Bydgoszcz: Zakup fagotu dla Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy


Numer ogłoszenia: 126931 - 2016; data zamieszczenia: 08.07.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego , ul. A. Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3212343, faks 052 3210752.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.filharmonia.bydgoszcz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa instytucja artystyczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup fagotu dla Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego nowego fagotu marki Fox Products model Fox 660 D Mountain Maple, Symphony Bore, Thick Wall wraz z futerałem i akcesoriami dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy (dalej: instrument). Instrument fabrycznie nowy (z certyfikatem producenta), bez jakichkolwiek pęknięć lub uszkodzeń, strojny i wyrównany barwowo we wszystkich rejestrach. 2.Szczegółowy opis techniczny instrumentu został przedstawiony w załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Podane nazwy wyrobów są przykładowe i mają na celu doprecyzowanie wymagań Zamawiającego. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy inne prawa zastrzeżone lub wyłączne, lub też określone jest pochodzenie instrumentu lub jego części - należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (art. 29 ust. 3 Prawa zamówień publicznych). 3.Za równoważny w stosunku do wskazanego instrumentu Zamawiający uzna taki oferowany przez Wykonawcę instrument, który pod względem artystycznym, brzmieniowym, wykonawczym, funkcjonalnym, technicznym i użytkowym będzie równoważny do opisanego w przedmiocie zamówienia. Za równoważne pod względem: a. artystycznym, brzmieniowym, wykonawczym i funkcjonalnym - Zamawiający rozumie instrument, który umożliwi na etapie jego eksploatacji osiągnięcie walorów artystycznych, dźwiękowych i użytkowych w trakcie wykonywania utworów muzycznych analogicznych, jak opisany w przedmiocie zamówienia, b. technicznym i użytkowym - Zamawiający rozumie tak wykonany instrument, który posiada równoważną pod względem technicznym budowę, rozwiązania techniczne, budowę mechanizmu, wyposażenie i zastosowane materiały, jakość wykonania, trwałość, jak opisany w przedmiocie zamówienia. 4.W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisanych przez Zamawiającego, obowiązek udowodnienia ich równoważności z wymaganiami wskazanymi przez Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający wymaga, by w przypadku oferty równoważnej wszystkie wymiary oraz użyte materiały były takie jak fagotu model Fox 660 D Mountain Maple, Symphony Bore, Thick Wall. 5.W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę instrumentu równoważnego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć jego szczegółowy opis do składanej oferty. 6.Ze względu na bezwzględną konieczność zespolenia brzmienia nowego fagotu z pozostałymi instrumentami w orkiestrze Zamawiającego oraz potrzebę dostarczenia instrumentu spełniającego najwyższe wymogi jakościowe zarówno pod względem wykonania, jak i brzmienia, Wykonawcy są zobowiązani do dostarczenia do siedziby Zamawiającego na termin otwarcia ofert oferowanego instrumentu dla oceny tego instrumentu z punktu widzenia kryterium jakości. Dostarczony instrument muzyczny musi być tym konkretnym instrumentem, który będzie zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, złożoną ofertą oraz instrumentem i który w przypadku złożenia oferty najkorzystniejszej będzie finalnie dostarczony w ramach zawartej umowy dostawy. 7. Wymagania dotyczące gwarancji i serwisu gwarancyjnego: 7.1. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 2 lat. 7.2. W ramach gwarancji Wykonawca zapewni realizację naprawy instrumentu lub wymiany instrumentu: a. w ciągu 6 dni roboczych od momentu zgłoszenia konieczności naprawy lub wymiany przez Zamawiającego, jeżeli realizacja naprawy lub wymiana instrumentu będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego; b. w ciągu 16 dni roboczych od momentu zgłoszenia konieczności naprawy lub wymiany przez Zamawiającego, jeżeli naprawa lub wymiana nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego, przy czym termin ten będzie zachowany pod warunkiem zwrotu naprawionego lub dostarczenia wymienionego instrumentu Zamawiającemu w wyżej określonym terminie; - przy czym pod pojęciem dni roboczych Zamawiający rozumie wszystkie dni poza sobotami oraz poza dniami wymienionymi w art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 90). 7.3. Wykonawca w okresie gwarancji zapewnia serwis autoryzowany przez producenta instrumentu, włącznie z korektami intonacyjnymi i regulacją mechaniki. W ramach serwisu Wykonawca będzie dokonywał przeglądów serwisowych co najmniej raz do roku, po zakończeniu sezonu artystycznego z zastrzeżeniem, że ostatni z przeglądów zostanie dokonany nie wcześniej niż dwa miesiące przed upływem terminu gwarancji. 7.4. W przypadku realizacji naprawy, wymiany, przeglądu lub innych czynności w ramach gwarancji, których realizacja nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca zapewni przygotowanie instrumentu do transportu oraz transport instrumentu z i do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko. 7.5. Wszelkie koszty związane realizacją gwarancji, w tym zwłaszcza koszty naprawy lub wymiany instrumentu, autoryzowanego serwisu oraz przygotowania do transportu, pakowania, rozpakowywania, wnoszenia, załadunku, rozładunku i transportu instrumentu w ramach realizacji gwarancji pokrywa Wykonawca.


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
37.31.00.00-4, 37.31.40.00-2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 24.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 3 000,00 złotych, słownie: trzy tysiące złotych 00/100


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona weryfikacji ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków, określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (wzór oświadczenia - załącznik nr 2 do SIWZ).


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie trzech lat poprzedzających termin składania ofert w niniejszym postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia przez Wykonawcę działalności jest krótszy - w tym okresie) zrealizował lub realizuje co najmniej jedną dostawę jednego z następujących instrumentów: fagot, obój, klarnet, każdy o wartości nie mniejszej niż 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) PLN brutto. Zamawiający dokona weryfikacji ww. warunku na podstawie: a. złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków, określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (wzór oświadczenia - załącznik nr 2 do SIWZ) oraz b. na podstawie wykazu dostaw z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, podmiotów, dla których dostawy zostały wykonane i załączonych dowodów czy zostały wykonane / są wykonywane należycie (wzór oświadczenia - załącznik nr 5 do SIWZ).


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona weryfikacji ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków, określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (wzór oświadczenia - załącznik nr 2 do SIWZ).


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona weryfikacji ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków, określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (wzór oświadczenia - załącznik nr 2 do SIWZ).


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona weryfikacji ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków, określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (wzór oświadczenia - załącznik nr 2 do SIWZ).


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - załącznik nr 7 do SIWZ. 3.Dokumenty potwierdzające prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę lub osoby składające ofertę, o ile nie wynika z przepisów prawa lub z załączonych do oferty dokumentów rejestrowych lub ewidencyjnych. 4.Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 50
 • 2 - Jakość - 50


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 Prawa zamówień publicznych przewiduje się możliwość istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty w następujących okolicznościach: 1.zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, w tym ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie zostanie odpowiednio zrewaloryzowane z uwzględnieniem nowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), 2.zmian redakcyjnych umowy (m.in. oczywiste omyłki rachunkowe lub pisemne), lub zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych oraz zmian dotyczących wskazania przedstawicieli stron wyznaczonych do prowadzenia spraw związanych z realizacją umowy, 3.konieczności zmiany numerów rachunków bankowych, 4.konieczności zmiany terminu realizacji zamówienia, ale wyłącznie na skutek zaistnienia okoliczności nie występujących po stronie Wykonawcy, 5.działań osób trzecich, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, 6.działania siły wyższej uniemożliwiające realizację w części lub w całości zamówienia.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.filharmonia.bydgoszcz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Andrzeja Szwalbego 6 85-080 Bydgoszcz.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
02.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Andrzeja Szwalbego 6 85-080 Bydgoszcz pokój nr 14 - sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
do 01.09.2016.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Bydgoszcz: Zakup fagotu dla Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy


Numer ogłoszenia: 179105 - 2016; data zamieszczenia: 11.08.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 126931 - 2016r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego, ul. A. Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3212343, faks 052 3210752.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa instytucja artystyczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup fagotu dla Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego nowego fagotu marki Fox Products model Fox 660 D Mountain Maple, Symphony Bore, Thick Wall wraz z futerałem i akcesoriami dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy (dalej: instrument). Instrument fabrycznie nowy (z certyfikatem producenta), bez jakichkolwiek pęknięć lub uszkodzeń, strojny i wyrównany barwowo we wszystkich rejestrach. 2. Szczegółowy opis techniczny instrumentu został przedstawiony w załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Podane nazwy wyrobów są przykładowe i mają na celu doprecyzowanie wymagań Zamawiającego. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy inne prawa zastrzeżone lub wyłączne, lub też określone jest pochodzenie instrumentu lub jego części - należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (art. 29 ust. 3 Prawa zamówień publicznych). 4. Za równoważny w stosunku do wskazanego instrumentu Zamawiający uzna taki oferowany przez Wykonawcę instrument, który pod względem artystycznym, brzmieniowym, wykonawczym, funkcjonalnym, technicznym i użytkowym będzie równoważny do opisanego w przedmiocie zamówienia. Za równoważne pod względem:a) artystycznym, brzmieniowym, wykonawczym i funkcjonalnym - Zamawiający rozumie instrument, który umożliwi na etapie jego eksploatacji osiągnięcie walorów artystycznych, dźwiękowych i użytkowych w trakcie wykonywania utworów muzycznych analogicznych, jak opisany w przedmiocie zamówienia,b) technicznym i użytkowym - Zamawiający rozumie tak wykonany instrument, który posiada równoważną pod względem technicznym budowę, rozwiązania techniczne, budowę mechanizmu, wyposażenie i zastosowane materiały, jakość wykonania, trwałość, jak opisany w przedmiocie zamówienia. 5. W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisanych przez Zamawiającego, obowiązek udowodnienia ich równoważności z wymaganiami wskazanymi przez Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający wymaga, by w przypadku oferty równoważnej wszystkie wymiary oraz użyte materiały były takie jak fagotu model Fox 660 D Mountain Maple, Symphony Bore, Thick Wall. 6. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę instrumentu równoważnego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć jego szczegółowy opis do składanej oferty. 7. Ze względu na bezwzględną konieczność zespolenia brzmienia nowego fagotu z pozostałymi instrumentami w orkiestrze Zamawiającego oraz potrzebę dostarczenia instrumentu spełniającego najwyższe wymogi jakościowe zarówno pod względem wykonania, jak i brzmienia, Wykonawcy są zobowiązani do dostarczenia do siedziby Zamawiającego na termin otwarcia ofert oferowanego instrumentu dla oceny tego instrumentu z punktu widzenia kryterium jakości. Dostarczony instrument muzyczny musi być tym konkretnym instrumentem, który będzie zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, złożoną ofertą oraz instrumentem i który w przypadku złożenia oferty najkorzystniejszej będzie finalnie dostarczony w ramach zawartej umowy dostawy. 8. Wymagania dotyczące gwarancji i serwisu gwarancyjnego: 8.1.Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 2 lat. 8.2.W ramach gwarancji Wykonawca zapewni realizację naprawy instrumentu lub wymiany instrumentu: a) w ciągu 6 dni roboczych od momentu zgłoszenia konieczności naprawy lub wymiany przez Zamawiającego, jeżeli realizacja naprawy lub wymiana instrumentu będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego; b) w ciągu 16 dni roboczych od momentu zgłoszenia konieczności naprawy lub wymiany przez Zamawiającego, jeżeli naprawa lub wymiana nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego, przy czym termin ten będzie zachowany pod warunkiem zwrotu naprawionego lub dostarczenia wymienionego instrumentu Zamawiającemu w wyżej określonym terminie;- przy czym pod pojęciem (dni roboczych) Zamawiający rozumie wszystkie dni poza sobotami oraz poza dniami wymienionymi w art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 90). 8.3. Wykonawca w okresie gwarancji zapewnia serwis autoryzowany przez producenta instrumentu, włącznie z korektami intonacyjnymi i regulacją mechaniki. W ramach serwisu Wykonawca będzie dokonywał przeglądów serwisowych co najmniej raz do roku, po zakończeniu sezonu artystycznego z zastrzeżeniem, że ostatni z przeglądów zostanie dokonany nie wcześniej niż dwa miesiące przed upływem terminu gwarancji. 8.4. W przypadku realizacji naprawy, wymiany, przeglądu lub innych czynności w ramach gwarancji, których realizacja nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca zapewni przygotowanie instrumentu do transportu oraz transport instrumentu z i do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko. 8.5. Wszelkie koszty związane realizacją gwarancji, w tym zwłaszcza koszty naprawy lub wymiany instrumentu, autoryzowanego serwisu oraz przygotowania do transportu, pakowania, rozpakowywania, wnoszenia, załadunku, rozładunku i transportu instrumentu w ramach realizacji gwarancji pokrywa Wykonawca.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
37.31.00.00-4, 37.31.40.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.08.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZM Concept Zbigniew Zygmunt, {Dane ukryte}, 85-080 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 140000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  169609,62


 • Oferta z najniższą ceną:
  169609,62
  / Oferta z najwyższą ceną:
  169609,62


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. A. Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: finanse@filharmonia.bydgoszcz.pl
tel: 523 212 343
fax: 523 210 752
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-08-01
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 12693120160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-07-07
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 83 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 50%
WWW ogłoszenia: www.filharmonia.bydgoszcz.pl
Informacja dostępna pod: Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Andrzeja Szwalbego 6 85-080 Bydgoszcz
Okres związania ofertą: 31 dni
Kody CPV
37310000-4 Instrumenty muzyczne
37314000-2 Instrumenty dęte
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zakup fagotu dla Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy ZM Concept Zbigniew Zygmunt
Bydgoszcz
2016-08-11 169 609,00