.12.2000 r. o dozorze technicznym Dz.U. Nr 122, poz. 1321 ze zm. oraz aktów wykonawczych, w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 18.7.2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych Dz.U. Nr 79, poz. 849 ze zm, Rozporządzenia Rady Ministrów z 16.7.2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu Dz.U. Nr 120, poz. 1021 ze zm, Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29.10.2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego Dz.U. Nr 193, poz. 1890, Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 8.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa Dz.U. Nr 263, poz. 2198 ze zm..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.53.14.00-0.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenie w/g załącznika nr 2 do SIWZ


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli: - Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje usługi w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 1 zamówienie o wartości minimum 40 000,00 zł brutto ( w skali 12 m-cy realizacji usługi),


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenie w/g załącznika nr 2 do SIWZ


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca - przedłoży wykaz uprawnionych osób ( z minimum trzyletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie przedmiotowego zamówienia) przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia z uprawnieniami wydanymi przez Urząd Dozoru Technicznego, uprawniającymi do konserwacji dźwignic. - przedłoży wykaz osób posiadających aktualne uprawnienia SEP uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenie w/g załącznika nr 2 do SIWZ


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty, Formularz cenowy

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wartość umowy może ulec zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku korzystnych zmian cenowych dla Zamawiającego. Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji (bez obowiązku wprowadzenia aneksem) odpowiednio o kwotę podatku VAT, wynikającą ze stawki tego podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. Strony zastrzegają prawo do negocjacji cen w przypadku konieczności zapłaty Wykonawcy ceny wyższej, powstałej w wyniku zmiany stawki podatku VAT.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.szpital.sosnowiec.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
11.04.2013 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1 (sekretariat).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Sosnowiec: USŁUGA KONSERWACJI I UTRZYMANIA SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH.


Numer ogłoszenia: 180762 - 2013; data zamieszczenia: 08.05.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 126884 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 32 41 30 111, faks 32 41 30 112.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
USŁUGA KONSERWACJI I UTRZYMANIA SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi konserwacji i utrzymania w sprawności technicznej urządzeń dźwigowych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu w obiektach przy ul. Szpitalnej 1 oraz Zegadłowicza 3 poprzez zapewnienie całodobowego pogotowia dźwigowego łącznie z dniami wolnymi od pracy i w święta,przygotowanie do odbioru i udział w czynnościach odbiorowych urządzeń dźwigowych, wykonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego wykonanie okresowych pomiarów ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.Przedmiot zamówienia obejmuje czynności określone w pkt. 1 dla dźwigów o poniższych parametrach dźwig lokalizacja producent rok produkcji typ nr fabryczny nr ewidencyjny przystanki ul. Zegadłowicza dźwig osobowy łącznik A B PILAWA 2003 P03H0378 3105002485 5 dźwig osobowy pawilon C LIFT Service 2010 E10 2674 3105002678, 5 dźwig towarowy, pawilon APUPH LIFT 2006 ISO MAX 189474, 3105002524, 2, dźwig towarowy, pawilon A, ZUD Warszawa 19638583, 2 dźwig osobowy łącznik B C LIFT Service 2010E10 2675 3105002673, 5dźwig osobowy pawilon A LIFT Service 2010 E10 2673 3105002676, 5 dźwig towarowy pawilon A ZUD Warszawa 1963 8578 3105002123, 2 dźwig towarowy pawilon A ZUD Warszawa 19638579 3105002122, 2platforma dla niepełnosprawnych zewn.LIFT PROJEKT 2011KALI B B 11 326 3005000130, 2 ul. Szpitalna dźwig osobowy pawilon ZUD Warszawa 1980 A 5786 3105001707,2 dźwig osobowy bud. Główny WINDPOL Łódź 2009 OE 1600 422 3105002631, 6 dźwig osobowy bud. Główny WINDPOL Łódź 2009 OE 1425 421 3105002642, 6 dźwig towarowy pawilon ZUD Warszawa 1980 49538 3105002298, 3dźwig towarowybud.Główny ZUD Warszawa 1980 11503 3105002296, 2 dźwig osobowy przychodnia ZUD Warszawa 1985 49541 3105000244, 63. Usługa będzie wykonywana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa Ustawy z 21.12.2000 r. o dozorze technicznym Dz.U. Nr 122, poz. 1321 ze zm. oraz aktów wykonawczych, w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 18.7.2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych Dz.U. Nr 79, poz. 849 ze zm, Rozporządzenia Rady Ministrów z 16.7.2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu Dz.U. Nr 120, poz. 1021 ze zm, Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29.10.2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego Dz.U. Nr 193, poz. 1890, Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 8.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa Dz.U. Nr 263, poz. 2198 ze zm.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.53.14.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
9.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
3.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZID-SERVICE Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 00-810 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 144120,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  80235,36


 • Oferta z najniższą ceną:
  80235,36
  / Oferta z najwyższą ceną:
  127606,10


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl
tel: 32 41 30 111
fax: 32 41 30 112
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-04-10
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 12688420130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-04-01
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 36 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.szpital.sosnowiec.pl
Informacja dostępna pod: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
50531400-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
USŁUGA KONSERWACJI I UTRZYMANIA SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH. ZID-SERVICE Sp. z o.o.
Warszawa
2013-05-08 80 235,00